ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/379

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Υποπαράγραφος 2α του άρθρου 6 του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ)», όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως παρακάτω:«.
 1. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που καλύπτει τα εξής αντικείμενα εκπαιδεύσεως:
 2. (1 ).
 3. Στρατηγικών Σπουδών. (2).
 4. Διπλωματικής Ιστορίας - Διεθνών Σχέσεων. (3).
 5. Διευθυντικής - Επιχειρησιακής Ερεύνης. (4)Ιστορίας. (5)Οικονομικής Επιστήμης.».
Άρθρο 2
1.  
  Η Παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) «περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ)», όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται όπως παρακάτω:«.
2.  
  Η φοίτηση στο Σ.Ε.Α.Ν. είναι για μεν τους Μάχιμους Αξιωματικούς της τάξεως των 4 μηνών, για δε τους Αξιωματικούς των λοιπών ειδικοτήτων της τάξεως 3 μηνών, λόγω μη παρακολουθήσεως υπ αυτών του εξειδικευμένου τομέα «Α» Επιχειρησιακή Σχεδίαση - Οργάνωση και Έλεγχος Ναυτικών Επιχειρήσεων. Η φοίτηση στο Σ.Π.Ν. διαρκεί 5-7 μήνες.».
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 13 του άρθρου 7 του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται όπως παρακάτω:«.
13.  
  Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ανωτέρου προσωπικού καθώς και του λοιποιύ Μονίμου προσωπικού στελεχώσεως της ΝΣΠ καθορίζονται περαιτέρω και αναλύονται λεπτομερέστερα στον Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχολής (ΚΟΛ/ΝΣΠ).».
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 12 του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται όπως παρακάτω:.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 28 του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) «Περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ)», όπως ισχύει σήμερα αντικαθίσταται όπως παρακάτω:.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 12
1.  
  Η επίδοση κάθε σπουδαστού κατά την φοίτησή του στο Σ.Ε.Α.Ν. ή Σ.Π.Ν. χαρακτηρίζεται με βαθμούς σε κλίμακα από μηδέν ως εκατό (0-100).
2.  
  Κάθε σπουδαστής λαμβάνει:
 1. Ένα βαθμό για κάθε γραπτή ή ατομική εργασία που εκτελείται στη Σχολή όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως.
 2. Ο μέσος βαθμός που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών αυτών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ατομικών εργασιών, που εκτελούνται στη Σχολή.
 3. Ένα βαθμό για κάθε γραπτή ατομική, ή ομαδική εργασία όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως που προετοιμάζεται εκτός Σχολής και παρουσιάζεται στη Σχολή ενώπιον ακροατηρίου.
 4. Ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών αυτών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των γραπτών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που προετοιμάζονται εκτός Σχολής και παρουσιάζονται στη Σχολή.
 5. Ένα βαθμό για κάθε προφορική ατομική ή ομαδική εργασία, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως.
 6. Επίσης ένα βαθμό από την γενική απόδοση του σπουδαστού, για την οποία συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:
 7. (1 ) Η νοημοσύνη, οξύτητα κρίσεως και η ορθή εκτίμηση των πραγμάτων.
 8. (2) Το πρακτικό πνεύμα και η αντίληψη της πραγματικότητος. (3)Η πρωτοτυπία σκέψεως και η εποικοδομητική φαντασία.
 9. (4) Η ικανότητα για παραγωγή θετικού και ολοκληρωμένου επιτελικού έργου.
 10. (5) Η ικανότητα εκφράσεως των συλλογισμών με ειρμό και κατά τρόπο επαγωγικό, όπως και η ικανότητα παρουσιάσεως αυτών γραπτώς και προφορικώς, κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό.
 11. (6) Η ικανότητα για συνεργασία και η δυνατότητα συντονισμού και κατευθύνσεως ομάδας εργασίας. (7)Η ευχέρεια στη διαλογική συζήτηση, η ετοιμότητα πνεύματος, η διαλεκτική ικανότητα, η ποιότητα και η ποσότητα επιχειρημάτων και η διάθεση για αποδοχή αντιθέτων απόψεων.
 12. (8) Το ενδιαφέρον, ο ζήλος και η επιμέλεια που επιδείχθησαν κατά την διάρκεια της φοιτήσεως.
 13. (9) Το επίπεδο γενικής μορφώσεως και το ενδιαφέρον για μελέτη και έρευνα.
 14. Ο μέσος βαθμός που προκύπτει από το σύνολο των προφορικών εργασιών και της γενικής αποδόσεως του σπουδαστή πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,2 και τοιουτοτρόπως προκύπτει ο βαθμός των προφορικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών και της γενικής αποδόσεως του σπουδαστού.
3.  
  Για όλες τις γραπτές ατομικές εργασίες που εκτελούνται στη Σχολή (ανωτέρω Παράγραφο 2α) συντάσσεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό φύλλο παρατηρήσεων και συμπληρώνεται το αντίστοιχο συνολικό φύλλο βαθμολογίας των φακέλλων κάθε θέματος. Το φύλλο παρατηρήσεων είναι ατομικό και διανέμεται προσωπικά σε κάθε σπουδαστή, προκειμένου αυτός να λάβει γνώση για τις ειδικές παρατηρήσεις και την γενική εντύπωση της ατομικής γραπτής εργασίας του. Η γενική εντύπωση στα φύλλα παρατηρήσεων θα αναφέρεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:.
 1. ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 85% - 100%
 2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 75% - 84,99%
 3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 50% - 74,99%
 4. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ για τις εργασίες που βαθμολογήθηκαν από 0% - 49,99%
4.  
  Στα φύλλα βαθμολογίας τα οποία επισυνάπτονται στον αντίστοιχο φάκελλο κάθε εργασίας (ανωτέρω παραγράφου 2) αναγράφεται η εκατοστιαία βαθμολογία κάθε σπουδαστού η οποία δεν ανακοινώνεται
5.  
  Τελικός βαθμός επιδόσεως είναι ο βαθμός που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των ανωτέρω εργασιών (Άρθρο 12 παρ. 2 παρόντος Π.Δ.). Ο τελικός βαθμός και η κατηγορία («Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε») που αντιστοιχεί σ αυτόν σύμφωνα, με το Ν.Δ. 953/71 αναγράφονται στις ατομικές εκθέσεις αποδόσεως που υποβάλλονται στο ΓΕΝ όπως καθορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 28 "1 .Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις για το Σ.Π.Ν. οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την 30 Αυγούστου 1996. Μέχρι την 30 Αυγούστου 1996 θα λειτουργεί το Σχολείο Ανωτέρων σύμφων [...]"
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.».
Άρθρο Άρθρο4 "Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ΠΔ 350/92 (ΦΕΚ Α 173) όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται όπως παρακάτω:«"
3.  
  Τα Σχολεία της ΝΣΠ διαιρούνται σε τμήματα της τάξεως, κατά προτίμηση, των 20 σπουδαστών έκαστο.».
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 621/70 (Α 172) «περί Ναυτικής Σχολής Πολέμου».
 • Τη γνωμοδότηση υπ αριθμ. 633/1994 από 10 Νοεμβρίου 1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Την παράγραφο 4 εδ. δ άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 660/77 (Α 218) «περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ.λ.π».
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αριθ. 21/4.4.94).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 2.7.94.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-07 Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 (ΦΕΚ Α 173) περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/213
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/660 1977
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/621 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/621 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/953 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/953 1971
Οργανισμός Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.). 1992/350 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία