ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/327

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) και του Π.Δ. 125/1986 (Α 43), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/69/ΕΟΚ, 91/687/ ΕΟΚ και 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπό κρέατα τα οποία αποστέλλονται από Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα» (Α 213) και 125/1986 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοειδή και χοίροι) που αποστέλλονται στην Ελλάδα από Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή εισάγονται σε αυτή από τρίτες χώρες» (Α 43), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες: α. 91/69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικό μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών προκειμένου να περιληφθούν σε αυτή και τα ζώα προβείου και αιγείου είδους» (Ε.Ε. αρ. L46, της 19.2.91, σελ. 37). β. 91/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1991 «για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 72/461 /ΕΟΚ και 80/215/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα μέτρα σχετικά με την πανώλη των χοίρων» (Ε.Ε. αρ. L377, της 31.12.91, σελ. 16) και γ. 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών» (Ε.Ε. αρ. L377, της 31.12.91, σελ. 18).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 91 /688/ΕΟΚ, άρθρο 2 παρ. 2 της οδηγίας 91/687/ΕΟΚ) Το Π.Δ. 599/1985 (Α 213), όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Στο άρθρο 4 παρ. 4 μετά την περίπτωση, ε) προστίθεται περίπτωση στ) που έχει ως εξής: 1 Το κρέας δεν υπόκειται στα υγειονομικής φύσεως περιοριστικά μέτρα, που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 707/1982 (Α 150), όπως ισχύει, σχετικά με την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων .
2.  
  Στο άρθρο 19 παρ. 2 μετά την περίπτ. β) προστίθεται περίπτωση γ) που έχει ως εξής: 1 Στις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί καμμία περίπτωση κλασικής πανώλης των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, στις οποίες δεν έχει επιτραπεί ο εμβολιασμός κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες και στις οποίες δεν έχει εμβολιαστεί κανένας χοίρος κατά την κλασικής πανώλης των χοίρων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες
3.  
  Στο άρθρο 20 περίπτωση β) στη φράση «κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 παρ. 2 περίπτωση β)» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 παράγραφος 2 περιπτώσεις β) και γ)».
Άρθρο 3 "(άρθρο 1 της οδηγίας 91/69 ΕΟΚ, άρθρο 1 της οδηγίας 91/687/ΕΟΚ και άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/688/ ΕΟΚ).Το Π.Δ. 125/1986 (Α 43), όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοειδή και χοίροι) που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα βοειδή, οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα, που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ» (άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 2 Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής «Με το παρόν Διάταγμα θεσπίζονται οι υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι), που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα βοειδή, οι χοίροι, οι αίγες και τα πρόβατα που εισάγονται από τρίτες χώρες, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα» (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 3 Στο άρθρο 3 περίπτ. θ) διαγράφονται οι λέξεις «πανώλους των χοίρων» (άρθρο 1, παρ. 1, σημείο 9) οδηγίας 91 / 687/ΕΟΚ). 4 Στο άρθρο 3 διαγράφονται οι περίπτ. ιδ), ιε) και ιστ) (άρθρο 1, παρ. 1, σημείο β) οδηγίας 91/687/ΕΟΚ). 5 Στο άρθρο 4 1 Στην παρ. 2 περίπτ. β) εισαγωγική φράση διαγράφονται οι λέξεις «πανώλους των χοίρων» (άρθρο 1, παρ. 2, σημείο α) οδηγίας 91/687/ΕΟΚ), 2 στην παρ. 2 περίπτ. β) υποπερίπτ. αα) διαγράφονται οι λέξεις «πανώλους των χοίρων και» (άρθρο 1 παρ. 2 σημείο β) οδηγίας 91/687/ΕΟΚ), 3 στην παρ. 2 περίπτ. β) η υποπερίπτ. ββ) αντικαθίσταται ως εξής «ββ) τα ζώα των ειδών που είναι ευαίσθητα στην ασθένεια που διαπιστώθηκε στη ζώνη προστασίας δεν μπορούν να εξέλθουν αυτής παρά μόνο εάν οδηγηθούν σε ένα σφαγείο υπό την επίβλεψη της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, προς άμεση σφαγή» (άρθρο 1 παρ. 2 σημείο γ) της οδηγίας 91/687/ΕΟΚ). 4 στην παρ. 2 περίπτ. γ) υποπερίπτ. ββ) διαγράφονται οι λέξεις «πανώλους των χοίρων», (άρθρο 1 παρ. 2 σημείο δ) οδηγίας 91/687/ΕΟΚ), 5 στην παρ 4 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «4 Οι χοίροι εκτροφής ή αποδόσεως πρέπει επιπλέον να προέρχονται από εκτροφές απαλλαγμένες από βρουκέλλωση Όταν πρόκειται για χοίρους αναπαραγωγής ηλικίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, πρέπει να παρουσιάζουν στις δοκιμές που πραγματοποιούνται τριάντα (30) ημέρες πριν τη φόρτωση:» (άρθρο 1 παρ. 2 σημείο ε) οδηγίας 91/687ΕΟΚ). 6 Το άρθρο 5β αντικαθίσταται ως εξής «Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν Δ/γμα σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων, οι χοίροι που αποστέλλονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος, πρέπει να μην προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω κλασικής πανώλης των χοίρων, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 707/ 1982 (Α 150), όπως ισχύει» (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 91 / 687/ΕΟΚ). 7 Ο τίτλος του Μέρους Β αντικαθίσταται ως εξής «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες που εισάγονται στην Ελλάδα από τρίτες χώρες» (άρθρο 1 παρ. 1 και 7 οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 8 Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής «Στο μέρος Β του παρόντος Δ/τος θεσπίζονται διατάξεις, που καθορίζουν τους υγειονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι) εκτροφής, απόδοσης ή σφαγής, καθώς και τα ζώντα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής, εκτροφής, πάχυνσης ή σφαγής, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 (Ε.Ε. αρ. L.302, της 31.12.1972, σελ. 28), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τις οδηγίες 91 /69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 (Ε.Ε. αρ. L 46 της 19.2.91, σελ. 37) και 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1991 (Ε.Ε. αρ. L 377 της 31.12.91 σελ. 18)» (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 9 Στο άρθρο 16 1 η περίπτ. β) αντικαθίσταται ως εξής:« 2 Τρίτη χώρα η χώρα στην οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ, 77/ 99/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ» (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 91/ 69/ΕΟΚ). 3 η περίπτ. ε) αντικαθίσταται ως εξής:« 4 Εκμετάλλευση η επίσημα ελεγχόμενη βιομηχανική ή εμπορική γεωργική επιχείρηση, που βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας και όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ζώα εκτροφής, απόδοσης ή σφαγής του βοείου ή χοιρείου είδους ή ζώα αναπαραγωγής, εκτροφής, πάχυνσης ή σφαγής του πρόβειου ή αιγείου είδους» (όρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 10 Στο όρθρο 17 οι λέξεις «ζώντων βοοειδών και χοίρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ζώντων βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών» (άρθρο 1 παρ. 6 οδηγίας 91/69/ ΕΟΚ). 11 Στο άρθρο 18 1 Στην παρ. 1 περίπτ. α) πρώτη παύλα προστίθενται τα ακόλουθα «την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, την επιζωοτική αιμορραγική νόσο, την ευλογιά των προβάτων, την ευλογιά των αιγών και τη νόσο της κοιλάδας του RΙFΤ», (όρθρο 1 παρ. 8 οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 2 μετά την παρ. 3 προστίθενται παρ. 4, 5 και 6 που έχουν ως εξής:« 4 Όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, οι χοίροι πρέπει να προέρχονται από το έδαφος μιας τρίτης χώρας η οποία - ήταν απαλλαγμένη από την κλασική πανώλη των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, - δεν επέτρεπε τον εμβολιασμό κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, - δεν επιτρέπει την παρουσία, στο έδαφός της, χοίρων οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (άρθρο 1 παρ. 1 οδηγίας 91/688/ΕΟΚ). 5 Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία των όρθρων 29 και 30 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, η εισαγωγή χοίρων οι οποίοι προέρχονται από τμήμα του εδάφους της τρίτης χώρας, εφόσον ο εμβολιασμός κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων δεν απαγορεύεται στο σύνολο του εδάφους της χώρας αυτής και το συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους της τρίτης χώρας πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος όρθρου. 6 Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, σε περίπτωση εκδήλωσης κλασικής πανώλης των χοίρων σε τρίτη χώρα, η οποία πληροί τους όρους της παραγράφου 4, μπορεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, να μειώνεται η περίοδος των δώδεκα μηνών που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 4, σε έξι μήνες εφόσον 1 μια εστία ή ορισμένες γειτονικές, από επιζωοτική άποψη, εστίες σημειώνονται σε μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή και β)ή οι εστίες έχουν πλήρως εξαλειφθεί εντός τριών μηνών, χωρίς εμβολιασμό .
12.  
  Στο όρθρο 20 οι λέξεις «βοοειδών και χοίρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών» (άρθρο 1 παρ. 11 οδηγίας 91/69/ΕΟΚ).
13.  
  Στο άρθρο 21 παρ. 1 οι λέξεις βοοειδών και χοίρων αντικαθίστανται από τις λέξεις «βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών» (άρθρο 1 παρ. 12 και 13 οδηγίας 91/69/ ΕΟΚ).
14.  
  Στο άρθρο 22 παρ. 2 περίπτ. δ) οι λέξεις «τα βοοειδή και οι χοίροι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πρόβατα και οι αίγες» (όρθρο 1 παρ. 14 και 15 οδηγίας 91/69/ΕΟΚ).
15.  
  Στο άρθρο 26 παρ. 1 οι λέξεις «του βοείου και χοιρείου είδους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του βοείου, χοιρείου, πρόβειου και αιγείου είδους» (άρθρο 1 παρ. 20 οδηγίας 91/69/ΕΟΚ).
16.  
  Στο παράρτημα ΣΤ υπόδειγμα ΙΙΙ, σημείο V, η περίπτ. γ) διαγράφεται. Οι περίπτ. δ), ε), ζ) και η) γίνονται αντίστοιχα περίπτ. γ), δ), ε) και στ) (άρθρο 1 παρ. 5 οδηγίας 91/687/ΕΟΚ). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του όρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α 70) και του όρθρου 3 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 65 του Ν. 1891/1990 (Α 101). β. Του όρθρου 20 παρ. 1 περίπτ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», όπως προστέθηκε με το όρθρο του Α.Ν. της 23.1.1936 (Α 47). γ. Της υπ αρίθμ. 6033/1994 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φ. Κωνσταντίνου και Β. Βασιλακάκη» (Β- 550). δ. Του όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Τις με αρίθμ. 334 και 399/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1891 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1891 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/707 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/599 1985