ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 8ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Θεσσαλονίκης από το σχολικό έτος 1994-1995. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.1992 (ΦΕΚ 79/τ. Α/19.5.1992) Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1982 (Α 154) και την αριθμ. 550/7.10.92 εγκύκλιο της γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
  • Τις αριθμ. 1826/23.6.1994 και 1974/14.7.1994 προτάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 3.300.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ύψους 4.800.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με ισόποση αυξομείωση του ως ακολούθως: ΑύξησηΕιδ. φορέας 194 της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Μείωση:Ειδ. φορέας 19-710 του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ: 0813: 800.000 δρχ. Ειδ. φορέας 19-610 του ΥΠΕΠΘ ΚΑΕ: 1131: 2.500.000 δρχ. ΚΑΕ: 0813: 300.000 δρχ. ΚΑΕ: 0824: 200.000 δρχ. ΚΑΕ: 0831: 150.000 δρχ. ΚΑΕ: 1111: 200.000 δρχ. ΚΑΕ: 1112: 100.000 δρχ. ΚΑΕ: 1612: 200.000 δρχ. ΚΑΕ: 1711: 1.000.000 δρχ. ΚΑΕ: 1721: 500.000 δρχ. για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2056741 /6/9/94/420 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  • Την αριθμ. 584/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-20 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/225
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/2081 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία