ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/382

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/ 117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  «Σκοπός του Διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13.2.1989 «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού. (Ε.Ε.L 44/40/ 16.2.1989)».
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 50β του Κωδ. ν. 2190/1920 προστίθενται τα νέα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε, που έχουν ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1 ης Ιανουαρίου 1994 και μετά. Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 50γ "(άρθρα 1 και 4 οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως."
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόμενων άρθρων 50δ και 50ε εφαρμόζονται στα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός της Ελλάδος. Για την έννοια και το περιεχόμενο των όρων «πιστωτικό ίδρυμα», «υποκατάστημα» και «χρηματοδοτικό ίδρυμα», εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ τ.Α 130/1992).
2.  
  Τα έγγραφα που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα 50δ και 50ε δημοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα με επικύρωση των μεταφράσεών τους
Άρθρο 50δ "(άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος."
1.  
  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως. Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα.
 1. Από αποδοχή ή οπισθογράφηση τίτλων. β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού.
2.  
  Κρατικά και άλλα αξιόγραφα, δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα Δ. Για τα έσοδα:.
 1. Άλλες υποχρεώσεις
  • Όψεως
  • Προθεσμίας και με προειδοποίηση
3.  
  Έσοδα από τίτλους
 1. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως
 2. Γ. Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού (λογαριασμοί τάξεως):.
 3. Προβλέψεις.
 4. Έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
 5. Έσοδα από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
4.  
  Έσοδα προμηθειών Α. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού:. Προβλέψεις.
5.  
  Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως. α. Εκδόσεως Δημοσίου. Η ακρίβεια και η αντιστοιχία των λογαριασμών αυτών με τους ετήσιους λογαριασμούς, ελέγχονται και βεβαιώνονται από εγκεκριμένο Ορκωτό Ελεγκτή που προβλέπεται από το Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ τ. Α 120), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του παρόντος.
 1. Άλλων εκδοτών
6.  
  Αποτελέσματα «χρηματοοικονομικών» πράξεων. (όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδος). Λοιποί λογαριασμοί Ενεργητικού (το άθροισμά τους). Σύνολο Ενεργητικού Β. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Παθητικού:.
7.  
  Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως. 15. Έκτακτα έσοδα. Ε. Για τα έξοδα:.
8.  
  Γενικά έξοδα διοικήσεως. α. Δαπάνες προσωπικού Μισθοί και ημερομίσθια Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις Λοιπές επιβαρύνσεις.
 1. Άλλα έξοδα διοικήσεως.
 2. ΣΤ.
 3. Λοιπές πληροφορίες:.
 4. Ο αριθμός του προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στο υποκατάστημα
Άρθρο 50ε "(άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα."
1.  
  Τα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα υποχρεούνται να δημοσιεύουν, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 50δ παράγραφος 1, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, τα οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας που βρίσκεται η έδρα
2.  
  Εφόσον τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας, για τα Κοινοτικά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, στην τρίτη Χώρα που βρίσκεται η έδρα του ιδρύματος, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου 50δ, με την επιπρόσθετη υποχρέωση στις πληροφορίες της παράγρ. 4 να περιλαμβάνεται και το κεφάλαιο που έχει τεθεί στη διάθεση του υποκαταστήματος.
3.  
  Στις άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, τα υποκαταστήματα υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), που αφορούν τη δραστηριότητά τους
4.  
  Το άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ του Ν. 2076/1992 εφαρμόζεται κατ αναλογία στα υποκαταστήματα των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως οι δύο πρώτες από αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και 31 του ν. 2076/ 1992».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. πρωτ. 360/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία