ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/371

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίστηκε με το Π. Δ/γμα 132/1983 (ΦΕΚ Α 59) και παρατάθηκε με τα Προεδρικά Δ/ γματα 486/1988 (ΦΕΚ Α’ 219) και 440/1991 (ΦΕΚ Α 159), παρατείνεται μέχρι 31.12.1999. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α 245) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
  • Την απόφαση αριθ. ΥΠ. 123/15.7.1994 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ Β 550).
  • Τη γνωμοδότηση αριθ. 612/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/132 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/Δ/ΓΜΑΤΑ486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/Δ_ΓΜΑΤΑ486 1988