(1 ) θέσπιση κανόνων ελέγχου και μέτρων για την καταπολέμηση της πανώλους των ιπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός (άρθρο 1 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ) Με το παρόν Διάταγμα θεσπίζονται κανόνες ελέγχου και μέτρα για την καταπολέμηση της πανώλους των ιπποειδών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 (Ε.Ε. αρ. L. 157, της 10.6.1992, σελ. 19).
Άρθρο 2 "Ορισμοί (άρθρο 2 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, οι ορισμοί του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 528/1991 (Α 204), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
 1. Ως «εκμετάλλευση» νοείται η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος ή γενικά κάθε χώρος ή εγκατάσταση, όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, οποιαδήποτε κι αν είναι η χρήση τους, καθώς και οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές στις οποίες κινούνται ελεύθερα ιπποειδή,
 2. ως «κύριος» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την κυριότητα των ιπποειδών, ως «κάτοχος» δε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει τη συντήρησή τους, επ αμοιβή ή δωρεάν,
 3. ως «φορέας» νοούνται τα έντομα του είδους «CULΙCΟΙDΕS ΙΜΙCΟLΑ» ή κάθε άλλου είδους, ικανού να μεταδώσει την πανώλη των ιπποειδών,
 4. ως «επιβεβαίωση» νοείται η βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δήλωση της κτηνιατρικής αρχής, ότι έχει εκδηλωθεί πανώλη των ιπποειδών σε περίπτωση επιδημίας, η ως άνω αρχή μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει τη νόσο βάσει κλινικών και/ή επιδημιολογικών αποτελεσμάτων,
 5. ως «αρμόδια αρχή» νοείται η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ή η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή,
 6. ως «επίσημος κτηνίατρος» νοείται ο κτηνίατρος, δημόσιος υπάλληλος ή ιδιώτης, που ορίζεται από την κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Η εμφάνιση εστίας πανώλους των ιπποειδών ή η υποψία εμφάνισης αυτής, δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα 133/13.4.1992 (Ά 66), στην απόφαση υπ αριθ. 354086/30.12.1983 (Β 769), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 297577/31.5.1989 (Β 416) και στο άρθρο 21 παράρτημα Α του Π.Δ/ματος 528/24.12.1991 (Α204).
Άρθρο 4
1.  
  Όταν σε μία εκμετάλλευση βρίσκονται ένα ή περισσότερα ιπποειδή ύποπτα πανώλης των ιπποειδών ο επίσημος κτηνίατρος προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες επίσημες έρευνες για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της παρουσίας της νόσου αυτής
2.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της υπόνοιας εκδήλωσης της νόσου λαμβάνει τα κατωτέρω μέτρα:
 1. θέτει την ή τις ύποπτες εκμεταλλεύσεις υπό επίσημη κτηνιατρική επιτήρηση,
 2. αναθέτει στον επίσημο κτηνίατρο να διενεργεί:
  • απογραφή των ιπποειδών, αναφέροντας για κάθε είδος τον αριθμό των ήδη νεκρών, των μολυσμένων και των πιθανώς μολυσμένων ζώων.
  • Ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να ενημερώνει συνεχώς την απογραφή, ώστε να συμπεριλάβει τα ιπποειδή που γεννήθηκαν ή πέθαναν κατά την ύποπτη περίοδο.
  • Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των κτηνιατρικών και λοιπών αρμοδίων αρχών, προκειμένου να ελέγχονται σε πρώτη ζήτηση,.
  • απογραφή των τόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την επιβίωση του φορέα ή τη διαμονή του και προσδιορισμό της χρήσης των κατάλληλων μέσων απεντόμωσης
  • επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος
 3. επισκέπτεται τακτικά την ή τις εκμεταλλεύσεις και
  • εξετάζει κάθε ιπποειδές της εκμετάλλευσης,
  • ενεργεί σε βάθος κλινική εξέταση ή αυτοψία των νεκρών ή ύποπτων ζώων και διενεργεί την απαιτούμενη δειγματοληψία για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων,
 4. μεριμνά ώστε:
  • όλα τα ιπποειδή της ή των εκμεταλλεύσεων να παραμένουν στους σταύλους τους ή σε άλλους χώρους προστατευόμενους από το φορέα της νόσου,
  • να απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ιπποειδών από ή προς την ή τις εκμεταλλεύσεις,
  • να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα απεντομωτικά μέσα στους σταύλους των ιπποειδών και γύρω από αυτούς,
  • τα πτώματα των ιπποειδών της εκμετάλλευσης να καταστρέφονται να διατίθενται, να καίγονται ή να θάβονται, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 243/1993 (Α 107).
3.  
  Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 2, ο κύριος ή ο κάτοχος υπόπτου ζώου λαμβάνει κάθε συντηρητικό μέτρο, ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 περίπτ. δ) του παρόντος.
4.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή δύναται να εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο της παρ. 2 του παρόντος και σε άλλες εκμεταλλεύσεις όταν η γεωγραφική τους θέση ή οι επαφές τους με την ύποπτη εκμετάλλευση δημιουργούν υπόνοιες ότι είναι και αυτές μολυσμένες.
5.  
  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αίρονται με απόφαση του προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, όταν διαπιστωθεί η μη ύπαρξη ιού πανώλους των ιπποειδών
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Ο εμβολιασμός κατά της πανώλους των ίππων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 6
1.  
  Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη πανώλους των ίππων, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή διατάσσει:
 1. την υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο άμεση θανάτωση των ιπποειδών της μολυσμένης εκμετάλλευσης, που έχουν προσβληθεί ή εμφανίζουν κλινικές ενδείξεις πανώλους των ιπποειδών,
 2. την καταστροφή, τη διάθεση, την καύση ή την ταφή των πτωμάτων των ιπποειδών αυτών σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 243/1993 (Α107),.
 3. την επέκταση των μέτρων του άρθρου 4 του παρόντος και στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων (εντός της ζώνης προστασίας) γύρω από την ή τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις,
 4. να διενεργηθεί στη ζώνη την προβλεπόμενη στο σημείο γ) του παρόντος, συστηματικός εμβολιασμός όλων των ιπποειδών με εμβόλιο εγκεκριμένο από την κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και επισήμανση των ζώων αυτών με σαφές και μόνιμο σήμα.
 5. Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, ανάλογα με τις επιδημιολογικές, μετεωρολογικές, γεωγραφικές ή κλιματολογικές περιστάσεις δύναται να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις εμβολιασμού.
 6. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,.
 7. τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, σύμφωνα με το όρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος
2.  
  Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μετά από έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, δύναται να επεκτείνει την εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πέραν της αναφερομένης στην παρ. 1 σημείο γ) ζώνης, σε περίπτωση που η γεωγραφική, οικολογική ή μετεωρολογική κατάσταση ή η διακίνηση από και προς την εκμετάλλευση, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου, δημιουργούν υπόνοιες για ενδεχόμενη εξάπλωση της πανώλους των ιπποειδών. Η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 7 "(άρθρο 7 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Η επιδημιολογική έρευνα αποβλέπει στη διαπίστωση: α. του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο πιθανώς έχει διαρκέσει η πανώλης των ιπποειδών στην εκμετάλλευση, β. της πιθανής προέλευσης της πανώλους στην εκμετάλλευση καθώς και στον εντοπισμό των άλλων εκμεταλλεύσεων, στις οποίες ευρίσκονται ιπποειδή που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από την ίδια πηγή, γ. της παρουσίας και της διασποράς των φορέων της νόσου. δ. της διακίνησης ιπποειδών από και προς τις οικείες εκμεταλλεύσεις ή της ενδεχόμενης εξόδου πτωμάτων ιπποειδών από αυτές.
Άρθρο 8
1.  
  Εφόσον η ύπαρξη της πανώλους των ιπποειδών επιβεβαιωθεί επίσημα προς συμπλήρωση των μέτρων του άρθρου 6 του παρόντος, η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή καθορίζει μία ζώνη προστασίας και μία ζώνη επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς, διοικητικούς, οικολογικούς και επιζωοτιολογικούς παράγοντες, που συνδέονται με την πανώλη των ιπποειδών καθώς και τις δομές ελέγχου
2.  
 1. Η ζώνη προστασίας αποτελείται από τμήμα εδάφους ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση
 2. Η ζώνη επιτήρησης αποτελείται από τμήμα εδάφους βάθους τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων που επεκτείνεται πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί συστηματικός εμβολιασμός κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν υπό την επιφύλαξη διαφορετικού καθορισμού των ζωνών προστασίας και επιτήρησης κατά την κοινοτική διαδικασία
Άρθρο 9 "(άρθρο 9 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές, μεριμνούν για την εφαρμογή των κατωτέρω μέτρων στη ζώνη προστασίας: α. εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ιπποειδή εντός της ζώνης, β. διενέργεια από τον επίσημο κτηνίατρο: -περιοδικών επισκέψεων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ιπποειδή, - κλινικής εξέτασης των ιπποειδών αυτών, που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και λήψη δειγμάτων προς εργαστηριακή εξέταση. Τόσο οι επισκέψεις όσο και παρατηρήσεις πρέπει να καταγράφονται σε σχετικό μητρώο, γ. περιορισμός των ιπποειδών στην εκμετάλλευση, στην οποία βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται να μεταφερθούν απευθείας, υπό επίσημο έλεγχο, για να σφαγούν επειγόντως σε σφαγείο μέσα στη ζώνη ή αν δεν υπάρχει σφαγείο σε αυτή, σε σφαγείο της ζώνης επιτήρησης, το οποίο ορίζεται από την ως άνω αρχή.
Άρθρο 10 "Η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, μεριμνά ώστε:"
1.  
  τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 να εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης. Πάντως, εάν στη ζώνη επιτήρησης δεν υπάρχει σφαγείο, τα ιπποειδή μπορεί να σφάζονται στη ζώνη προστασίας, σε σφαγείο που ορίζεται από την ως άνω αρχή.
2.  
  να απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά της πανώλους των ίππων στη ζώνη επιτήρησης
Άρθρο 11 "(άρθρο 11 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 σημείο γ) και του άρθρου 10 περιπτ. 1 του παρόντος: α. τα ιπποειδή της ζώνης προστασίας και της ζώνης επιτήρησης, μπορούν να μεταφέρονται, υπό επίσημο έλεγχο, και σύμφωνα με τους όρους του όρθρου 5 και 3 του Π. Δ/ τος 528/1991 (Α 204) στο σταθμό απομόνωσης που ορίζεται στο σημείο δ) αυτής της διάταξης. β. οι διακινήσεις των ιπποειδών, εντός ζωνών, της ίδιας φύσης, υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής ή περισσοτέρων κτηνιατρικών αρχών, εάν η ζώνη εκτείνεται στο έδαφος περισσοτέρων νομών, βάσει των ακολούθων κανόνων: ι) τα ιπποειδή πρέπει: - να υφίστανται προηγουμένως επίσημο έλεγχο, - να αναγνωρίζονται, και - να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο, ιι) τα ιπποειδή που έχουν εμβολιασθεί δεν μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση, στην οποία ευρίσκονται τη στιγμή του εμβολιασμού τους, εφόσον δεν παρέλθουν 60 ημέρες από τον εμβολιασμό, ιιι) η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, για τα μέτρα που έλαβε σχετικά.
Άρθρο 12 "(άρθρο 13 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά, για τη λήψη από τη νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή των αναγκαίων μέτρων, ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης να είναι πλήρως ενήμερα των ισχυόντων περιορισμών και να λαμβάνουν τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων
Άρθρο 13
1.  
  Οι εργαστηριακές εξετάσεις για τη διαπίστωση της παρουσίας του ιού της πανώλους των ίππων πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού και εξωτικών νοσημάτων του κέντρου κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του ως άνω εργαστηρίου εμφαίνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος.
2.  
  Το εργαστήριο της παρ. 1 οφείλει να συνεργάζεται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Άρθρο 14 "(άρθρο 16 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ)"
1.  
  Οι κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας οφείλουν να συνεργάζονται με τους πραγματογνώμονες της Επιτροπής, οι οποίοι πραγματοποιούν ελέγχους για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Δ/γματος και να παρέχουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους
Άρθρο 15
1.  
  Η κεντρική υπηρεσία κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει ένα σχέδιο επέμβασης, το οποίο προβλέπει τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση εμφάνισης εστίας πανώλους των ιπποειδών
2.  
  Το σχέδιο επέμβασης της παρ. 1 πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού, του προσωπικού και κάθε άλλου μέσου απαιτουμένου για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της νόσου.
3.  
  Το σχέδιο επέμβασης καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Δ/γματος και υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 16
1.  
Τα κάτωθι παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Το εργαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 13 είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των κανόνων και των διαγνωστικών μεθόδων που ορίζονται από κάθε διαγνωστικό εργαστήριο της χώρας, για τη χρήση των αντιδραστηρίων και τις δοκιμές των εμβολίων. Προς το σκοπό αυτό: α) μπορεί να προμηθεύει αντιδραστήρια στα διαγνωστικά εργαστήρια που υποβάλλουν σχετική αίτηση, β) ελέγχει την ποιότητα κάθε διαγνωστικού αντιδραστηρίου που χρησιμοποιείται στη χώρα μας, γ) οργανώνει περιοδικές συγκριτικές δοκιμές, δ) διατηρεί απομονωθέντες ιούς της πανώλους των ιπποειδών προερχομένους από επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας, ε) επιβεβαιώνει τα θετικά αποτελέσματα των περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς Labοratοriο de sanidad y prοductiοn animal Μinisteriο de Αgriculture, Ρesca y Αimentaciοn Cira. Μadrid-lrun, Desν. Αlgete, Κm 5.400 28110 Αlgete, Μadrid - Εspana. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Τα σχέδια επεμβάσεων πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον: 1.δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα, 2.κατάρτιση του καταλόγου των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης, τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το συντονισμό των μέτρων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο, 3.λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του, 4.τη δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη μόλυνση, 5.την ύπαρξη του εξοπλισμού και του υλικού που απαιτείται για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων με επείγοντα χαρακτήρα, 6.λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπίστωσης περιπτώσεων μόλυνσης ή μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων και των μέσων καταστροφής των πτωμάτων, 7.εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικών με τις επί τόπου και τις διοικητικές διαδικασίες, 8.για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία εξέτασης pοstmοrtem, το αναγκαίο δυναμικό για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων), 9.διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά της πανώλους των ιπποειδών που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση που πρέπει να επαναληφθεί ο επείγων εμβολιασμός, 10.κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), β. του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α 110), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 «περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914» (Α 47), γ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α154), δ. της υπ αριθ. 184/27.10.1993 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας (Β 836).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 351/1993 και 32/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/528 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/528 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/Δ/ΜΑΤΟΣ528 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Δ_ΜΑΤΟΣ528 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/133 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/133 1992
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993