ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/432

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθ. 1 Π.Δ. 284/88 και άρθ. 22 Π.Δ. 79/90).
2.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α. 128), όσον αφορά τις δαπάνες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
3.  
  Της ανωτέρω Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Δημοσιονομικών του Υπουργείου Οικονομικών, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας ή των αντιστοίχων προσωρινών κλάδων
Άρθρο 2
1.  
  Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνιστώνται οι κατωτέρω θέσεις, κατά κλάδο, οι οποίες προστίθενται στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. α. Κλάδος ΠΕ - Δημοσιονομικών: Τρεις (3) θέσεις. β. Κλάδος ΤΕ - Δημοσιονομικών: Μία (1) θέση και γ. Κλάδος ΔΕ - Δημοσιονομικών: Μία (1) θέση.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 1995. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθ. 24, παρ. 5 του Ν. 1 558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α. 137). β) του άρθ. 6, παρ. 6, εδάφιο τελευταίο του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α. 43). γ) του άρθ. 36 παρ. 1 και 15 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α. 28) και της παρ. 1 του αρθρ. 30 του αυτού νόμου. δ) του άρθ. 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ» (Α. 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 12.000.000 δρχ. περίπου για κάθε οικονομικό έτος, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέας 23/210, ΚΑΕ 0211, 0221, 0224, 0226, 0229, 0262).
 • Την 672/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988