ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/394

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας» (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω μεγάλων έργων της- Δυτικής Ελλάδας:
 1. Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας β) Λιμένας Ηγουμενίτσας γ) Παράκαμψη Άρτας δ) Παράκαμψη Αγρινίου
2.  
  Η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
3.  
  Έδρα της ανωτέρω ΕΥΔΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται εξαετής
Άρθρο 2 "Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα εξής Τμήματα: Α) Τμήμα Μελετών και Κατασκευών, με αρμοδιότητες:"
1.  
  Όλες τις μελέτες κατασκευής των έργων α) ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟ - ΠΡΕΒΕΖΑ, β) ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, γ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ, δ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, καθώς και τη συγκρέντρωση και συμπλήρωση των υφισταμένων μελετών, τη σύνταξη σχεδίων προδιαγραφών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης σχετικών με το αντικείμενο της ΕΥΔΕ
2.  
  Όλα τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής των έργων α) ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ, β) ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, γ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ, δ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Β) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με αρμοδιότητα όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστάται Τμήμα κατασκευής Έργων με έδρα την ΠΡΕΒΕΖΑ, για όλα τα θέματα που αφορούν στην διοίκηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της κατασκευής των έργων
2.  
  Για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΕ στο σχεδιασμό, μελέτη έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη των έργων είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών και Κατασκευής Έργων, προΐστανται Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί του δε Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Πτυχιούχος ΑΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, κατασκευών και μελετών και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως Εισηγητής, χωρίς ψήφο για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών
Άρθρο 5
1.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους, που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση έργου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 6
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες Υπηρεσίες και αφορούν την εκτέλεση της Μελέτης και Κατασκευής των Έργων, α) ΖΕΥΞΗ ΑΚΤΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ, β) ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, γ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΤΑΣ, δ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ασκούνται από την ΕΥΔΕ σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α 245/1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 138).
 • Την απόφαση αριθ. ΥΠ. 123/15.7.1994 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ Β 550).
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 604/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ Α 219) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1997/216 1997
Τροποποίηση του π.δ./τος 394/1994 (ΦΕΚ Α’219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 216/1997 ( ΦΕΚ Α’167). 1999/193 1999
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατα[...]" 2001/71 2001
Τροποποίηση των π.δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 219), 219/1997 «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης β[...]" 2005/150 2005
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 394/1994 (Α΄219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 2014/67 2014