ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/370

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης και Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Κατευθύνει τις δραστηριότητες του Κέντρου για την εκπλήρωση της αποστολής του
 2. Συντάσσει και εισηγείται προς τον Υπουργό Εργασίας του Κανονισμούς που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2224/94.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Κέντρου
 4. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό απολογισμό και ισολογισμό του Κέντρου
 5. Συνιστά επιτροπές από τα μέλη του ή και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη και εισήγηση ειδικών θεμάτων
 6. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Κέντρου
 7. Εγκρίνει τη διενέργεια των αναγκαίων δαπανών
 8. Αποφασίζει την Ίδρυση Παραρτημάτων του Κέντρου στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών και των Νομαρχιών της χώρας, καθώς και τη σύσταση και συγκρότηση Οργάνων και Επιτροπών στα Παραρτήματα του Κέντρου
 9. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
 10. Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος Πιστοποίησης και μηχανισμού ελέγχου της εκπαιδευτικής ικανότητας των Κέντρων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, καθώς και για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Κέντρων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης
 11. Καθορίζει ή αναπροσαρμόζει τα Κριτήρια Πιστοποίησης των Φορέων και Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
 12. Μεριμνά για την ανάπτυξη και τη διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής ικανότητας των εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και για τη δημιουργία σχετικού μητρώου
 13. Συνεργάζεται με τον ΟΕΕΚ για την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης ειδικοτήτων και παρέχει κεντρικά και περιφερειακά, αντίστοιχα, υποστήριξη στο Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ), Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΕΕΚΑ) και Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΝΕΕΚΑ) σε θέματα αρμοδιότητάς του
 14. Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των πιστοποιημένων κέντρων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 15. Αποφασίζει για τα θέματα που είναι αρμόδιο από το Νόμο και τους Κανονισμούς
2.  
  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού που αναφέρονται στα εδάφια δ, η, ι, ια, ιβ. και ιδ, της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Εργασίας.
Άρθρο 3 "Πόροι του Κέντρου"
1.  
  Οι Πόροι του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης προέρχονται: α) Από τον πόρο 0,45 που προβλέπεται για τον ΟΑΕΔ βάσει του άρθρου 14, του Ν. 2224/1994 και κατά τη διαδικασία των διατάξεων αυτού. β) Από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας. γ) Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. δ) Από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. ε) Από δωρεές, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις.
Άρθρο 4
1.  
  Ο ανώτατος αριθμός θέσεων διοικητικού, επιστημονικού, ερευνητικού, τεχνικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού του Κέντρου καθορίζεται σε 40 άτομα
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου οι θέσεις του προσωπικού κατανέμονται, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, στα Παραρτήματα. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α. 137).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2224/ 1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α. 112).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. δρχ. και θα αντληθεί από τον ΚΑΕ 2599, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας.
 • Την 623/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας,