ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πυροσβεστικός Σταθμός Δ Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης
2.  
    Για τη στελέχωση του ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 (Α 166), οι εξής οργανικές θέσεις: Μία (1) θέση Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών. Δύο (2) θέσεις Ανθυποπυραγών - Υποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών. Μία (1) θέση Πυρονόμου Γενικών Υπηρεσιών. Έξι (6) θέσεις Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Δεκαπέντε (15) θέσεις Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και Μία (1 ) θέση καθαρίστριας. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παραγρ. 1 περίπτωση β και γ και παραγρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 151), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. β. Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). ε. Των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 166). στ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 82).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, για δε το έτος 1995 προκαλείται δαπάνη ύψους 182.537.190 δρχ. και 58.326.380 για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Οι δαπάνες για τα επόμενα έτη θα αντιμετωπισθούν με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε. του Ειδικού Φορέα 43-220 του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
  • Την 631/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-30 Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/240
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/371 1987
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία