ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/339

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/ Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 140 του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 συμπληρώνεται ως εξής: «8. ΔΟΥ Βάρδας, έδρα Βάρδα, τάξη Β».
2.  
  Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 138 του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τμήμα Α για τις ΔΟΥ Πύργου, Λεχαινών, Γαστούνης, Ζαχάρως και Βάρδας
Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 140 του Προεδρικού Διατάγματος 551 / 1988 προστίθεται άρθρο 140Α, ως ακολούθως:"
1.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα της ΔΟΥ Βάρδας περιλαμβάνει τις Κοινότητες: Βάρδας, Αετοράχης, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Μανολάδας, Νεάπολης, Ν. Μανολάδας, Νησιού, Ξενιών, οι οποίες αποσπώνται από τη ΔΟΥ Λεχαινών.
2.  
  Η καθ ύλη αρμοδιότητα της ΔΟΥ Βάρδας περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988, εκτός του εδαφίου β αυτής
3.  
  Στη ΔΟΥ Βάρδας λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1828/89 «αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2/Α), καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της συνιστώμενης, με το παρόν, Υπηρεσίας. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2026/92 «ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 «ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την αριθ. 2055/27.6.1994 πορισματική έκθεση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ της Νομαρχίας Ηλείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 10.000.000 δρχ περίπου για το οικονομικό έτος 1994 και 3.000.000 δρχ. περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1994, με ειδικό φορέα 23-220 «Υπηρεσίες Φοροτεχνικών» και Κ.Α.Ε. 0813,1299 και 1711.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 380/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία