(1 ) Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας το οποίο καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες σε θέματα πειραματικής εφαρμογής σε πειραματόζωα νέων εγχειρητικών τεχνικών
2.  
  Το Εργαστήριο απαρτίζεται από τις εξής επί μέρους ειδικές μονάδες:
 1. Τον Οίκο Πειραματοζώων, στον οποίο εκτρέφονται ή φιλοξενούνται τα πειραματόζωα, όπως μύες, επίμυες, κόνικλοι, σκύλοι, χοίροι και άλλα πειραματόζωα
 2. Την Βιοχημική μονάδα, στην οποία διενεργούνται οι απαιτούμενες βιοχημικές εξετάσεις
 3. Την Ακτινολογική μονάδα, στην οποία διενεργούνται αγγειογραφίες, πυελογραφίες, ακτινογραφίες και βαριούχοι υποκλυσμοί σε πειραματόζωα
 4. Τη Μονάδα Χειρουργείων, στην οποία διενεργούνται οι χειρουργικές επεμβάσεις στα πειραματόζωα και η οποία αποτελείται από:
 5. (i) το άσηπτο χειρουργείο, όπου εκτελούνται χρόνια πειράματα με άσηπτες συνθήκες, (ii) το σηπτικό χειρουργείο, όπου γίνονται τα οξέα πειράματα και (iii) τη μονάδα υποστήριξης, που περιλαμβάνει πλυντήρια ρούχων, εργαλείων και κλιβάνους αποστείρωσης
 6. Τη Μονάδα Ηλεκτρονικών Οργάνων, η οποία φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρονικών οργάνων που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια των πειραμάτων καθώς και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του χώρου στέγασης του Εργαστηρίου
3.  
  Το Εργαστήριο εντάσσεται στον τομέα Χειρουργικής
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Αποστολή"
1.  
  Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών και νοσηλευτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών της Ιατρικής Σχολής καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1. β) Την εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων από μέλη ΔΕΠ ή άλλους ερευνητές με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και μεθόδων. γ) Την εκπαίδευση νέων ιατρών ή φοιτητών στις καθ ημέρα ή σε νέες εγχειρητικές τεχνικές. δ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ε) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού πάνω σε νέες εγχειρητικές τεχνικές.
Άρθρο 4
1.  
  Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:
 1. Το διευθυντή και μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου
 2. Ειδικευμένους ή ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες
 3. Μέλη του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού και
 4. Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό
2.  
  Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Ιατρικών Σχολών ή Σχολών Επιστημών Υγείας ή άλλων Ανωτάτων Ιδρυμάτων, καθώς και ιατροί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλοι ερευνητές
Άρθρο 5 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή του, που είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα της Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται, το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του
 2. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέχεται στο Εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 3. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 4. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 5. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 6. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και κινητού εξοπλισμού
 7. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο
3.  
  Για κάθε ειδική μονάδα του Εργαστηρίου μπορεί να ορίζεται υπεύθυνος από τη Γενική Συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδος στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Τα κριτήρια εκλογής αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη μονάδα.
Άρθρο 6
1.  
  Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που ήδη έχουν παραχωρηθεί από την Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
2.  
  Χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου έχουν τα μέλη του προσωπικού του άρθρου 4 του παρόντος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Εργαστηρίου είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις που ειδικές ανάγκες ορισμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων το επιβάλλουν μπορεί το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης να διαφοροποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες με ανακατανομή του χρόνου απασχόλησης.
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες και στους οποίους τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας. Για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 1269/1982.
Άρθρο 7
1.  
  Η ευθύνη για τη διατροφή, τη διανομή, την υγιεινή κατάσταση, τη διακίνηση, την προεγχειρητική αγωγή και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των πειραματόζωων ανήκει στον κτηνίατρο του Εργαστηρίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, στο διευθυντή του Εργαστηρίου, οι οποίοι συνεργάζονται, για το σκοπό αυτό, με τον κύριο ερευνητή
2.  
  Στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη αποικιών από τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα. Μέχρις ότου επιτευχθεί αυτό, η προμήθειά τους θα γίνεται από τις νόμιμες πηγές της εγχωρίου αγοράς ή του εξωτερικού. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αγοραίων σκύλων και γατών και γενικά αδέσποτων ζώων. - 3. Ο Οίκος Πειραματοζώων διέπεται ως προς τη λειτουργία του και την προστασία των πειραματοζώων από τις διατάξεις του Ν. 1197/1981 (Α 210) και τις διατάξεις του Π.Δ. 160/1991 (Α64).
 1. Η θερμοκρασία, η υγρασία και ο αερισμός διατηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες και απαιτούμενες προδιαγραφές.
 2. Η διάρκεια του φωτισμού καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πειραματοζώου και τις ανάγκες του ερευνητικού πρωτοκόλλου.
 3. Οι διαστάσεις των κλωβών των πειραματοζώων πρέπει να συμφωνούν με τα καθοριζόμενα από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 4. Η διατροφή των πειραματοζώων γίνεται με τυποποιημένη τροφή του εμπορίου.
 5. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπολειμμάτων τροφών από οπουδήποτε και εάν προέρχονται.
 6. Ο κτηνίατρος του Εργαστηρίου, σε συνεργασία με τον ερευνητή, ρυθμίζει τη διατροφή σε ειδικές περιπτώσεις (χορήγηση γάλακτος, νωπού κρέατος, κονσέρβας κ.λπ.).
 7. Η επιπλέον της κανονικής διατροφής δαπάνη βαρύνει τον ερευνητή.
 8. Όταν κρίνεται απαραίτηση η χορήγηση φαρμάκων τις βραδυνές ώρες ή στη διάρκεια εορτών και αργιών ή όταν το ερευνητικό πρωτόκολλο επιβάλλει τη χορήγηση των φαρμάκων τις ώρες και ημέρες αυτές, τότε ο κτηνίατρος αναθέτει στο ζωοκόμο την έκτακτη απασχόλησή του για τη χορήγηση των φαρμάκων.
 9. Στις περιπτώσεις αυτές η έκτακτη αυτή απασχόληση του ζωοκόμου επιβαρύνει τον ερευνητή.
 10. Συνιστάται σε όλους τους ερευνητές η κατά τον πλέον λεπτό, στοργικό και ανθρωπιστικό τρόπο αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των πειραματοζώων, καθόσον τα αποτελέσματα της εργασίας τους εξαρτώνται από τον τρόπο αντιμετώπισης των πειραματοζώων.
 11. Ο κτηνίατρος επιβλέπει και παρακολουθεί πιστά την εφαρμογή των αρχών αυτών σε συνδυασμό με όσα περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του Ηelsinki, τις οδηγίες της ΕΟΚ και την Εθνική Νομοθεσία.
 12. Ερευνητής που δεν συμμορφώνεται με τις αρχές αυτές θα διακόπτει το ερευνητικό του πρόγραμμα.
 13. Επί πλέον εκπαιδεύει το παραϊατρικό προσωπικό που ασχολείται με την περιποίηση ή τη νοσηλεία και περίθαλψη των πειραματοζώων και καθοδηγεί τους ερευνητές στην αντιμετώπιση των πειραματοζώων και στη χρήση ειδικών τεχνικών.
 14. Το Εργαστήριο θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την ανθρωπιστική μεταχείριση και διαβίωση όλων ανεξαιρέτως των ζώων και δεν μεροληπτεί για ειδική φροντίδα ουδεμίας κατηγορίας πειραματοζώων.
 15. Η όλη ευθύνη για τη διαβίωση και τη μεταχείριση των πειραματοζώων ανήκει στον κτηνίατρο και καμμία έξωθεν συμμετοχή, συμβολή ή συμβουλή γίνεται αποδεκτή ή επιτρέπεται εκτός από όσες προέρχονται από τα κατά νόμον αρμόδια όργανα, που ορίζονται για την επίβλεψη των οίκων πειραματοζώων ή από επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος ή του εξωτερικού με αναγνωρισμένη εμπειρία στο θέμα αυτό.
 16. Ζώα που πεθαίνουν αιφνίδια φυλάσσονται, με μέριμνα του ζωοκόμου, στον ψυκτικό θάλαμο μέχρις ότου ειδοποιηθεί ο ερευνητής και αποφασίσει για την περαιτέρω τύχη τους
 17. Η ευθανασία όλων των ζώων γίνεται με τη χορήγηση μεγάλης δόσης υπνωτικού φαρμάκου, με την επίβλεψη του κτηνίατρου ή απόλυτα εξειδικευμένου προσώπου.
 18. Για τα μεγάλα ζώα χορηγείται ενδοφλέβια μεγάλη δόση βαρβιτουρικών μετά τη χορήγηση προνάρκωσης, ενώ η ευθανασία μικροτέρων ζώων γίνεται σε ατμόσφαιρα αιθέρα ή διοξειδίου του άνθρακα.
Άρθρο 8
1.  
  Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές που δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια μετά από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα, οι χειρουργικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποίηση ή μη οργάνων που δεν διαθέτει το Εργαστήριο και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτηθεί. Η άδεια χορηγείται από τον τομέα Χειρουργικής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου.
2.  
  Τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται πειραματόζωα, εκτός μυών και επιμύων, διακρίνονται σε οξέα και σε χρόνια:
 1. Οξέα πειράματα είναι αυτά στα οποία δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα ασηψίας και το πειραματόζωο υποβάλλεται σε ευθανασία την ίδια μέρα που γίνεται το πείραμα.
 2. Πειραματόζωο που υποβλήθηκε σε σηπτικό πείραμα δεν επανέρχεται στον Οίκο Πειραματοζώων.
 3. Χρόνια πειράματα είναι εκείνα στα οποία οποιαδήποτε χειρουργική προσπέλαση γίνεται με άσηπτες συνθήκες.
 4. Το πειραματόζωο μπορεί να φιλοξενηθεί εκ νέου στον Οίκο Πειραματοζώων για όσο χρονικό διάστημα προβλέπτει το ερευνητικό πρωτόκολλο.
3.  
  Ο προγραμματισμός πειράματος που απαιτεί τη χρησιμοποίηση των Χειρουργείων γίνεται έγκαιρα με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου από τον ερευνητή. Ο κτηνίατρος δίνει ειδική εντολή στο ζωοκόμο για την κατάλληλη προεγχειρητική ετοιμασία του ζώου.
4.  
  Τα μεγάλα πειραματόζωα, μετά την έναρξη της αναισθησίας διασωληνωνόνται. Το είδος της αναισθησίας εξαρτάται από τη διάρκεια του πειράματος και τις ειδικές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου.
5.  
  Ο ερευνητής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα για την έναρξη του πειράματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω απρόοπτου κωλύματος ενημερώνεται έγκαιρα το προσωπικό του Εργαστηρίου. Εάν παρέλθει μία ώρα από την προγραμματισμένη έναρξη του πειράματος και ο ερευνητής δεν έχει ειδοποιήσει, ο κτηνίατρος διακόπτει τη νάρκωση, ανανήπτει το πειραματόζωο και το επιστρέφει στον Οίκο Πειραματοζώων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ερευνητή.
6.  
  Κατά τον προγραμματισμό του πειράματος ο ερευνητής καθορίζει:
 1. Την ειδική προεγχειρητική ετοιμασία του ζώου (δίαιτα, φάρμακα, περιοχές ξυρίσματος)
 2. Τις πιθανές παρεκλίσεις από το σύνηθες πρωτόκολλο προανάρκωσης και νάρκωσης
 3. Το είδος της επέμβασης και τα ειδικά εργαλεία που πιθανόν να απαιτηθούν
 4. Τα ειδικά υλικά τα οποία πιθανόν να χρειασθεί (μοσχεύματα, ράμματα κ.λπ.).
 5. Την ανάγκη για παρακολούθηση και καταγραφή βιολογικών παραμέτρων με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών οργάνων.
 6. Παραδίδεται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με πλήρεις οδηγίες σχετικά με το είδος των παραμέτρων, τη συχνότητα καταγραφής τους και τα ειδικά όργανα που θα απαιτηθούν.
 7. Την πιθανή λήψη ακτινογραφιών ή την εκτέλεση ειδικών ακτινολογικών εξετάσεων όπως αγγειογραφία κ.λπ.
 8. Τις απαιτήσεις της μετεγχειρητικής αγωγής (αντιβίωση, παυσίπονα, διατροφή, αφαίρεση ραμμάτων, χορήγηση ειδικών φαρμάκων, παρακολούθηση της θερμοκρασίας, λήψεις δειγμάτων αίματος, ούρων και κοπράνων για εξετάσεις κ.λπ.).
7.  
  Εφόσον στη διάρκεια της επέμβασης, της επανεγχείρησης ή της νεκροτομής ληφθούν τεμαχίδια για ιστολογική εξέταση, η φροντίδα για την εξεύρεση Παθολογοανατόμου ανήκει στον ερευνητή
8.  
  Ο ερευνητής οφείλει να προσκομίζει τα ειδικά υλικά που απαιτούνται από το ερευνητικό του πρωτόκολλοο στις περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να εξευρεθούν από το Εργαστήριο
9.  
  Οποιαδήποτε επανεξέταση του πειραματοζώου όσο απλή ή βραχεία και αν είναι, εφόσον απαιτεί νάρκωση, πρέπει να προγραμματίζεται και το πειραματόζωο να οδηγείται στο χειρουργείο χωρίς τη λήψη τροφής από την προηγούμενη ημέρα
10.  
  Εάν το πειραματόζωο παρουσιάσει επιπλοκή που είναι συμβατή με τη ζωή (αιμορραγία, μικρή διάσπαση τραύματος) τότε καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το προσωπικό του Εργαστηρίου να ενημερωθεί αμέσως ο ερευνητής. Εάν αυτό είναι αδύνατο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε η αντιμετώπιση του πειραματόζωου γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου. Εάν η επιπλοκή θεωρείται ασύμβατη με την επιβίωση του πειραματοζώου (π.χ. καθολική εκσπλάχνωση) τότε μετά από ενημέρωση του ερευνητή, το ζώο υποβάλλεται σε ευθανασία και φυλάσσεται στο ψυκτικό θάλαμο μέχρις ότου δοθούν οδηγίες για την τελική διάθεση του.
11.  
  Πειραματόζωα που παρουσιάζουν ως επιπλοκές εκτεταμένες επιμολύνσεις (περιτονίτιδα, πυοθώρακα, σήψη), υποβάλλονται σε ευθανασία με ευθύνη του κτηνιάτρου, μετά από σχετική ενημέρωση του ερευνητή
12.  
  Οι δαπάνες εκτέλεσης των διαφόρων ερευνητικών εργασιών βαρύνουν τους ερευνητές οι οποίοι έχουν την ευθύνη της εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης (Πανεπιστήμιο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμοί). Η κοστολόγηση των διαφόρων δαπανών για την εκτέλεση των πειραματικών εργασιών γίνεται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πρωτοκόλλου. Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε ερευνητικού προγράμματος, ο ερευνητής ενημερώνεται για το κατά προσέγγιση κόστος της ερευνητικής του εργασίας. Χρεώσεις όπως η συνήθης διατροφή των πειραματοζώων γίνεται βάσει του μέσου όρου της ποσότητας τροφής, που καταναλώνεται από κάθε είδος πειραματόζωο. Ο ερευνητής χρεώνεται επίσης και με ποσό για κάθε ιατρική πράξη. Πριν από την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος, ο ερευνητής προκαταβάλλει το πιθανόν κόστος της εργασίας του. Στο τέλος κάθε μήνα χορηγείται σε όλους τους ερευνητές λεπτομερής αναλυτική κατάσταση των δαπανών.
13.  
  Το Εργαστήριο ουδεμία αστική ή άλλη ευθύνη φέρει για απώλειες πειραματοζώων ή στοιχείων των ερευνητικών προγραμμάτων που οφείλονται σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε φυσικές ή βίαιες καταστάσεις
14.  
  Εργασίες ή ανακοινώσεις που προέρχονται από πρωτόκολλα που ολοκληρώθηκαν στο Εργαστήριο, οφείλουν να αναφέρουν τον τόπο διενέργειας της έρευνας
Άρθρο 9
1.  
  Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
 1. Πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ή της ιδιαίτερης περιουσίας του Πανεπιστημίου και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Ερευνητικά κονδύλια
 3. Κληρονομίες, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Εργαστήριο εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. Κάθε άλλη πηγή
Άρθρο 10 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Το Εργαστήριο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Ημερολόγιο πειραμάτων, του οποίου οι σελίδες είναι αριθμημένες και θεωρημένες από το διευθυντή του Εργαστηρίου και στο οποίο καταχωρούνται τα πειράματα που γίνονται. Ειδικότερα αναφέρεται η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του ερευνητού και των συνεργατών του και συνοπτική περιγραφή του πειράματος. β) Βιβλία εισαγωγής και διάθεσης πειραματοζώων: Αναγράφεται ο αύξοντος αριθμός, η ημερομηνία εισόδου κάθε πειραματοζώου, ο προμηθευτής αυτού, ο ερευνητής στον οποίο διατίθεται το πειραματόζωοο και η ημερομηνία θανάτου του. Τηρείται ξεχωριστό βιβλίο για κάθε είδος πειραματόζωων. γ) Βιβλίο ημερήσιας διατροφής πειραματόζωων: Καταγράφονται κάθε ημέρα ο αριθμός των πειραματόζωων, που διατρέφονται και ο ερευνητής στον οποίο ανήκουν. δ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, όπου καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα του Εργαστηρίου στη διάρκεια της χρήσης. ε) Φάκελλος παραστατικών στον οποίο αρχειοθετούνται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία εσόδον - εξόδων. στ) Φάκελλος ερευνητικών πρωτοκόλλων. ζ) Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας η) Βαθμολόγιο φοιτητών θ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων ι) Κατάλογος επιστημονικών οργάνων ια) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού. ιβ) Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α 87)», όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983, «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 173). β)Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1735/1987 (Α 195). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081 /92 (Α 154). δ) Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1197/1981 (Α240).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/3/94).
 • Το αριθμ. 12049/2332/12.4.1994 έγγραφο του Πανεπιστημίου Αθηνών με το οποίο βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
 • Την αριθμ. 469/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1197 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/160 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία