(1 ) Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» και έγκριση του οργανισμού αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολής διετούς φοίτησης, χωρίς οικοτροφείο, που αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου αυτού, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Σχολή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 643/1948, του Ν. 1566/85 και το Ν. 1579/85.
2.  
  Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή εκπροσωπείται ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής ως και στις συναλλαγές αυτής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και τούτου απόντος ή κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου προς τούτο από αυτό
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στα πλαίσια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος
Άρθρο 3 "Αριθμός Μαθητών"
1.  
  Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα της Σχολής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τριάντα πέντε (35). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τριάντα πέντε (35) διαιρούνται σε τμήματα (άρθρα 9 παρ. 8 και 5 παρ. 10 του Ν. 1566/85).
Άρθρο 4
1.  
  Η Σχολή διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής:
 1. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση τον κανονισμό της Σχολής, όπως και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
 2. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την κατάσταση του προσωπικού της Σχολής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77 όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Εισηγείται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τον αριθμό των μαθητών που θα εισαχθούν στο Σχολή, κάθε σχολικό έτος
 4. Διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία και τους πόρους που έχουν διατεθεί υπέρ της Σχολής
 5. Εγκρίνει κατ αρχή το αφορών στη Σχολή κονδύλιο του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και υποβάλλει αυτό μαζί με τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στην οικεία Νομαρχία για έγκριση
 6. Εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του λήξαντος έτους για το κονδύλιο του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου που αφορά τη Σχολή και υποβάλλει αυτούς μαζί με τα λοιπά του Νοσοκομείου στη Νομαρχία μέσα σε (3) τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αφορά ο απολογισμός.
 7. Αντίγραφο του απολογισμού μαζί με όλα τα σχετικά λογιστικά στοιχεία διαβιβάζει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 8. Αποφασίζει τα περί της αποδοχής ή μη των υπέρ της Σχολής αφιερωμένων κληρονομιών, δωρεών, κληροδοσιών και εισφορών
 9. Αποφασίζει κατά τις κείμενες διατάξεις περί ανεγέρσεως ή κατεδαφίσεως οικοδομών, περί αγοράς και πωλήσεως κινητών, ακινήτων και χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως κεφαλαίων, περί συνάψεως δανείων πάσης φύσεως, δικαιούμενο να παρέχει προς ασφάλειας αυτών υποθήκη επί ακινήτων που έχουν διατεθεί υπέρ της Σχολής όπως και περί διαθέσεως της κινητής και ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει στο Νοσοκομείο υπέρ της Σχολής.
 10. Η περί υποθήκης ακινήτων και η περί διαθέσεως περιουσίας απόφασης λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των (2/3) του συνόλου των μελών του.
3.  
  Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ο Διευθυντής της Σχολής άνευ ψήφου και εισηγείται για τα θέματα που αφορούν την Σχολή
4.  
  Οι περί της Σχολής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνονται στο Διευθυντή της Σχολής δια κοινοποιήσεως αποσπάσματος των σχετικών πρακτικών και είναι αμέσως εκτελεστές
Άρθρο 5 "Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες, σε σχέση με τη λειτουργία της Σχολής:"
1.  
  Εκπροσωπεί τη Σχολή στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους
2.  
  Καταρτίζει με τον Διευθυντή την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που είναι για συζήτηση. Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.  
  Υπογράφει με τον Διευθυντή τις σχετικές επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών καθώς και τα έγγραφα για την υπογραφή των οποίων δεν έχει εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή ή τους προϊσταμένους των Τμημάτων
4.  
  Ασκεί στο προσωπικό της Σχολής τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Διευθυντή της Σχολής
Άρθρο 6 "Όργανα Διεύθυνσης της Σχολής είναι ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος των διδασκόντων άρθρ. 11 ΣΤ, παρ. 1 Ν. 1566/85)."
1.  
  Διευθυντής και Υποδιευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ14 εκπαιδευτικός ή ΠΕ17 εκπαιδευτικός ή ΠΕ18 εκπαιδευτικός
2.  
  Σύλλογος διδασκόντων
 1. Ο Σύλλογος διδασκόντων της Σχολής αποτελείται από όλους τους με πλήρη διδακτική απασχόληση, διδάσκοντες στην Σχολή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή της Σχολής.
 2. Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας μετέχει στο Σύλλογο όταν στις συνεδριάσεις του εξετάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του.
 3. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων (άρθρο 11 ΣΤ π αρ. 1 του Ν. 1566/1985).
 4. Ο Σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστο το ένα τρίτο των μελών του.
 5. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
 6. Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για την χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαίδευσης και την καλύτερη λειτουργία της Σχολής.
 7. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού Προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.
 8. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπισή τους.
 9. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου (άρθρο 11 ΣΤ, παρ. 1 Ν. 1566/85). 3.Ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα.
4.  
  Ώρες εργασίας μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού
 1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής ορίζονται ως εξής:
  • Διευθυντής, ώρες δέκα (10) όταν η Σχολή λειτουργεί με 1 ή 2 τμήματα, 8 από 3 έως 5,7 από 6 έως 9,5 από 10 έως 12 και 3 όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων
  • Υποδιευθυντής, ώρες δεκατέσσερις (14). γγ· Καθηγητές, ώρες είκοσι μία (21) αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες δέκα εννέα (19), αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δέκα οκτώ (18), αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
 2. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή οπότε τούτο θα συμπληρωθεί με διοικητική εργασία
 3. Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής παραμένει υποχρεωτικά στο Σχολή στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων της Σχολής και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
 4. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στη Σχολή, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.
 6. Οι παραπάνω διατάξεις της περίπτωσης γ εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι απεσπασμένο στη Σχολή ή υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Άρθρο 7 "Αλληλογραφία της Σχολής"
1.  
  Η Σχολή τηρεί δικό της πρωτόκολλο και αλληλογραφεί απ ευθείας με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
Άρθρο 8
1.  
  Πόροι του Νοσοκομείου που διατίθενται για τη Σχολή είναι:
 1. Οι υπέρ αυτής κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και πάσης φύσης επιχορηγήσεις νομικών ή φυσικών προσώπων
 2. Τα έσοδα από τόκους, τοκομερίδια, μερίσματα, μισθώματα εκποίηση ακινήτων ή κινητών της περιουσίας που έχει διατεθεί υπέρ της Σχολής
 3. Κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για τη Σχολή.
 4. Ως προς τα υπέρ της Σχολής δωρούμενα ή καταλειπόμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος.
2.  
  Σε περίπτωση καταργήσεως της Σχολής το τυχόν κεφάλαιο που θα βρεθεί περιέρχεται, στο Νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί η Σχολή
3.  
  Όλες οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως της Σχολής όπως και η μισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού αυτής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς
Άρθρο 9 "Βασική διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι υπηρεσίες της Σχολής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούμενη όπως παρακάτω: α. Τμήμα Σπουδών β. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης"
1.  
  Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αναφέρεται στα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων όπως παρακάτω: α. Τμήμα Σπουδών: Κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπαίδευση των Μαθητών και την εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαιδεύσεως και πρακτικής άσκησης. β. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων: Θέματα οικονομικά, διαχειριστικά, διαδικασίες προμηθειών, γραμματειακές ανάγκες, ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, ανάγκες λειτουργίας Βιβλιοθήκης της Σχολής, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εν γένει μέριμνα των μαθητών της Σχολής. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντιγράφων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1599/ 86.
Άρθρο 11 "Στη Σχολή συνιστώνται οι πιό κάτω θέσεις: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ"
1.  
  Κλάδος ΠΕ14 Εκπαιδευτικός, θέσεις τέσσερες (4)
2.  
  Κλάδος ΠΕ 17 Εκπαιδευτικός, θέσεις πέντε (5)
3.  
  Κλάδος ΠΕ18 Εκπαιδευτικός, θέσεις πέντε (5) Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ14 Εκπαιδευτικού σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψής τους από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πληρούνται από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα των κλάδων ΠΕ17 Εκπαιδευτικού ή ΠΕ18 Εκπαιδευτικού. Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωμένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα των κλάδων ΠΕ17 Εκπαιδευτικού ή ΠΕ18 Εκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στους κλάδους ΠΕ17 Εκπαιδευτικό ή ΠΕ18 Εκπαιδευτικό. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ17 Εκπαιδευτικού, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψής τους από πτυχιούχους 4ετούς φοίτησης πληρούνται από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα του κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικού. Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωμένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα του Κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ18 Εκπαιδευτικού. Στο σύνολο των πιο πάνω οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και μία θέση Διευθυτνή και μία Υποδιευθυντή. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επιμελητών, θέση μία (1) Οι λοιπές ανάγκες της Σχολής σε Διοικητικό - Λογιστικό, Τεχνικό, Βοηθητικό κ.λ.π. προσωπικό και μέχρι τη σύσταση αντιστοίχων θέσεων στη Σχολή καλύπτονται από προσωπικό του Νοσοκομείου στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η Σχολή ανάλογα με τις δυνατότητές του.
Άρθρο 12
1.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/85 εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν.
2.  
  Το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής εξομοιώνεται για την εν γένει υπαλληλική του κατάσταση με το λοιπό προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποiο λειτουργεί η Σχολή και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύοντες σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα
Άρθρο 13
1.  
  Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού για τους παρακάτω κλάδους ορίζονται ως εξής:
 1. Κλάδος ΠΕ14 Εκπαιδευτικός, πτυχίο Α.Ε.Ι. Σχολής Επιστημών Υγείας τμήματος νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής προτιμωμένων εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης, σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους, με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 16ο και καταληκτικό το 1 ο.
 2. Κλάδος ΠΕ17 Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρων σχολών νοσοκόμων και επισκεπτριών 4ετούς φοίτησης αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής προτιμωμένων εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους, με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 17ο και καταληκτικό το 2ο
 3. Κλάδος ΠΕ18 Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόμων 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ τμήματος νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής προτιμωμένων εκείνων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέματα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 17ο και καταληκτικό το 2ο
2.  
  Οι βαθμοί του Εκπαιδευτικού προσωπικού του παρόντος διακρίνονται σε Α, Β, Γ και Δ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίου με βαθμό Δ. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στο βαθμό Γ απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ και για την προαγωγή στο βαθμό Β εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στον Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β.
3.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Για τον κλάδο ΤΕ Επιμελητών απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/88 Α για την ειδικότητα νοσηλευτικής ή επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας.
Άρθρο 14
1.  
  Της Σχολής προΐσταται ο Διευθυντής. Ο Διευθυντής εισηγείται στο σύλλογο διδασκόντων της Σχολής κάθε θέμα αναφερόμενο στη λειτουργία της Σχολής, πλην των θεμάτων της καταστάσεως του προσωπικού της Σχολής.
2.  
  Του τμήματος σπουδών προΐσταται ο Υποδιευθυντής της Σχολής ή αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς της Σχολής των Κλάδων ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 ή αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
3.  
  Του τμήματος Διοικητικού και Οικονομικών υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α).
4.  
  Για την επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Σχολής το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της Σχολής που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις, καθώς και 2ετία στο βαθμό Α έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους, άρθρ. 11 παρ. 1 περ. β του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α).
Άρθρο 15
1.  
  Στους μαθητές της Σχολής παρέχονται οι διευκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 192/82 (ΦΕΚ 30/3.3.82 τ.Α).
2.  
  Στο προσωπικό της Σχολής παρέχεται πρωινό, πρόγευμα και γεύμα, εφόσον η εργασία του παρατείνεται πέρα της 1ης μ.μ., δείπνο δικαιούται μόνο αν η εργασία του στη Σχολή παρατείνεται πέρα της 6ης μ.μ.
3.  
  Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό δικαιούται τέσσερες (4) υπηρεσιακές στολές αμέσως μετά την πρόσληψή του, δύο (2) ζευγάρια παπούτσια υπηρεσίας, μία (1) ζακέτα, δέκα (10) καλσόν (ετησίως), μία (1 ) μπέρτα όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις με δυνατότητα ανανέωσης μιας στολής κάθε χρόνο. Τα ίδια δικαιούται και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Σχολής. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό επί πλέον δικαιούται μια στολή εξόδου πλήρη (χειμωνιάτικη και καλοκαιρινή), που ανανεώνεται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή.
4.  
  Το Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό δικαιούται στολές κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (3) του ίδιου άρθρου
5.  
  Η κατά το παρόν άρθρο χορηγούμενη τροφή και στολή στο πιο πάνω προσωπικό της Σχολής παρέχεται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και δεν αποτελεί μισθό ή άλλου είδους παροχή
Άρθρο 16
1.  
  Τα στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως προβλεπόμενα μαθήματα διδάσκουν:
 1. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής
 2. Επιτρέπεται η με ωριαία αντιμισθία ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας ή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1, 17, 18 και 19 του Ν. 1566/1985 στις εξής περιπτώσεις:.
  • Όταν οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και
  • Όταν οι κατά πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή
 3. Επίσης επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων αα. και ββ. της προηγούμενης παραγράφου η ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως, με ωριαία αντιμισθία.
2.  
  Το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό της Σχολής ορίζεται για κάθε σχολικό έτος μετά απ εισήγηση του Διευθυντού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3.  
  Το πιο πάνω οριζόμενο διδακτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί το υπό των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των σχετικών μαθημάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες
4.  
  Στα υπό στοιχεία (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου διδακτικό προσωπικό παρέχεται αντιμισθία κατά ώρα διδασκαλίας ή διενεργουμένων εξετάσεων ίση προς το 1 /70 των πάσης φύσεως αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 1505/1984, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223).
5.  
  Το προσωπικό των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 δικαιούται κανονικής άδειας κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών εφαρμοζομένων των περί απουσίας των Εκπαιδευτικών κειμένων διατάξεων. Για το υπόλοιπο προσωπικό της σχολής ισχύουν οι περί κανονικών αναρρωτικών κ.λ.π. αδειών διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 17
1.  
  Για τη μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1566/85.
2.  
  Για το υπόλοιπο προσωπικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για μετεκπαίδευση των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων
Άρθρο 18
1.  
  Οι απόφοιτοι της Σχολής υποχρεούνται να φέρουν σε ώρα υπηρεσίας επί του στήθους, αριστερά το διακριτικό σήμα της Σχολής τους, το οποίο απονέμεται σ αυτούς μαζί με το πτυχίο τους
2.  
  Το διακριτικό σήμα της Σχολής είναι μεταλλική πλάκα της οποίας το μέγεθος, σχήμα και απεικόνιση καθορίζονται μία φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και με προηγούμενη εισήγηση του Διευθυντού της Σχολής
3.  
  Στο πίσω μέρος του σήματος αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου της Σχολής
Άρθρο 19
1.  
  Η στολή είναι χρώματος λευκού
2.  
  Το σχέδιο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντού της Σχολής
3.  
  Κάθε μαθητής φέρει στο αριστερό άνω τμήμα του θώρακα πινακίδα στην οποία αναγράφεται με τα αρχικά η Σχολή και το ονοματεπώνυμο του μαθητού
Άρθρο 20 "Πτυχίο"
1.  
  Οι απόφοιτοι της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής λαμβάνουν πτυχίο (άρθρο 64 παρ. 3 του Ν. 1566/85).
Άρθρο 21
1.  
  Καθιερώνεται η απονομή βραβείων στους τελειόφοιτους της Σχολής κατά την λήψη του πτυχίου
2.  
  Κάθε χρόνο με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και της Διεύθυνσης ορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων της Σχολής στους οποίους απονέμεται χρηματικό βραβείο καθώς και το ύψος σε δραχμές του κάθε βραβείου. Τα χρηματικά βραβεία απονέμονται δι αποφάσεως της Διεύθυνσης της Σχολής λαμβανομένης με βάση την τελική γενική βαθμολογία και το επίπεδο της διαγωγής του μαθητού.
3.  
  Έπαινος. Απονέμεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.Δ. 643/48 (Α/124), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 1579/85 (Α/217), 6 παρ. 3 του αυτού Νόμου και 86 παρ. 3 του Ν. 1566/85 (Α/167) και Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/ 3.3.94 τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, Α137, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, Α 154.
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που διατυπώθηκε στο πρακτικό 1648/22.10.92.
 • Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ΠΕ.ΣΥ.
 • Την ΔΥ3α/οικ. 370/13.7.94 (ΦΕΚ 550/94 τ. Β) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 59.000.000 δρχ. περίπου, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος θα περιοριστεί στο ποσό των δρχ. 19.000.000 περίπου υπολογιζόμενη για το διάστημα Ιουνίου - Δεκεμβρίου και θ αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχίας Δ. Αττικής και ειδικότερα απ τις πιστώσεις του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», που είναι εγγεγραμμένος στο Φ.151 ΚΑΕ (Σχετ. το αριθ. οικ./11276/94 έγγρ. της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής).
 • Τις υπ αριθ. 574/1993 και 613/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΔΥ3Α/ΟΙΚ.370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΔΥ3Α_ΟΙΚ_370 1994
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/643 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/192 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία