ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/377

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 180Α/16.10.72) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α/30.8.88) και 365/92 (ΦΕΚ 184Α/92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 12 του Β.Δ. 631 /72 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 425/88 και ακολούθως με το άρθρο 2 του ΠΔ 365/92 αντικαθίσταται το εδάφιο γ της παρ. 1 ως εξής:.
 1. Κύκλος Πυροσβεστικών Μέσων - Ιατρικών Περιστατικών. (1 ) Προχωρημένη εκπαίδευση στην καταπολέμηση της πυρκαϊάς (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ). (ΑDVΑΝCΕ ΤRΑΙΝΙΝG ΙΝ FΙRΕ FΙGΗΤΙΝG CΟURSΕ).
 2. (2) ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ΜΕDΙCΑL ΕΜΕRGΕΝCΥ - FΙRSΤ ΑΙD).
2.  
  Στο άρθρο 12 του Β.Δ. 631 /72, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 425/88 και ακολούθως με το άρθρο 2 του ΠΔ 365/92 αντικαθίσταται ο πίνακας των κύκλων σπουδών της παρ. 3 ως εξής: Προσόντα σπουδαστών Κύκλοι Τομέας εκπ/σης Ώρες Ειδικότητες Σπουδών (Μαθήματα) Διδασκαλίας Απογεγραμμένοι ναυτικοί ή ναυτικοί με θαλάσσια υπηρεσία μέχρι ένα (1 ) έτος. ΒΑΣΙΚΟΣ Εκπαίδευση στην ατομική επιβίωση στη θάλασσα (ΣΩΣΤΙΚΑ) Βασική εκπαίδευση στην καταπολέμηση πυρκαϊας (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ) 15 18 Ναυτικοί με θαλάσσια υπηρεσία άνω του ενός(1) έτους και ηλικίας άνω των 17,5 ετών. Υποψήφιοι Αξ/κοί Ε. Ν. ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Επείγοντα Ιατρικά περιστατικά - Βασική Εκπαίδευση - Ανώτερη εκπαίδευση στη χρήση σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης Προχωρημένη εκπαίδευση στη καταπολέμηση της πυρκαϊάς 12 30 35 - Επείγοντα Ιατρικά περιστατικά - Πρώτες Βοήθειες 21 Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 2 παρ. 2 του Νόμου 2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στη τελική πράξη (ΦΕΚ 136 Α).
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρ. 1 του Ν. 1338/1983 «Περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,58,65,66,67,68 και 69 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/3.10.73) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
 • Την γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 7/16 Αυγούστου 1994.
 • Το Παράρτημα V της Οδηγίας 92/29 ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (ΕΕ L113/20/30.4.92).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας αριθμ. 569/94 με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/425 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/365 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/631 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία