ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/386

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου μόνου Π.Δ. 465/90.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου, του Προεδρικού Διατάγματος 465/90, αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
2.  
    Για την ανωτέρω εργασία καταβάλλεται αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για πενήντα (50) ώρες το μήνα και μέχρι τρεις (3) μήνες για τον έλεγχο κάθε οικονομικού έτους, σε κάθε υπάλληλο ο οποίος θα μετέχει στο κατασταλτικό έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπό τον περιορισμό ότι ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών δεν θα υπερβαίνει τους πέντε (5). Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Π.Δ. 774/80 (ΦΕΚ 189/Α) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου».
  • Τις αριθ. 113/93 και 311/94 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περ. ε του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», καθώς και του άρθρου 29Α αυτού, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α).
  • Τις διατάξεις της δευτέρας περιόδου της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194/Α), «Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».
  • Την αριθμ. πρωτ, Γ5815 (ΦΕΚ 914/21.12.93/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, ύψους 3.500.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 4.0000.000 δρχ. περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-12 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου μόνου Π.Δ. 465/90.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία