Μετατροπή του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» σε «θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» και έγκριση του Οργανισμού διοίκησης και λειτουργίας του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετατροπή"
1.  
  Το Ίδρυμα «Σουηδικός Οίκος Ευγηρίας (ΝΠΔΔ)», που συστήθηκε με τις διατάξεις του Β.Δ. 186/1961 (Α 53), μετατρέπεται, από την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, σε Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας» με έδρα την Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 2 "Σκοπός Σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι:"
1.  
  Η περίθαλψη πενήντα (50) ατόμων χρονίως πασχόντων, μη αυτοεξυπηρετουμένων και των δύο φύλων από 18 ετών και πάνω, απ όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προτιμωμένων αυτών που κατάγονται από το Νομό Θεσπρωτίας
2.  
  Η περίθαλψη (20) είκοσι ενηλίκων αυτοεξυπηρετουμένων ατόμων από 65 ετών και άνω
3.  
  Η αποκατάσταση (Λειτουργική, Κοινωνική, Επαγγελματική) τόσο των περιθαλπομένων στο Θεραπευτήριο, όσο και άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων, που κατοικούν στο Νομό Θεσπρωτίας, με ανάπτυξη εξωτερικού προγράμματος
Άρθρο 3 "Παρεχόμενη Περίθαλψη"
1.  
  Το Ίδρυμα παρέχει στα άτομα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και αποκατάσταση (λειτουργική, κοινωνική, επαγγελματική) ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη, σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επίσης επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπομένων με την εφαρμογή διαφόρων ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα αποκατάστασης αναπήρων δύνανται να παρακολουθήσουν κι άλλα ανάπηρα άτομα, εκτός των περιθαλπομένων, που κατοικούν στην περιοχή της έδρας του ιδρύματος.
Άρθρο 4
1.  
  Στο ίδρυμα εισάγονται άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών και πάνω χρονίως πάσχοντα, απ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Θεσπρωτίας, αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας
 3. Έκθεση κοινωνικής έρευνας με πρόταση εισαγωγής στο ίδρυμα
 4. Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνιου νοσήματος, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το άτομο που έχει ανάγκη ιδρυματικής περίθαλψης δεν φέρει σύνδρομο διανοητικής αναπηρίας ή φέρει σύνδρομο το οποίο δεν φθάνει μέχρι διεγέρσεων, ώστε να γίνεται ανήσυχο και ακατάλληλο για συμβίωση, δεν πάσχει από μολυσματική νόσο, συφιλίδα, φυματίωση και από βαρύ νόσημα που να χρειάζεται ειδική νοσηλεία, ή από καρκίνο
2.  
  Οι περιθαλπομένοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους. Η συμμετοχή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τιμολογίου με κλίμακα ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος του κάθε περιθαλπομένου.
3.  
  Οι εισαγόμενοι στο ίδρυμα με απόφαση που βεβαιώνει οικονομική αδυναμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 (Α 149) απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων - νοσηλειών, εκτός αν από την ίδια απόφαση προβλέπεται συμμετοχή. Δύναται το ίδρυμα να ζητήσει την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 και κατά τη διάρκεια περίθαλψης κάποιου ατόμου.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: α. Τον Πρόεδρο, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης ή της επιστημονικής κατάρτισης κρίνεται κατάλληλος να ανταποκριθεί στο έργο της κοινωνικής προστασίας των χρονίως πασχόντων ατόμων. β. Έναν αιρετό εκπρόσωπο των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους. γ. Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων. δ. Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διοικητικό υπάλληλο ή Κοινωνικό Λειτουργό). στ. Δύο πρόσωπα κύρους με κοινωνική δράση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων εκλέγονται εφ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι. Αν όμως υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι οι εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων προτείνονται από τους συλλόγους. Το Δ.Σ. εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση μεταξύ των μελών του έναν Αντιπρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής.
Άρθρο 6
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού, πάντοτε όμως με πρόσκληση του Προέδρου
2.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει ο Προϊστάμενος του Ιδρύματος, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο.
3.  
  Τα θέματα που είναι για συζήτηση καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με την πρόσκληση για συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα, θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα θέματα και αποφασίσουν την συζήτηση όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση και καταχωρούνται από το γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών μονογραμμένο από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα και τον Γραμματέα.
5.  
  Ουδεμία απόφαση του Δ.Σ. εκτελείται αν δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Προκειμένου για εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες η εκτέλεση δεν επιδέχεται αναβολή, δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφαση να θεωρεί ως επικυρωμένα τα σχετικά πρακτικά για τα θέματα αυτά με σκοπό την άμεση εκτέλεση της απόφασης.
6.  
  Το Δ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει τα μέλη που βρίσκονται στη συνεδρίαση να είναι περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή αυτού που προεδρεύει.
7.  
  Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από αναφορά του Προέδρου του Δ.Σ. Επίσης επί απουσίας σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και περιθαλπομένων κινείται η διαδικασία εκλογής νέων εκπροσώπων.
8.  
  Γραμματέας του Δ.Σ. ορίζεται υπάλληλος του Ιδρύματος με απόφασή του.
Άρθρο 7
1.  
  Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Εγκρίνει τις απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του ιδρύματος μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού, του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία Νομαρχία την τροποποίηση και αναμόρφωση μέσα στο οικονομικό έτος με την διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος
3.  
  Διορίζει όλο το προσωπικό, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού
4.  
  Αποφασίζει για τα εισαγόμενα άτομα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος
5.  
  Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την πορεία των εργασιών του ιδρύματος, εκτός από εκείνα για τα οποία προβλέπεται από ειδικές διατάξεις αρμοδιότητα άλλων οργάνων του νομικού μητρώου
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Εκπροσωπεί το ίδρυμα στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του και διορίζει του δικαστικούς πληρεξουσίους με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
2.  
  Προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, καταρτίζει με τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων και υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως. Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.  
  Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος, καθώς και τις επιταγές και εντάλματα, τα οποία προσυπογράφουν ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και ο Λογιστής. Δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος για την υπογραφή εγγράφων.
4.  
  Ασκεί στο προσωπικό του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ιδρύματος
Άρθρο 9 "Πόροι του Ιδρύματος"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Κρατική επιχορήγηση. β. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. γ. Τροφεία από τους περιθαλπομένους. δ. Εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες στο Ίδρυμα. ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 10 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με βάση την προγραμματισμένη από το Δ.Σ. δραστηριότητα, ψηφίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από το Νομάρχη. Αντίγραφο του εγκριθέντος προϋπολογισμού υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 11
1.  
  Τα κεφάλαια και οι πόροι του ιδρύματος κατατίθενται απ ευθείας σε τηρούμενο λογαριασμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας ή της Εμπορικής Τράπεζας
2.  
  Ειδικές πιστώσεις ή κεφάλαια που πλεονάζουν μεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασμούς διαθεσίμου με τόκο ή χωρίς τόκο, ανάλογα με την προέλευση τους. Η μεταφορά από τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης και η επαναφορά σ αυτόν, γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών του ιδρύματος ή οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλάδας ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ή την Εμπορική Τράπεζα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/1950, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. Δ/τος 2999/54.
Άρθρο 12 "Πληρωμές Δαπανών"
1.  
  Κάθε πληρωμή ενεργείται με χρηματικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένο καθώς και από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και το Λογιστή, η δε καταβολή του ποσού αυτού, ενεργείται με έκδοση ισόποσης επιταγής, σε βάρος του λογαριασμού που τηρεί το ίδρυμα στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εμπορικής Τράπεζας. Οι επιταγές υπογράφονται, όπως και τα εντάλματα πληρωμής.
Άρθρο 13 "Εκτέλεση Δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και της νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 14
1.  
  Υπηρεσίες του ιδρύματος αποτελούν Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
 1. Τμήμα Χρονίως Πασχόντων
 2. Τμήμα Υπερηλίκων
 3. Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης
 4. Τμήμα Διοικητικού
2.  
 1. Το Τμήμα Χρονίως Πασχόντων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το ίδρυμα στα χρονίως πάσχοντα άτομα
 2. Το Τμήμα υπερηλίκων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το ίδρυμα στα υπερήλικα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 3. Το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στη Φυσική Αποκατάσταση των περιθαλπομένων καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση τόσο των περιθαλπομένων όσο και των λοιπών μειονεκτούντων ατόμων από 18 ετών και πάνω
 4. Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε θέματος, που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του προσωπικού του ιδρύματος, στα οικονομικά και στη διαχείριση της περιουσίας του καθώς και στο χειρισμό θεμάτων γραμματείας
Άρθρο 15 "Προσωπικό"
1.  
  Μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά κλάδους και ειδικότητες, όπως παρακάτω: Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις μία (1 ). Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις μία (1). Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θέσεις μία (1) και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θέσεις μία (1). Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις μία (1). Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας, θέσεις μία (1). Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέση μία (1 ). Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας, θέση μία (1). Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις οκτώ (8). Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις τέσσερις (4). Οι παραπάνω θέσεις ΔΕ Τεχνικού ορίζονται ως ακολούθως: Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου. Μία (1 ) θέση Υδραυλικού - Συντηρητή κτιρίου - Βοηθητικών Τεχνικών Εργασιών. Μία (1) θέση Οδηγού Αυτοκινήτων. Μία (1) θέση Ράπτριας. Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις μία (1 ). Κλάδος ΥΕ Νυκτοφυλάκων, θέσεις δύο (2). Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού μαγειρείου (για εργασίες Βοηθού Μάγειρα, Πλύντου μαγειρικών σκευών, Τραπεζοκόμων και λοιπών εργασιών μαγειρείου), θέσεις πέντε (5). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις πέντε (5). Κλάδος ΥΕ Εργατών, θέσεις μία (1). Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, θέσεις δέκα οκτώ (18). Από τις παραπάνω θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού οι οκτώ (8) καλύπτονται μόνον εφόσον είναι αδύνατη η πλήρωση των οκτώ (8) θέσεων του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής.
2.  
  Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
 1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
 2. Τρεις (3) θέσεις Τεχνιτών - Εκπαιδευτών
 3. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τρεις (3) θέσεις.
 4. Μία (1 ) θέση Καθαρίστριας (προσωρινή).
 5. Μία (1) θέση Πλύντριας (προσωρινή).
 6. Μία (1) θέση Κουρέα (προσωρινή).
 7. Οι ειδικότητες των Τεχνιτών - Εκπαιδευτικών καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις λειτουργικές δυνατότητες των περιθαλμπομένων εκείνων που κρίνονται για επαγγελματική κατάρτιση.
3.  
  Οι προσωρινές θέσει καταργούνται μόλις κενωθούν καθ οιονδήποτε τρόπο
4.  
  Από τις οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων δεν πληρούνται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες σε προσωρινές θέσεις Ι.Δ.
Άρθρο 16 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού ορίζοντα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κλάδου και ειδικότητας στο Π.Δ. 194/3.5.88 (Α 84), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για τον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτικής, ορίζεται πτυχίο, αντίστοιχης ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου ή αναγνωρισμένης Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο των πρώην Σχολών ΔΕ Νοσηλευτικής μονοετούς φοίτησης. Για τις θέσεις των Τεχνιτών - Εκπαιδευτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ειδικότητας από το Π.Δ. 194/88 για τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό.
2.  
  Του Τμήματος Χρονίως Πασχόντων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων
3.  
  Του Τμήματος αυτοεξυπηρετουμένων ηλικιωμένων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων
4.  
  Του Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας
5.  
  Του Τμήματος Διοικητικού, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Άρθρο 18
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός - Καταργούμενες Διατάξεις Όλα τα λεπτομερέστερα θέματα που ανάγονται στην κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, ως και τα καθήκοντα των εργαζομένων στο Ίδρυμα, εφόσον είναι δευτερευούσης σημασίας, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των Β.Δ. 186/1961 (Α 53) και 717/1970 (Α 236) και του Π.Δ. 616/1985 (Α 226).
Άρθρο 19
1.  
  Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετατρεπόμενου Ιδρύματος μεταβιβάζεται στο «Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ηγουμενίτσας»
2.  
  Κληροδοσίες, κληρονομιές και δωρεές που καταλήφθηκαν υπέρ του μετατρεπόμενου «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» περιέρχονται στο Ίδρυμα «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας»
Άρθρο 20
1.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας» κατατάσσονται στις προβλεπόμενες αντίστοιχες ομοιόβαθμες θέσεις των οικείων κλάδων
2.  
  Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας Ι.Δ. διατηρούνται στις θέσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, οπότε οι θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 48 του Ν. 2082/92 περί «Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθει με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154 τ.Α/92).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης κ.λπ.» (ΦΕΚ 43 Α).
 • Την αριθ. ΔΥ3α/οικ. 850/25.10.93 (Β 832) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εμμ. Σκουλάκη.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 15 του Ν. 2190/ 1994 (Α 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος ως προκύπτει από την αριθ. Π4β/οικ. 1501/29.3.94 Οικονομική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού σε ετήσια βάση το ύψος της οποίας υπολογίζεται να ανέλθει σε 85.000.000 δρχ. Για το οικονομικό έτος 1994 το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβεί τα 50.000.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2844, των δε επομένων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στο Νομαρχιακό Προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 10/29.3.1989 απόφαση του Διοικητή Συμβουλίου του «Σουηδικού Οίκου Ευγηρίας Ηγουμενίτσας».
 • Την αριθ. 350/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_850 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2999 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/616 1985
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/186 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία