(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων» (Α 150), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων» (Α 150), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91 /685/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων» (Ε. Ε. αρ. L377 της 31.12.1991, σελ. 1).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/685/ΕΟΚ) Το άρθρο 2 του Π.Δ. 707/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια: α) «χοίρος»: ζώο της οικογένειας των χοιροειδών. β) «χοίρος αναπαραγωγής»: ο χοίρος, ο οποίος προορίζεται ή χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή με σκοπό τον πολλαπλασιασμό του είδους. γ) «χοίρος πάχυνσης»: ο παχυνόμενος χοίρος, ο οποίος προορίζεται για σφαγή στο τέλος της περιόδου πάχυνσης με σκοπό την παραγωγή κρέατος. δ) «χοίρος σφαγής»: ο χοίρος, ο οποίος προορίζεται για σφαγή σε σφαγείο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. ε) «αδέσποτος χοίρος»: ο χοίρος ο οποίος δεν φυλάσσεται, ούτε εκτρέφεται σε εκμετάλλευση. στ) «εκμετάλλευση»: η γεωργική εγκατάσταση ή ο στάβλος ζωοεμπόρου, όπου διατηρούνται ή εκτρέφονται χοίροι. ζ) «χοίρος ύποπτος μόλυνσης από κλασσική πανώλη χοίρων»: ο χοίρος, ο οποίος παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή αλλοιώσεις μετά τη σφαγή ή αντιδράσεις στις εργαστηριακές δοκιμές, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 707/82, οι οποίες υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία της πανώλους των χοίρων». η) «χοίρος προσβεβλημένος από κλασσική πανώλη των χοίρων»: Κάθε χοίρος: - του οποίου τα κλινικά συμπτώματα ή οι αλλοιώσεις μετά την σφαγή επιβεβαιώθηκαν επίσημα, - στον οποίο η παρουσία της ανωτέρω νόσου επιβεβαιώθηκε επίσημα ύστερα από εργαστηριακές εξετάσεις, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 707/82. θ) «ιδιοκτήτης ή κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι ιδιοκτήτης ζώων ή επιφορτισμένο με τη φύλαξη των εν λόγω ζώων, είτε έναντι αμοιβής είτε όχι. ι) «αρμόδια αρχή»: η δ/νση του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ή ζωοτεχνικών ελέγχων ή η νομαρχιακού επιπέδου αρχή στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή. ια) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, δημόσιος υπάλληλος ή ιδιώτης, ο οριζόμενος από την αρμόδια δ/νση κτην/κής του Υπουργείου Γεωργίας. ιβ) «αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων»: η επεξεργασία υλικών υψηλού κινδύνου. Ως υλικά υψηλού κινδύνου νοούνται τα ζωικά απόβλητα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 243/1993 (Α 107) και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες, ότι παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών στα ζώα ή στον άνθρωπο. ιγ) «αποφάγια»: απορρίμματα από κουζίνες, εστιατόρια ήενδεχομένως απόβιομηχανίες πουχρησιμοποιούν κρέας.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 5 του Π.Δ. 707/1982, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/85 (Α 175), τροποποιείται ως ακολούθως: α) Στην παράγραφο 1 περίπτωση στ) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Για την επανεισαγωγή των χοίρων λαμβάνεται υπόψη το είδος της εκτ [...]"
1.  
  Όλοι οι χοίροι φθάνουν μέσα σε 8 ημέρες και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της περιοριστικής ζώνης
2.  
  Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις, όταν οι χοίροι ενδέχεται να έχουν μολυνθεί λόγω της θέσης τους και της άμεσης ή έμμεσης επαφής με τη μολυσμένη εκμετάλλευση
3.  
  Η ανασυσταθείσα αγέλη υποβάλλεται σε ορρολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ. Η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει το συντομότερο 3 ημέρες μετά την άφιξη των τελευταίων χοίρων».
 1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:«
Άρθρο 4 "(Άρθρο 1 παρ. 3 της οδηγίας 91/685/ΕΟΚ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 6 του Π.Δ. 707/82 προστίθεται το άρθρο 6α το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 6α 1 Μόλις η αρμόδια κτηνιατρική αρχή πληροφορηθεί, ότι υπάρχει υπόνοια μόλυνσης αδέσποτων χοίρων, οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επιβεβαίωση της εκδήλωσης της νόσου παρέχοντας στοιχεία στους ιδιοκτήτες ή κατόχους χοίρων και στους κυνηγούς και διεξάγοντας έρευνα, ιδίως με εργαστηριακές εξετάσεις, σε όλους τους αδέσποτους χοίρους που θανατώθηκαν με όπλο ή βρέθηκαν νεκροί. 2 Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η μόλυνση αδέσποτων χοίρων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή θέτει τις εκμεταλλεύσεις εκτροφής χοίρων στη συγκεκριμένη μολυσμένη περιοχή υπό επίσημη επιτήρηση και διατάσσει τη λήψη των κατωτέρω μέτρων 1 Την επίσημη απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις τα στοιχεία της απογραφής πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς από τον ιδιοκτήτη ή τους κατόχους και να βρίσκονται στην διάθεση των κτηνιατρικών και λοιπών αρμοδίων αρχών, προκειμένου να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη της εκμετάλλευσης Όσον αφορά την εκτροφή στο ύπαιθρο η πρώτη απογραφή μπορεί να γίνει βάσει σχετικής εκτίμησης. 2 Τον περιορισμό όλων των χοίρων της εκμετάλλευσης στο χώρο στέγασης τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, όπου μπορούν να απομονωθούν από τους αδέσποτους χοίρους, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κανένα αντικείμενο που μπορεί, στη συνέχεια, να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκμετάλλευσης. 3 Την απαγόρευση εισόδου ή εξόδου των χοίρων από την εκμετάλλευση, εκτός αν δώσει άδεια η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση. 4 Τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και εξόδους των κτισμάτων στέγασης των χοίρων, καθώς και στην ίδια την εκμετάλλευση. 5 Την υποβολή σε δοκιμασία ανίχνευσης της κλασσικής πανώλης των χοίρων, όλων των χοίρων της εκμετάλλευσης που έχουν πεθάνει ή ασθενούν και παρουσιάζουν συμπτώματα κλασσικής πανώλους των χοίρων. 6 Την απαγόρευση της εισόδου στην εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος αδέσποτου χοίρου, που θανατώθηκε ή βρέθηκε νεκρός .
Άρθρο 5 "("
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 707/82 τροποποιείται ως ακολούθως: Στην παρ. 4 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που δοθεί άδεια μετακίνησης χοίρων για σφαγή, η συγκεκριμένη αρχή οφείλει να διασφαλίζει, ότι οι όροι μετακίνησης και σφαγής είναι σύμφωνοι με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ι) του Π.Δ. 707/82, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος, καθώς και ότι το κρέας που προέρχεται από τους εν λόγω χοίρους πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).
Άρθρο 6
1.  
  Εφόσον η ύπαρξη της κλασσικής πανώλους των χοίρων επιβεβαιωθεί επίσημα σε μία εκμετάλλευση, οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές οφείλουν να καθορίζουν αμέσως μία ζώνη προστασίας ακτίνας 3 τουλάχιστον χιλιομέτρων γύρω από την εστία, η οποία περικλείεται σε μια ζώνη επιτήρησης ακτίνας 10 χιλιομέτρων τουλάχιστον
2.  
  Για τον καθορισμό των ζωνών η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
 1. Τα πορίσματα των επιδημιολογικών μελετών που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 707/82.
 2. Τα διαθέσιμα αποτελέσματα ορρολογικών εξετάσεων
 3. Την γεωγραφική θέση, ιδίως τα φυσικά όρια
 4. Τη θέση των εκμεταλλεύσεων και τη μεταξύ τους απόσταση
 5. Τις αγοραπωλησίες των χοίρων αναπαραγωγής και σφαγής καθώς και την ύπαρξη σφαγείων
 6. Τον εξοπλισμό για διενέργεια ελέγχου και τη φύση των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται, ανεξάρτητα του αν οι χοίροι σφάζονται στη μολυσμένη εκμετάλλευση ή όχι
3.  
  Στις ζώνες προστασίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
 1. Πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων, μετά τον καθορισμό της ζώνης προστασίας, ένας επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις το αργότερο μέσα σε 7 ημέρες
 2. Απαγορεύεται η διακίνηση και η μεταφορά χοίρων σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς.
 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όσον αφορά την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση χοίρων χωρίς εκφόρτωση ή στάση.
 4. Τα φορτηγά και άλλα οχήματα καθώς και ο εξοπλισμός, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών, που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί (π.χ. Ζωοτροφές, υγρή ή στερεά κόπρος κ.λπ.) και τα οποία χρησιμοποιούνται στην ζώνη προστασίας, δεν μπορούν να εξέρχονται:
 5. ί) από εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας,.
  • από τη ζώνη προστασίας, iii) από σφαγείο, αν προηγουμένως δεν έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες, που καθορίζονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
  • Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν κυρίως, ότι κανένα φορτηγό ή άλλο όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν μπορεί να εξέρχεται από τη ζώνη αν προηγουμένως δεν επιθεωρηθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 6. Κανένα άλλο είδος ζώων δεν μπορεί να εισέρχεται ή να εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής
 7. Όλοι οι ασθενείς ή νεκροί χοίροι, οι οποίοι βρίσκονται στην εκμετάλλευση, αναφέρονται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή η οποία κάνει τις αναγκαίες έρευνες για να εξακριβώσει την παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων
 8. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία παραμένουν 21 ημέρες από την ολοκλήρωση των μέτρων προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης, που καθορίζονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 7 του παρόντος· μετά 21 ημέρες είναι δυνατό να δοθεί άδεια για την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση:
 9. ί) Για να μεταφερθούν απευθείας σε σφαγείο, που ορίζει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κατά προτίμηση μέσα στη ζώνη προστασίας υπό την προϋπόθεση ότι:
 10. - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης, - έχουν εξετασθεί κλινικώς οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν για σφαγή, απαραίτητα με θερμομέτρηση ορισμένου αριθμού χοίρων, - όλοι οι χοίροι έχουν σημανθεί στο αυτί, - οι χοίροι μεταφέρονται μέσα σε οχήματα τα οποία σφραγίζονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 11. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον κρεοσκόπο κτηνίατρο για την πρόθεση αποστολής χοίρων για σφαγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 12. Στο σφαγείο, οι χοίροι αυτοί φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά από τους άλλους χοίρους, τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως.
 13. Κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή στο οριζόμενο σφαγείο, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη τα τυχόν συμπτώματα του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. ϋ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να δοθεί άδεια για να μεταφερθούν απευθείας σε άλλες εγκαταστάσεις μέσα στη ζώνη προστασίας υπό την προϋπόθεση ότι:
 14. - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης, - έχουν εξετασθεί κλινικώς οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν απαραίτητα με θερμομέτρηση ορισμένου αριθμού χοίρων, - όλοι οι χοίροι έχουν σημανθεί στο αυτί.
 15. Το νωπό κρέας που προέρχεται από τους χοίρους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ), επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα του Π.Δ. 485/85 (Α 175) «περί υγειονομικών όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα εισαγόμενα στην Ελλάδα εκ κρατών μελών των Ε.Κ.» και στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραπάνω διατάγματος.
 16. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση με τον όρο, ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν από την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη κατά τη μεταφορά.
 17. Ωστόσο ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση της αρμόδιας δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή της Κοινότητας μπορούν να επιλέγονται ειδικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος και τη μεταγενέστερη χρήση του, καθώς και τον προορισμό των προϊόντων που προκύπτει από την επεξεργασία.
4.  
  Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας εφαρμόζονται τουλάχιστον έως ότου:
 1. Εκτελεσθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 7 του παρόντος.
 2. Οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν:
 3. ϊ) Σε κλινική εξέταση και αποδειχθεί, ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας της μορφής της κλασσικής πανώλους των χοίρων και ii) σε ορρολογική εξέταση, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ, χωρίς να ανιχνευθούν αντισώματα στον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
 4. Η εξέταση που αναφέρεται στα σημεία i) και ii) πραγματοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εγκατάστασης.
5.  
  Στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα
 1. Η απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων εκτροφής χοίρων
 2. Απαγόρευση της διακίνησης και μεταφοράς των χοίρων σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς, με εξαίρεση τις οδούς εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων, εκτός αν έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση χοίρων χωρίς εκφόρτωση ή στάση.
 4. Το φορτηγό και άλλα οχήματα, καθώς και ο εξοπλισμός, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικού που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί (π.χ. ζωοτροφές, υγρά ή στερεά κόπρος κ.λπ.) και τα οποία χρησιμοποιούνται στη ζώνη επιτήρησης, δεν μπορούν να εξέρχονται από τη ζώνη, αν προηγουμένως δεν καθαριστούν και απολυμανθούν, όπως ορίζει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 5. Κατά τις επτά (7) πρώτες ημέρες απο τον καθορισμό της ζώνης, κανένα άλλο είδος ζώων δεν μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής
 6. Όλοι οι νεκροί ή ασθενείς χοίροι, οι οποίοι βρίσκονται στην εκμετάλλευση, πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες για να εξακριβώσει την παρουσία κλασσικής πανώλους των χοίρων
 7. Απαγορεύεται η απομάκρυνση χοίρων από την εκμετάλλευση στην οποία παραμένουν για επτά ημέρες από την εκμετάλλευση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 7 του παρόντος μετά από επτά (7) ημέρες είναι δυνατό να δίδεται άδεια για την απομάκρυνση των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση:
 8. ί) Για να μεταφερθούν, απευθείας σε σφαγείο, που ορίζει η αρμόδια κτην/κή αρχή, κατά προτίμηση μέσα στη ζώνη προστασίας ή επιτήρησης με την προϋπόθεση ότι:
 9. - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χώροι της εκμετάλλευσης, - έχουν εξετασθεί κλινικά οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν για σφαγή απαραίτητα με θερμομέτρηση ορισμένου αριθμού χοίρων, - όλοι οι χοίροι έχουν σημανθεί στο αυτί, - οι χοίροι μεταφέρονται μέσα σε οχήματα τα οποία σφραγίζονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 10. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον κρεοσκόπο κτηνίατρο για την πρόθεση αποστολής χοίρων για σφαγή σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 11. Στο σφαγείο οι χοίροι αυτοί φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά από τους άλλους χοίρους.
 12. Κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή στο οριζόμενο σφαγείο, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει υπόψη τα τυχόν συμπτώματα του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. ϋ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατό να δοθεί άδεια, για να μεταφερθούν απευθείας σε άλλες εγκαταστάσεις μέσα στη ζώνη προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι:
 13. - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης, - έχουν εξετασθεί κλινικά οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν απαραίτητα με θερμομέτρηση ορισμένου αριθμού χοίρων, - όλοι οι χοίροι έχουν σημανθεί στο αυτί.
 14. Το νωπό κρέας που προέρχεται από τους χοίρους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία στ), επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα του Π.Δ. 485/85 (Α 175) «περί υγειονομικών όρων, τους οποίους πρέπει να πληρούν κρεατοσκευάσματα εισαγόμενα στην Ελλάδα εκ κρατών μελών των Ε.Κ.» και στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραπάνω διατάγματος.
 15. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
 16. Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση, υπό τον όρο ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν από την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένο κατά την μεταφορά.
6.  
  Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τουλάχιστον έως ότου:
 1. Εκτελεστούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 7 του παρόντος.
 2. Οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε κλινική εξέταση και αποδειχθεί, ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας της μορφής της κλασσικής πανώλους των χοίρων και
 3. Πραγματοποιηθεί ορρολογική εξέταση στις εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του παρόντος, χωρίς να ανιχνευθούν αντισώματα στον ιό της κλασσικής πανώλους των χοίρων.
 4. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν περάσουν 15 ημέρες από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
7.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 στοιχείο στ) και της παραγράφου 5 στοιχείο στ) η αρμόδια δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να επιτρέψει την έξοδο των χοίρων από την εκμετάλλευση για να μεταφερθούν σε εγκατάσταση αξιοποίησης ζωικών υποπροϊόντων ή σε ένα τόπο όπου οι χοίροι θανατώνονται με σκοπό την καύση ή την ταφή. Τα εν λόγω ζώα υπόκεινται για δειγματοληπτική δοκιμασία για την ανίχνευση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων. Κατά τις δειγματοληπτικές αυτές δοκιμασίες λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια δειγματοληψίας αίματος, που προβλέπονται στο παράρτημα ill του παρόντος διατάγματος. Για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού κατά τη μεταφορά, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, ιδίως ο καθαρισμός και η απολύμανση του φορτηγού μετά τη μεταφορά αυτή.
8.  
  Όταν οι απαγορεύσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) και στην παράγραφο 5 στοιχείο στ), διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών, λόγω της εκδήλωσης νέων κρουσμάτων της ασθένειας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στέγασης των χοίρων η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, μετά από επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη, δύναται να επιτρέπει την έξοδο των χοίρων από μία εκμετάλλευση, η οποία βρίσκεται στη ζώνη προστασίας ή στη ζώνη επιτήρησης, εφόσον:
 1. Τα γεγονότα έχουν επιβεβαιωθεί από ένα επίσημο κτηνίατρο. β)Έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης.
 2. Έχουν εξετασθεί κλινικά οι χοίροι, που πρόκειται να μεταφερθούν απαραίτητα με θερμομέτρηση ορισμένου αριθμού χοίρων
 3. Έχουν σημανθεί στο αυτί όλοι οι χοίροι
 4. Η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται στη ζώνη προστασίας ή στη ζώνη επιτήρησης.
 5. Για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού κατά τη μεταφορά, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, ιδίως ο καθαρισμός και η απολύμανση του φορτηγού μετά τη μεταφορά.
9.  
  Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εμφανών πινακίδων και προειδοποιητικών σημάτων, καθώς και της χρήσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως ο τύπος και η τηλεόραση, για να διασφαλίσει, ότι όλα τα πρόσωπα στις περιοχές προστασίας και επιτήρησης γνωρίζουν τους περιορισμούς που ισχύουν. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή τήρηση των μέτρων αυτών».
Άρθρο 7 "(Άρθρο 1 παράγραφος 7 της οδηγίας 91/685/ΕΟΚ) Το άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10"
1.  
  Οι απολυμαντικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται, καθώς και η πυκνότητα των διαλυμάτων τους εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής
2.  
  Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με:
 1. Τις εντολές του επίσημου κτηνιάτρου
 2. Τη μέθοδο καθαρισμού και απολύμανσης μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙV του παρόντος
Άρθρο 8 "("
1.  
  Μετά το άρθρο 10 του Π.Δ. 707/82 προστίθεται το άρθρο 1 θα το οποίο έχει ως εξής: 10α περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παρουσία κλασσικής πανώλης των χοίρων σε σφαγείο, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή οφείλει να μεριμνά ώστε α) Να θανατώνονται χωρίς καθυστέρηση όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στο σφαγείο β) Να καταστρέφονται, μετά από επίσημο έλεγχο, τα σφάγια και τα παραπροϊόντα μολυσμένων χοίρων, ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων γ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση κτιρίων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας δ/νσης κτην/κής δ) Να διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 707/82 ε) Να μην επανεισάγονται χοίροι για σφαγή πριν την πάροδο 24 τουλάχιστον ωρών από την ολολκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 9
1.  
 1. Απαγορεύεται η χρήση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλης των χοίρων
 2. Ο χειρισμός του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων για σκοπούς έρευνας, διάγνωσης ή/και παρασκευής εμβολίων πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα ιδρύματα και εργαστήρια
 3. Η αποθήκευση, ο εφοδιασμός, η διανομή και η πώληση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων πραγματοποιούνται υπό επίσημο έελγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπ.
 4. Γεωργίας.
2.  
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σχετικά με τη χρήση εμβολίων κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων είναι δυνατό να αποφασισθεί ο εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις, που η κλασσική πανώλη των χοίρων έχει επιβεβαιωθεί και υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί. Στην περίπτωση αυτή η Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχέδιο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης με τις ακόλουθες πληροφορίες:.
 1. Την κατάσταση της ασθένειας λόγω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης.
 2. β) Την έκταση της γεωγραφικής περιοχής ή της εκμετάλλευσης στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης.
 3. Τις κατηγορίες χοίρων και τον κατά προσέγγιση αριθμό των χοίρων που πρόκειται να εμβολιασθούν
 4. Το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί
 5. Τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού
 6. Την αναγνώριση και την καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων
 7. Τα μέτρα για τη διακίνηση των χοίρων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτούς
 8. Άλλα μέτρα που ενδείκνυνται για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
3.  
  Η Δ/νση Κτηνιατρικής, σε περίπτωση πραγματοποίησης εμβολιασμού εκτάκτου ανάγκης, οφείλει να μεριμνά ώστε: - Κανείς ζωντανός χοίρος να μην απομακρύνεται από τη ζώνη εμβολιασμού παρά μόνο για άμεση σφαγή σε ένα σφαγείο το οποίο ορίζεται από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου δ/νση κτηνιατρικής και το οποίο βρίσκεται στη ζώνη εμβολιασμού ή κοντά σ αυτή. - Όλα τα νωπά κρέατα, που προέρχονται από χοίρους οι οποίοι εμβολιάσθηκαν κατά την περίοδο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης, να σφραγίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 485/85 (Α 175) και το άρθρο 36 του Π.Δ. 599/85 (Α 123) και να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται χωριστά από το κρέας που δεν φέρει την σφραγίδα αυτή.
4.  
  Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται κατά την περίοδο εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης και για έξι μήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού στην προσβεβλημένη ζώνη
Άρθρο 10 "("
1.  
  Το παράρτημα Ι του Π.Δ. 707/1982 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Με την επιφύλαξη της περιόδου που απαιτείται για την ανάπτυξη των αντισωμάτων, καθορίζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και στοιχειώδη κριτήρια για τις διαγνωστικές μεθόδους κλασσικής πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) Α. Συλλογή Υλικών προς Διάγνωση 1 Για την απομόνωση του ιού και την ανίχνευση αντιγόνων, είναι απαραίτητοι ιστοί αμυγδαλών και σπληνός Είναι προτιμότερο να συλλέγονται τουλάχιστον δύο άλλοι λεμφικοί ιστοί, όπως οι οπισθοφαρυγγικοί, παρωτιδικοί, υπογναθικοί ή μεσεντερικοί λυμφατικοί κόμβοι, καθώς και ιστοί του ειλεού των νεφρών Κάθε δείγμα ιστού τοποθετείται σε μια ξεχωριστή, σφραγισμένη πλαστική θήκη, επί της οποίας τίθεται ετικέτα Τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται και να διατηρούνται σε στεγανά δοχεία, δεν πρέπει δε να καταψύχονται, αλλά να διατηρούνται στο ψυγείο και να εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση. 2 Τα δείγματα αίματος προς απομόνωση του ιού από λευκοκύτταρα πρέπει να συλλέγονται από εμπύρετους χοίρους ή από χοίρους που εμφανίζουν άλλα συμπτώματα της ασθένειας Ως αντιπηκτικό πρέπει να χρησιμοποιείται ΕDΤΑ ή ηπαρίνη Τα δείγματα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο και να υποβάλλονται αμέσως σε εργαστηριακό έλεγχο. 3 Τα δείγματα αίματος για την ανίχνευση αντισωμάτων ως συμπλήρωμα της διάγνωσης κλινικών εστιών και για λόγους επιτήρησης, λαμβάνονται από ζώα για τα οποία δεν υπάρχει πλέον υποψία μόλυνσης και από χοίρους για τους οποίους είναι γνωστό ότι έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα ή ύποπτα μόλυνσης ζώα Στις ύποπτες αυτές εκμεταλλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από όλα τα πρώτα 20 ύποπτα ζώα ή ζώα που έχουν έρθει σε επαφή και από το 25% των λοιπών ζώων Τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται από κάθε μονάδα της εκμετάλλευσης στο επίπεδο αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή πιθανότητα ανίχνευσης αντισώματος Β. Εργαστηριακή Διάγνωση της Κλασσικής Πανώλης των Χοίρων Η εργαστηριακή διάγνωση της ΚΠΧ βασίζεται στην ανίχνευση του αντιγόνου του ιού, του ιού ή αντισωμάτων σε όργανα ή υγρά ιστών Στην περίπτωση ασαφών αποτελεσμάτων, οι δοκιμές επαναλαμβάνονται στα ίδια δείγματα Εάν συνεχίζεται η κλινική υποψία, πρέπει να συλλέγονται πρόσθετα δείγματα από την ίδια πηγή Ως συμπλήρωμα της διάγνωσης, σε περίπτωση αυτοψίας ΚΠΧ, μπορούν να χρησιμοποιούνται ορρολογικές δοκιμές για την ανίχνευση αντισωμάτων Εάν δεν επιτευχθεί ανίχνευση του αντιγόνου του ιού ή απομόνωση ιού από υλικό προερχόμενο από ζώα ύποπτα για ΚΠΧ ή από υλικό από εκμεταλλεύσεις που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα ΚΠΧ, πρέπει να εκτελούνται δοκιμές για την ανίχνευση του αντισώματος σε δείγματα αίματος ζώων που δεν είναι πλέον ύποπτα ασθένειας ή από ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν έρθει σε επαφή με την ασθένεια. 1 Ανίχνευση του αντιγόνου του ιού Για την ανίχνευση του αντιγόνου του ιού στους ιστούς, πρέπει να χρησιμοποιείται μέθοδος άμεσης ανοσοσήμανσης σε λεπτές κρυοστατικές τομές (πάχους έως 5 μικρών) αμυγδαλών και ιστών άλλων οργάνων, όπως ορίζεται στο σημείο Α1 Το διαγνωστικό αντιδραστήριο πρέπει να είναι ένας πολυκλωνικός αντιορρός στον ιό ΚΠΧ, ειδικός για τους ΡΕSΤΙVΙRUS, σημασμένος με φθορίζουσα χωριστική, ένζυμο ή βιοτίνη, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια 1 Ο υπεράνοσος ορρός, παρασκευάζεται από χοίρους απαλλαγμένους από μολύνσεις ή των οποίων ο ορρός δεν έχει αντισώματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξειδίκευση ή ποιότητα της αντίδρασης· 2 η σημασμένη ανοσογλοβουλίνη, που παρασκευάζεται από ΚΠΧ υπεράνοσο ορρό χοίρου, όπως ορίζειαι στο στοιχείο α), πρέπει να έχει τίτλο δραστικότητας τουλάχιστον 1/20, ο οποίος προσδιορίζεται σε κυτταροκαλλιέργειες μολυσμένες με ιό ΚΠΧ και επιβεβαιώνεται με δοκιμές ελέγχου σε τομές ιστών Η πειραματική αραίωση του συμπλόκου πρέπει να συνδυάζει ένα μέγιστο σήμα με μια ελάχιστη χρώση υποβάθρου Τα δείγματα που παρουσιάζουν ειδική κυτταροπλασματική αντίδραση θεωρούνται θετικά ως προς τους ΡΕSΤΙVΙRUS, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εκτελούνται περαιτέρω δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο Β3. 2 Απομόνωση και αναγνώριση του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες. 1 Η απομόνωση του ιού από δείγματα ιστών εκτελείται σε ευαίσθητες κυτταροκαλλιέργειες ΡΚ 15 ή άλλες εξίσου ευαίσθητες κυτταρικές σειρές Αιώρημα οργάνου από ύποπτο ζώο πρέπει να εμβολιάζεται σε αραίωση 1/10. 2 Η απομόνωση του ιού από δείγματα αίματος, τα οποία συλλέγονται και ετοιμάζονται όπως ορίζεται στο σημείο Α2, εκτελείται με τον εμβολιασμό κυτταροκαλλιεργειών με αιώρημα λευκοκυττάρων το οποίο έχει ανασυσταθεί στον αρχικό όγκο αίματος. 3 Για την ανίχνευση του αντιγόνου του ιού στο κυτόπλασμα εμβολιασμένων μονοκυτταρικών στοιβάδων, οι κυτ-ταροκαλλιέργειες πρέπει να υφίστανται επεξεργασία με σημασμένο πολυκλωνικό αντιορρό Η χρωστική πρέπει να εφαρμόζεται κατά διαστήματα 24 έως 72 ωρών από το χρόνο εμβολιασμού. 4 Οι θετικές καλλιέργειες πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές διαφορικής διάγνωσης, όπως ορίζεται στο σημείο Β3 Εάν η πρώτη διέλευση κυτταροκαλλιέργειας δώσει αρνητικά αποτελέσματα, πρέπει ίσως να γίνεται και δεύτερη, ή ακόμα και περισσότερες διελεύσεις, προκειμένου να απομονωθεί ο ιός. 3 Χαρακτηρισμός των απομονώσεων ΡΕSΤΙVΙRUS με μονοκλωνικά αντισώματα. 1 Αντίγραφα κρυοστατικών τομών ιστών ή κυτταροκαλλιεργειών, που αντιδρούν θετικά σε πολυκλωνικό αντιορρό, όπως περιγράφεται στα σημεία Β1 και 2, εξετάζονται περαιτέρω με σημασμένα μονοκλωνικά αντισώματα για να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ του ιού ΚΠΧ και των ιών ιογενούς διάρροιας βοοειδών (ΙΔΒ) ή ασθένειας ΒΟRDΕR (ΑΒ). 2 Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μονοκλωνικά αντισώματα που συνιστώνται επίσημα από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική ή πανώλη των χοίρων γ) Τα μονοκλωνικά αντισώματα πρέπει να κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τα εξής κριτήρια Αριθμός Ομάδας Αντιδραστικότητα 1 2 3 4 Όλοι οι ΡΕSΤΙVΙRUS Όλοι οι ιοί ΚΠΧ Στελέχη εμβολίου ΚΠΧ Όλοι οι ιοί ΙΔΒ/ΑΒΌλοι οι ΡΕSΤΙVΙRUSΌλοι οι ιοί ΚΠΧΣτελέχη εμβολίου ΚΠΧΌλοι οι ιοί ΙΔΒ/ΑΒ Κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει είτε από ένα μόνο μονοκλωνικό αντίσωμα είτε μείγμα μονοκλωνικών αντισωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το φάσμα αντιδραστικότητας αντιστοιχεί στο ανωτέρω. 3 Η αντίδραση ερμηνεύεται ως εξής Ομάδα Ερμηνεία 12 3 4 + Επιβεβαιωθείσα ΚΠΧ Στέλεχος Εμβολίου ΚΠΧ Ιός ΙΔΒ/ΑΒ Μη ταξινομηθείς ιός, απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές Γ. Ανίχνευση των Αντισωμάτων κατά του ιού της Κλασσικής Πανώλους των χοίρων Η ανίχνευση των αντισωμάτων κατά του ιού ΚΠΧ σε δείγματα αίματος εκτελείται προς υποστήριξη της διάγνωσης της πανώλης των χοίρων σε εκμεταλλεύσεις με χοίρους που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της ασθένειας ή σε χοίρους που πιστεύεται ότι έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένους χοίρους Η ανίχνευση αυτή μπορεί, επίσης, να διενεργείται για λόγους επιτήρησης ή για έρευνες σε αγέλες άγνωστης κατάστασης Για τους σκοπούς αυτούς, δείγματα αίματος πρέπει να υποβάλλονται σε εγκεκριμένη δοκιμασία Οι ακόλουθες δοκιμασίες είναι εγκεκριμένες προς χρήση και πρέπει να εκτελούνται με την προσθήκη κατάλληλων μαρτύρων θετικού και αρνητικού ορρού Τα στελέχη του ιού, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για ορρολογικούς ελέγχους, πρέπει να συμφωνούνται σε σύσκεψη των εθνικών εργαστηρίων για την πανώλη των χοίρων (ΕΕΠΧ) και να διανέμονται, όπως απαιτείται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων προς τα ΕΕΠΧ Όλες οι χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες πρέπει να δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα με ορρούς αναφοράς ΚΠΧ του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων. 1 Η δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού Η δοκιμή αυτή στηρίζεται στον προσδιορισμό του 50% τελικού τίτλου εξουδετέρωσης Εμβολιάζονται καλλιέργειες με μείγματα αραιωμένου ορρού και μια σταθερή ποσότητα ιού μετά από καθορισμένη περίοδο επώασης στους 37°C Τα αποτελέσματα στηρίζονται στην απουσία κάθε αναπαραγωγής ιού ανιχνεύσιμης με ένα σύστημα ανοσοσήμανσης Μπορεί να χρησιμοποιείται είτε η μέθοδος εξουδετέρωσης ανοσοφθορισμού είτε η μέθοδος εξουδετερωτικού αντισώματος συζευγμένου με υπεροξειδάση Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την κλασσική πανώλη των χοίρων θα προμηθεύει τα σχετικά λεπτομερή πρωτόκολλα κατόπιν σχετικής αιτήσεως Για την ανίχνευση, οι ορροί αραιώνονται αρχικά στο 1 /10 Εάν χρειάζεται πλήρης τιτλοδότηση, παρασκευάζονται διπλασιαζόμενες αραιώσεις ορρού, αρχίζοντας από το 1 /10 Κάθε αραίωση αναμειγνύεται με ίσο όγκο αιωρήματος ιού που παρέχει 100 (±0,5 LΟG10) μολυσματικές δόσεις (ΤCΙD 50) Σε κάθε επίπεδο αραίωσης χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο καλλιέργειες Μετά από κατάλληλη περίοδο επώασης, οι κυτταροκαλλιέργειες ακινητοποιούνται και το αντιγόνο του ιού ανιχνεύεται με σύστημα ανοσοσήμανσης Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως το αντίστροφο της αρχικής αραίωσης ορρού στην οποία το ήμισυ των εμβολιαζομένων κυτταροκαλλιεργειών δεν εμφανίζουν καμμία ειδική σήμανση Ο τίτλος μεταξύ δύο επιπέδων αραίωσης υπολογίζεται κατ εκτίμηση. 2 Η δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης μέσω σύνδεσης με ένζυμο (ΕLΙSΑ) Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ανταγωνιστικές, παρεμποδιστικές και έμμεσες τεχνικές σε οποιοδήποτε κατάλληλο υποστήριγμα Συνιστάται οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι να προκαλούν τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις με ιό ΙΔΒ και άλλους ΡΕSΤΙVΙRUS Το σύστημα της δοκιμασίας πρέπει να εξασφαλίζει τον προσδιορισμό όλων των μολύνσεων ΚΠΧ, σε όλα τα στάδια της ανοσολογικής αντίδρασης στην μόλυνση Αντιγόνο Το αντιγόνο πρέπει να προέρχεται από ή να αντιστοιχεί στις ιοικές πρωτείνες ενός από τα συνιστώμενα στελέχη του ιού ΚΠΧ Τα κύτταρα που χρησιμοποιούνται για παρασκευή αντιγόνου πρέπει να είναι απαλλαγμένα μόλυνσης με οποιοδήποτε άλλο ΡΕSΤΙVΙRUS Αντιορροί Οι πολυκλωνικοί ορροί για ανταγωνιστικές ή παρεμποδιστικές δοκιμές πρέπει να αναπτύσσονται με χοίρους ή κουνέλια με μόλυνση με ένα από τα συνιστώμενα στελέχη ιού ΚΠΧ ή το κονικλοαναχθέν στέλεχος C Τα μονοκλωνικά αντισώματα πρέπει να κατευθύνονται κατά ή να αντιστοιχούν σε μια ανοσοκυρίαρχη πρωτείνη του ιού ΚΠΧ Οι έμμεσες δοκιμές πρέπει να χρησιμοποιούν ένα αντιδραστήριο αντιχοιρινής ανοσοβλοβουλίνης που ανιχνεύει τόσο τις ΙGC όσο και τις ΙGΜ. Η δοκιμασία ΕLΙSΑ πρέπει να είναι αρκετά ευαίσθητη, ώστε να χαρακτηρίζει ως θετικό κάθε ορρό που αντιδρά στη δοκιμή εξουδετέρωσης, καθώς και τους θετικούς ορρούς αναφοράς του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για την κλασική πανώλη των χοίρων Η δοκιμασία ΕLΙSΑ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με ορρό ή δείγματα πλάσματος προερχόμενα από συγκεκριμένους χοίρους Εάν η χρησιμοποιουμένη μέθοδος ΕLΙSΑ δεν είναι ειδική για την ΚΠΧ, τότε τα θετικά δείγματα πρέπει να εξετάζονται περαιτέρω με διαφορετικές δοκιμασίες, όπως καθορίζεται στο τμήμα Ε. Δ. Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Εργαστηριακών Δοκιμών 1 Η ανίχνευση αντιγόνου του ιού ΚΠΧ σε ιστούς οργάνων ή κυτταροκαλλιέργειες μετά από απομόνωση ιού από δείγματα ιστών με τις τεχνικές που αναφέρονται στα σημεία Β1,2 και 3 αποτελούν τη βάση επιβεβαίωσης της παρουσίας της ασθένειας, εκτός από την περίπτωση αντίδρασης που αποδεδειγμένα οφείλεται σε ιό εμβολίου, σύμφωνα με το σημείο Β3 Εάν ανιχνευθεί αντιγόνο ΙΔ-Β/ΑΒ σύμφωνα με το σημείο Β3, απορρίπτεται η υποψία ύπαρξης ΚΠΧ, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για τέτοια υποψία Εάν ο χαρακτηρισμός με μονοκλωνικά αντισώματα, σύμφωνα με το σημείο Β3, δώσει ασυνήθη ή μη αναμενόμενα αποτελέσματα, οι απομονώσεις ΡΕSΤΙVΙRUS θεωρούνται ως μη ταξινομηθείσες και η αγέλη προέλευσης θεωρείται ύποπτη μέχρις ότου γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν υποβολή του ιού σε εργαστήριο αναφοράς προς χαρακτηρισμό, και ορρολογικές εξετάσεις της αγέλης προέλευσης. 2 Μετά την ανίχνευση αντισώματος που αντιδρά με τον ιό ΚΠΧ, η αγέλη προέλευσης θεωρείται ύποπτη. 1 Για να απορριφθεί η υποψία ύπαρξης ΚΠΧ που γεννάται με την ανίχνευση αντισώματος, χρησιμοποιείται η δοκιμή που περιγράφεται στο Τμήμα Ε προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ, αφενός, αντισωμάτων που αντιδρούν στην ΚΠΧ αλλά οφείλονται σε άλλους ΡΕSΤΙVΙRUS και, αφετέρου, αντισωμάτων που αντιδρούν στην ΚΠΧ αλλά οφείλονται στον ίδιο τον ιό ΚΠΧ Όλα τα αρχικά δείγματα πρέπει να επανεξετάζονται με τη διαφορική δοκιμή. 2 Εάν η υποψία δεν μπορεί να απορριφθεί με την πρώτη διαφορική δοκιμή, διενεργείται δεύτερη δοκιμή μετά από 30 τουλάχιστον ημέρες για να παρακολουθηθεί η ενδεχόμενη εξάπλωση της μόλυνσης Τα δείγματα λαμβάνονται από όλα τα 20 πρώτα ζώα ύποπτης εκμετάλλευσης και από το 25% των τυχόν υπόλοιπων ζώων. 3 Ερμηνεία των ορρολογικών αποτελεσμάτων Ένας τίτλος εξουδετέρωσης ιού ίσος προς 1/10 τουλάχιστον σε οποιοδήποτε χοίρο μαζί με κλινικές ή επιζωοτολογικές ενδείξεις, που προκαλούν υποψία ύπαρξης της ασθένειας, αποτελεί θετική διάγνωση Τίτλος ίσος προς 1/10 τουλάχιστον σε οποιοδήποτε χοίρο χωρίς κλινικές ή επιζωοτολογικές ενδείξεις προκαλεί υποψία ύπαρξης της ασθένειας και πρέπει να ακολουθείται από δοκιμές διαφορικής διάγνωσης Τα ίδια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται για οποιοδήποτε χοίρο που αντιδρά θετικά στη δοκιμασία ΕLΙSΑ. Ε. Ορρολογικές μέθοδοι για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ κλασσικής πανώλους των χοίρων και άλλων Ρesthrirus. 1 Οι δοκιμές διαφορικής διάγνωσης μολύνσεων από ΚΠΧ και άλλους ΡΕSΤΙVΙRUS βασίζονται στις παράλληλες τιτλοδοτήσεις των ορρών με στελέχη των ΚΠΧ και ιών ΙΔΒ/ΑΒ, με πλήρως συγκρίσιμες μεθόδους Πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσημα εγκεκριμένα στελέχη ιών ΚΠΧ και ιών ΙΔΒ/ΑΒ (βλέπε σχήμα Γ) Για να απορριφθεί η υποψία ύπαρξης ΚΠΧ που γεννάται από την ανίχνευση αντισώματος τα δείγματα αίματος πρέπει να εξετάζονται με συγκριτικές τιτλοδοτήσεις των αντισωμάτων που εξουδετερώνουν τον ιόν ΚΠΧ και τον ιό ΙΔΒ/ΑΒ Στην παρεμποδιστική δοκιμασία ΕLΙSΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύγκριση του ποσοστού παρεμπόδισης με αντιγόνα ΚΠΧ και ΙΔΒ/ΑΒ. 2 Τα αποτελέσματα των συγκριτικών ορρολογικών δοκιμών με στελέχη αναφοράς του ΚΠΧ και άλλων ΡΕSΤΙVΙRUS ερμηνεύονται ως εξής 1 Εάν κατά τις συγκριτικές δοκιμές ανιχνεύονται αντισώματα κατά του ιού ΚΠΧ σε περισσότερους από έναν χοίρους χωρίς να ανιχνεύονται αντισώματα σε άλλους ΡΕSΤΙVΙRUS, το αποτέλεσμα της δοκιμής θεωρείται θετικό για ΚΠΧ, 2 εάν κατά τις συγκριτικές δοκιμές ανιχνεύονται τίτλοι κατά του ιού ΚΠΧ ίσοι ή υψηλότεροι από τους τίτλους κατά των άλλων ΡΕSΤΙVΙRUS σε περισσότερους από έναν χοίρους, υπάρχει υποψία ΚΠΧ και η διαφοροποίηση εκτελείται ως εξής οι χοίροι που εμφάνισαν τίτλους εξουδετέρωσης του ιού ΚΠΧ, οι οποίοι είναι τουλάχιστον ίσοι προς τους τίτλους κατά άλλων ΡΕSΤΙVΙRUS, θανατώνονται Οι ιστοί τους και, αν είναι έγκυοι, τα έμβρυα τους, υποβάλλονται σε εξέταση για αντιγόνο ή ιό ΚΠΧ, με τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία Β1, 2 η 3. εάν ανιχνεύεται ιοικό αντιγόνο ή ιός ΚΧΧ, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ΚΠΧ, εάν κατά την εξέταση που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση ανωτέρω δεν ανιχνεύεται αντίγονο ή ιός ΚΠΧ, η εκμετάλλευση θεωρείται ύποπτη έως ότου μια περαιτέρω σειρά δειγμάτων αίματος, που συλλέγονται μετά από 30 τουλάχιστον ημέρες, υποβληθεί σε περαιτέρω συγκριτικές δοκιμές, εάν κατά τις περαιτέρω αυτές συγκριτικές δοκιμές διαπιστωθεί ότι όλα τα ζώα έχουν σημαντικά (τετραπλάσιο ή περισσότερο) μεγαλύτερους τίτλους κατά του ιού ΙΔΒ/ΑΒ από ότι κατά του ιού ΚΠΧ, η υποψία απορρίπτεται, εάν ένα ή περισσότερα ζώα εμφανίζουν τίτλο του ιού ΚΠΧ, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος προς τον τίτλο που εμφανίζουν κατά του ιού ΙΔΒ/ΑΒ, το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό για ΚΠΧ, 3 εάν οι τίτλοι ΙΔΒ/ΑΒ δεν επιτρέπουν να αποκλειστεί η πιθανότητα ΚΠΧ, η εκμετάλλευση θεωρείται ύποπτη και επανεξετάζεται μετά από 30 τουλάχιστον ημέρες ΣΤ Διαφορική διάγνωση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) Η ΑΠΧ δεν μπορεί να διακριθεί από της κλασσικής πανώλους των χοίρων μέσω είτε κλινικών είτε μεταθανάτιων εξετάσεων και κατά τη διαφορική διάγνωση κάθε οξέος πυρετώδους αιμορραγικού συνδρόμου σε χοίρους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο αυτές ασθένειες Για να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο ασθενειών απαιτούνται εργαστηριακές δοκιμές Μια θετική διάγνωση σε χώρα απαλλαγμένη από ΑΠΧ πρέπει να στηρίζεται στην απομόνωση και την αναγνώριση του ιού ΑΠΧ Η βασική αρχή της εργαστηριακής διάγνωσης της ΑΠΧ πρέπει να είναι η ανίχνευση του ιού, του ιοικού αντιγόνου ή αντισωμάτων σε όργανα και υγρά ιστών Σε περίπτωση μη ερμηνεύσιμων ή αρνητικών αποτελεσμάτων από δύο τουλάχιστον δοκιμές σε δείγματα από ζώα ύποπτα για ΑΠΧ ή σε υλικό από εκμεταλλεύσεις, που είχαν επαφή με κρούσματα ΑΠΧ, πρέπει να συλλέγεται πρόσθετο υλικό στην ίδια εκμετάλλευση και από ζώα που έχουν έρθει σε επαφή με την ασθένεια. 1 Ανίχνευση ιοικού αντιγόνου Για την ανίχνευση ιοικού αντιγόνου εφαρμόζεται η τεχνική άμεσου ανοσοφθορισμού ή άλλες κατάλληλες τεχνικές σε λεπτές κρυοστατικές τομές ιστών οργάνων ή επιχρισμάτων, ή σε ιζήματα καλλιεργειών λευκοκυττάρων Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται για την ΚΠΧ, εκτός από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια ειδικά για ΑΠΧ. 2 Απομόνωση και αναγνώριση του ιού α) Δοκιμή αιμοπροσρόφησης (ΑΠ) Η δοκιμή αιμοπροσρόφησης εκτελείται εμβολιάζοντας είτε αιωρήματα ιστού 10% είτε αίμα που συλλέγεται στην εκμετάλλευση από ύποπτους χοίρους σε πρωτογενείς καλλιέργειες λευκοκυττάρων χοίρων ή παρασκευάζοντας καλλιέργειες λευκοκυττάρων από το αίμα εμπύρετων χοίρων το οποίο εμβολιάζεται στο εργαστήριο ή συλλέγεται στην εκμετάλλευση Η αιμοπροσρόφηση συνίσταται στη δέσμευση μεγάλου αριθμού ερυθροκυττάρων χοίρου στην επιφάνεια των μολυσμένων κυττάρων και επιβεβαιώνει τη διάγνωση της ΑΠΧ. 1 Εμβολιασμός χοίρων Δημιουργείται ένα μείγμα δειγμάτων αιωρημάτων ιστού 10% από το μείγμα αυτό, 2 ΜL εμβολιάζονται ενδομυϊκά σε καθέναν από τέσσερις χοίρους, από τους οποίους δύο μόνο πρέπει να έχουν εμβολιασθεί κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων Οι χοίροι πρέπει να εξετάζονται καθημερινά και επί 21 ημέρες ως προς την αύξηση της ορθιαίας θερμοκρασίας και την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων Εάν εμφανιστεί πυρετός, συλλέγονται δείγματα αίματος προς παρασκευή καλλιεργειών λευκοκυττάρων για τη δοκιμή ΑΠ (αυτορόδακας και εμβολιασμός πρωτογενών καλλιεργειών λευκοκυττάρων χοίρου) Εάν δεν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα, λαμβάνεται αίμα για ανίχνευση αντισωμάτων μετά από την περίοδο παρατήρησης των 21 ημερών Ζ. Ανίχνευση αντισώματος που οφείλεται στον ιό ΑΠΧ σε δείγματα αίματος και υγρά ιστών Η ανίχνευση αντισώματος σε δείγματα ορρού ή υγρών ιστών διενεργείται για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της ΑΠΧ σε εκμεταλλεύσεις με χοίρους που εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα που δημιουργούν υποψία ύπαρξης της ασθένειας ή σε χοίρους που πιστεύεται ότι ήρθαν σε επαφή με χοίρους μολυσμένους με ΑΠΧ Η ανίχνευση αυτή μπορεί να διενεργείται για λόγους επιτήρησης ή για έρευνες σε αγέλες άγνωστης κατάστασης Για τους σκοπούς αυτούς, δείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε εγκεκριμένη δοκιμασία Οι ακόλουθες δοκιμασίες έχουν εγκριθεί και πρέπει να εκτελούνται με την προσθήκη κατάλληλων μαρτύρων θετικού και αρνητικού ορρού 2 Δοκιμή έμμεσου ανοσοφθορισμού (ΕΑΦ), 1 ΕLΙSΑ .
Άρθρο 11 "Μετά το παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 707/82 (Α 150) προστίθενται τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ [...]"
1.  
  Ορρολογικός έλεγχος χοίρων που εκτρέφονται ομαδικά Μια ομάδα αποτελείται από δύο τουλάχιστον χοίρους που εκτρέφονται σε άμεση επαφή. Δειγματοληψία ομάδων Αν η ομάδα περιλαμβάνει- 2 χοίροι σε περίπτωση που 20 το πολύ χοίρους:οι ομάδες αποτελούνται από μία χοιρομητέρα και τα μικρά της, λαμβάνεται δείγμα μόνο από τη χοιρομητέρα. Αν η ομάδα περιλαμβάνει- 2 χοίροι +5% των υπόλοιπων περισσότερους από 20 χοίρων: Πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από όλες τις ομάδες.
 1. Αμέσως μόλις τα σφάγια των χοίρων απομακρυνθούν για καταστροφή, τα μέρη των εγκαταστάσεων στα οποία στεγάζονταν οι χοίροι, καθώς και κάθε μέρος κτιρίου, χώρου κ.λπ., το οποίο μολύνθηκε κατά τη σφαγή ή κατά την εξέταση μετά τη σφαγή, πρέπει να ψεκάζεται με απολυμαντικό εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 10.
 2. Μετά το πλύσιμο με κρύο νερό, σύμφωνα με το στοιχεία α), πραγματοποιείται περαιτέρω ψεκασμός με απολυμαντικό
 3. Μετά από 7 ημέρες, οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται με απολιπαντικό, ξεπλένονται με κρύο νερό, ψεκάζονται με απολυμαντικό και ξεπλένονται πάλι με κρύο νερό
 4. ΙΙ.
 5. Τελικός Καθαρισμός και απολύμανση.
 6. Η κόπρος και η στρωμνή στοιβάζονται για να αποσυντεθούν, ψεκάζονται με απολυμαντικό και δεν χρησιμοποιούνται για περίοδο 42 ημερών.
 7. Υπό κανονικές συνθήκες, η υγρή κόπρος αποθηκεύεται για περίοδο 42 ημερών από την τελευταία προσθήκη μολυσμένου υλικού.
 8. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται αν η υγρή κόπρος είναι πολύ μολυσμένη».
 9. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 10. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
2.  
  Ορρολογικός έλεγχος χοίρων που εκτρέφονται ατομικά· συγκεκριμένα, πρόκειται για χοίρους που εκτρέφονται ο ένας κοντά στον άλλο, αλλά δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή όπως, παραδείγματος χάρη, οι θηλάζουσες χοιρομητέρες. Διαδικασία δειγματοληψίας Αριθμός χοίρων Χοίροι προς εξέταση Μικρότερος από 20 Από 20 έως 100 Μεγαλύτερος από 100 όλοι 20+20% των υπόλοιπων 20+10% των υπόλοιπων (τουλάχιστον 36) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70). β) Του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α 110), όπως συμπληρώθηκε από τον Α.Ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του Ν. 248/1914» (Α 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154). δ) Της υπ αριθμ. 184/27.10.1993 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας (Β 836).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 445/1992 και 31 /1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/707 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/485 1985
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία