ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/430

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σερίφου της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Κοινότητα Σερίφου της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων αναγνωρίζεται σε δήμο με ονομασία, έδρα και περιφέρεια αυτήν που έχει η κοινότητα. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 6 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153Α) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις των άρθρων 276 και 277 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989, Α 146).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51) καθώς και του άρθρου 29Α όπως προστέθηκε σ αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τα αποτελέσματα της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας που διενεργήθηκε την 17η Μαρτίου 1991 και κυρώθηκαν με την 24197/Γ 3812/24.11.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882 τεύχος Β από την οποία προκύπτει ότι η Κοινότητα Σερίφου της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων κατά την ως άνω απογραφή είχε πληθυσμό χίλιους ενενήντα πέντε (1.095) κατοίκους.
  • Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 711/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-30 Αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Σερίφου της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/242
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία