Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕΕΕ L 40/12,11.2.1989), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993 (ΕΕΕΕ L 220/1, 30.8.1993).
2.  
  Κατά την έννοια του παρόντος ως προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή στα δομικό έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής
3.  
  Τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών καλούνται στο εξής «προϊόντα» ενώ τα δομικό έργα γενικώς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια και τα έργα υποδομής, καλούνται στο εξής «έργα»
Άρθρο 2
1.  
  Τα προϊόντα του όρθρου 1, τα οποία κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε έργα, διατίθενται και κυκλοφορούν στην αγορά μόνον εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται τα χαρακτηριστικό των προϊόντων του άρθρου 1, ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, συναρμολογηθούν,εφαρμοσθούν ήεγκατασταθούν, να μπορεί, εφόσον αυτό έχει ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο όρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι του παρόντος, όταν τα εν λόγω έργα διέπονται από ρυθμίσεις που περιέχουν τέτοιες απαιτήσεις
3.  
  Με το παρόν Διάταγμα δεν θίγεται το δικαίωμα του προσδιορισμού των απαιτήσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση δομικών προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν θα τροποποιηθούν κατά τρόπο μη προβλεπόμενο στο Διάταγμα
Άρθρο 3
1.  
  Οι βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα έργα και επηρεάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, εκτίθενται ως στόχοι στο παράρτημα Ι του παρόντος
2.  
  Οι βασικές απαιτήσεις συγκεκριμενοποιούνται με τα ειδικά επεξηγηματικά έγγραφα τεχνικού χαρακτήρα, τα ερμηνευτικά έγγραφα. Τα ερμηνευτικά έγγραφα δημιουργούν τους αναγκαίους δεσμούς μεταξύ των βασικών απαιτήσεων που ορίζει το παράρτημα Ι και.
 1. των εντολών τυποποίησης,
 2. των εντολών περί των κατευθυντηρίων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, ή
 3. της αναγνώρισης άλλων τεχνικών προδιαγραφών
Άρθρο 4
1.  
  Προϊόντα κατάλληλα προς χρήση, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, θεωρούνται τα προϊόντα που επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν ορθώς σχεδιασθεί και εκτελεσθεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, εάν τα εν λόγω προϊόντα φέρουν την σήμανση «CΕ» που υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
2.  
  Η σήμανση «CΕ» υποδηλώνει ότι:
 1. συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από τη μεταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων στο εθνικό σύστημα τυποποίησης.
 2. Ο ΕΛΟΤ τηρεί και δημοσιεύει τους καταλόγους τεχνικών προδιαγραφών.
 3. συμφωνούν με την «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» που χορηγείται με διαδικασία του άρθρου 6
 4. συμφωνούν με τις «εθνικές τεχνικές προδιαγραφές» που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στο βαθμό που δεν υπάρχουν αντίστοιχες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
3.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναδημοσιεύουν περιοδικά τους πίνακες των προϊόντων που καταρτίζει η Επιτροπή των ΕΚ και των οποίων η διάθεση στην αγορά, απαιτεί μία απλή δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες, «regies d art». Τα προϊόντα αυτά δεν οφείλουν να φέρουν την σύμανση «CΕ».
4.  
  Ο κατασκευαστής ή το αντιπρόσωπός του είναι υπεύθυνος για την επίθεση της σήμανσης «CΕ» στο ίδιο το προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέττα ή στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα. Δείγμα της σήμανσης «CΕ» περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπου ορίζονται και οι προϋποθέσεις χρησημοποίησης της.
5.  
  Όταν τα προϊόντα διέπονται και από άλλες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν την σήμανση συμμόρφωσης «CΕ», τότε η σήμανση «CΕ», υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν και τις απαιτήσεις των άλλων εκείνων διατάξεων. Εάν ωστόσο η νομοθεσία επιτρέπει στον κατασκευαστή να επιλέξει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση «CΕ» υποδηλώνει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής.
Άρθρο 5 "Τεχνικές προδιαγραφές νοούνται κατά την έννοια του παρόντος τα πρότυπα και οι τεχνικές εγκρίσεις. Εναρμονισμένα πρότυπα είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται από την CΕΝ/CΕΝΕLΕC/ΕΤSΙ μετά από εντολή Επιτροπής των Ε.Κ. Εθνικά πρότυπα είναι τό [...]"
1.  
  Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των ερμηνευτικών εγγράφων και των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν το προϊόν ή την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. Η αίτηση για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση κατατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπο του στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ή σε άλλον αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό Οργανισμό κράτους μέλους της Κοινότητας. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης βαρύνουν τον αιτούντα.
2.  
  Η ευρωπαϊκή έγκριση μπορεί να χορηγείται: Η συμμόρφωση διαπιστώνεται μέσω δοκιμής ή άλλων αποδείξεων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
 1. σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο, ούτε εντολή για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου,
 2. σε προϊόντα που διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα εθνικά πρότυπα
 3. σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει εντολή για κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου ή είναι δυνατόν να καταρτισθεί εναρμονισμένο πρότυπο, κατά παρέκλιση των α. και β., αλλά μετά από αίτηση του Οργανισμού τεχνικών εγκρίσεων προς την Επιτροπή των ΕΚ για παροχή αδείας.
3.  
  Η βεβαίωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προϋποθέτει ότι:
 1. ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ή
 2. τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την έννοια των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, παραγ. 1,.
 3. τις διαδικασίες δοκιμής, τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής,
 4. τις διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα άρθρα 8 και 9,
 5. τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης.
 6. Βεβαίωση Συμμόρφωσης Άρθρο 7.
4.  
  Η επιλογή των διαδικασιών κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου 3 γίνεται, για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα προϊόντων, από την Επιτροπή των ΕΚ. Οι διαδικασίες που επιλέγονται αναφέρονται στις εντολές για την κατάρτιση προτύπων και στις τεχνικές προδιαγραφές και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους από τον ΕΛΟΤ. Η επιλογή εξαρτάται από τα παρακάτω κριτήρια και προτιμάται η εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφάλειας.
 1. από τη σημασία του ρόλου του προϊόντος σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις και ιδίως την υγεία και την ασφάλεια,
 2. τη φύση του προϊόντος,
 3. την επίπτωση που έχει η δυνατότητα παραλλαγής των χαρακτηριστικών του προϊόντος στη λειτουργικότητα,
 4. την πιθανότητα ελαττωμάτων στην κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ
5.  
  Προκειμένου για παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων (μη μαζικής παραγωγής) αρκεί μια δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2, περίπτωση τρίτη, εκτός εάν οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν διαφορετικά για προϊόντα με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια
Άρθρο 8
1.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης ρυθμίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι αναφερόμενες διαδικασίες, λαμβανομένου υπόψη του Παραρτήματος ΙΙ, οδηγούν:.
 1. είτε στη παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του, για την περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο α
 2. είτε στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος από τον αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, για την περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο β
2.  
  Εθνικός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων ορίζεται ο ΕΛΟΤ, ο οποίος αποτελεί το ελληνικό μέλος του ΕΟΤΑ (Εurοpean Οrganizatiοn fοr Τechnical Αpprονal), τον ενιαίο φορέα που συνιστούν οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τεχνικών Εγκρίσεων. Ο ΕΛΟΤ παρέχει για το σκοπό αυτό στον ΕΟΤΑ κάθε απαραίτηση υποστήριξη. Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Άρθρο 9. Δημοσιεύει τις ευρωπαϊκές τεχνικές, εγκρίσεις που χορηγεί καθώς και την ελληνική έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση. Επίσης πληροφορεί για τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που χορηγούν οι άλλοι αντίστοιχοι Οργανισμοί μέλη του ΕΟΤΑ.
3.  
  Οι Οργανισμοί που χορηγούν την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση πρέπει να είναι σε θέση: - να εκτιμούν την καταλληλότητα νέων προϊόντων βάσει επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων, - να αποφασίζουν αμερόληπτα, χωρίς να επηρεάζονται από τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων τους, και - να συνθέτουν τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών έχοντας αντικειμενικό σκοπό της ισόρροπη εκτίμηση αυτών
4.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κοινοποιεί στην Επιτροπή των ΕΚ τον κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Οργανισμών Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Εργαστηρίων Δοκιμών, για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούν για τους σκοπούς των τεχνικών εγκρίσεων, των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, των ελέγχων και των δοκιμών. Αναφέρει επίσης τα προϊόντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω Οργανισμών και Εργαστηρίων.
5.  
  Οι Οργανισμοί Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου καθώς και τα Εργαστήρια Δοκιμών που εμπλέκονται στις διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ
Άρθρο 10 "Διατάγματος κυκλοφορούν και διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Η χρήση των προϊόντων αυτών δεν παρεμποδίζεται από κανονισμούς ή προϋποθέσεις που επιβάλλουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν ως δημόσια επιχείρηση ή ως δημόσιος οργανι [...]"
2.  
  Προϊόντα που πληρούν διατάξεις υφισταμένης εθνικής τεχνικής νομοθεσίας που είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη, και δεν ορίζουν άλλως οι προδιαγραφές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, παράγονται και κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, έστω και αν δεν καλύπτονται από το άρθρο 4 παράγραφος 2, του παρόντος
3.  
  Προϊόν, το οποίο προορίζεται για μία ειδική και μοναδική εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παρέκλιση των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 11
1.  
  Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης «CΕ» στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό. Για το σκοπό αυτό έχουν άμεση πρόσβαση στους εργοστασιακούς και τους τελωνειακούς χώρους και εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους γοα τον τρόπο ελέγχου της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης.
2.  
  Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «CΕ» που διαπιστώνεται, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί την σήμανση «CΕ» και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει με απόφασή του ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση «CΕ». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στα δομικά προϊόντα σε ετικέτα στερεωμένη στα προϊόντα, στη συσκευασία τους ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση «CΕ».
4.  
  Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με απόφασή του διατάσσει την απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά, απαγορεύει ή περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του και επιβάλει οιονδήποτε δεσμευτικό όρο κρίνει αναγκαίο. Ενημερώνει την Επιτροπή των ΕΚ για τα ληφθέντα μέτρα, αναφέροντας τους λόγους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται:.
 1. σε μη τήρηση των άρθρων 3 και 4, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5,
 2. σε κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 5,
 3. σε ελλείψεις των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 5
5.  
  Ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, προβλεπομένων από την κειμένην νομοθεσία, στους παραβάτες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και χρηματικό πρόστιμο μέχρι το 100 - πλαίσιο της εμπορικής αξίας του ακατάλληλου προϊόντος
Άρθρο 12
1.  
  Ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο έχει υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισμένος Οργανισμός Πιστοποίησης της χώρας παραγωγής, είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, εφόσον αυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που ισχύουν στη χώρα μας ή με μεθόδους οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμες από την χώρα μας
2.  
  Εάν διαπιστωθεί ότι ένας εγκεκριμένος οργανισμός δεν διεξάγει κανονικά και σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις τις δοκιμές και τους ελέγχους ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο κράτος μέλος στο οποίο έχει αναγνωρισθεί ο οργανισμός αυτός, για να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων. Εάν τα ληφθέντα μέτρα κρίνονται ανεπαρκή, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας απαγορεύει με απόφασή του τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση του προϊόντος ή την εξάρτησή του από ειδικούς όρους κυκλοφορίας, ενημερώνοντας σχετικά το κράτος μέλος, το οποίο αναγνώρισε τον οργανισμό αυτόν, καθώς και την Επιτροπή των ΕΚ.
3.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας, σε ότι τις αφορούν, αναγνωρίζουν στις συντασσόμενες εκθέσεις και στις βεβαιώσεις συμμόρφωσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη παραγωγής, εφ όσον είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες της παραγράφου 1, το ίδιο κύρος των αντίστοιχων εθνικών εγγράφων
Άρθρο 13
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να είναι κατάλληλα για δομικά έργα τα οποία (και στο σύνολό τους και στα χωριστά μέρη) εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται, παραμένοντας συνάμα οικονομικά και, στη συνάρτηση αυτή, πληρούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις, όπου αυτές προβλέπονται. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες συνάρτησης του έργου, να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής. Οι απαιτήσεις, κατά κανόνα, προϋποθέτουν προβλεπτές ενέργειες επί του έργου. 1.Μηχανική αντοχή και ευστάθεια. Το έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε οι μηχανικές φορτίσεις που ενδέχεται να ασκηθούν κατά την κατασκευή και τη χρήση του να μην προκαλούν κανένα από τα ακόλουθα περιστατικά: α) κατάρρευση της όλης κατασκευής ή μέρους της β) μείζονες παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό γ) φθορά σε άλλα μέρη του έργου ή σε εξαρτήματα ή σε εγκατεστημένο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα σημαντικής παραμόρφωσης της φέρουσας κατασκευής 1)φθορά, λόγω κάποιου γεγονότος, η οποία είναι δυσανάλογη σε σχέση με το γενεσιουργό αίτιο 2.ΠυρασφάλειαΤο δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς: να θεωρείται ότι διατηρείται, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος, - η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό του έργου να είναι περιορισμένες, - η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κατασκευαστικά έργα να είναι περιορισμένη, - να είναι δυνατόν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το έργο ή να διασωθούν με άλλους τρόπους, - να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης. 3.Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η χρήση του να μη συνιστά κίνδυνο για την υγιεινή ή την υγεία των ενοίκων ή των γειτόνων, ιδιαίτερα για έναν από τους ακόλουθους λόγους: - έκλυση τοξικού αερίου, παρουσία επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, ή αερίων στον αέρα, - εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, - ρύπανση ή δηλητηρίαση του νερού ή του εδάφους, - πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών αποβλήτων, - εμφάνιση υγρασίας σε μέρη του έργου ή σε επιφάνειες στο εσωτερικό του έργου. 4.Ασφάλεια χρήσης Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε η χρήση του να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων κατά το χειρισμό ή τη λειτουργία του, όπως γλίστρημα, πτώση σύγκρουση, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός από έκρηξη. 5.Προστασία κατά του θορύβου Το δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε ο θόρυβος που γίνεται αισθητός από τους ενοίκους ή τους γείτονες να διατηρείται σε επίπεδο που να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία και που να επιτρέπει τον ύπνο, την ανάπαυση και την εργασία των προσώπων αυτών υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 6.Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας Το δομικό έργο, καθώς και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή, ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα του τόπου αλλά και τους χρήστες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ! ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κατά τον καθορισμό των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 8, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι ελέγχου της συμμόρφωσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για ένα σύστημα καθώς και ο συνδυασμός τους, ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις για το εκάστοτε προϊόν ή ομάδα προϊόντων και βάσει των αναφερομένων στα άρθρα 8 και 9 του Προεδρικού Διατάγματος. 1)αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον κατασκευαστή ή από αναγνωρισμένο οργανισμό 2)τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό 3)δειγματοληπτική δοκιμή (audit - testing) δειγμάτων στην ελεύθερη αγορά, σε εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό 4)εξέταση, από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα που παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί ε) έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο στ) αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό 5)διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό. Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχή εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής. 2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οφείλουν να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση τα κατωτέρω συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης: (ϊ) Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση: 1)(καθήκοντα κατασκευαστή) 1.τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο, 2.το πρόσθετο έλεγχο δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο, ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισμένου σχεδίου 1)(καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού) 3.την πρώτη δοκική τύπου του προϊόντος, 4.την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 5.τη διαρκή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 6.ενδεχομένως, τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. (ϋ) Δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος από τον κατασκευαστή, με βάση: / Πρώτη δυνατότητα: 1)(καθήκοντα του κατασκευαστή) 1.την πρώτη δοκιμή του προϊόντος, 2.τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο, 3.ενδεχομένως, τη δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο βάσει προκαθορισμένου σχεδίου 1)(καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού) 4.την πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, με βάση: - την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, - ενδεχομένως, τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Δεύτερη δυνατότητα: 1.την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από αναγνωρισμένο εργαστήριο, 2.τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο. Τρίτη δυνατότητα: 1.την πρώτη δοκιμή τύπου από τον κατασκευαστή, 2.τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο. 3.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Όσον αφορά τη λειτουργία, οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων διακρίνονται: (i) σε οργανισμούς πιστοποίησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς, κρατικούς ή μη, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη αρμοδιότητα και ευθύνη για τη πιστοποίηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαδικασίας και διαχείρισης (ii) σε οργανισμούς επιθεώρησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν την οργάνωση, το προσωπικό, την ικανότητα και την ακεραιότητα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, εργασιών, όπως αξιολόγηση, πρόταση αποδοχής και επακόλουθος έλεγχος των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας του κατασκευαστή, επιλογή και αξιολόγηση των προϊόντων επιτόπου ή στο εργοστάσιο ή αλλού, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (Νi) σε εργαστήριο δοκιμών, δηλαδή σε εργαστήριο το οποίο μετρά, εξετάζει, δοκιμάζει, βαθμονομεί ή με άλλο τρόπο καθορίζει τα χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις των υλικών ή των προϊόντων. Στις περιπτώσεις (i) και (ii) (πρώτη δυνατότητα) της παραγράφου 2, οι τρεις λειτουργίες 3 (i) έως 3(iii) είναι δυνατόν να επιτελούνται από έναν και μόνο οργανισμό ή από διαφορετικούς οργανισμούς, οπότε ο οργανισμός επιθεώρησης ή το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης. Τα κριτήρια τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα των οργανισμών πιστοποίησης, επιθεώρησης καθώς και των εργαστηρίων δοκιμών περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 4.ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CΕ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CΕ, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CΕ. 4.1. Σήμανση συμμόρφωσης CΕ. Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο CΕ σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: - σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CΕ, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογική γραφική απεικόνιση τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CΕ πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5mm. - μετά την σήμανση συμμόρφωσης CΕ, ακολουθούν ο αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής. Συμπληρωματικές ενδείξεις. - Η σήμανση CΕ συνοδεύεται από την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του κατασκευαστή, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CΕ, και στις κατάλληλες περιπτώσεις, τον αριθμό της βεβαίωσης συμμόρφωσης ΕΚ. και, κατά περίπτωση, ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 4.2.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CΕ Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CΕ περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης, επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του, περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κ.λπ), - διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν, ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος, - τον αριθμό του πιστοποιητικού, προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση, όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό. 4.3.Δήλωση συμμόρφωσης CΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης CΕ περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του, περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κ.λπ), - διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν, ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος, όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, - όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. 4.4. Το πιστοποιητικό και η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κρότους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Τα εργαστήρια δοκιμών, οι οργανισμοί επιθεώρησης και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ορίζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.επαρκές προσωπικό και απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό, 2.προσωπικό με εμπειρία σε τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα, 3.αμεροληψία των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού ως προς όλους του κύκλους, τις ομάδες ή τα πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα προϊόντα του τομέα των δομικών έργων, κατά τη διενέργεια των δοκιμών, την προετοιμασία των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και τη διεξαγωγή του ελέγχου, 4.τήρηση του επαγγελματικού απόρρητου από το προσωπικό, 5.ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός των περιπτώσεων που αυτή καλύπτεται από το κράτος. Η τήρηση των προϋποθέσεων 1 και 2 ελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 14
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανατίθενται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του δευτέρου όρθρου του Νόμου 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92).
 • Τις γνωμοδοτήσεις 69/1994 και 544/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
 • Τις διατάξεις του όρθρου 4 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 6, παρ. 4, του Νόμου 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικό και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» ΦΕΚ 70/Α/24.5.84) και τις διατάξεις του αρθρ. 7 του Νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101 /Α/1988) και του άρθρου 31 του Νόμου 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/ 1992).
 • Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα» ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) και ιδιαίτερα των όρθρων 23 και 24.
 • Την αριθ. ΥΠ 123/14.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστα Γείτονα». (ΦΕΚ 550/Β/15.7.1994).
 • Την αριθ. ΥΠ 122/14.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρ. Ροκόφυλλο». (ΦΕΚ 550/Β/15.7.1994).
 • Την 89/106/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών. (ΕΕΕΚ L 40 1989, σελ. 12).
 • Την 93/68/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 89/106/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ, 89/ 392/ΕΟΚ, 89/686/ΕΟΚ, 90/384/ΕΟΚ, 90/385/ΕΟΚ, 90/396/ΕΟΚ, 91/263/ΕΟΚ, 92/42/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ. (ΕΕΕΚL 220/1, 30.8.1993).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-25 Προϊόντα Δομικών Κατασκευών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/122 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον[...]" 1995/370 1995
Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984. 2001/121 2001
Για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. 2001/345 2001
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2012/112 2012