(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 12/1988 «Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών Οργανώσεων» (ΦΕΚ 7/Α/ 88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/89 (ΦΕΚ 57/ Α/89).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 12/1988 (ΦΕΚ 7/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/89 (ΦΕΚ 57/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 2 "1)"
1.  
    Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων και των γραφείων ως ακολούθως: 2) Το εδαφ. 3 του αρθ. 5 του Π.Δ. 12/1988 αντικαθίσταται ως εξής: - Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου κάθε κατά νόμου ασφαλιστέου προσώπου. - Μέριμνα για την ασφαλιστική τακτοποίηση κάθε κατά νόμο προσώπου που έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί ασφαλιστικώς. - Τήρηση Γενικού Μητρώου ασφαλισμένων και αλληλογραφία με ασφαλισμένους και εργοδότες. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. - Μέριμνα για την κανονική είσπραξη των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών, ως και διακανονισμό και τακτοποίηση σύμφωνα με το νόμο, καθυστερούμενων εισφορών. Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών. Βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από έλεγχο των λογαριασμών των εργοδοτών. - Υπολογισμός και επιβολή προσθέτων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφοροκρατήσεων. - Καθορισμός χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων. γ) Τμήμα Παροχών: Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτήσεως και αλληλογραφία με άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης. - Επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων επί των παροχών και της εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Έλεγχος δικαιώματος προσμέτρησης χρόνου διαδοχικής ασφάλισης και παροχή ασφαλιστικών στοιχείων. - Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ταμείου έναντι των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών από τη διαδοχική ασφάλιση. - Τήρηση αρχείου και μητρώου συνταξιούχων του Ταμείου, ενημέρωση των ατομικών φακέλλων και τήρηση πρωτοκόλλου συνταξιοδοτικών αποφάσεων. - Παρακολούθηση διάρκειας αναπηριών και παραπομπή σε Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ. δ) Τμήμα Διοικητικού: - Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού, τήρηση συστήματος παρακολούθησης, των στοιχείων των υπαλλήλων με ατομικά δελτία, καθώς και των ατομικών φακέλλων του προσωπικού αυτού. Εισήγηση σε θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού. - Παραλαβή και πρωτοκόλληση εισερχόμενης, εξερχόμενης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Παροχή γραμματειακής εξυπηρέτησης του Δ. Συμβουλίου του Ταμείου. - Έκδοση εγκυκλίων, κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων, παραλαβή και τήρηση σειρών φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτύπωση και αναπαραγωγή εγκυκλίων και διαφόρων εντύπων, φροντίδα για την τήρηση αρχείου εγκυκλίων και βιβλιοδέτηση αυτών. - Μέριμνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών, εγγράφων των οποίων το πρωτότυπο έχει εκδοθεί από το Ταμείο και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Μέριμνα για τη σύσταση στις Υπηρεσίες πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων, καθώς και εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε φύσης Επιτροπών. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές. Χαρακτηρισμός της αλληλογραφίας και δακτυλογράφηση εγγράφων. - Επισκευή και συντήρηση του κτιρίου. Συντήρηση των ηλεκτρολογικών και κοινών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού γραφείων. Καθαριότητα και φύλαξη του κτιρίου του Ταμείου. Τήρηση καταλόγου - Μητρώου προμηθευτών και αξιολόγησή τους. - Επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών. Μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, διαφύλαξη των κάθε φύσης υλικών, μηχανογραφική παρακολούθηση των υλικών, τήρηση μητρώου ειδών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. - Μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Ταμείου και την είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από αυτή. Συντήρηση και επισκευή των ακινήτων του Ταμείου και του εξοπλισμού τους. - Φροντίδα για τις προμήθειες κάθε είδους υλικού. Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού και ανάθεση έργου. ε) Τμήμα Οικονομικού: Τήρηση Λογιστικών βιβλίων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, των εσόδων και εξόδων του Ταμείου, του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού μετά της οικείας εκθέσεως. - Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και εντολών πληρωμής και παρακολούθηση λογαριασμών μετά Δημοσίου και τρίτων. - Μέριμνα για την κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματοποίηση των δαπανών και εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού. - Εκτέλεση αποφάσεων του Διευθυντή του Ταμείου για απονομή συντάξεων. - Παρακολούθηση μεταβολών των συντάξεων, υπολογισμός των κρατήσεων επί συντάξεων νέων συνταξιούχων και έλεγχος επιταγών εκτελεσθεισών και μή. - Παροχή και παρακολούθηση δανείων ασφαλισμένων, παρακολούθηση εξοφλήσεως προϋπηρεσιών των συνταξιούχων. - Τήρηση των χρεωπιστωτικών λογαριασμών εργοδοτών και ασφαλισμένων, παρακολούθηση και συμφωνία των αντιγράφων λογαριασμών (ΕΧΤΡΑΙΤ) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στον τομέα της πίστωσης. Τήρηση των απαραίτητων βιβλίων μισθοδοσίας. - Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων συμβάσεων που έχει συνάψει το Ταμείο και εμπρόθεσμη αντιμετώπιση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν. στ) Τμήμα Μηχανογράφησης: Μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων και μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου. - Επιμέλεια της ανάλυσης και σχεδιασμό των υπό μηχανογράφηση εργασιών. Κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων. Μέριμνα για την κωδικοποίηση των εχόντων ανάγκη υπηρεσιακών στοιχείων. Τήρηση ενημέρωση και ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου. ζ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων: Προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Ταμείου και επίλυση κάθε νομικού θέματος που ήθελε προκύψει κατά τη λειτουργία του Ταμείου. - Ο Προϊστάμενος του γραφείου παρίσταται και εκπροσωπεί το Ταμείο, ενώπιον κάθε δικαστηρίου αρχής ή Υπηρεσίας. η) Περιφερειακά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πάτρας: - Μέριμνα για την εγγραφή και ασφάλιση των υπαγομένων στην ασφάλιση του Ταμείου της περιφέρειας του. - Επιμέλεια για τον έλεγχο των εργοδοτών και τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, χειρισμό γενικά των υποθέσεων του Ταμείου».
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθ. 6 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 30 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α). β) του άρθρου 27 του Ν. 2081/91 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 154/Β).
  • Την 2024/26.10.93 κοινή απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 833/Β).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων ύψους 3.200.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.500.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από το ειδικό αποθεματικό του Ταμείου ύψους 7.000.000 δρχ.
  • Την αριθμ. 553/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2024 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1026431/268/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1026431_268_0006Α 1994
ΝΟΜΟΣ 1991/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2081 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/12 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/120 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/120 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003