Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993, «για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (L.247/5.10.93 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Άρθρο 2 "("
1.  
  Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος νοούνται ως: α) Πλοίο: Κάθε πλοίο κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος στο οποίο εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα. β) Ι.Μ.Ο.: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο. γ) ΜΑRΡΟL: Η Διεθνής Σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία και το Πρωτόκολλό της του 1978, όπως ισχύει. δ) Κώδικας ΙΜDG: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα όπως ισχύει. ε) Κώδικας ΙΒC: Διεθνής Κώδικας του ΙΜΟ σχετικός με την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως ισχύει. στ) Κώδικας ΙGC: Ο Διεθνής Κώδικας του ΙΜΟ σχετικός με την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια, όπως ισχύει. ζ) Ψήφισμα Α 648(16) του ΙΜΟ: Το ψήφισμα 648(16) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το οποίο εκδόθηκε από τη Συνέλευσή του στην 16η σύνοδό της στις 19 Οκτωβρίου 1989 και φέρει τον τίτλο «Γενικές αρχές για συστήματα υποβολής αναφορών των πλοίων και για απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά συμβάντων που αφορούν επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβλαβείς ουσίες ή / και ουσίες που ρυπαίνουν τη θάλασσα», όπως ισχύει. η) Επικίνδυνα εμπορεύματα: τα εμπορεύματα τα εμφαινόμενα στον Κώδικα ΙΜDG, στο κεφάλαιο 17 του Κώδικα ΙΒC, και στο Κεφάλαιο 19 του Κώδικα ΙGC. θ) Ρυπογόνα εμπορεύματα: (ί) τα πετρελαιοειδή όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της σύμβασης ΜΑRΡΟL, (ii) οι υγρές τοξικές ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της σύμβασης ΜΑRΡΟL, (iii) οι επιβλαβείς ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης ΜΑRΡΟL. ι) Εκμεταλλευόμενοι: οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές, οι ναυλωτές, οι διαχειριστές ή οι πράκτορες του πλοίου. ια) Φορτωτής: το πρόσωπο το οποίο, (ή επ ονόματι ή για λογαριασμό του) έχει συνάψει σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων με τον μεταφορέα. ιβ) Λιμένες: Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται και τα αγκυροβόλια.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 1 οδηγίας) Εφαρμογή"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, χύδην ή συσκευασμένα, και τα οποία, είτε αποπλέουν από Ελληνικό λιμένα για λιμένα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε καταπλέουν σε Ελληνικό λιμένα, προερχόμενα από λιμένα που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται:
 1. στα πολεμικά και λοιπά κρατικά πλοία, που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και
 2. στα πλοία, που φέρουν υλικά υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος τα οποία όμως χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες τους
Άρθρο 4 "Υποχρεώσεις φορτωτή"
1.  
  Πριν από τη φόρτωση πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα ο φορτωτής παραδίδει στον πλοίαρχο και στον εκμεταλλευόμενο το πλοίο, δήλωση με τις ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, τους αριθμούς Ηνωμένων Εθνών (UΝ), εφόσον υπάρχουν, τις κλάσεις κινδύνου του ΙΜΟ, σύμφωνα με τους Κώδικες ΙΜDG, ΙΒC και ΙGC, τις ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών, και την περίπτωση που τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία
2.  
  Επίσης ο φορτωτής εξασφαλίζει ότι το φορτίο το οποίο παραδίδεται προς μεταφορά είναι πράγματι αυτό που έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο
3.  
  Έλλειψη της ανωτέρω δηλώσεως, η πλημμελής συμπλήρωσή της συνεπάγεται υποχρέωση του Πλοιάρχου για τη μη παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων
Άρθρο 5 "Υποχρεώσεις Εκμεταλλευόμενου το πλοίο"
1.  
  Ο εκμεταλλευόμενος πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα, υποχρεούται:
 1. Όταν το πλοίο πρόκειται ν αποπλεύσει από Ελληνικό λιμένα, να κοινοποιήσει προ του απόπλου του, τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι στην οικεία Λιμενική Αρχή, και
 2. Όταν πρόκειται να καταπλεύσει σε ελληνικό λιμένα, να κοινοποιήσει στη Λιμενική Αρχή κατάπλου, τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι, αμέσως μετά τον απόπλου του από το λιμένα αναχώρησης εφ όσον αυτός βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Σε περίπτωση μη τηρήσεως των πιο πάνω υποχρεώσεων, η Λιμενική Αρχή δεν επιτρέπει τον απόπλου, ή τον κατάπλου, αντίστοιχα
Άρθρο 6 "Εξαιρέσεις *1. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, από την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου, εξαιρούνται οι εκμεταλλευόμενοι πλοία τακτικών γραμμών που εκτελούν πλόες διάρκειας λιγότερο από μία ώρα, ή και μεγαλύτερης δι [...]"
2.  
  Οι ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι, οποτεδήποτε ζητηθούν από τις Λιμενικές Αρχές ή τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ
Άρθρο 7 "("
1.  
  Υποχρεώσεις Πλοιάρχων σε περίπτωση ατυχήματος Οι πλοίαρχοι των πλοίων, σε περίπτωση συμβάντος ή περιστατικού στη θάλασσα, που απειλεί τις ελληνικές ακτές ή γενικά τα εθνικά συμφέροντα, υποχρεούνται, ανεξάρτητα τυχόν άλλων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις, στην παροχή λεπτομερειών του συμβάντος, και των πληροφοριών του παραρτήματος Ι του παρόντος, εκτός και αν αναφέρουν την αρμόδια Αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τ ανωτέρω στοιχεία απευθύνονται προς το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) ή/και στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή και ανάλογα με την περίπτωση λαμβάνονται τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Άρθρο 8 "Έκθεση Επιθεώρησης - Υποχρεώσεις Πλοηγών"
1.  
  Οι Πλοίαρχοι των πλοίων, εφ όσον τους ζητηθεί, παραδίδουν στην οικεία Λιμενική Αρχή, ή στον Πλοηγό συμπληρωμένη με ακρίβεια την έκθεση επιθεώρησης του παραρτήματος ΙΙ
2.  
  Οι Πλοηγοί σε περίπτωση που διαπιστώνουν ελλείψεις, ή αντικανονικότητες, που επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου και του πλου, ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια Λιμενική Αρχή
Άρθρο 9 "Αρμόδιες Αρχές αναγγελίας - ενημέρωσης"
1.  
  Η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των λοιπών Κρατών - Μελών, που θα ζητήσουν, για λόγους ασφαλείας, τις πληροφορίες του παραρτήματος Ι, γίνεται από το ΥΕΝ, στο οποίο τηρούνται στοιχεία κατάπλου και απόπλου των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία
2.  
  Το ΚΣΕΔ/ΥΕΝ, σε περίπτωση οποιουδήποτε θαλασσίου συμβάντος ή ατυχήματος στην περιοχή ευθύνης του, που συνιστά απειλή για τη ναυσιπλοιΐα ή τις ακτές, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τα εντός της περιοχής παραπλέοντα πλοία, καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς ή Υπηρεσίες, που ενδέχεται ν αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή
3.  
  Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυντης του ΥΕΝ και σε συνεργασία με την πιο πάνω Υπηρεσία; ενημερώνονται επίσης τα ενδιαφερόμενα Κράτη - Μέλη, που είναι ενδεχόμενο ν απειληθούν από τους κινδύνους του ατυχήματος
Άρθρο 10 "Κυρώσεις"
1.  
  Με την επιφύλαξη της παραγρ. 2 του άρθρου 5, οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α), όπως ισχύει κάθε φορά και για τα υπόλοιπα άρθρα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του πιο πάνω Ν.Δ., ανεξάρτητα από κάθε άλλη ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που απορρέει από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 11
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα 1.Όνομα και διεθνές διακριτικό σήμα κλήσης του πλοίου. 2.Εθνικότητα του πλοίου. 3.Μήκος και βύθισμα του πλοίου. 4.Λιμένας προορισμού. 5.Πιθανή ώρα κατάπλου στον λιμένα προορισμού ή στον πλοηγικό σταθμό σύμφωνα με την απαίτηση της αρμόδιας αρχής. 6.Πιθανή ώρα απόπλου. 7.Προβλεπόμενη διαδρομή. 8.Οι ορθές τεχνικές ονομασίες των επικινδύνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων, οι αριθμοί Ηνωμένων Εθνών (UΝ) εφόσον υπάρχουν, οι κλάσεις κινδύνου ΙΜΟ σύμφωνα με τους κώδικες ΙΜDG, ΙΒC και ΙGC, οι ποσότητες των εμπορευμάτων αυτών και η θέση τους στο πλοίο και, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία. 9.Βεβαίωση ότι υπάρχει στο πλοίο κατάλογος ή κατά στάση ή σχέδιο φόρτωσης που αναφέρει λεπτομερώς τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται καθώς και τη θέση τους στο πλοίο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ Α. Στοιχεία του πλοίου - Όνομα του πλοίου ΠλοιοκτήτηςΈτος κατασκευής - Σημαία Χαρακτηριστικό κλήσεως Κόροι ολικής χωρητικότητας - Λιμένας νηολόγησης Ολικό μήκος - Διεθνές χαρακτηριστικό σήμα κλήσεως του πλοίου (αν υπάρχει) - Νηογνώμονας Χαρακτηριστικά κλάσης ΚύτοςΜηχανές Προωστήριος μηχανή ΙσχύςΠράκτορας ΒύθισμαΠρωραίο ΜεσαίοΠρυμναίο Όγκος/μάζαεπικινδύνου ήρυπογόνου φορτίουΒ. Εγκαταστάσεις ασφαλείας του πλοίου Σε καλή κατάσταση λειτουργίας ΝΑΙΟΧΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ1.Κατασκευή και τεχνολογικός εξοπλισμός Κύριες και βοηθητικές μηχανές Κύριο σύστημα πηδαλιούχησης Βοηθητικό σύστημα πηδαλιούχησης Μηχανισμός χειρισμού αγκυρών Μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα Σύστημα αδρανούς αερίου (εφόσον υπάρχει) 2.Ναυτιλιακός εξοπλισμός Διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ικανότητα ελιγμών του πλοίου Πρώτη εγκατάσταση ραντάρ Δεύτερη εγκατάσταση ραντάρ Γυροσκοπική πυξίδα Κανονική μαγνητική πυξίδα ΡαδιογωνιόμετροΗχοβολιστική συσκευή Άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα προσδιορισμού στίγματος 3.Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών Εγκατάσταση ραδιοτηλεγραφίας Εγκατάσταση ραδιοτηλεφώνου (VΗF) Γ. Έγγραφα Έγκυρα πιστοποιητικά/έγγραφα επί του πλοίου ΝΑΙΟΧΙ Πιστοποιητικό ασφάλειας κατασκευής φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας εξοπλισμού φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεγραφίας φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας φορτηγού πλοίου Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης Πιστοποιητικό κλάσης σκάφους Πιστοποιητικό ασφάλισης κινδύνων ρύπανσης Πιστοποιητικό επικινδύνων εμπορευμάτων SΟLΑS Πιστοποιητικό ασφάλισης επιβατών Συμπληρωμένο βιβλίο πετρελαίου/φορτίου (Διεθνές) πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά επικινδύνων χημικών ουσιών χύμα (Διεθνές) πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων χύμα Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (Πιστοποιητικό ΙΟΡΡ)Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα Δ. Αξιωματικοί και βαθμοί Πιστοποιητικό ικανότητας (λεπτομερής περιγραφή και αριθμός), (όνομα, τόπος, εκδούσα αρχή) Πλοίαρχος Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Α Μηχανικός Β Μηχανικός Γ Μηχανικός Αξιωματικός ασυρμάτου Συνολικός αριθμός πληρώματος καταστρώματος μηχανοστασίου Πλοηγός ανοικτής θάλασσας που επιβιβάστηκε στο πλοίο Ημερομηνία ΝΑΙ ΟΧΙ Υπογραφή πλοιάρχου ή, σε περίπτωση κωλύματος, του αντικαταστάτη του ;ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματος πλοίου Όταν, ύστερα από συμβάν ή περιστατικό σε πλοίο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος η αρμόδια (ανάλογα με το είδος του ατυχήματος), Υπηρεσία του ΥΕΝ κρίνει ότι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου πρέπει να προληφθεί, να μετριαστεί ή να αποφευχθεί σοβαρός και άμεσος κίνδυνος που απειλεί τις ακτές ή τα σχετικά συμφέροντα του Κράτους, την ασφάλεια άλλων πλοίων, του πληρώματος, των επιβατών ή των ατόμων που βρίσκονται στην ξηρά ή για να προστατευθεί το θαλάσσιο περιβάλλον, δύναται: να περιορίζει τις κινήσεις του πλοίου ή να συνιστά συγκεκριμένη πορεία. Η απαίτηση αυτή δεν περιορίζει την ευθύνη του πλοιάρχου για την ασφαλή διακυβέρνηση του πλοίου, να ζητά από τον πλοίαρχο να υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες της έκθεσης ελέγχου του πλοίου, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και να βεβαιώσει ότι υπάρχει στο πλοίο αντίγραφο καταλόγου ή κατάσταση ή σχέδιο φόρτωσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του Παραρτήματος Ι.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος Π.Δ/τος, καταργείται το Π.Δ. 618/81 «Περί των ελαχίστων προδιαγραφών ορισμένων, δεξαμενοπλοίων καταπλεόντων ή αποπλεόντων εξ ελληνικών λιμένων (156 Α), το οποίο είχε εκδοθεί προς συμμόρφωση στην οδηγία 79/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.78, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 79/1034/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6.12.79.
Άρθρο 13 "Έναρξη εφαρμογής"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 13 Σεπτεμβρίου 1995. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Λ 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 34, 41 παρ. 2 και 179 παρ. 1 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 311/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 519/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/618 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/618 1981