Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων που συστήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 484/1991 (Α 177) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων εντάσσονται:
 1. Η συνιστώμενη με το άρθρο 2 του παρόντος Γενική Δ/ νση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων.
 2. β) Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης.
 3. γ) Η Δ/νση Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις.
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Την εισήγηση για τη χάραξη και την εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης, Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις και Διεθνών Σχέσεων
 2. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων και των υπαγομένων σ αυτή Διευθύνσεων και Τμημάτων
 3. Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης και των υπαγομένων σ αυτή Τμημάτων
 4. Τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ελέγχου Δαπανών ΕΓ-ΤΠΕ - Εγγυήσεις και των υπαγομένων σ αυτή Τμημάτων
Άρθρο 2 "Σύσταση - Διάρθρωση Γενικής Δ/νσης"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Γενική Δ/νση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων που συγκροτείται από τις Δ/νσεις και Τμήματα: α) Δ/νση Δημητριακών, Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων β) Δ/νση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων γ) Δ/νη Οικονομικής Διαχείρισης δ) Τμήμα Διακρατικών Συναλλαγών και Γενικών Θεμάτων ε) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 3 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Δ/νσης Δημητριακών, Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων"
1.  
  Η Δ/νση Δημητριακών, Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Δημητριακών Προϊόντων
 2. Τμήμα Λιπαρών Πρωτεϊνούχων Προϊόντων
 3. Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων
 4. Τμήμα Γάλακτος και Λοιπών Προϊόντων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Δημητριακών, Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων ανάγονται στα πιο κάτω θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων και χειρισμού στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής των αντικειμένων που αναφέρονται στις ενισχύσεις, παρεμβάσεις, αποθέματα, εισαγωγές και εξαγωγές και σε άλλα μέτρα που υπάγονται στο θεσμό αυτό και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και γραφείου αυτής ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Δημητριακών Προϊόντων Οι αρμοδιότητες για τα πρωτογενή, επεξεργασμένα και μεταποιημένα προϊόντα Δημητριακών:
  • Η λήψη της κοινοτικής πληροφόρησης και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η άμεση ενημέρωση των τελωνείων, καθώς και η ενημέρωση των συναλλασσομένων, των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των διαφόρων συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων, επί της εφαρμογής του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η έκδοση των αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τις ενισχύσεις και τα άλλα μέτρα στην Κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και τους Οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί έργο εφαρμογής της ΚΑΠ
  • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής, η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και ο καταλογισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες δεν ανήκουν στις περιφερειακές υπηρεσίες
  • Η έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η μέριμνα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των εγγυήσεων σε συνεργασία με συναρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και φορείς άλλων κρατών μελών
  • Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στις ποσοστώσεις των γεωργικών προϊόντων και στους ποσοτικούς περιορισμούς
  • Η διενέργεια των διαγωνισμών εξαγωγών εισαγωγών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εφαρμογή των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας
  • Η παροχή πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές
  • Η επισήμανση των περιπτώσεων που συνιστούν ανωμαλία (ΙRRΕGULΑRΙΤΥ) ή ατασθαλία (FRΑUD) και η εισήγηση για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
  • Η επισήμανση της ανάγκης διενέργειας πάσης φύσεως περαιτέρω επαληθεύσεων και ελέγχων
  • Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου του Τμήματος
  • Η εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν σχέση με την εφαρμογή του θεσμού των εγγυήσεων
  • Κάθε άλλη ρύθμιση θέματος που ανάγεται στον τομέα των εγγυήσεων και αφορά τα προϊόντα του Τμήματος. β. Τμήμα Λιπαρών και Πρωτεϊνούχων Προϊόντων Η άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα Δημητριακών Προϊόντων, για τα πρωτογενή, επεξεργασμένα και μεταποιημένα προϊόντα ελαιολάδου, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων. γ. Τμήμα Κρέατος και Αλιευμάτων Η άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο Τμήμα Δημητριακών προϊόντων, για το κρέας, τα αυγά, τις αλβουμίνες και τα αλιεύματα καθώς και τις ανάλογες δραστηριότητες επί της ζωικής παραγωγής. δ. Τμήμα Γάλακτος και Λοιπών Προϊόντων Η άσκηση αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο Τμήμα Δημητριακών Προϊόντων, για το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα μελίσσια, τα κουκούλια, τις ζωοτροφές με βάση το γάλα και λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Δ/νσης Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων"
1.  
  Η Δ/νση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων
 2. Τμήμα Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών και Υποτροπικών Προϊόντων
 3. Τμήμα Αμπελοοινικών
 4. Τμήμα Βιομηχανικών Προϊόντων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων ανάγονται στα πιο κάτω θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων και χειρισμού στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής των αντικειμένων που αναφέρονται στις ενισχύσεις, παρεμβάσεις, αποθέματα, εισαγωγές και εξαγωγές και σε άλλα μέτρα που υπάγονται στο θεσμό αυτό και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Οι αρμοδιότητες για τα νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα:
  • Η λήψη της πληροφόρησης και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και η άμεση ενημέρωση των τελωνείων, καθώς και η ενημέρωση των συναλλασσομένων, των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου και των διαφόρων συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων, επί της εφαρμογής του καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η έκδοση των αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τις ενισχύσεις και τα άλλα μέτρα στην Κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και τους Οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί έργο εφαρμογής της ΚΑΠ
  • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής, η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και ο καταλογισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στις περιπτώσεις που οι αρμοδιότητες δεν ανήκουν στις περιφερειακές υπηρεσίες
  • Η έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η μέριμνα για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των εγγυήσεων σε συνεργασία με συναρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και φορείς άλλων Κρατών μελών
  • Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις ποσοστώσεις των γεωργικών προϊόντων και στους ποσοτικούς περιορισμούς
  • Η διενέργεια των διαγωνισμών εξαγωγών εισαγωγών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εφαρμογή των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας
  • Η παροχή πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές
  • Η επισήμανση των περιπτώσεων που συνιστούν ανωμαλία (ΙRRΕGULΑRΙΤΥ) ή ατασθαλία (FRΑUD) και η εισήγηση για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
  • Η επισήμανση της ανάγκης διενέργειας πάσης φύσεως περαιτέρω επαληθεύσεων και ελέγχων
  • Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού και την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου του Τμήματος
  • Η εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν σχέση με την εφαρμογή του θεσμού των εγγυήσεων
  • Κάθε άλλη ρύθμιση θέματος που ανάγεται στον τομέα των εγγυήσεων και αφορά τα προϊόντα του Τμήματος
 2. Τμήμα Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών και Υποτροπικών Προϊόντων Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, για τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και υποτροπικά προϊόντα
 3. Τμήμα Αμπελοοινικό Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, για τα αμπελοοινικά προϊόντα και τη σταφίδα
 4. Τμήμα Βιομηχανικών Προϊόντων Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στο Τμήμα Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων, για το βαμβάκι, καπνό, ζάχαρη, λοιπά βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα εκτός παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης
Άρθρο 5 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης"
1.  
  Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων
 2. Τμήμα Λογιστηρίου
 3. Τμήμα Εξόδων Παρεμβάσεων
 4. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης ανάγονται στα πιο κάτω θέματα που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό, τις πληρωμές, τα στοιχεία και τα αρχεία του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων
  • Η συγκέντρωση στοιχείων και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και η μέριμνα για την έγκριση και την αναμόρφωση αυτού
  • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και η παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ο προσδιορισμός και η εκκαθάριση παγίων εξόδων δημόσιας αποθεματοποίησης
  • Η κατάρτιση των μηνιαίων πινάκων και η αποστολή αυτών στην Επιτροπή της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).
  • Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
  • Η κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού
  • Η μέριμνα είσπραξης των εσόδων που προέρχονται από την εφαρμογή του μηχανισμού των εγγυήσεων
  • Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για τη διασφάλιση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
  • Η κατάρτιση των ετήσιων απολογιστικών πινάκων και εκθέσεων για τη διαχείριση των αγορών γεωργικών προϊόντων στον τομέα εγγυήσεων και η αποστολή αυτών καθώς και λοιπών οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή της Ε.Ε. για την εκκαθάριση των λογαριασμών, καθώς και η αντιμετώπιση περιπτώσεων καταλογισμών σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. ιι) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων του τομέα των εγγυήσεων.
  • Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς επίσης η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών μετά από πρόταση του αρμόδιου Τμήματος
  • Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Επιτροπής της Ε.Ε. για θέματα χρηματοδοτήσεων, προϋπολογισμού και εκκαθάρισης λογαριασμών.
  • Κάθε άλλη ρύθμιση θέματος σχετικού με τους παραπάνω προϋπολογισμούς, τα έσοδα και τις εγγυητικές επιστολές
 2. Τμήμα Λογιστηρίου
  • Η εγγραφή των συναλλασσομένων στα μητρώα της υπηρεσίας και η τήρηση του σχετικού αρχείου
  • Η έκδοση των εντολών πληρωμής και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
  • ΥΥ) Η διενέργεια διαγωνισμών εκποίησης προϊόντων παρέμβασης σε συνεργασία με το καθ ύλην τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης.
  • δδ) Η κατάρτιση των ισοζυγίων, του ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης.
  • Η αποστολή στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου. στστ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του αρχείου εκχωρήσεων, για την έκδοση των εντολών πληρωμής.
  • Η παρακολούθηση και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων
  • Η εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Επιτροπής της Ε.Ε. σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
  • Η εκπροσώπηση στα όργανα της Επιτροπής της Ε.Ε. για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. Τμήμα Εξόδων Παρέμβασης αα) Η εκκαθάριση δαπανών που προέρχονται από δραστηριότητες αγοραστικής παρέμβασης.
  • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, ο προσδιορισμός της τελικής αξίας των εκποιουμένων προϊόντων και η εκκαθάριση των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών
  • Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στους φορείς παρέμβασης και η μέριμνα της καλής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση των συμφερόντων της υπηρεσίας σε συνεργασία με το καθ ύλην τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης
 3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου
  • Η εξυπηρέτηση των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης όσον αφορά την προμήθεια αναλώσιμου και μονίμου υλικού, τηλεπικοινωνιακών μέσων κ.λπ.
  • Η σύνταξη, εκτύπωση και διανομή διαρκούς κωδικοποίησης της Κοινοτικής Νομοθεσίας στον Τομέα των Εγγυήσεων
  • Η τήρηση αρχείου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργική εξυπηρέτηση των μονάδων της Γενικής Δ/νσης Δ.Α. Γ.Ε.Π.
  • Η μέριμνα για τη συσχέτιση των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής που εξοφλήθηκαν από την Αγροτική Τράπεζα
  • Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών πληρωμής και η διατήρησή τους για τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Ελέγχους
  • Η μέριμνα για την παράδοση των φακέλων στο Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η επανατοποθέτηση αυτών στο αρχείο μετά τον κατασταλτικό έλεγχο
  • Η μέριμνα για την παράδοση των φακέλων πληρωμής στους Κοινοτικούς ελεγκτές και η επανατοποθέτηση αυτών στο αρχείο μετά τον έλεγχο
  • Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του τομέα των εγγυήσεων
  • Η μέριμνα για την καταστροφή του αρχείου των εντολών πληρωμής όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Τμήματος Διακρατικών Συναλλαγών και Γενικών Θεμάτων"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διακρατικών Συναλλαγών και Γενικών Θεμάτων ανάγονται στα πιο κάτω θέματα: α) Η παρακολούθηση θεμάτων που ανάγονται σε ρυθμίσεις κοινές για πολλά προϊόντα και η ενημέρωση των καθ ύλη αρμοδίων τμημάτων των Διευθύνσεων. β) Η μέριμνα για την πληροφόρηση της Επιτροπής της Ε. Ε. για στοιχεία που αφορούν πολλά προϊόντα. γ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή των επιστροφών στην εξαγωγή, των επιβαρύνσεων στην εισαγωγή και προχρηματοδότηση των επιστροφών, καθώς και για τη ρύθμιση όποιου άλλου θέματος ανάγεται στους πιο πάνω τομείς. δ) Η έκδοση εγκυκλίων και αποφάσεων που ρυθμίζουν τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και άλλους φορείς σε θέματα του τομέα των εγγυήσεων στις εξαγωγές και εισαγωγές. ε) Η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τις περιφερειακές τελωνειακές υπηρεσίες θεμάτων που αφορούν τα τελωνειακά καθεστώτα στον τομέα των εξαγωγών και εισαγωγών, καθώς και θεμάτων σχετικών με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Η τήρηση αρχείου σφραγίδων και τελωνειακών εγγράφων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, καθώς και αρχείου Οργανισμών ή άλλων φορέων εγκεκριμένων από την Επιτροπή της Ε. Ε. για την πιστοποίηση της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων που επιδοτούνται, σε τρίτες χώρες. ζ) Η συγκέντρωση των περιπτώσεων που συνιστούν ανωμαλία ή ατασθαλία από τα καθ ύλην αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δ.Α.Γ.Ε.Π. και η κοινοποίησή τους στην καθ ύλην αρμόδια για την ενημέρωση της Επιτροπής της Ε. Ε. υπηρεσία, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση της ίδιας υπηρεσίας για την πορεία τους. η) Η μέριμνα για την οργάνωση των επισκέψεων για ελέγχους των υπαλλήλων της Επιτροπής της Ε.Ε. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τομείς κοινούς για πολλά προϊόντα. Η μέριμνα για τη σύνταξη και αποστολή παρατηρήσεων στις εκθέσεις των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα καθ ύλην αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δ.Α.Γ.Ε.Π. καθώς και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς. θ) Η εισήγηση για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων ανωτέρας βίας σε συνεργασία με το καθ ύλην αρμόδιο τμήμα, προς το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. ι) Η μέριμνα για τον έλεγχο και η έγκριση των εταιριών επίβλεψης και ελέγχου για έκδοση των πιστοποιητικών εκφόρτωσης γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής της Ε. Ε. ια) Η μέριμνα για την έγκριση χρησιμοποίησης της διαδικασίας των μηνιαίων φορτώσεων από εφοδιαστές πλοίων αεροσκαφών κ.λπ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. ιβ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση στη διαχειριστική επιτροπή της Επιτροπής της Ε.Ε. «Μηχανισμοί συναλλαγών». ιγ) Η εκπροσώπηση στη διαχειριστική επιτροπή της Επιτροπής της Ε.Ε. «Αγρονομισματικά», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης. ιδ) Κάθε άλλη ρύθμιση θέματος, που ανάγεται στον τομέα των εγγυήσεων και αφορά θέματα κοινά για πολλά προϊόντα.
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανάγονται στα πιο κάτω θέματα: α) Η μελέτη, ο σχεδιασμός των συστημάτων ελέγχου και η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης ΔΑΓΕΠ, από τα αρμόδια τμήματα των περιφερειακών υπηρεσιών και από τους Οργανισμούς, στους οποίους έχει ανατεθεί έργο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον τομέα των εγγυήσεων. β) Η έκδοση εγκυκλίων και αποφάσεων που σκοπεύουν στην ομοιομορφία των διαδικασιών ελέγχου. Η πληροφόρηση των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΔΑΓΕΠ για κάθε τροποποίηση της νομοθεσίας στον τομέα των διαδικασιών ελέγχου. γ) Η μελέτη και η παρακολούθηση του σχεδίου οργάνωσης των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΔΑΓΕΠ, της ορθής λογιστικής οργάνωσης, της λειτουργίας εσωτερικής ελεγκτικής, της ποιότητας του προσφερομένου έργου και της εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και η εισήγηση μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, η ακρίβεια, η ποιότητα του προσφερομένου έργου και η πλήρης συμμόρφωση με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία. δ) Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος εργασίας των επί μέρους οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΔΑΓΕΠ και των αρμοδίων τμημάτων των περιφερειακών Διευθύνσεων και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση του προσφερομένου έργου. ε) Η διενέργεια δειγματοληπτικών επαληθεύσεων για την αντεθνικότητα και το περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων παραστατικών και λοιπών εγγράφων. στ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους φακέλους των αιτήσεων για πληρωμή, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των λαθών και τη διόρθωση του συστήματος. Η διενέργεια δειγματοληπτικών επαληθεύσεων για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας και το περιεχόμενο των παραστατικών και λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται με την αίτηση για πληρωμή. ζ) Η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου των υπαλλήλων του Τμήματος και η πρόταση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση του συστήματος, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που σημειώνονται στις εκθέσεις. η) Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στην εφαρμογή βελτιωμένη μεθόδων ελέγχου στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης ΔΑΓΕΠ, στις περιφερειακές διευθύνσεις και σε κάθε άλλη μονάδα.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Δ/νσης Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις"
1.  
  Τη Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις, συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Αξιολόγησης των Ελέγχων
 2. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Λιπαρών Ουσιών, Ελαιούχων Σπόρων και Αμπελοοινικών
 3. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Κτηνοτροφικών Προϊόντων και Οπωροκηπευτικών
 4. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Δημητριακών, Καπνού, Βάμβακος και Ζάχαρης
 5. Τμήμα Επιθεωρητών Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου
2.  
  Έργο της Δ/νσης Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις είναι ο εκ των υστέρων έλεγχος της πραγματικότητας και της κανονικότητας των ενεργειών, που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεων από το ΕΓΤΠΕ -Τμήμα Εγγυήσεων, βάσει των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4045/89
3.  
  Το έργο αυτό ασκείται από ειδικά καταρτισμένους στους ελέγχους που προβλέπονται από τον κανονισμό 4045/1989 (ΕΟΚ) υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, το έργο των οποίων συντονίζει, παρακολουθεί, κατευθύνει, αξιοποιεί και αξιολογεί η πιο πάνω Διεύθυνση
4.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων, ανάγονται στα πιο κάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως:
 1. Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Αξιολόγησης των Ελέγχων
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων πρόβλεψης ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 10 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 και η έγκαιρη αποστολή αυτών στην Επιτροπή της Ε.Ε., για έκφραση γνώμης της και επιστροφή στη Διεύθυνση.
  • Ο προγραμματισμός ανά Τμήμα των προς έλεγχο επιχειρήσεων για τη διενέργεια των ελέγχων και ο εφοδιασμός κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης και των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών, με αντίστοιχους πίνακες των προς έλεγχο επιχειρήσεων
  • Ο συντονισμός των ελέγχων που πραγματοποιούν τα Τμήματα της Διεύθυνσης και οι εξουσιοδοτημένες προς τούτο υπηρεσίες, η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων, η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου και η έγκαιρη ενημέρωση της Επιτροπής της Ε.Ε., σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89.
  • Η ευθύνη του προγραμματισμού της επιμόρφωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων που αναλαμβάνουν τους ελέγχους αυτούς
  • Η κατάρτιση και ανακοίνωση ετήσιου καταλόγου επιχειρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου στην Επιτροπή της Ε. Ε.
  • Η κατάρτιση, έγκριση και ανακοίνωση στην Επιτροπή της Ε. Ε. των ετησίως προϋπολογιζομένων δαπανών της Δ/νσης (άρθρα 13, 14 και 15 του Κανονισμού ΕΟΚ 4045/89 του Συμβουλίου και άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΟΚ 1863/1990).
  • Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση της Δ/νσης από πλευράς υλικών μέσων προς εκτέλεση του έργου της
  • Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των εργασιών προγραμματισμού και η δημιουργία υποδομής για την άσκηση των ελέγχων
  • Η μέριμνα για την εν γένει ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά με τα προβεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4045/89.
  • Η μέριμνα έκδοσης αποφάσεων και οδηγιών για την πληρέστερη εφαρμογή του εν γένει ελεγκτικού έργου
  • Η ευθύνη συγκρότησης συνεργείων από έναν ή και περισσότερους υπαλλήλους καθώς και η έκδοση εντολών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των ελεγκτών
  • Η συμετοχή στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ε.Ε., για θέματα ελέγχων, σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό.
  • Κάθε άλλη ενέργεια σχετική με την απορρόφηση ¦ των διατιθεμένων από την Ε.Ε. πιστώσεων και γενικά για την πληρέστερη εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 4045/89 της Επιτροπής.
  • Η κατάρτιση, έγκριση και ανακοίνωση στην Επιτροπή της Ε.Ε., ετήσιου απολογισμού δαπανών της Δ/νσης σύμφωνα με την παρ. 3 του αριθ. 3 του καν. (ΕΟΚ) 1863/90 της Επιτροπής.
  • Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων πραγματοποιηθέντων ελέγχων σε ενδιαφερόμενες Κεντρικές κ.λ.π. υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. ιστιστ) Η σύνταξη, έγκριση και ανακοίνωση στην Επιτροπή της Ε.Ε., της ετήσιας έκθεσης, σχετικά με την εφαρμογή του Καν.
  • ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου «άρθρο 9 του Καν. (ΕΟΚ) 4045/89».
 2. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Λιπαρών ουσιών Ελαιούχων σπόρων και Αμπελοοινικών
  • Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων λιπαρών ουσιών, ελαιούχων σπόρων και αμπελοοινικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4045/89
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς του και η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου.
  • γγ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους.
  • δδ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων.
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. που προβλέπει ο Κανομισμός (ΕΟΚ) 4045/89, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπή στη βελτίωση των ελέγχων και η συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία
 3. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Κτηνοτροφικών Προϊόντων και Οπωροκηπευτικών
  • Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών ρήσεων κτηνοτροφικών προϊόντων και οπωροκηπευτικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4045/89
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς του και η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου.
  • γγ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους.
  • δδ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων.
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισμός, ΕΟΚ 4045/89 σε θέματα αρμοδιότητάς του
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και η συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία
 4. Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Δημητριακών, Καπνού, Βάμβακος και Ζάχαρης
  • Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων δημητριακών, καπνού, βάμβακος και ζάχαρης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4045/89
  • Η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχων των επιχειρήσεων αρμοδιότητάς του και η έκδοση, εντολών και διαταγών ελέγχου.
  • γγ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους.
  • δδ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων.
  • Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 4045/89 σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε επιμορφωτικά σεμινάρια
  • Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία
 5. Τμήμα Επιθεωρητών Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου
  • Η διενέργεια δευτεροβαθμίων ελέγχων στο έργο των ελεγκτών οικονομικών ενισχύσεων
  • Η διενέργεια ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Οργανώσεων και Οργανισμών, καθώς και των επιδοτουμένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FΕΟGΑ) επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων
  • Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου.
  • Οι Επιθεωρητές Κανονισμού (ΕΟΚ) 4045/89 του Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και τα εκάστοτε ισχύοντα γι αυτούς κατά ανάλογη εφαρμογή.
  • Οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.
Άρθρο 9
1.  
  Της Γενικής Δ/νσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων προΐστανται υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΠΕ9 Διοικητικού
2.  
  Των Δ/νσεων Δημητριακών, Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων και Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών προϊόντων και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού
3.  
  Των Δ/νσεων Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, με εξαίρεση το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου όπου προΐστανται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού
4.  
  Του Τμήματος Διακρατικών Συναλλαγών και Γενικών θεμάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού
5.  
  Του Τμήματος Εσωτερικών Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού
Άρθρο 10
1.  
  Η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων που υπάγονταν στη Γενική Δ/νση Διαχείρισης Κοινοτικών Εισροών - Ελέγχων και Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υποπεριπτ. γγ, της περιπτ. ζ, της παρ. 1 του άρθρου 1, του π.δ. 356/1990 (Α 143), υπάγεται από τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας (περιπτ. ε, παρ. 1, άρθρο 1 του π.δ. 356/1990).
2.  
  Η Δ/νση Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις, που υπαγόταν στη Γενική Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης, σύμφωνα με την περίπτ. γ, της παρ. 1, του άρθρου μόνου του π.δ. 115/1991 (Α 46), υπάγεται από τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.
Άρθρο 11 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Η περιπτ. ζ της παρ. 1 και η-περιπτ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 356/1990 (Α 143). β) Η περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 115/1991 (Α 46). γ) Η παρ. 3 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του π.δ. 484/ 1991 (Α 117). δ) Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 301/1990 (Α 126). Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτάλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 24 παραγρ. 5, 27 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1721/87 και τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, των βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154). β. Του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ. Του άρθρου 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43). δ. Του άρθρου 36 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α). ε. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70), το άρθρο 7 του Ν. 1775/1998 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 101) και το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α 130). στ. Του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου τη<- 21.12.1989 «περί των ελέγχων εκ μέρους των Κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Τμήμα Εγγυήσεων και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/435/ ΕΟΚ» (ΕΕ L 388/18, 30.12.1989) και του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1863/90 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1990 «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου περί των ελέγχων κ.λπ.» (ΕΕ L 170/93).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 250.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.600.000 δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας και τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό αυτόν κάθε χρόνο, (φορέας 29/110 Κωδ. Αριθ. 0237).
 • Την 610/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1721 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/4045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4045 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΣ 1998/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1775 1998
Συµπλήρωση - Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 402 /1 988 .Όργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 187). 1990/301 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/356 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/115 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/484 1991