Τέλη των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και των κρεάτων πουλερικών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/73/ΕΟΚ, την οδηγία 88/ 409/ΕΟΚ και 91/498/ΕΟΚ (άρθρο 3) του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 88/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(άρθρο 1 οδηγίας 88/408/ΕΟΚ, άρθρο 1 παρ. 3 οδηγίας 88/409/ΕΟΚ και άρθρο 1 παρ. 2 οδηγίας 85/73/ΕΟΚ) Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν Δ/γμα θεσπίζονται διατάξεις που διέπουν τα τέλη που εισπράττονται για τις υγειονομικές επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που προβλέπονται στα Π.Δ. 599/1985 (Α 213), Π.Δ. 959/1981 (Α 241), Π.Δ. 439/1987 (Α 210) και τα άρθρα 9 και 13 του Π.Δ. 497/1989 (Α 212) και διενεργούνται στα νωπά κρέατα που παράγονται στη χώρα μας και προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση ή άλλο κράτος μέλος ή εισάγονται στη χώρα μας και είναι προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 85/73/ΕΟΚ (ΕΕL.32/14), 88/409/ΕΟΚ (ΕΕ L.194/28) και 91/498/ΕΟΚ (άρθρο 3) (ΕΕ L.268/105) του Συμβουλίου και εκτέλεση της Απόφασης 88/408/ΕΟΚ (ΕΕ L. 194/24) του Συμβουλίου.
2.  
  Το παρόν Διάταγμα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση σφαγής ζώου που προορίζεται αποκλειστικά για τις ατομικές ανάγκες του κτηνοτρόφου και δεν διοχετεύεται στην αγορά
3.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος Δ/τος ως ζώα νοούνται τα κατοικίδια ζώα που ανήκουν στα εξής είδη: βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβάλων), χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή καθώς και όρνιθες, γαλοπούλες, μελεαγρίδες, πάπιες, χήνες που έχουν εφαρμογή οι ορισμοί του άρθρου 3 του Π.Δ. 599/1985 (Α 213).
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 της απόφασης 88/408/ΕΟΚ, άρθρο 2 της οδηγίας 88/409/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 της οδηγίας 91/498/ΕΟΚ, άρθρο 3 της οδηγίας 88/409/ΕΟΚ και άρθρο 4 της οδηγίας 88/409/ΕΟΚ)"
1.  
  Τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζονται στα ακόλουθα μέσα, κατ αποκοπή, επίπεδα: α) βόειο κρέας: - ενήλικα βοοειδή: 2,25 ΕCU/ανά ζώο - μοσχάρια: 1,25 ΕCU/ανά ζώο β) Χοίροι: 0,65 ΕCU/ανά ζώο
 1. πρόβειο και αίγειο κρέας:
 2. ζώα, βάρους σφαγίου i) μικρότερου από 12 χιλιόγραμμα:
 3. 0,085 ΕCU/ανά ζώο ii) από 12 μέχρι 18 χιλιόγραμμα:
 4. 0,175 ΕCU/ανά ζώο iii) μεγαλύτερου από 18 χιλιόγραμμα:
 5. 0,25 ΕCU/ανά ζώο δ) ί) για τα κοτόπουλα και τις κρεοπαραγωγικές κότες, τα άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης βάρους μικρότερου από 2 χιλιόγραμμα καθώς και τις κότες που είναι ακατάλληλες για αναπαραγωγή:
 6. 0,005 ΕCU/ανά ζώο ii) άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης βάρους σφαγίου μεγαλύτερου από 2 χιλιόγραμμα:
 7. 0,01 ΕCU/ανά ζώο iii) άλλα ενήλικα πουλερικά βάρους μεγαλύτερου από 5 χιλιόγραμμα:
 8. 0,02 ΕCU/ανά ζώο
2.  
  Το τμήμα του ποσού του τέλους που αφορά: στις διοικητικές δαπάνες, ορίζεται κατ αποκοπή σε 0,725 ΕCU ανά τόννο. Το ποσό αυτό εκπίπτει εάν ο οφειλέτης είναι το αυτό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που διαχειρίζεται το σφαγείο και αναλαμβάνει δι ίδιον αυτού λογαριασμό τις διοικητικές δαπάνες. - στην ανίχνευση καταλοίπων είναι 1,34 ΕCU/τόννο.
3.  
  Τα έξοδα που συνεπάγονται οι έλεγχοι που αναφέρονται στα άρθρα 12,14 και 15 του Π.Δ. 497/1989 (Α 212) έχουν συνυπολογισθεί στα τέλη που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
4.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 1996, επιτρέπεται το νωπό κρέας που παράγεται στη χώρα μας να διατεθεί στην εσωτερική κατανάλωση μόνον εφόσον προέρχεται από εγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 599/1985 (Α-213).
5.  
  Το ύψος των τελών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει για το νωπό κρέας που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 959/1981 (Α 241).
Άρθρο 3
1.  
  Το τμήμα του τέλους που καλύπτει τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που συνδέονται με τις εργασίες τεμαχισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφο 1, περίπτωση Β, υποπερίπτωση β) του Π.Δ. 599/1985 (Α 213) και στο άρθρο 3 παράγραφο 1 περίπτωση β) του Π.Δ. 959/ 1981 (Α 241), ορίζεται κατ αποκοπή σε 1,5 ΕCU ανά τόννο κρέατος με κόκκαλα προς αποστέωση που προορίζεται για τεμαχισμό.
2.  
  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προστίθεται στα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφο 1 περιπτώσεις α), β) και γ)
3.  
  Αν οι εργασίες τεμαχισμού πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση στην οποία λαμβάνονται τα κρέατα, τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μειώνονται κατά 50%
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 της απόφασης 88/408/ΕΟΚ)"
1.  
  Για τη διενέργεια ελέγχου ή επιθεώρησης εισόδου και εξόδου των κρεάτων που αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 1, περίπτωση Δ του Π.Δ. 599/85 (Α 213) και το άρθρο 3 παράγραφο 1, περίπτωση α) υποπερίπτωση στ) του Π.Δ. 959/81 (Α 241 ) εισπράττεται τέλος που ανέρχεται σε 1 ΕCU/τόννο κρέατος.
Άρθρο 5
1.  
  Το ελάχιστο ποσό ανά τόννο που ρέπει να εισπράττεται για κρέατα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, καθορίζεται στα ακόλουθα μέσα, κατ αποκοπή, επίπεδα, βάσει των ποσών που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Δ/τος, και μέχρις ότου προσδιορισθεί από τις Ε.Κ.
 1. Μοσχαρίσιο κρέας:
 2. 5,5 ΕCU/τόννο
 3. Βοδινό κρέας:
 4. 10,5 ΕCU/τόννο
 5. Χοίρειο κρέας:
 6. 11,5 ΕCU/τόννο
 7. Αιγοπρόβειο κρέας:
 8. 9,0 ΕCU/τόννο
 9. Κρέας πουλερικών:
 10. 3,0 ΕCU/τόννο
2.  
  Το τμήμα του τέλους που καλύπτει τα τεμαχισμένα και τα αποστεωμένα κρέατα ορίζεται κατ αποκοπή σε 1,5 ΕCU/τόννο και προστίθεται στα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 6
1.  
  Το τέλος βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνονται οι εργασίες σφαγής, τεμαχισμού, αποθήκευσης και οι έλεγχοι που προβλέπονται από το μέρος Γ του Π.Δ. 420/1993 (ΦΕΚ Α 179) «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωϊκά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη», εισπράττεται δε από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
2.  
  Το συνολικό ποσό του τέλους, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 εισπράττεται κατ αρχήν στο σφαγείο. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 4, τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 εισπράττονται κατά περίπτωση, στο σφαγείο, στο εργαστήριο τεμαχισμού και στην ψυκτική αποθήκη.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η διαδικασία βάσει της οποίας θα εισπράττεται το αναφερόμενο στο άρθρο 5 τέλος
Άρθρο 7 "(άρθρο 9 απόφασης 88/408/ΕΟΚ)"
1.  
  Η τιμή μετατροπής σε δραχμές των ποσών σε ΕCU που προβλέπονται στο παρόν Δ/γμα είναι η δημοσιευμένη κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά C, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και κοινοποιείται αμέσως στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρο 8 "Τα τέλη του παρόντος Δ/τος αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) και προορίζονται για κάλυψη δαπανών των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων ως και για την εφαρμογή προγράμματος καταλοίπων. Άρθρο 9"
1.  
  Η διαδικασία είσπραξης των τελών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Δ/τος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110) όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 (Α47), β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 134) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την 184/1993 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β 836).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 251/93 και 30/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/959 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/599 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/439 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/497 1989
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία