ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/378

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Προσωπικό Κατηγορίες - Θέσεις Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. α) 15 θέσεις Διευθυντών Σπουδών β) 30 θέσεις Καθηγητών Επαγγελματικών μαθημάτων γ) 15 θέσεις Καθηγητών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων δ) 6 θέσεις Καθηγητών Αγγλικών ε) 4 θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών και Εργαστηρίων στ) 5 θέσεις Δασκάλων Πρακτικών Εφαρμογών. Άρθρο 2 Προσόντα Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του προσωπικού του προηγούμενου άρθρου είναι τ ακόλουθα για κάθε κατηγορία: α. Διευθυντές Σπουδών Ανώτερων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων: Ι. Δίπλωμα ή πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή Πτυχίο Διεθνούς Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου ή πτυχίο ΑΕΙ. ΙΙ. Δίπλωμα πλοιάρχου Α τάξης. ΙΙΙ. Δεκαετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία από την οποία δύο έτη τουλάχιστον ως Πλοίαρχος, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης. ΙV. Πενταετή διδακτική εμπειρία στις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. V. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της Αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. VΙ. Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα των ενδιαφερομένων συνεκτιμάται. β. Διευθυντές Σπουδών Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών: Ι. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή Πτυχίο Ανωτέρας Δημόσιας Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή πτυχίο Διεθνούς Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου ή πτυχίο ΑΕΙ. Πλην των ανωτέρω αναφερομένων τίτλων σπουδών απαιτείται: (α) Για τους κατόχους πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. (ι) Δεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του πτυχίου σε συναφή με αυτό ειδικότητα (απασχόληση) και πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στη ναυτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. (ιι) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής Ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. (β) Για τους κατόχους πτυχίου Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή πτυχιούχους Διεθνούς Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου: (ι) Δίπλωμα Μηχανικού Α τάξης. (ιι) Δεκαετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία από την οποία διετής τουλάχιστον ως μηχανικός, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης, και πενταετής διδακτική εμπειρία στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. (ιιι) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. (ιν) Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα των ενδιαφερομένων συνεκτιμάται. γ. Καθηγητές Επαγγελματικών Μαθημάτων Ι. Δίπλωμα ή πτυχίο ΑΔΣΕΝ Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου. ΙΙ. Δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Α τάξης Ε.Ν. ΙΙΙ. Δεκαετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία από την οποία δύο έτη τουλάχιστον σαν πλοίαρχος ή μηχανικός, μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξης Ε.Ν. ΙV. Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου συνεκτιμάται. δ. Καθηγητές Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων Ι. Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ΙΙ. Δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του πτυχίου σε συναφή με αυτό ειδικότητα. ΙΙΙ. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της Αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. ΙV. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της Αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας. V. Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου συνεκτιμάται. ε. Καθηγητές Αγγλικών Ι. Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισοτίμου της αλλοδαπής. ΙΙ. Δεκαετή διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου ή πενταετή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το βασικό τίτλο σπουδών και πέντε έτη διδακτική εμπειρία. ΙΙΙ. Η τυχόν συγγραφική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου συνεκτιμάται. στ. Καθηγητές εφαρμογών και εργαστηρίων Ι. (α) Πτυχίο Τεχνολογικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και πιστοποιητικό εξειδίκευσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης υποψηφίων ΤΕΙ, δύναται να προσλαμβάνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπής ή ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητος. (β) Εμπειρία στην εφαρμογή, με εξαετή τουλάχιστο συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, και δύο έτη διδακτική εμπειρία ή (α) Δίπλωμα εμπορικού Ναυτικού Α ή Β τάξης. (β) Οκταετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία. ΙΙ. Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσης και της Αγγλικής ναυτικής ορολογίας. ζ. Δάσκαλοι Πρακτικών Εφαρμογών Ι. Απολυτήριο Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Παλαιού τύπου μέσης τεχνικής και επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο ή δίπλωμα ΕΝ ανάλογης ειδικότητος. ΙΙ. Τετραετή εμπειρία στην ειδικότητα που αντιστοιχεί στη θέση που προκηρύσσεται. η. Αν δεν προσφέρονται για την πρόσληψη υποψήφιοι με τα προσόντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος, να προσλαμβάνεται προσωπικό με λιγότερα προσόντα, πλην των βασικών τίτλων σπουδών και του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας. θ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσης στο επίπεδο που απαιτείται, κατά κατηγορία, διαπιστώνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελείται από μονίμους ή επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθηγητές των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού κατόχους πτυχίου αγγλικής γλώσσης Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή διπλώματος ΡRΟFΙCΕΝCΥ (ΜΙCΗΙGΑΝ ή CΑΜΒRΙDGΕ). Άρθρο 3 Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Για την κάλυψη των αναγκών σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου της Ναυτικής Εκπαίδευσης συνιστώνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) 4 θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με προσόντα ανάλογα των Διευθυντών Σπουδών και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στις ΑΔΣΕΝ ή ΚΕΣΕΝ τουλάχιστον οκτώ ετών. Άρθρο 4 Αποδοχές - Κατάταξη Οι αποδοχές του παραπάνω εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281 Α/21.12.79) και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες του Κανονισμού Αποδοχών και Αποζημιώσεων σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1482Β/75/12/12/75). Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Β 1/1 Διευθυντές Σπουδών Β Ι/3 Καθηγητές Επαγγελματικών Μαθημάτων Β ΙΙ/3 Καθηγητές Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Β ΙΙ/3 Καθηγητές Αγγλικών Β Η/3 Καθηγητές Εφαρμογών και ΕργαστηρΙων ΒΙΙ/5 Δάσκαλοι Πρακτικών Εφαρμογών Β ΙΙ/8. Άρθρο 5 Διαδικασία πρόσληψης Η διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω εκπαιδευτικού προσωπικού διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 410/1988. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1994 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.Δ. 187/ 1973 (ΦΕΚ 261 Α/73(3.10.73) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
  • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με αριθμό 594/1994 και μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.Δ. 99/1973 (ΦΕΚ 173Α) «Περί συστάσεως Κ.Ν.Ε.».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2γ του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α/3.3.94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) ύψους για μεν το 1994 περίπου 12.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0212, 0233, 0237, 0238, 0239, 0259, -0521 και 0522 για δε κάθε επόμενο οικονομικό έτος ύψους περίπου 86.000.000 δρχ.
  • Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΣΔΣΕΝ) με αριθμό 7/ 16.8.94.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/99 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία