ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/353

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απαγόρευση αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γριγρί) νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Απαγορεύεται για όλο το χρόνο η αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γριγρί) νύχτας εντός του κόλπου Άσπρα Σπίτια (Αντίκυρας) εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το Ακρωτήριο «Πάγκαλος» με τα νοτιότερα άκρα των νησίδων «Τσαρούχι», «Δασκαλιό» και «Άμπελος» και την απέναντι ακτή «Ρηχά»
2.  
    Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται η περιπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 23-3/8.4.1953 Β. Δ/τος «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι - γρι) αλιείας» (Α 81 ). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Την 6033/13.7.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β 550).
  • Την 177/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 582/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-11-15 Απαγόρευση αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γριγρί) νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/189
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/23-3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/23-3 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία