Συγκρότηση, αρμοδιότητες και καθορισμός της λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. β) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. γ) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής και [...]"
2.  
  Στο Συντονιστικό Όργανο μπορούν να καλούνται ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του, εμπειρογνώμονες, δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι, ως εκ της θέσεώς τους και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, δύνανται να υποβοηθήσουν την προώθηση του έργου του Οργάνου αυτού
3.  
  Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Οργάνου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
4.  
  Του Συντονιστικού Οργάνου θα προεδρεύει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Γ.Λ.Κ. Τα λοιπά μέλη αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στα κύρια καθήκοντά τους.
5.  
  Γραμματέας του Συντονιστικού Οργάνου ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γ Τμήματος της Δ/νσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Γ.Λ.Κ. που θα αναπληρώνεεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Η Γραμματειακή υποστήριξη του ανωτέρω οργάνου ανατίθεται στο Γ Τμήμα της ανωτέρω Δ/νσης.
Άρθρο 2 "Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται στα πιο κάτω θέματα:"
1.  
  Συντονισμός κοινοτικών και εθνικών ελέγχων επί των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδιωτικούς Φορείς και Φυσικά Πρόσωπα. Ο ως άνω συντονισμός θα γίνεται ύστερα από την αποστολή στο εν λόγω Όργανο των προγραμμάτων για τους ελέγχους που καταρτίζουν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία.
2.  
  Προγραμματισμός ανά 3μηνο δειγματοληπτικών ελέγχων στα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται μερικά ή ολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούνται από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου. Ο ως άνω προγραμματισμός θα γίνεται ύστερα από εισήγηση α) των μελών του εν λόγω Οργάνου και β) των αρμοδίων καθ ύλη προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων διαφόρων Υπηρεσιών οι οποίοι θα καλούνται από τον Πρόεδρο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1.
3.  
  Εισήγηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και μέριμνα για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων περί καθορισμού:
 1. της συγκρότησης των ελεγκτικών ομάδων. β) των οδοιπορικών εξόδων και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών για τη συμμετοχή στο ελεγκτικό έργο. γ) κάθε λεπτομέρειας σχετικής με τον ως άνω έλεγχο.
4.  
  Υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομικών προς έκδοση σχετικών αποφάσεων για τη διενέργεια διαχειριστικών και ουσιαστικών ελέγχων από ελεγκτικές ομάδες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών και το χρονικό όριο ισχύος τους.
5.  
  Υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομικών προς έκδοση σχετικών αποφάσεων για συμμετοχή στις ομάδες που ασκούν ουσιαστικό έλεγχο, υπαλλήλων αντιστοίχων ειδικοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή και άλλων καθ ύλην αρμόδιων Υπουργείων ή εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ., στις περιπτώσεις που προβλέπεται να υπάρχουν ειδικά τεχνικά θέματα κατά τη διενέργεια των ελέγχων.
6.  
  Μελέτη και επεξεργασία των εκθέσεων των ελεγκτικών οργάνων, και ενημέρωση των αρμοδίων φορέων
7.  
  Επεξεργασία των εκθέσεων των ελεγκτικών και διαχειριστικών ομάδων και διαβίβαση, στον Υπουργό Οικονομικών, όσων από τις εκθέσεις αναφέρονται σε ατασθαλίες οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. Στα εν λόγω έγγραφα το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο θα περιλαμβάνει προτάσεις για λήψη μέτρων κατά των φορέων αυτών.
8.  
  Καθιέρωση ελεγκτικών προτύπων για τον έλεγχο των ανωτέρω προγραμμάτων
9.  
  Εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών προς τους ανωτέρω φορείς με σκοπό την επίλυση διαφόρων θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση Κοινοτικών πόρων και την πρόληψη της απάτης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10.  
  Σύνταξη ετήσιας έκθεσης επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων και υποβολή αυτής στους αρμόδιους φορείς
11.  
  Συνεργασία με τους Εθνικούς Φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των κοινοτικών επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων κ.λ.π. που διενεργείται από Κοινοτικούς ελεγκτές, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12.  
  Εισήγηση μέτρων πρόληψης καταδολιεύσεων των Κοινοτικών πόρων υπόδειξη των απαιτουμένων ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, και λήψη μέτρων αύξησης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων
Άρθρο 3
1.  
  Το Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδριάζει εφ όσον υπάρχει απαρτία, ήτοι εφ όσον παρίσταται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού
2.  
  Οι συνεδριάσεις του ανωτέρω οργάνου ορίζονται κατά μήνα σε τέσσερις (4) κατ ανώτατο όριο
3.  
  Συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύμματος του τακτικού μέλους. Για τη συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους γίνεται ρητή μνεία στα πρακτικά.
4.  
  Το ανωτέρω όργανο συνεδριάζει εκτός του νομίμου ωραρίου εργασίας. Η κλήτευση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη, με οποιοδήποτε δημόσιο ή δημοτικό όργανο σε κάθε τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, δύο τουλάχιστον μέρες, πριν από την ορισμένη μέρα συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο, η κλήτευση, στην οποία γίνεται μνεία για το κατεπείγον, μπορεί να επιδίδεται την προηγούμενη της ημέρας συνεδρίασης.
5.  
  Οι συνεδριάσεις του ανωτέρω Οργάνου δεν είναι δημόσιες. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών, σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα ο οποίος αποχωρεί προ της διαλογικής μεταξύ των μελών συζήτησης και της ψηφοφορίας.
6.  
  Η συζήτηση διεξάγεται με βάση την ημερήσια διάταξη που αποστέλλεται στα μέλη με την πρόσκληση και αναγράφει τα προς εξέταση θέματα και τη σειρά έρευνας αυτών. Όταν το Συντονιστικό όργανο συνεδριάζει με ελλιπή σύνθεση συζητεί μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
7.  
  Οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρείται ψήφος αρνητικού περιεχομένου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία των επικρατέστερων για το σχηματισμό πλειοψηφίας. Αν περισσότερες των ασθενέστερων γνωμών συγκεντρώσουν ίσο αριθμό ψήφων, καθορίζεται, ύστερα από ψηφοφορία, ο αποκλεισμός της μιας από αυτές και αυτοί ή αυτός που ακολουθεί αυτή οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία των άλλων γνωμών μέχρι του σχηματισμού πλειοψηφίας.
8.  
  Οι αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις του Συντονιστικού Οργάνου διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα όλων των μελών και του Γραμματέα, που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αναφέρεται ρητά η απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους ή του Γραμματέα και συμμετοχή του αναπληρωτή και καταχωρίζονται σ αυτά οι γνώμες των μελών, που μειοψήφισαν, εφ όσον διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
9.  
  Το Συντονιστικό Όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αλληλογραφεί απευθείας με τις δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υποχρεωτικά παρέχουν πληροφορίες και τα στοιχεία, που ζητούνται
10.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599/86 εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία του εν λόγω Οργάνου.
11.  
  Για το ανωτέρω Όργανο τηρούνται από το Γραμματέα τα κατωτέρω βιβλία:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης εγγράφων β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων γ) Βιβλίο κλητεύσεων.
 2. Τ ανωτέρω βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται, κατά φύλλο, από το Γραμματέα, θεωρείται δε από τον Πρόεδρο, στο τελευταίο φύλλο τους.
 3. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται, κατά την κρίση του Προέδρου, σε κινητά φύλλα, κατά χρονολογική σειρά συνεδριάσεων και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται, στην περίπτωση όμως αυτή, όλα τα φύλλα των πρακτικών μονογράφονται και από τον Πρόεδρο.
 4. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α«) Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α. 16). β) Του άρθρου 209 Α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, το οποίο προστέθηκε με την κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του Ν. 2077/1992 (Α. 136) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. γ) Του άρθρου 23 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2082/93 του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 4253/88 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρημαστοδοτικών οργάνων. δ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (Α. 154).
 • Την αριθμ. ΥΠ 79/18.5.1994 του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β. 364).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ., περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη όπου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23/240 ΚΑΕ 0515).
 • Την 609/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1994/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/79 1994
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2082 1993
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία