ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/352

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας (Α 523), όπως τούτο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ/τα 755/1976 (Α 273), 346/1987 (Α 157) και 151/1990 (Α56).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του από 30.11.1939 Βασ. Δ/τος (Α 523) όρια αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με τα Π. Δ/τα 755/1976 (Ά 723), 346/1987 (Α 157) και 151/1990 (Α 56) αναπροσαρμόζονται ως εξής: Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ελλάδα μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) δρχ., και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές κατά την κρίση του Υπουργού των Οικονομικών. Στον Υφυπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4,14,19, 20,38 παρ. 1,70 παρ. 1, 71, 72 παρ. 1,100 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/1939 (Α455).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α154).
  • Την αριθ. πρωτ. 1026431 /268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. (ΦΕΚ Β 154).
  • Την από 24.5.1994 σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
  • Το γεγονός ότι η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Τις αριθ. 394/94 και 578/94 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/755 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/755 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία