ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/381

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Δήμο Σερρών (Ν. Σερρών).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Δήμο Σερρών μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού:
 1. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Σερρών.
 2. Η τροποποίηση αυτή ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα.
 3. Η κατά το άρθρο 8 του ν. δ/τος της 17.7.1923, όπως ισχύει, αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 4. Η επιβολή ή τροποποίηση προκηπίου χωρίς μείωση του πλάτους του
2.  
  Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σύμφωνα με το ν. 1337/1983 (Α 33) ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης. Εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήσεις που αφορούν στη μείωση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων».
Άρθρο 2
1.  
  Από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος στο Δήμο Σερρών εξαιρούνται: α) Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα της πόλης ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού. β) Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για καθορισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων υπερτοπικής σημασίας, όπως κτιρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΤΕΙ, περιφερειακών ή νομαρχιακών νοσοκομείων (άρθρο 8 ν. 1397/ 1983 - Α 143), κτιρίων πρεσβειών, υπηρεσιών Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. γ) Τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος το αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 1 διοικητικές πράξεις εκδίδονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού στο οποίο εισηγείται ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.  
  Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από τότε που θα περιέλθει σ αυτό η σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει την τροποποίηση του σχεδίου και χωρίς τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 163 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989 (Α146) έχουν εφαρμογή και για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Στο δήμο Σερρών αποδίδεται πέραν του κατ άρθρον 4 του από 26.5/2.6.1989 π.δ. (Φ. 343 Δ) περιεχομένου εις αυτόν ποσοστού 40% και ποσοστού 35% του προϊόντος της κρατήσεως του άρθρου 2 παρ. 3 του ΚΗ/1947 ψηφίσματος όπως ισχύει.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 33 (παρ. 3) και 34 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Την 713/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών από την οποία προκύπτει ότι έχει οργανώσει κατάλληλη τεχνική υπηρεσία.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.
 • Την 412/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/26.5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/26_5 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία