Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναγνώριση καταλληλότητας Νοσοκομειακής Μονάδας για ειδίκευση οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. Για να δοθεί έγκριση καταλληλότητας σε Νοσ/μειακή Μονάδα για ειδίκευση οδοντιάτρων στη Γναθοχειρουργική ειδικότητα, απαιτείται γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. και η οποία παρέχεται, αφού υποβληθεί στη Γραμματεία αυτού σχετικό ερώτημα, συνοδευόμενο με τα ακόλουθα στοιχεία: α) Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου που προβλέπει την σύσταση Γναθοχειρουργικού Τμήματος. β) Βεβαίωση του Νοσοκομείου για τον αριθμό των προβλεπομένων και τον αριθμό των αναπτυγμένων κλινών. γ) Δελτίο νοσηλευτικής κίνησης όπου αναφέρεται ο αριθμός των κατ έτος εισαχθέντων, των νοσηλευθέντων καθώς και των εξετασθέντων στα εξωτερικά ιατρεία ασθενών. δ) Βεβαίωση του Διευθυντή του Γναθοχειρουργικού Τμήματος για το είδος των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του τελευταίου έτους. ε) Βιογραφικά σημειώματα των ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα.
Άρθρο 2
1.  
  Αναγνώριση καταλληλότητας Νοσοκομειακής Μονάδας για πλήρη άσκηση ειδικευομένων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής παρέχεται, όταν πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: α) Να υπάρχει προσωπικό με εκπαιδευτική εμπειρία και κατά προτίμηση με διδακτορικό δίπλωμα. Είναι απαραίτητο το προσωπικό να παρουσιάζει επιστημονική δραστηριότητα και συνεχή παρουσία με επιστημονικά δημοσιεύματα κατά την τελευταία πενταετία. β) Να έχει τουλάχιστον 8 κλίνες σε ανεξάρτητο τμήμα. γ) Να έχει Εξωτερικό Ιατρείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό. δ) Να προβλέπονται το λιγότερο δύο συγκεκριμένες ημέρες της εμβομάδας για την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων με γενική αναισθησία σε κατάλληλα εξοπλισμένο χειρουργείο. Οι ημέρες αυτές θα είναι για τακτικά χειρουργεία πέραν των εκτάκτων χειρουργείων των εφημερίων. ε) Να έχει κατάλληλο εξοπλισμό σε μηχανήματα, εργαλεία και όργανα. στ) Να υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας του Τμήματος με την κατανομή εργασίας και την ημερήσια απασχόληση του προσωπικού. ξ) Να υπάρχει 3ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να καλύπτει με φροντιστηριακή διδασκαλία όλα τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 200/1988 Κεφάλαια. (Η διενέργεια έρευνας και η δημοσίευση ερευνητικών εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος). η) Να υπάρχει αρχείο ασθενών, βιβλιοθήκη, κατάλληλος χώρος για εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά μέσα. θ) Να τηρείται για κάθε ειδικευμένο, βιβλίο δραστηριότητας όπου θα αναγράφονται οι επεμβάσεις τις οποίες έχει διενεργήσει ο ίδιος και εκείνες στις οποίες έχει βοηθήσει σαν πρώτος ή δεύτερος βοηθός.
Άρθρο 3
1.  
  Καθορισμός αριθμού ειδικευομένων στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα. Για τον καθορισμό του αριθμού των ειδικευομένων στο Γναθοχειρουργικό Τμήμα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια: α) Να υπάρχουν 4 κλίνες ανά ειδικευόμενο. β) Να πραγματοποιούνται 80 εισαγωγές ασθενών ανά ειδικευόμενο ετησίως. γ) Να εξετάζονται ετησίως 800 ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία ανά ειδικευόμενο. δ) Να γίνονται επεμβάσεις από όλο το φάσμα των γναθοχειρουργικών πράξεων.
Άρθρο 4
1.  
  Αναγνώριση καταλληλότητας Νοσοκομειακής Μονάδας για μερική άσκηση ειδικευμένων, στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. Αναγνώριση καταλληλότητας για μερική άσκηση ειδικευομένων παρέχεται σε Νοσοκομειακές Μονάδες που πληρούν τα παραπάνω γενικά κριτήρια, αλλά στα οποία οι πραγματοποιούμενες επεμβάσεις δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των γναθοχειρουργικών πράξεων ή δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Άρθρο 5
1.  
  Ο αριθμός των υπεράριθμων ειδικευμένων (στρατιωτικών οδοντιάτρων κ.α.) δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αναλογία του ενός σε κάθε 3 τακτικές θέσεις ειδικευμένων, εκτός και εάν υπάρχουν κενές τακτικές θέσεις ειδικευομένων που αυτοδίκαια πληρώνονται από ειδικευόμενους των παραπάνω περιπτώσεων. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη της παραγρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1597/85 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 217/85).
 • Το Π. Δ/γμα 200/88 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, (ΦΕΚ Α 87/88).
 • Τη με αριθ. 4 της 96ης Ολομ./19.11.92 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/85), η οποία προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ Α 154/92).
 • Τη με αριθ. ΔΥ3α/οικ. 370/13.7.94 (ΦΕΚ Β 832/94) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νικόλαο Φαρμάκη και Εμμανουήλ Σκουλάκη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του προωθούμενου Δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Δαπάνη θα προκληθεί κατά την σύσταση των θέσεων των ειδικευομένων κατά Νοσοκομείο και το ύψος της οποίας θα υπολογισθεί κατά περίπτωση.
 • Τη γνωμοδότηση αρ. 520/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_370 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1597 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1597 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/200 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3209 2003