Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους Κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Εργαστήριο Γεωργικών Βιομηχανιών το οποίο εντάχθηκε με την αριθμ. 4942/13.7.1989 πρυτανική πράξη στο Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταργείται.
2.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών τα ακόλουθα εργαστήρια:
 1. Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικό αντικείμενα:
 2. - Χημείας Τροφίμων και Ευφραντικών. - Βιοχημείας τροφίμων. - Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων - Ενόργανοι μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων. - Φυσικοχημείας τροφίμων και θερμοδυναμικής.
 3. β) Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 4. Μικροοργανισμοί που εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (παθογόνοι και μη).
 5. Μέθοδος προσδιορισμού των μικροοργανισμών των τροφίμων. - Υγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων. - Τεχνολογία παραγωγής ζυμουμένων προϊόντων και καθαρών καλλιεργειών για την παραγωγή τους.
 6. Εφαρμογές των βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της Βιομηχανίας τροφίμων.
 7. Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 8. Συντελεστές ποιότητας, ποιοτικές προδιαγραφές, νομοθεσία τροφίμων.
 9. Μακροσκοπική, οργανοληπτική και εργαστηριακή αξιολόγηση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων. - Συνθήκες παραγωγής και ανάλυσης επικινδυνότητας.
 10. Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 11. - Τεχνική Θερμοδυναμική. - Φαινόμενα μεταφοράς. - Φυσικές ιδιότητες τροφίμων και ποτών.
 12. Τεχνική διεργασιών και εξοπλισμός βιομηχανιών τροφίμων, ποτών και λοιπών γεωργικών προϊόντων.
 13. Σχεδιασμός βιομηχανιών τροφίμων, ποτών και λοιπών γεωργικών προϊόντων.
 14. Συσκευασία τροφίμων, ποτών και λοιπών γεωργικών προϊόντων.
 15. Μέθοδοι συντήρησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων, ποτών και άλλων γεωργικών προϊόντων.
 16. Τεχνολογία τροφίμων και ποτών όπως οίνου και οινοπευματωδών ποτών, λιπών και ελαίων, φρούτων και λαχανικών, κρέατος και άλλων γεωργικών προϊόντων.
Άρθρο 2
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εσωτερικός κανονισμός των ιδρυομένων με το προηγούμενο όρθρο εργαστηρίων περιέχεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε"
1.  
  πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Γεωργικών Βιομηχανιών καθώς και άλλων Τμημάτων του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
2.  
  Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων των εργαστηρίων
3.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία σε όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στοίχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
5.  
  Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικού φορείς και τη συμβολή των εργαστηρίων στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας
6.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωργικών Βιομηχανιών που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάθε εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος καθώς και τα μέλη Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται στα εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2083/1992 (Α 159).
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή του που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του Ν. 2083/ 1992 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή του Τομέα του υπευθύνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού και
 8. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά την χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή του Τομέα είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1268/1982 (Α 87).
6.  
  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου
Άρθρο 7 "Πόροι"
1.  
  Πόροι των εργαστηρίων είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του ν. 1268/1982. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων από τα διάφορα υπουργεία της χώρας. ιι) οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς των εργαστηρίων, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό των εργαστηρίων και του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες των εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο Πρωτοκόλλου - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τα εργαστήρια
Άρθρο 9
1.  
  Χώρος εγκατάστασης Χώροι εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το όρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του όρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως αυτό προσετέθη με το όρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154) και γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 195).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 22/2.2.1993, 25/ 19.3.1993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το οικονομικό έτος 1994, ενώ για τα επόμενα οικονομικό έτη προκαλείται δαπάνη 750.000 δρχ. για κάθε εργαστήριο η οποία θα καλυφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Την αριθμ. 548/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία