Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "«Άρθρο 1 Επιτροπή ΜΕΕΠ."
1.  
  Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994, αποτελείται από:.
 1. Ένα ανώτερο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ της Γεν.
 2. Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως Πρόεδρο.
 3. Ένα υπάλληλο του κλάδου ΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. γ-ε) Τρεις υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 4. Ένα υπάλληλο του κλάδου ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών
 5. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ. η-θ) Δύο εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.
 6. Έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων ενώσεων των Τεχνικών του ΜΕΚ, που προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4.
2.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη με στοιχεία β-στ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής. Τα μέλη με στοιχεία β και στ με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.
3.  
  Τα μέλη των περιπτώσεων η-θ της παραγρ. 1 και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις. Για την υπόδειξη τους καλούνται οι σχετικές ενώσεις να υποδείξουν κοινούς εκπροσώπους. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.
4.  
  Το μέλος της περίπτωσης ι της παραγρ. 1 και ο αναπληρωτής του, υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες ενώσεις Τεχνικών του ΜΕΚ, και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες πανελλήνιες ενώσεις, από άλλες ενώσεις τεχνικών του ΜΕΚ. Για την υπόδειξη τους καλούνται οι ενώσεις Τεχνικών του ΜΕΚ που έχουν κοινοποιήσει το καταστατικό και την ταχυδρομική τους διεύθυνση στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων μέχρι την αποστολή της πρόσκλησης που προβλέπει η παραγρ. 5. Εάν οι διάφορες ενώσεις υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως μέλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τα μέλη που προτάθηκαν. Εφόσον δεν υπάρχουν πανελλήνιες ενώσεις τεχνικών του ΜΕΚ ή άλλες ενώσεις του ΜΕΚ, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επιλέγει και ορίζει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από μέλη που υποδεικνύουν το ΤΕΕ και οι επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις της προηγουμένης παραγράφου.
5.  
  Τα μέλη με στοιχεία ζ έως ι της παραγρ. 1 με τους αναπληρωτές τους προτείνονται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία γίνεται έγγραφη υπόμνηση και τάσσεται νέα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενώσεις, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να διορίσει οίκοθεν τα μέλη αυτά.
6.  
  Η θητεία των μελών της επιτροπής ΜΕΕΠ ορίζεται για δύο ημερολογιακά έτη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μέσα στο Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Στη διάρκεια της θητείας, αντικατάσταση μέλους επιτρέπεται μόνο για εύλογη αιτία. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Ειδικά για την πρώτη θητεία των μελών, αυτή αρχίζει από τη συγκρότηση της Επιτροπής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995.
7.  
  Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό.».
Άρθρο 2 "«Άρθρο 7 Κατώτερα όρια στελέχωσης κεφαλαίου κ.λπ. επιχειρήσεων ΜΕΕΠ."
1.  
  Τα κατώτερα όρια βασικής στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ, της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης για την εγγραφή ή κατάταξη σε μία κατηγορία ορίζονται για τις διάφορες τάξεις του ΜΕΕΠ, ως εξής:
 1. Για την Α τάξη ΜΕΕΠ:
 2. 1 στέλεχος Α τάξης ΜΕΚ
 3. Για τη Β τάξη ΜΕΕΠ:
 4. 1 στέλεχος Β τάξης ΜΕΚ
 5. Για την Γ τάξη ΜΕΕΠ:
 6. 1 στέλεχος Γ τάξης ΜΕΚ
 7. Για την Δ τάξη ΜΕΕΠ:
 8. «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»:
 9. 1 στέλεχος Δ τάξης ΜΕΚ
 10. Για τη Δ τάξη ΜΕΕΠ:
 11. 1 στέλεχος Δ τάξης και 1 Β ή 2Α τάξης ΜΕΚ
 12. Για την Ε τάξη ΜΕΕΠ:
 13. 1 στέλεχος Δ τάξης και 1Γ ή ΙΒ τάξης ΜΕΚ
 14. Για την ΣΤ τάξη ΜΕΕΠ:
 15. 2 στελέχη Δ τάξης και 2Γ τάξης ΜΕΚ
 16. Για την Ζ τάξη ΜΕΕΠ:
 17. 3 στελέχη Δ τάξης και 2 στελέχη Γ τάξης ΜΕΚ
 18. Για την Η τάξη ΜΕΕΠ:
 19. 5 στελέχη Δ τάξης και 6 στελέχη Γ τάξης ΜΕΚ.
 20. Ειδικά για την Η τάξη που είναι γενική, πρέπει από τα στελέχη της τρία τουλάχιστον να έχουν Δ τάξη ΜΕΚ στις κατηγορίες έργων οδοποιίας, υδραυλικά, οικοδομικά και λιμενικά, ένα τουλάχιστον στέλεχος Δ τάξης και ένα Γ τάξης ΜΕΚ, κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένα στέλεχος Δ τάξης ΜΕΚ στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων.
2.  
  Όταν η επιχείρηση έχει την παραπάνω βασική στελέχωση για μία κατηγορία έργων στις διάφορες τάξεις και μέχρι την Ζ τάξη ΜΕΕΠ, για να εγγραφεί και να καταταγεί και σε άλλη κατηγορία, απαιτείται να διαθέτει για κάθε πρόσθετη κατηγορία, επιπλέον αριθμό στελεχών για τις διάφορες τάξεις του ΜΕΕΠ, ως εξής:
 1. Για την Α τάξη ΜΕΕΠ:
 2. 1 στέλεχος Α τάξης ΜΕΚ
 3. Για τη Β τάξη ΜΕΕΠ:
 4. 1 στέλεχος Α τάξης ΜΕΚ
 5. Για την Γ τάξη ΜΕΕΠ:
 6. 1 στέλεχος Β τάξης ΜΕΚ
 7. Για την Δ τάξη ΜΕΕΠ:
 8. «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»:
 9. 1 στέλεχος Γ τάξης ΜΕΚ
 10. Για τη Δ τάξη ΜΕΕΠ:
 11. 1 στέλεχος Γ τάξης ΜΕΚ
 12. Για την Ε τάξη ΜΕΕΠ:
 13. 1 στέλεχος Δ τάξης ΜΕΚ
 14. Για την ΣΤ τάξη ΜΕΕΠ:
 15. 2 στελέχη Δ τάξης και 1 Γ ή 2Β τάξης ΜΕΚ
 16. Για την Ζ τάξη ΜΕΕΠ:
 17. 1 στέλεχος Δ τάξης και 1 Γ ή 2Β τάξης ΜΕΚ.
 18. Τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης γραμμένα και στην εν λόγω κατηγορία και τάξη του ΜΕΚ ή άλλα πρόσωπα.
3.  
  Τα κατώτερα όρια ιδίου κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτει μία εργοληπτική επιχείρηση ανεξάρτητα με τη νομική μορφή της, για την αντίστοιχη μέχρι την Ζ τάξη του ΜΕΕΠ, ορίζονται για μία κατηγορία έργων, ως εξής:
 1. Για την Α τάξη ΜΕΕΠ 1.500.000 δρχ.
 2. Για την Β τάξη ΜΕΕΠ 6.000.000 δρχ.
 3. Για την Γ τάξη ΜΕΕΠ 15.000.000 δρχ.
 4. Για την Δ τάξη ΜΕΕΠ «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 30.000.000δρχ.
 5. Για την Δ τάξη ΜΕΕΠ 37.500.000 δρχ.
 6. Για την Ε τάξη ΜΕΕΠ 75.000.000 δρχ.
 7. Για την ΣΤ τάξη ΜΕΕΠ 150.000.000δρχ.
 8. Για την Ζ τάξη ΜΕΕΠ 450.000.000 δρχ.
 9. Για την κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά ποσοστό 20% και για κάθε άλλη πρόσθετη κατηγορία έργων προστίθεται ποσοστό 15% στα ανωτέρω ποσά.
 10. Ειδικά για την Η τάξη το κατώτερο όριο ιδίου κεφαλαίου ορίζεται σε 1.800.000.000 δρχ.
4.  
  Η σχέση ιδίου κεφαλαίου προς δανειακά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αναλογία 1:2,5. Στα δανειακά κεφάλαια δεν υπολογίζονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών, που εκδίδονται για τα δημόσια έργα, που εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση.
5.  
  Τα κατώτερα όρια παγίου κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε, ΣΤ, Ζ και Η ανεξάρτητα με τη νομική μορφή τους για την αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ ορίζονται στο 40% του ανωτέρω ορίου του ιδίου κεφαλαίου. Από τα στοιχεία του παγίου κεφαλαίου τουλάχιστον το 25% πρέπει να αντιστοιχεί σε ακίνητα και το 50% σε μηχανικό εξοπλισμό.
6.  
  Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε, ΣΤ, Ζ και Η, τάξης ΜΕΕΠ, για την εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής τους, υποβάλλουν οργανόγραμμα από το οποίο προκύπτει άρτια οργάνωση και εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό των υπηρεσιών τους, η σύνθεση των στελεχών κάθε τομέα, τα γραφεία (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) που στεγάζονται και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης και φύλαξης υλικών. Το οργανόγραμμα περιλαμβάνει και το υπόλοιπο προσωπικό, πέραν της βασικής στελέχωσης από τεχνικούς του ΜΕΚ που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου που απασχολεί η εργοληπτική επιχείρηση και είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Επίσης περιλαμβάνει την οργάνωση του λογιστηρίου που διαθέτει η επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει λογιστήριο υποβάλλει σύμβαση για τη λογιστηριακή της εξυπηρέτηση από άλλο οργανωμένο λογιστήριο, η οποία θα είναι θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το οργανόγραμμα ελέγχεται από το ΜΕΕΠ και αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης της επιχείρησης. Τα κατώτερα όρια του υπόλοιπου προσωπικού, που απασχολούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με τη νομική μορφή τους, για την αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ ορίζονται ως εξής:.
 1. Για την Ε τάξη 1 οικονομικής κατεύθυνσης απόφοιτος Α.Ε.Ι. και 2 τεχνικοί εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος Α.Ε.Ι.
 2. Για την ΣΤ τάξη 2 οικονομικής κατεύθυνσης εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος Α.Ε.Ι. και 4 τεχνικοί εκ των οποίων 2 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι.
 3. Για τη Ζ τάξη 3 οικονομικής κατεύθυνσης, εκ των οποίων 1 τουλάχιστον απόφοιτος Α.Ε.Ι. και 6 τεχνικοί, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι.
 4. Για την Η τάξη 4 οικονομικής κατεύθυνσης, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και 12 τεχνικοί, εκ των οποίων 5 τουλάχιστον διπλωματούχοι μηχανικοί Α.Ε.Ι. Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακος, οι επιχειρήσεις της Η τάξεως υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επιβλέποντος Μηχανικού εξειδικευμένου σε θέματα περιβάλλοντος, υπευθύνου για την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής μελέτης, καθώς και για την εν γένει επίδραση των υλικών και του έργου επί του περιβάλλοντος.
 5. Οι τεχνικοί υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στα όρια στελέχωσης προσωπικού δεν μπορεί να στελεχώνουν ή να είναι υπάλληλοι σε άλλη επιχείρηση ΜΕΕΠ.
 6. Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση προσκομίζει σύμβαση με οργανωμένο λογιστήριο, όπως προβλέπεται ανωτέρω τα στελέχη της οικονομικής κατεύθυνσης μειώνονται κατά ένα σε κάθε τάξη.
7.  
  Όλες οι επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ πρέπει να έχουν τεχνικό διευθυντή ένα από τα στελέχη τους τα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ. Δύο τουλάχιστον από τα στελέχη της συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Τα στελέχη της επιχείρησης των παραγράφων 1 & 2 έχουν συνεχή απασχόληση σ αυτή, μετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης, είναι ασφαλισμένα από την εργοληπτική επιχείρηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα και δεν μπορεί να απασχολούνται σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση. Η συνεχής απασχόληση και η ενεργός συμμετοχή τους, αποδεικνύεται από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας ή του εταίρου της προσωπικής εταιρίας ή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ανάλογα με τη μορφή της εργοληπτικής επιχείρησης. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν έχουν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες, η συνεχής απασχόληση και ενεργός συμμετοχή τους στο έργο της επιχείρησης αποδεικνύεται από σύμβαση μίσθωσης εργασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα στελέχη παραμένουν στην επιχείρηση καθόλη τη χρονική διάρκεια (τριετία) που ισχύει η εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης. Αποχώρηση από την επιχείρηση πριν την τριετία επιτρέπεται μόνο μετά παρέλευση έτους από την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους στην επιτροπή ΜΕΕΠ, η οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής. Η επιτροπή ΜΕΕΠ αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν προεγκρίνει η επιτροπή ΜΕΕΠ τη ζητούμενη μεταβολή και το στέλεχος αποχωρήσει από την επιχείρηση, δεν επιτρέπεται για ένα εξάμηνο τουλάχιστον να στελεχώσει άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής εργοληπτικής επιχείρησης από το ΜΕΕΠ τα στελέχη της δεν μπορούν να στελεχώσουν οποιαδήποτε εργοληπτική επιχείρηση ΜΕΕΠ επί δωδεκάμηνο εκτός και αν με την απόφαση διαγραφής της επιχείρησης διαπιστωθεί ότι δεν φέρουν καμμία ευθύνη για τους λόγους της διαγραφής της.
8.  
  Ως ίδιο κεφάλαιο για την εφαρμογή της παραγράφου 3 νοείται για ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρία, η καθαρή της θέση, όπως προκύπτει από την απογραφή και τον ισολογισμό του προηγουμένου έτους και για την ΕΠΕ, την Ανώνυμη Εταιρεία ή τον συνεταιρισμό το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο με τα αποθεματικά κάθε μορφής και τα θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, τις διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τις διαφορές αναπροσαρμογής (αξίας συμμετοχών και χρεογράφων και αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων) και τα ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου (καταθέσεις μετοχών ή εταίρων, διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως) σύμφωνα και με το Π.Δ. 1123/80. Το κεφάλαιο που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο αποτελεί και την καθαρή θέση της επιχείρησης που προκύπτει από τον ισολογισμό του προηγουμένου έτους και το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών και Ορκωτών εκτιμητών του τελευταίου προ της αιτήσεως για κατάταξη ή αναθεώρηση, τριμήνου που θα συνοδεύει προσωρινό ισολογισμό συντεταγμένο σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/80, ο οποίος και θα περιλαμβάνει όλα τα αντίστοιχα κονδύλια της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Το μετοχικό κεφάλαιο αποδεικνύεται οποτεδήποτε με βεβαίωση κεφαλαίου Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για την κατάθεσή του σε χρήμα ή χρεόγραφα του Δημοσίου ή άλλα χρεόγραφα που εκδίδονται με την εγγύηση του Δημοσίου.
9.  
  Τα πάγια στοιχεία λαμβάνονται από τον ισολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και από τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών που εκδίδονται από το τελευταίο προ της αιτήσεως τρίμηνο
10.  
  Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων για την αξιολόγηση της εμπειρίας της εργοληπτικής επιχείρησης γίνονται δεκτά μόνον όταν ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών (τζίρος) συμπεριλαμβάνεται και στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στα πιστοποιητικά αυτά περιλαμβάνονται έργα που εκτελέστηκαν είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από συμμετοχή της σε κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις, και κατά το ποσοστό συμμετοχής της. Πιστοποιητικά έργων τα οποία εκτελούνται στο έτος υποβολής της αίτησης για εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Δ.Ο.Υ., για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο τίμημα του έργου. Σχετικά πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στελεχών ΜΕΚ λαμβάνονται υπόψη στην προσμέτρηση της ελάχιστης εμπειρίας της επιχείρησης μόνον κατά την πρώτη εγγραφή των εταιρειών μέχρι και την Ε τάξη. Για τις υπόλοιπες τάξεις συνεκτιμώνται από την επιτροπή ΜΕΕΠ μαζί με τα υπόλοιπα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84.
11.  
  Για κάθε εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στην Ε τάξη η αναθεώρηση εγγραφής στην Ε, ΣΤ και Ζ τάξη απαιτείται για απόδειξη ελάχιστης εμπειρίας η προσκόμιση πιστοποιητικών συνολικής εκτέλεσης έργων κατά την προηγούμενη τριετία, με επικαιροποίηση των ποσών στο προηγούμενο τρίμηνο της υποβολής της αίτησης, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 25% του ανωτάτου ορίου της τάξης, για την οποία ζητείται η εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και εφόσον αφορά μία κατηγορία. Για κάθε επιπλέον κατηγορία στο ανωτέρω όριο προστίθεται ποσοστό 5% του ανωτάτου ορίου της τάξης. Ειδικά για την αναθεώρηση εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης στην Η τάξη απαιτείται ως απόδειξη της ελάχιστης εμπειρίας η προσκόμιση πιστοποιητικών συνολικής εκτέλεσης έργων της προηγούμενης τριετίας, τουλάχιστον 50% του ανωτάτου ορίου της τάξης αυτής.
12.  
  Τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους κατώτερα όρια αποτελούν απαραίτητο όριο απαιτήσεων για την υποβολή αίτησης εγγραφής κατάταξης ή αναθεώρησης της εγγραφής στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία της επιχείρησης μέχρι την Ζ τάξη του ΜΕΕΠ. Για την εγγραφή, κατάταξη ή αναθεώρηση εγγραφής συνεκτιμώνται από την επιτροπή του ΜΕΕΠ και όλα τα κριτήρια της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 23/1993. Ειδικά για την εγγραφή ή την αναθεώρηση εγγραφής στην Η τάξη του ΜΕΕΠ όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 και στις διατάξεις του Π.Δ. 23/1993 πρέπει να αποδεικνύουν την τεχνική, οργανωτική και πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης για να ανταποκριθεί στην εκτέλεση μεγάλων και τεχνικά πολύπλοκων έργων. Τα ανωτέρω κατώτερα όρια είναι επίσης απαραίτητα για τη διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Κάθε μείωση των κατωτέρω ορίων κεφαλαίου ή μεταβολή στα πρόσωπα των παρ. 1 -9 ανακοινώνεται αμέσως στην αρμόδια για το ΜΕΕΠ υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε αποκατάσταση των κατωτέρω ορίων και να ανακοινώσει τις σχετικές μεταβολές στην πιο πάνω υπηρεσία. 13. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε, ΣΤ, Ζ και Η υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία του ΜΕΕΠ κατ έτος τον ισολογισμό τους και να ενημερώνουν το ΜΕΕΠ κατά εξάμηνο με έκθεση δραστηριότητας στην οποία θα περιλαμβάνεται η εξαμηνιαία λογιστική κατάσταση της επιχείρησης και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για οιαδήποτε μετοβολή των στοιχείων με τα οποία έγινε η εγγραφή ή η αναθεώρηση της εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Με την πάροδο απράκτου προθεσμίας δύο μηνών από της λήξεως του εξαμήνου για το οποίο υποχρεούται η εργοληπτική επιχείρηση να υποβάλλει την έκθεση δραστηριότητας, τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση δεν συγκεντρώνει τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποθέσεις κατάταξης στην τάξη που είναι γραμμένη και υποβιβάζεται σε όλες τις κατηγορίες στην αμέσως κατώτερη τάξη. Μέσα στην ίδια δίμηνη προθεσμία η υπηρεσία του ΜΕΕΠ υποχρεούται να κάνει έγγραφη υπόμνηση στην εργοληπτική επιχείρηση για την υποχρέωση υποβολής της σχετικής έκθεσης δραστηριότητας. Για τον υποβιβασμό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη.
Άρθρο 3 "Επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατάταξη στην Η τάξη του ΜΕΕΠ"
1.  
  Για την επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις Ε, ΣΤ και Ζ, που προβλέπεται στην παράγραφοι 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 για τις κατηγορίες που είναι εγγεγραμμένες απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος για κατώτερα όρια στελέχωσης κεφαλαίου κ.λπ. επιχειρήσεων ΜΕΕΠ. Ειδικά για την κάλυψη του ιδίου κεφαλαίου μπορεί η εργοληπτική επιχείρηση να διαθέτει το μισό αυτού κατά την υποβολή της αίτησης επανάκρισης και το άλλο μισό να το συμπληρώσει, μετά την κρίση της επιτροπής ΜΕΕΠ, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών οπότε και χορηγείται η σχετική βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμπλήρωσης του κεφαλαίου, η Επιτροπή ΜΕΕΠ ολοκληρώνει την επανάκριση με τα δεδομένα που ισχύουν κατά τη συμπλήρωση της τρίμηνης προθεσμίας. Επίσης για την κάλυψη των κριτηρίων ελάχιστης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών έργων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 κατά το διάστημα της προηγουμένης της δημοσιεύσεως του διατάγματος εξαετίας, συμπεριλαμβανομένου και του Β εξαμήνου του 1988, με επικαιροποίηση των ποσών στο Β εξάμηνο 1994, ύψους τουλάχιστον ίσο με το 15% του ανωτάτου ορίου της τάξης για την οποία ζητείται η επανάκριση και εφόσον αφορά μία κατηγορία. Για κάθε επιπλέον κατηγορία στο ανωτέρω όριο προστίθεται ποσοστό 7% του ανωτάτου ορίου της τάξης, ποσοστό που μπορεί για κάθε κατηγορία να καλύπτεται και από άλλες κατηγορίες. Αν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις του ΜΕΕΠ χρονικό διάστημα μικρότερο της εξαετίας, όπως προσδιορίζεται παραπάνω, το ανωτέρω ύψος κατασκευής έργων υπολογίζεται αναλογικά.
2.  
  Για την κάλυψη του ελάχιστου κριτηρίου εμπειρίας προς κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης Ζ τάξης του ΜΕΕΠ στην Η τάξη απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών έργων σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2, ως ακολούθως: Την τελευταία εξαετία, προ της δημοσιεύσεως του διατάγματος συμπεριλαμβανομένου και του Β εξαμήνου 1988, έργα συνολικού ύψους ίσο με το 80% του ανωτάτου ορίου της Η τάξης, εκ των οποίων να έχουν εκτελεσθεί τουλάχιστον την τελευταία τριετία προ της δημοσιεύσεως του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του Β εξαμήνου 1991, ποσοστό ίσο με το 40% και επί του ποσοστού αυτού τουλάχιστον σε τρεις κατηγορίες έργων ποσοστό (δεκαπέντε τοις εκατό 15%) ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994, η οποία προβλέπει την παραμονή της εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ, έστω και αν στην τελευταία τριετία πριν την τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση της δεν έχει εκτελέσει οποιαδήποτε έργα. Τα ποσά επικαιροποιούνται στο Β εξάμηνο 1994.
3.  
  Η επικαιροποίηση των ποσών κατασκευασθέντων έργων γίνεται με ποσοστό 14% κατ έτος για τα έργα που εκτελέστηκαν μέχρι και το έτος 1993. Για τα επόμενα έτη ως ποσοστό επικαιροποίησης θα λαμβάνεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή που προσδιορίζεται εκάστοτε από την ΕΣΥΕ.
4.  
  Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Ε, ΣΤ και Ζ τάξης του ΜΕΕΠ μπορούν για ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος να αντικαθιστούν τα στελέχη τους τα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π. Δ/τος 472/1985, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Σε περίπτωση που κοινοπρακτούν τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ τάξης, μπορούν να συμμετέχουν σε δημοπρασία προϋπολογισμού μέχρι του 2,5 φορές μεγαλύτερου από το όριο της τάξης τους, όπως προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασία μέχρι του 2,0 του ορίου της τάξης τους, απαιτείται να συγκεντρώνουν οι τρεις επιχειρήσεις αθροιστικά καθαρή θέση ίση με το 1,0 της καθαρής θέσης της Η τάξης
 2. Για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασία μέχρι του 2,5 του ορίου της τάξης τους απαιτείται να συγκεντρώνουν οι τρεις επιχειρήσεις αθροιστικά καθαρή θέση ίση με το 1,5 της καθαρής θέσης της Η τάξης, και
 3. Η κάθε μία επιχείρηση να συμμετέχει στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας τουλάχιστον κατά 30%
2.  
  Η κατανομή της συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων που κοινοπρακτούν στην κατασκευή του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της Κοινοπραξίας δεν θίγει τις διατάξεις για την εις ολόκληρο ευθύνη τους απέναντι στον κύριο του έργου
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης με το φάκελλο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαίωση Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον δημοπρατείται ή ανατίθεται έργο προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της ΣΤ τάξης
Άρθρο 6
1.  
  Η παραγρ. 1 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 αντικαθίσταται ως εξής: Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης Ιση με το 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σημασία η διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέρα από το 10% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας Το ίδιο εφαμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό, όταν επιτρέπεται η ανάθεση αυτή
Άρθρο 7
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 9
1.  
  Στο τέλος της παραγρ. 1 του άρθρου 47 του Π.Δ. 609/85 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, αν υπερβεί με υπαιτιότητά του, έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά τρίμηνο ή καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή δεν εφαρμόσει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμφβασης το οργανόγραμμα εργοταξιακής ανάπτυξης
Άρθρο 10
1.  
  Οι περιπτώσεις στ, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 472/85 «Σύνθεση Επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του Ν. 1418/84» αντικαθίσταται ως ακολούθως: στ. Των μηχανικών μεταλλείων στην κατηγορία των Βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα σηράγγων, αποκαλύψεων μεταλλείων και γεωτρήσεων. ζ. Των μεταλλουργών στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. η. Των χημικών μηχανικών στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών έργων και στα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
Άρθρο 44 "Επείγουσες πρόσθετες εργασίες Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του προηγουμένου άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεση τους πριν από τη σύνταξη συγκριτικού π [...]"
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του αυτού Π.Δ/τος 609/85 καταργείται.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5, 15, 16, 17 και 18 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Π. Δ/γμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την ΥΠ.123/15.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ 550/Β).
 • Την 640/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-02 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/201
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/472 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993