Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 «για την επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων» (Ε.Ε.L. 398/33/30.12.1989), με την καθιέρωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης των οδηγών που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 1. Με οχήματα των οποίων το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος υπερβαίνει τους 3,5 τόννους και τα οποία μεταφέρουν τα εμπορεύματα αυτά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια τα οποία προβλέπονται στο περιθώριο 10011 της ΑDR.
 2. Ωστόσο, για τις εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα, τα οχήματα συνυπολογίζονται ανεξάρτητα από το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τους.
 3. Με βυτιοφόρο οχήματα ή μεταφορικές μονάδες, που περιλαμβάνουν βυτία ή εμπορευματοκιβώτια - βυτία, χωρητικότητας άνω των 3.000 λίτρων ή και ανώτατου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόννων, όταν τα οχήματα αυτά ή αυτές οι μεταφορικές μονάδες μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ή πραγματοποιούν οδική διαδρομή μετά την εκφόρτωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς να έχουν καθοριστεί ή/και εξαεριωθεί τα βυτία ή τα εμπορευματοκιβώτια - βυτία.
2.  
  Οι οδηγοί που εκτελούν τις ως άνω εθνικές ή διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης, που χορηγείται από τις οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών της Χώρας (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Συγκοινωνιών Νομαρχιακού επιπέδου), στο οποίο βεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση κύκλου κατάλληλης κατάρτισης για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στα οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή βρίσκονται υπό την ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων
Άρθρο 2 "Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:"
1.  
  «ΑDR» η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR), η οποία έγινε στη Γενεύη, στις 30 Σεπτεμβρίου 1957, κυρώθηκε με το Ν. 1741/1987 «κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957» (Α 225) και αναθεωρήθηκε εξ ολοκλήρου με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 50941/40/5.1.90 «Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΑDR) και πρωτόκολλο υπογραφής» (Β 104).
2.  
  «οδική μεταφορά», κάθε μετακίνηση, επί οδών που είναι ανοικτές σε δημόσια χρήση, οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
3.  
  «οδηγός», κάθε πρόσωπο που έχει αναλάβει την οδήγηση του οχήματος, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα
4.  
  «βυτιοφόρο όχημα», «μεταφορική μονάδα», «βυτία» όπως ορίζονται στο περιθώριο 10014 της ΑDR
5.  
  «επικίνδυνα εμπορεύματα» τα υλικά και αντικείμενα που λαμβάνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό στην ΑDR
6.  
  «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης» το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ΑDR
7.  
  «Προσωρινό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης», το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προσάρτημα Β6 της ΑDR με τη μνεία «Εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ και ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει αυτό το πιστοποιητικό»
Άρθρο 3 "Επαγγελματική κατάρτιση"
1.  
  Η κατάρτιση που απαιτείται από τους οδηγούς που αναφέρει το άρθρο 1 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται στα πλαίσια μιας σειράς θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων, σε αναλυτική ύλη εγκεκριμένη από τις Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Οδικής Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
2.  
  Ουσιαστικός στόχος της κατάρτισης αυτής είναι να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανοτήτων ατυχήματος και, σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας που θα μπορούσαν να αποδειχθούν αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, και του περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος
3.  
  Η εν λόγω κατάρτιση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διδακτέα ύλη που εκτίθεται στο άρθρο 8 και παρέχεται με εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Οδικής Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από άλλους φορείς που εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους ενδιαφερομένους καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αρμόδιους φορείς που οργανώνουν και πραγματοποιούν την σχετική κατάρτιση.
4.  
  Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης προϋποθέτει:
 1. Πτυχίο Γ τάξεως Γυμνασίου (ή ισοτίμου σχολής) τουλάχιστον, Ειδικά, για τους έχοντες ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων για διάστημα 5 ετών πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
 2. Κατοχή άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας τουλάχιστον
 3. Ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης
 4. Επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα των οικείων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο εκάστου έτους.
 5. Ειδικά κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος εφαρμογής του παρόντος, ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5.  
  Κάθε αίτηση για έκδοση, ανανέωση ή χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου με αποδεικτικό είσπραξης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας παραβόλου υπέρ του Δημοσίου το ύψος του οποίου καθορίζεται στις 10.000 δραχμές και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα συνοδευτικά των αιτήσεων αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του υπόψη συστήματος εξετάσεων, τα της έκδοσης και ανανέωσης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η αμοιβή των εκπαιδευτών της επαγγελματικής κατάρτισης που θα διοργανώσει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και η αμοιβή των εξεταστών στις διενεργούμενες από τις οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών εξετάσεις. Τα εξέταστρα θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους στο λογαριασμό 541077 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας τον οποίο κα θα βαρύνουν οι αμοιβές εκπαιδευτών και εξεταστών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι δαπάνες για την συγγραφή και έκδοση πληροφοριακών εντύπων και βιβλίων σχετικών με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την υλοποίηση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 4
1.  
  Οι οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών (Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Συγκοινωνιών της Χώρας) χορηγούν Προσωρινό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης στους οδηγούς που υποβάλουν για πρώτη φορά τη σχετική αίτηση εντός των τεσσάρων μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας θέσης σε εφαρμογή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος, με μόνη προϋπόθεση ότι οι οδηγοί αυτοί αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει τις δραστηριότητες του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τα πέντε (5) έτη πριν από τη δημοσίευση του παρόντος
2.  
  Το Προσωρινό Πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τις μεταφορές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και η ισχύς του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1996
3.  
  Για να χορηγηθεί το Προσωρινό Πιστοποιητικό πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών του τόπου κατοικίας του βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εξής:
 1. Εάν είναι αποκλειστικά και μόνο οδηγός του οχήματος, βεβαίωση του εργοδότη (ιδιοκτήτη του οχήματος), που θα αναφέρει ρητά τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης, το όχημα στο οποίο απασχολήθηκε (η δυναμικότητα του οποίου δεν πρέπει να υπολείπεται εκείνης που αναφέρεται ανωτέρω) και την κλάση της ΑDR ή το εμπόρευμα της κλάσης που μεταφερόταν στο υπόψη χρονικό διάστημα απασχόλησης.
 2. Από τη βεβαίωση ή τις βεβαιώσεις πρέπει να προκύπτει συνεχής απασχόληση του ενδιαφερομένου στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιτρεπομένης πάντως εποχιακής αναστολής δραστηριότητας και κάθε είδους διακοπής της απασχόλησης εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά δωδεκάμηνο ή τους δεκαοκτώ (18) μήνες συνολικά.
 3. Εάν είναι οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος. (1)Βεβαίωση της επιχείρησης που απασχολούσε τον οδηγό και όχημά του, στην οποία θα αναφέρεται ότι και στη προηγηθείσα περίπτωση και επίσης, (2) βεβαίωση του οδηγού - ιδιοκτήτη ότι οι υπόψη μεταφορές εκτελέστηκαν από τον ίδιο.
4.  
  Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, των προηγουμένων περιπτώσεων θα είναι συντεταγμένες σε έντυπα υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμό οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον κατά νόμο υπεύθυνο του νομικού προσώπου ή του συνεταιρισμού.
Άρθρο 5
1.  
  Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ισχύει γιαπέντε(5)έτη
2.  
  Η ισχύς του πιστοποιητικού αυτού παρατείνεται για πενταετείς περιόδους εφόσον εναλλακτικά ο κάτοχός του:
 1. παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού, σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα, και επέτυχε σε εξετάσεις κατ αναλογία των αναφερομένων στο άρθρο 3, ή
 2. μπορεί να αποδείξει κατ ανάλογο όπως και στο προηγούμενο άρθρο τρόπο, στην οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών ότι άσκησε χωρίς διακοπή τη δραστηριότητά του από την ημερομηνία έκδοσης ή της τελευταίας παράτασης του Πιστοποιητικού του.
 3. Επιτρέπονται εποχιακές αναστολές δραστηριοτήτων και κάθε είδους διακοπής της απασχόλησης εφόσον δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ανά δωδεκάμηνο.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το υπόδειγμα εντύπου του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης, του Προσωρινού Πιστοποιητικού καθώς και οι συναφείς λεπτομέρειες
Άρθρο 6 "Αμοιβαία αναγνώριση"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρει το άρθρο 1 και το οποίο χορηγείται από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και αντιστρόφως
Άρθρο 7 "Θέση σε εφαρμογή"
1.  
  Οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης τέσσερις (4) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 8 "Διδακτέα ύλη Οι γνώσεις που πρέπει να συνεκτιμώνται για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να αντλούνται από την εξής τουλάχιστον διδακτέα ύλη."
1.  
  γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
2.  
  κύριοι τύποι κινδύνων,
3.  
  μέτρα πρόσληψης και ασφάλειας, κατάλληλα για τους διάφορους τύπους κινδύνων,
4.  
  συμπεριφορά μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, ασφάλεια της κυκλοφορίας, βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού προστασίας, κ.λπ.),.
5.  
  επισήμανση και σηματοδότηση των κινδύνων,
6.  
  τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας οδηγός οχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
7.  
  αντικείμενο και λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
8.  
  απαγορεύσεις για την από κοινού φόρτωση στο ίδιο όχημα ή στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο,
9.  
  προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων,
10.  
  χειρισμός και στοιβασία δεμάτων,
11.  
  συμπεριφορά εν κινήσει, των οχημάτων με βυτία ή με εμπορευματοκιβώτια - βυτία συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του φορτίου
Άρθρο 9
1.  
  Ο έλεγχος των διατάξεων του παρόντος, ανατίθεται στις οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών
2.  
  Ο έλεγχος της κατοχής του καταλλήλου εν ισχύ Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης από οδηγό που εκτελεί μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων επί οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανατίθεται στα όργανα της Τροχαίας Κίνησης ή κλιμακίων υπαλλήλων των οικείων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών ειδικά εξουσιοδοτημένων με απόφαση Νομάρχη
3.  
  Όσοι οδηγοί εκτελούν μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, χωρίς να είναι κάτοχοι ισχύοντος καταλλήλου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 50.000 έως 200.000 δρχ. επιβαλλόμενο με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πέραν των τυχών ποινών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις.
4.  
  Οι ιδιοκτήτες οδικών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οδηγούς που κατέχουν ισχύον κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση τιμωρούνται με Διοικητικό πρόστιμο 100.000 έως 1.000.000 δρχ. επιβαλλόμενο με απόφαση του Οικείου Νομάρχη, πέραν των τυχόν ποινών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις.
5.  
  Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης εσόδων του Δημοσίου
Άρθρο 10 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992. β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 508/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1741 1987
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1996/32 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τ[...]" 1998/106 1998
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012