ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/396

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1994/396

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής 1.Το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τήρησης μέτρων ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. 2.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται. 3.Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 (721/Β) «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 4.Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος. Άρθρο 2 Ορισμοί 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. 2.Ο παραπάνω ορισμός δεν καλύπτει: 1)Τα συνήθη ενδύματα εργασίας και τις στολές που δεν προορίζονται ειδικό για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας του εργαζομένου. 2)Τον εξοπλισμό των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών και διάσωσης. 3)Τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας των στρατιωτικών, των αστυνομικών και του προσωπικού των υπηρεσιών τήρησης της τάξης. 4)Τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας στα μέσα οδικών μεταφορών. 5)Τα αθλητικά είδη. στ) Τον εξοπλισμό αυτοάμυνας ή αποτροπής. ζ) Τις φορητές συσκευές ανίχνευσης και σηματοδότησης κινδύνων και βλαβερών παραγόντων. Άρθρο 3 Γενικός κανόνας Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις 1.Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας. Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει: 1)Να είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και να μη συνεπάγεται η χρήση τους νέους κινδύνους. 2)Να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας. 3)Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. 4)Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν στο χρήστη. 2.Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων κινδύνων. 3.Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 4.Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από τους εργαζόμενους. 5.Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά τον εξοπλισμό αυτό, θα καθορίζονται από τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόμενου, καθώς και από την απόδοση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 6.Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόμενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας από περισσότερους του ενός εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε μια τέτοια χρησιμοποίηση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες. 7.Ο εργοδότης μεριμνά και παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις και μέσα για την καλή λειτουργία των εξοπλισμών ατομικής προστασίας και την ικανοποιητική κατάστασή τους από την άποψη της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων, με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς και με την άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. 8.Μέσα στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση, πρέπει, για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, να παρέχονται και να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 9.Ο εργοδότης ενημερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας. 10.Ο εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδευση καθώς επίσης και την οργάνωση, ενδεχομένως, ασκήσεων για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας. Άρθρο 5 Αξιολόγηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας 1.Πριν από την επιλογή ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και να αξιολογεί κατά πόσον ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφ. 1 και 2. Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει: α) Την καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν με άλλα μέτρα ή μέσα. 1)Τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας στους κινδύνους που αναφέρονται στην περίπτωση (α), έχοντας υπόψη τις ενδεχόμενες πηγές κινδύνων που είναι δυνατό να δημιουργήσει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας. 2)Την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των υπό εξέταση διαθέσιμων εξοπλισμών ατομικής προστασίας, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην περίπτωση (β). Χρήσιμα στοιχεία για τη διευκόλυνση της παραπάνω αξιολόγησης περιέχονται στα καθοδηγητικού χαρακτήρα παραρτήματα ! και ΙΙ του άρθρου 10, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικό διάγραμμα για την καταγραφή των κινδύνων και ενδεικτικό, μη εξαντλητικό, κατάλογο των διαφόρων ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας αντίστοιχα. 2.Για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι εργοδότες δικαιούνται να ζητούν από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και προμηθευτές εξοπλισμών ατομικής προστασίας κάθε είδους χρήσιμη πληροφορία. 3.Η αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρέπει να αναθεωρείται ανάλογα με τις μεταβολές που γίνονται στα στοιχεία τα οποία την αποτελούν. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις 1.Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και παντός είδους προμηθευτές εξοπλισμών ατομικής προστασίας υποχρεούνται: 1)Να κατασκευάζουν, να διαθέτουν στην αγορά και να εκθέτουν μόνο εξοπλισμούς ατομικής προστασίας που πληρούν τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά καθώς και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. β) Να χορηγούν οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα στις οποίες θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφ. Β.4373/1205/11.3.93 (187/Β) «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας». 2)Να χορηγούν στους εργοδότες τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου. 2. Κατ εξαίρεση είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε εκθέσεις εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα εξοπλισμοί ατομικής προστασίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 περίπτ. (α) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4 παράγρ. 1, μόνον εφόσον σε ευμεγέθη και αμέσως ορατή πινακίδα αναφέρεται σαφώς και με μεγάλους χαρακτήρες η μη καταλληλότητα των εν λόγω εξοπλισμών ατομικής προστασίας, καθώς και η απαγόρευση της κτήσης τους ή της με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης τους, προτού ο κατασκευαστής ή/ και ο εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή νωση εντολοδόχος του τους καταστήσουν σύμφωνους με τις διατάξεις αυτές. Άρθρο 7 Κανόνες χρησιμοποίησης 1.Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων εφαρμόζοντας υποχρεωτικά κατά σειρά τις πιο κάτω διαδικασίες : α) Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων. β) Αποτροπή της εμφάνισης των κινδύνων. γ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο. δ) Εγκλεισμό του κινδύνου ή περιορισμό της περιοχής του κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι σε κανονική λειτουργία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. ε) Περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο ή του χρόνου έκθεσής τους. στ) Χορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρημένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας. ζ) Επανέλεγχο για εκ νέου καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. 2.Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει: 1)Επαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων και των μηχανισμών προστασίας. 2)Ότι οι εργαζόμενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων που παραμένουν καθώς και των τρόπων αντιμετώπισής τους. 3.Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για την προφύλαξη από τον επαγγελματικό κίνδυνο επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι αποτελεσματική, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 1)όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης μορφής μέτρο για να εξαλειφθούν ή μετριασθούν οι κίνδυνοι και δεν υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που παραμένουν, β) σαν προσωρινό μέτρο σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου, 2)σαν προσωρινό μέτρο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η λήψη μόνιμων μέτρων, και μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1)Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που διατίθεται, να είναι κατάλληλος για τους κινδύνους, την περίσταση και τον χρήστη. Να είναι ακόμη κατάλληλα συντηρημένος, καθαρός και εφόσον απαιτείται να απολυμαίνεται. 4)Οι εργαζόμενοι που θα τον χρησιμοποιήσουν, να έχουν εκπαιδευθεί στη σωστή του χρήση και να έχουν αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρμόζουν σωστά. Άρθρο 8 Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων 1.Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι εργαζόμενοι ή/ και εκπρόσωποι τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την χρησιμοποίηση εξοπλισμών ατομικής προστασίας, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των απαιτήσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 7. 2.Για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας παρέχονται και είναι διαθέσιμες, μέσα στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση, οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των απαιτήσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. 3.Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος του εξοπλισμού και τη φύση και τις συνθήκες εργασίας εξασκούνται ειδικά στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας. Άρθρο 9 Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συμμετοχής των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 1.Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων ή/ και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος. 2.Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποι τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισμοί ατομικής προστασίας. 3.Για τον καθορισμό των εργασιών κατά τις οποίες θα χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας και για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού οι εργοδότες διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή/και με τους ίδιους τους εργαζόμενους. 4.Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του άρθρου 10, τα οποία έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες και κριτήρια για τις επιλογές της προηγούμενης παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Προσάρτηση παραρτημάτων Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος καθώς και το παράρτημα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ {άρθρο 5 παρ. 1, άρθρο 9 παρ. 4} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑλ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔλΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 9 παρ.4] 1.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤλΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛλΟΥ 1.1. Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιομηχανιών). 1.2. Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού [κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα (φιλέδες) με ή χωρίς γείσο]. 1.3. Προστατευτικά καλύμματα κεφαλιού [σκούφοι, κασκέτα, κουκούλες κ.λπ., από ύφασμα, από επιχρισμένο ύφασμα (μουσαμάς) κ.λπ.]. 2.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤλΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 2.1. Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά. 2.2. Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού. 2.3. Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της βιομηχανίας. 2.4. Ωτοασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας. 2.5. Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας. 3.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3.1. Γυαλιά με βραχίονες. 3.2. Γυαλιά προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο. 3.3. Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις, υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες. 3.4. Οθόνες προσώπου. 3.5. Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη). 4.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 4.1. Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες. 4.2. Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αέρα. 4.3. Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης. 4.4. Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες. 4.5. Σκάφανδρα για δύτες. 5.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 5.1. Γάντια. 5.1.1. Κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίματα, κραδασμοί, κ.λπ.. 5.1.2. Κατά των χημικών προσβολών. 5.1.3. Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα. 5.2. Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα. 5.3. Καλύπτρες δακτύλων. 5.4. Μανσέτες. 5.5. Περικάρπια διαφόρων ειδών. 5.6. Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων. 5.7. Περιχειρίδια δερματεργατών. 6.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤλΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΝΗΜΩΝ 6.1. Σκαρπίνια, μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφάλειας. 6.2. Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών ή των αγκραφών. 6.3. Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού. 6.4. Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη θερμότητα. 6.5. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη θερμότητα. 6.6. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από το κρύο. 6.7. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τους κραδασμούς. 6.8. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία. 6.9. Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση. 6.10. Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων. 6.11 .Ξυλοπάπουτσα. 6.12.Επιγονατίδες. 6.13. Προσαρμόσιμα προστατευτικά μέσα της ράχης του ποδιού. 6.14.Γκέτες. 6.15. Αφαιρετές σόλες (κατά της θερμότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης). 6.16. Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη. 7.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7.1. Κρέμες προστασίας, αλοιφές. 8.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 8.1. Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα, εκσφενδόνιση λιωμένων μετάλλων, κ.λπ.). 8.2. Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χημικές προσβολές. 8.3. Θερμαινόμενα γιλέκα. 8.4. Σωσίβια. 8.5. Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ. 8.6. Ζώνες συγκράτησης του κορμού. Θ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 9.1. Εξοπλισμός προστασίας από τις πτώσεις. 9.1.1. Εξοπλισμός «αντιπτωτικού τύπου» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του). 9.1.2. Εξοπλισμός με φρένο «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του). 9.1.3. Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας). 9.2. Ενδυμασίες προστασίας. 9.2.1. Ενδυμασίες εργασίας τύπου «ασφάλειας» (δύο κομματιών και φόρμες). 9.2.2. Ενδυμασίες προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα, κ.λπ.). 9.2.3. Ενδυμασίες προστασίας από τις χημικές προσβολές. 9.2.4. Ενδυμασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη ακτινοβολία. 9.2.5. Ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα. 9.2.6. Ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος. 9.2.7. Ενδυμασίες προστασίας από τη ραδιενεργή μόλυνση. 9.2.8. Ενδυμασίες προστασίας από τις σκόνες. 9.2.9. Ενδυμασίες προστασίας από τα αέρια. 9.2.10.Ενδυμασίες και εξαρτήματα (περιβραχιόνια, γάντια, κ.λπ.), με φθορίζουσα επισήμανση, με αντανάκλαση. 9.2.11. Κουβέρτες προστασίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [άρθρο 9 παρ. 4] 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ) 1.1. Προστατευτικά κράνη. 1.1.1. Οικοδομικά έργα, ιδίως δραστηριότητες επάνω, κάτω ή κοντά σε ικριώματα και θέσεις εργασίας σε μεγάλο ύψος από το έδαφος, έργα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ξυλοτύπων, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, εγκατάσταση ικριωμάτων και κατεδαφίσεων. 1.1.2.Έργα σε μεταλλικές γέφυρες, κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους, σε στύλους, σε πύργους, σε χαλύβδινα υδραυλικά έργα, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές, σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. 1.1.3. Έργα σε τάφρους, ορύγματα, φρέατα και στοές. 1.1.4. Χωματουργικά και εκβραχισμοί. 1.1.5 Έργα σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις, σε λατομεία, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και σε μετατοπίσεις μπαζών. 1.1.6. Χειρισμός πιστολιών σφράγισης. 1.1.7. Εργασίες με εκρηκτικά. 1.1.8. Εργασίες σε ανελκυστήρες, σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε γερανούς και μεταφορικά μέσα. 1.1.9. Εργασίες σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε εγκαταστάσεις απευθείας αναγωγής σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεταλλουργικά εργοστάσια, σε εργαστήρια σφυρηλάτησης, μορφοποίησης και σε χυτήρια. 1.1.10. Εργασίες σε βιομηχανικούς κλιβάνους, σε δεξαμενές, σε συσκευές, σε σιλό, σε χοάνες και σε σωληνώσεις. 1.1.11. Ναυπηγικά έργα. 1.1.12. Ελιγμοί σιδηροδρομικών συρμών. 1.1.13. Εργασίες σε σφαγεία. 2.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ 2.1. Προστατευτικά υποδήματα με σόλα κατά της διάτρησης. 2.1.1. Βασικές οικοδομικές εργασίες, έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και οδοποιίας. 2.1.2. Έργα σε ικριώματα. 2.1.3. Εργασίες κατεδάφισης οικοδομικού σκελετού. 2.1.4. Οικοδομικές εργασίες με σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα στοιχεία που περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ξυλοτύπων. 2.1.5. Εργασίες σε εργοτάξια και χώρους εναπόθεσης υλικών. 2.1.6. Εργασίες σε στέγες. 2.2. Προστατευτικά υποδήματα χωρίς σόλα κατά της διάτρησης. 2.2.1. Έργα σε μεταλλικές γέφυρες, κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους, σε υποστυλώματα, σε πύργους, σε ανελκυστήρες, σε χαλύβδινες υδραυλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές, σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, σε γερανούς, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. 2.2.2. Έργα κατασκευής κλιβάνων, συναρμολόγηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και μεταλλικών σκελετών. 2.2.3. Έργα μετατροπών και συντήρησης. 2.2.4. Έργα σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, απευθείας αναγωγής, χαλυβουργεία, ελασματουργεία, μεταλλουργικά εργοστάσια, εργαστήρια σφυρηλάτησης, τύπωσης σε πιεστήρια εν θερμώ και σε συρματουργεία. 2.2.5. Έργα σε λατομεία, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και μετατοπίσεις μπαζών. 2.2.6. Εργασίες και μετατροπές σε λίθους. 2.2.7. Κατασκευή, χειρισμός και επεξεργασία επίπεδης και κοίλης υάλου. 2.2.8. Χειρισμός καλουπιών στην κεραμοποιία. 2.2.9. Εργασίες επικάλυψης κοντά στον κλίβανο στα κεραμοποιεία. 2.2.10.Εργασίες καλουπώματος στη βαριά βιομηχανία κεραμοποιίας και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών. 2.2.11 .Μεταφορές και εργασίες εναποθήκευσης. 2.2.12. Διακίνηση μεγάλων κομματιών κατεψυγμένου κρέατος και μεταλλικών βαρελιών, κονσερβών. 2.2.13.Ναυπηγικές εργασίες. 2.2.14. Ελιγμοί σιδηροδρομικών συρμών. 2.3. Υποδήματα ασφάλειας με ειδικό τακούνι ή σόλα και σόλα κατά της διάτρησης. 2.3.1. Εργασίες πάνω σε στέγες. 2.4. Υποδήματα ασφάλειας με σόλα θερμικά μονωμένη. 2.4.1. Εργασίες πάνω ή με διάπυρες ή πολύ ψυχρές μάζες. 2.5. Υποδήματα ασφάλειας που βγαίνουν εύκολα. 2.5.1. Σε περίπτωση κινδύνου διείσδυσης τετηγμένων υλικών. 3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 3.1. Προστατευτικά γυαλιά, διαφράγματα ή οθόνες προστασίας προσώπου. 3.1.1. Εργασίες συγκόλλησης, λείανσης και κοπής με τροχό. 3.1.2. Εργασίες διάτρησης και με κοπίδι. 3.1.3. Κοπή και επεξεργασία λίθων. 3.1.4. Χειρισμός πιστολιών σφράγισης. 3.1.5. Χειρισμός μηχανών που λειτουργούν με αφαίρεση των γρεζιών κατά τη μεταποίηση υλικών που παράγουν γρέζια μικρού μήκους. 3.1.6. Εργασίες τύπωσης. 3.1.7. Απομάκρυνση και θρυμματισμός συντριμμάτων από γυαλί ή κεραμικά υλικά. 3.1.8. Εργασία με συνεχή εκτόξευση κοκκωδών λειαντικών μέσων. 3.1.9. Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντωω, απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών. 3.1 .10.Χειρισμός συστημάτων με εκτοξευτήρα υγρού. 3.1.11.Χειρισμός λιωμένων μαζών και παραμονή στη γειτονία τους. 3.1.12.Δραστηριότητες σε περιβάλλον με ακτινοβολούμενη θερμότητα. 3.1.13.Εργασίες με λέιζερ. 4.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 4.1. Συσκευές προστασίας των αναπνευστικών οδών. 4.1.1 Εργασίες μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, σε αίθουσες μικρών διαστάσεων και σε βιομηχανικούς κλιβάνους που θερμαίνονται με αέριο, εφόσον είναι δυνατόν να υπάρξουν κίνδυνοι δηλητηρίασης από αέριο ή από ανεπάρκεια οξυγόνου. 4.1.2. Εργασίες στην κορυφή υψικαμίνου. 4.1.3. Εργασίες κοντά στους μεταλλάκτες και στους αγωγούς αερίων των υψικαμίνων. 4.1.4. Εργασίες κοντά στη χύτευση μέσα σε κάδο όταν υπάρχει έκλυση καπνών βαρέων μετάλλων. 4.1.5. Εργασίες στην πυρίμαχη επένδυση των κλιβάνων και των κάδων χύτευσης όταν μπορεί να εκλυθεί σκόνη. 4.1.6. Βαφή με πιστολέτο, χωρίς επαρκή αερισμό. 4.1.7. Εργασίες σε φρέατα, σήραγγες και άλλα υπόγεια στοιχεία του δικτύου υπονόμων. 4.1.8. Εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ψυκτικού υγρού. 5.ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 5.1. Προστατευτικά μέσα της ακοής. 5.1.1. Χειρισμός πρέσσας για μέταλλα. 5.1.2. Εργασίες που επιβάλλουν τη χρήση μηχανημάτων με συμπιεσμένο αέρα. 5.1.3. Δραστηριότητες του προσωπικού εδάφους στα αεροδρόμια. 5.1.4. Εργασίες έμπηξης πασσάλων. 5.1.5. Ξυλουργικές και κλωστοϋφαντουργικές εργασίες. 6.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 6.1. Εξοπλισμός προστασίας 6.1.1. Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων, απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών. 6.1.2. Χειρισμός διάπυρων μαζών ή παρουσία του εργαζομένου στη γειτονία τους και σε θερμό περιβάλλον. 6.1.3. Χειρισμός επίπεδου γυαλιού. 6.1.4. Εργασίες με αμμοβολή. 6.1.5. Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάμους. 6.2. Προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα. 6.2.1. Εργασίες συγκόλλησης σε χώρους με μικρές διαστάσεις. 6.3. Ποδιές κατά της διάτρησης. 6.3.1. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος. 6.3.2. Χειρισμός κρεατομάχαιρου, όταν το μαχαίρι κατευθύνεται προς το σώμα. 6.4. Δερμάτινες ποδιές. 6.4.1. Εργασίες συγκόλλησης. 6.4.2. Εργασίες σφυρηλάτησης. 6.4.3. Εργασίες χύτευσης. 6.5. Περιχειρίδια προστασίας του πήχυ. 6.5.1. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος. 6.6. Γάντια. 6.6.1. Εργασίες συγκόλλησης. 6.6.2. Χειρισμός αντικειμένων με οξείες ακμές, αλλά όχι με χρήση μηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το γάντι. 6.6.3. Χειρισμός στην ελεύθερη ατμόσφαιρα όξινων και αλκαλικών προϊόντων. 6.6.4. Γάντια από πλεγμένο μεταλλικό νήμα. 6.6.5. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος. 6.6.6. Τακτική χρήση κρεατομάχαιρου στην παραγωγή και στα σφαγεία. 6.6.7. Αντικατάσταση μαχαιριών στις μηχανές κοπής. 7.ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ 7.1. Εργασίες στο ύπαιθρο με βροχή ή κρύο. 8.ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.1. Εργασίες που επιβάλλουν να διακρίνονται τα άτομα εγκαίρως. 9.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 9.1. Εργασίες σε ικριώματα. 9.2. Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων. 9.3. Εργασίες σε στύλους. 10.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ 10.1. Εργασίες μέσα σε θαλάμους χειρισμού γερανών που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος. 10.2. Εργασίες σε θαλάμους χειρισμού οχημάτων μετατόπισης αποθηκευμένων εμπορευμάτων. 10.3. Εργασίες σε υψηλά σημεία πύργων γεωτρυπάνων. 10.4. Εργασίες σε φρέατα και σωληνώσεις. 11.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 11.1. Χειρισμός επιχρισμάτων. 11.2. Εργασίες βυρσοδεψίας. Άρθρο 11 Έλεγχος εφαρμογής Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριμένα στα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή στις Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Τμήματα επιθεώρησης εργασίας. Άρθρο 12 Κυρώσεις 1.Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94. 2.Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή, που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 1338/83 (34/Α) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/84 (70/Α) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΘΡΑΤΟΜ» και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/88 (101/Α) «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (101/Α) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 2.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 (177/Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». 3.Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1568/85.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 (112/Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις».
  • Την αριθμ. 3/25.4.94 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
  • Την αριθμ. 80170/26.7.94 (585/Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γεώργιο Αδαμόπουλο».
  • Την ΥΠ/122/14.7.94 Απόφαση (550/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/Α) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.τλ.».
  • Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο. 11.Την αριθμ. 572/18-10-94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας - Εμπορίου, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εργασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-19 Προεδρικό Διάταγμα 1994/396
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/220
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/80170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/80170 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΥΠ/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΥΠ_122 1994
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994