Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η παραχώρηση αδείας σε κάθε αεροσκάφος για απογείωση, προσγείωση ή υπέρπτηση του ελληνικού εδάφους εφόσον αυτό προορίζεται να προσγειωθεί, ή απογειώθηκε από το έδαφος της Αϊτής, με την εξαίρεση των τακτικά προγραμματισμένων εμπορικών επιβατικών πτήσεων, εκτός εάν η συγκεκριμένη πτήση έχει εγκριθεί, για ανθρωπιστικούς λόγους, ή για άλλους λόγους σύμφωνα με την απόφαση 917 (1994) του Συμβουλίου Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 21.6.94 (ΦΕΚ 96/28.6.94) και το Π.Δ. 26/1994 (ΦΕΚ Α 22/24.2.1994) από την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της απόφασης 841 (1993) που δημοσιεύθηκε με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 19.7.93 (ΦΕΚ Α 128/2.8.93).
Άρθρο 2 "Απαγορεύεται η είσοδος επί ελληνικού εδάφους: (α) όλων των αξιωματούχων του αϊτινού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, και της άμεσης οικογένειας τους,"
1.  
  (β) των βασικών συμμετεχόντων στο πραξικόπημα του 1991 και στις παράνομες Κυβερνήσεις μετά το πραξικόπημα και των άμεσων οικογενειών τους, (γ) προσώπων που έχουν διορισθεί ή ενεργούν επ ονόματι του Αϊτινού στρατού, και των άμεσων οικογενειών τους,εκτός εάν η είσοδος τους έχει εγκριθεί για σκοπούς που είναι σύμφωνοι με την απόφαση 917 (1994) και το Π.Δ. 26/1994 από την Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της απόφασης 841 (1993).
Άρθρο 3
1.  
  Δεσμεύονται τα κεφάλαια και οι χρηματικοί πόροι των προσώπων που εμπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο 2, ούτως ώστε ούτε αυτά, ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια και χρηματικοί πόροι να διατίθενται από έλληνες υπηκόους ή από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται επί του ελληνικού εδάφους άμεσα ή έμμεσα, προς τα πρόσωπα αυτά ή προς όφελος αυτών ή του αϊτινού στρατού, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πράξη του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος υπ αριθ. 2317/28.6.1994 (ΦΕΚ Α/105/6.7.1994).
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις που περιέχονται στα κατωτέρω άρθρα 5 έως και 8, στο βαθμό που αυτές δεν ισχύουν βάσει του Π.Δ. 26/1994, θα ισχύσουν από τις 23.59 ώρα Ανατολής στις 21 Μαΐου 1994.
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται: (α) Η εισαγωγή στο ελληνικό έδαφος όλων των εμπορευμάτων και προϊόντων που προέρχονται από την Αϊτή και εξάγονται από εκεί μετά την 21η Μαΐου 1994. (β) Κάθε δραστηριότητα ελλήνων υπηκόων ή επί του ελληνικού εδάφους που θα προωθούσε την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση οιουδήποτε εμπορεύματος ή προϊόντος που προέρχεται από την Αϊτή, και οποιεσδήποτε συναλλαγές από έλληνες υπηκόους ή από πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκάφη ή επί ελληνικού εδάφους σχετικά με εμπορεύματα ή προϊόντα που προέρχονται από την Αϊτή και εξάγονται από εκεί μετά την 21 η Μαΐου 1994.
Άρθρο 6
1.  
  Απαγορεύεται η πώληση ή προμήθεια από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκάφη, κάθε εμπορεύματος ή προϊόντος, είτε προέρχεται είτε όχι από το ελληνικό έδαφος, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Αϊτή, ή σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το σκοπό επιχείρησης που διεξάγεται στην Αϊτή ή διενεργείται από την Αϊτή, και κάθε δραστηριότητα των ελλήνων υπηκόων ή στο ελληνικό έδαφος που προωθεί τις πωλήσεις ή την προμήθεια των εμπορευμάτων ή προϊόντων αυτών. Οι απαγορεύσεις που περιέχονται στην παράγραφο αυτή δεν θα εφαρμόζονται: (α) Σε προμήθειες που προορίζονται αυστηρά για ιατρικούς σκοπούς καθώς και τρόφιμα. (β) Με την έγκριση της Επιτροπής που συστάθηκε βάση της απόφασης 841 (1993), με τη διαδικασία της μη εγέρσεως αντιρρήσεων, σε άλλα εμπορεύματα και προϊόντα για βασικές ανθρωπιστικές ανάγκες. (γ) Σε πετρέλαιο ή πετρελαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου προπανίου για σκοπούς μαγειρικής που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 της απόφασης 841 (1993). (δ) Άλλα εμπορεύματα και προϊόντα που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης 873 (1993) (ΦΕΚ Α/194/15.11.1993).
Άρθρο 7
1.  
  Οι απαγορεύσεις των άρθρων 5 και 6 δεν θα εφαρμόζονται στο εμπόριο πληροφοριακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και άλλων εκδόσεων, που χρειάζονται για την ελεύθερη κίνηση πληροφοριών και οι δημοσιογράφοι μπορούν να φέρνουν και να εξάγουν τον εξοπλισμό τους υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 841 (1993)
Άρθρο 8
1.  
  Απαγορεύεται σε κάθε μεταφορικό μέσο να εισέρχεται ή να αποχωρεί από το έδαφος ή την αιγιαλίτιδα ζώνη της Αϊτής μεταφέροντας εμπορεύματα ή προϊόντα των οποίων η εξαγωγή από την Αϊτή ή η πώληση ή προμήθεια των οποίων στην Αϊτή θα απαγορευόταν σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα 5 και 6, εκτός από τακτικά προγραμματισμένες εμπορικές ναυτιλιακές γραμμές που καταφθάνουν στην Αϊτή με αγαθά που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 6 και οι οποίες επίσης είναι φορτωμένες με άλλα εμπορεύματα ή προϊόντα υπό διαμετακόμιση προς άλλο προορισμό, σύμφωνα με τις επίσημες συντονιστικές ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με τα κράτη που συνεργάζονται με τη νόμιμη Κυβέρνηση της Αϊτής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 της απόφασης 875 (1993) και στο κατωτέρω άρθρο 9
Άρθρο 9
1.  
  Επιτρέπεται η λήψη σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργάνων και συμφωνιών των αναγκαίων μέτρων τα οποία ανταποκρίνονται προς τις συγκεκριμένες περιστάσεις και εφόσον εμφανίζεται απαραίτητο, υπό την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διακόπτεται ο πλους οποιωνδήποτε εισερχομένων και εξερχομένων πλοίων, με σκοπό την επιθεώρηση και επαλήθευση του φορτίου και προορισμού τους και την εξασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος και του Π.Δ. 26/1994.
Άρθρο 10
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία απαίτηση των αρχών της Αϊτής, ή φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αϊτή, ή κάθε προσώπου που διεκδικεί μέσω ή προς όφελος οποιουδήποτε τέτοιου φυσικού ή νομικού προσώπου, σχετικά με την πληρωμή εγγύησης καλής εκτέλεσης, χρηματικής εγγύησης, αποζημίωσης ή υποχρέωσης, που εκδόθηκε ή παραχωρήθηκε σε σχέση με ή που συνδέεται με την εκτέλεση συμβολαίου ή συναλλαγής, όπου η εκτέλεση του συμβολαίου αυτού ή της συναλλαγής επηρεάσθηκε από τα μέτρα που επιβλήθηκαν από ή σε εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος ή του Π.Δ. 26/1994.
Άρθρο 11 "Οι ανωτέρω απαγορεύσεις ισχύουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που παραχωρούνται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή από συμβόλαιο που συνάφθηκε ή από άδεια κάθε φύσεως που δόθηκε πριν από την 21.5.1994."
1.  
  Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 159/10.9.1992).
 • Την απόφαση 917 (1994) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 21.6.94 (ΦΕΚ Α 96/28.6.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 596/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-30 Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Εφαρμογή αποφάσεων 841 (1993), 873 (1993) και 875 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/26 1994