Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κω (Ν. Δωδεκανήσου).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Δήμο Κω μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού:
 1. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Κω.
 2. Η τροποποίηση αυτή ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα.
 3. Η κατά το άρθρο 8 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923, όπως ισχύει, αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 4. Η επιβολή ή τροποποίηση προκηπίου χωρίς μείωση του πλάτους του
2.  
  Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Κω του Δήμου Κω, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 56286/2328/31.7.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ 911) ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης ή το εύρος των οδών του βασικού οδικτού δικτύου της περιοχής.
3.  
  Με τις τροποποιήσεις των προηγουμένων παραγράφων, δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται οι χρήσεις εκατέρωθεν των ελευθέρων και ταχειών λεωφόρων και αρτηριών, όπως αυτές καθορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Κω του Δήμου Κω, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 56286/2328/31.7.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ911).
Άρθρο 2
1.  
  Από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος στο Δήμο Κω, εξαιρούνται: α) Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα της πόλης ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού. β) Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για καθαρισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων υπερτοπικής σημασίας, όπως κτιρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΤΕΙ, περιφερειακών ή νομαρχιακών νοσοκομείων (άρθρο 8 Ν. 1397/ 1983 Α 143), κτιρίων πρεσβειών, υπηρεσιών Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. γ) Τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος το αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 1 διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στο οποίο εισηγείται ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.  
  Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από τότε που θα περιέλθει σ αυτό η σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει την τροποποίηση του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας. Η παραπάνω πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον αρμόδιο Νομάρχη.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 163 του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989 (Α 146)) έχουν εφαρμογή και για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Στον ίδιο Δήμο μεταβιβάζεται και για την περιφέρειά του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της πολεοδομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210) και στο άρθρο 2 του Π. Δ/τος της 8.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (Δ 795) και ειδικότερα:.
 1. Έκδοσης οικοδομικών αδειών (άρθρο 22 του Ν. 1577/1985).
 2. Εφαρμογής της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1963 και τις διατάξεις του από 5/7/12.7.1983 Π. Δ/ τος «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων (Δ 291 ) και των από 3/8.9.1983 Π. Δ/των «Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» και «Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες» (Δ 393) όπως ισχύουν.
 3. Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 60 του Ν. 947/1979.
 4. Εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 8 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α 4).
2.  
  Οι κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ αρμοδιότητες ασκούνται από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν της υποθέσεως, κατά την ενάσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, την ίδια ημέρα κατισχύει η πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τεκμαιρομένης παραλείψεως της δημοτικής υπηρεσίας να αποφανθεί. Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία η οποία υποχρεούται ν απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Άρθρο 5
1.  
  Στον ίδιο Δήμο και για την περιφέρειά του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για τη σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα του Ν. Δ/τος της 17.7.1923, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός από τις περιπτώσεις που τη διάνοιξη των οδών επισπεύδει το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και ρύθμισης συναφών θεμάτων» (Α 214). Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος Νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2.  
  Ο ίδιος δήμος, προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 6 "αναθεώρησης αυτών στις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με το από 13/22.4.1929 Π. Δ/γμα «Περί επικινδύνων οικοδομών» (Α 153). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος για την κατάρτιση εκθέσεων επικινδύνως ετοιμορρόπ [...]"
2.  
  Στην επιτροπή του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος μπορούν να συμμετέχουν και οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
3.  
  Για την σύνταξη έκθεσης, την αναθεώρησής της, την υποβολή και κρίση ενστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του από 13/22.4.1929 Π.Δ/τος.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο δήμο Κώ με το παρόν διάταγμα ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του
2.  
  Ο Προϊστάμενος της πιο πάνω τεχνικής υπηρεσίας όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται έχει όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές κείμενες διατάξεις προβλέπουν για Προϊστάμενο «Γραφείου Νομομηχανικού» ή «Σχεδίου Πόλεως» ή «Πολεοδομικής Αρχής» και «Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων»
3.  
  Όπου απαιτείται γνώμη «Αρχιτεκτονικής Επιτροπής» κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αυτή παρέχεται από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 8
1.  
  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο αρμόδιος νομάρχης μπορούν πάντοτε με τα όργανα που ορίζονται από αυτούς, να ασκήσουν επιθεώρηση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα
2.  
  Η έκθεση επιθεώρησης διαβιβάζεται πάντοτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο νομάρχη και στον δήμαρχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την ανακοινώσει στο δημοτικό συμβούλιο
Άρθρο 9
1.  
  Διαδικασίες οι οποίες έχουν αρχίσει και αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα και οι οποίες εκκκρεμούν την ημέρα έναρξης ισχύος του, στην Πολεοδομική Υπηρεσία ή σε Συμβούλιο ή σε επιτροπές συνεχίζονται και τελειώνουν από την ίδια υπηρεσία, με την διαδικασία που ισχύει μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του παρόντος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρέχουν κάθε βοήθεια σ αυτή για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
Άρθρο 10
1.  
  Στο Δήμο Κω αποδίδεται ποσοστό 75% του προϊόντος της κρατήσεως που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΗ/1947 ψηφίσματος όπως ισχύει.
2.  
  Στον ίδιο δήμο περιέρχεται το σύνολο των προστίμων της περίπτωσης γ του άρθρου 4 του παρόντος. Σε όσες περιπτώσεις η βεβαίωση γίνεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία, κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, τα πρόστιμα δεν περιέρχονται στο Δήμο αλλά στο Δημόσιο.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 947/ 1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α 169).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 33 (παρ. 3) και 34 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τη σχετική πρόταση του Δήμου Κω που διατυπώθηκε στην 196/1990 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται με την απόφαση αυτή υπάρχει και λειτουργεί στο Δήμο Κω κατάλληλη τεχνική υπηρεσία και την 253/1993 γνωμοδότηση του ίδιου Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Δήμου Κω.
 • Τις 476/1991 και 226/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/56286/2328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/56286_2328 1986
ΝΟΜΟΣ 1931/5269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5269 1931
ΝΟΜΟΣ 1963/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/1337 1963
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/13 1929
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/3 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/5/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/5_7 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία