ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/57

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή. Τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα για τα οποία ορίζεται η κατά το παρόν Π.Δ. Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή είναι τα ακόλουθα: Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0.15 γραμ. Μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ. Βενζίνη Κοινή 90 οκτανίων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0.40 γραμ. Μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 95 RΟΝ ΜΙΝ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) κίνησης. Πετρέλαιο (DΙΕSΕL) θέρμανσης.
Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγοντες διαμόρφωσης κατά το παρόν Π.Δ. της Ανώτατης Τιμής Καταναλωτού για τα προϊόντα του άρθρου 1 είναι οι ακόλουθοι: α) Οι μέσες σταθμικές τιμές καταναλωτή χωρίς δασμούς και φόρους στις χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία όπως αυτές αναφέρονται στον πλέον πρόσφατο δελτίο πετρελαίου που εκδίδει κάθε εβδομάδα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), η ειδική εισφορά όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 7 του Ν. 2008/1992, η ειδική εισφορά του άρθρου 9 του Ν. 2093/1992 και τα τέλη υπέρ λιμενικών ταμείων. γ) Η μέση σταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής. δ) Το διαφορικό κόστος μεταφοράς στους διάφορους Νομούς της χώρας. ε) Η προσαύξηση της τιμής σε ορισμένες περιοχές της χώρας λόγω ειδικών συνθηκών τροφοδοσίας και Εμπορίας. στ) Τα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων Λεκανοπεδίου Αττικής και τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων Περιφέρειας εκτός Λεκανοπεδίου.
Άρθρο 3 "Με βάση τους παράγοντες του άρθρου 2 του παρόντος, η Ανώτατη Τιμή Καταναλωτού ορίζεται κατά Νομό ή Ομάδα Νομών από τον τύπο: ΑΤΚί= 0,10(ΤΔί+Φί)+0,90[(ΤΚΑί - ΠΚπαί) + ΑΠΚππί + 1,18ΔΚΜi] όπου: ΑΤΚi= Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή για το προϊόν ί. ΤΔί= η μέση [...]"
1.  
  Η Α.Τ. Κ. εξάγεται βάσει του ανωτέρω τύπου για όλα τα προϊόντα του άρθρου 1 ή για μερικά εξ αυτών με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, την Τετάρτη κάθε εβδομάδος και ισχύει από την επομένη ημέρα (Πέμπτη) μέχρι Τετάρτη της επομένης εβδομάδος. Η Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή περιλαμβάνει τα Ανώτατα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων περιφέρειας, το ύψος των οποίων προκύπτει από την παραπάνω Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. Η διαφορά μεταξύ της Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή και των Ανωτάτων Περιθωρίων Κέρδους των πρατηριούχων της περιφέρειας ισούται προς την Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης των Εταιρειών Εμπορίας πετρελαιοειδών προς τους πρατηριούχους και συγκεκριμένα από τον τύπο ΑΧΤΠi= ΑΤΚί - ΑΠΚ-ππi όπου: ΑΧΤΠΙ= Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης των Εταιρειών για το προϊόν ί, ΑΤΚi= Ανώτατη Τιμή Καταναλωτή για το προϊόν ί, ΑΠΚππί= Ανώτατα Περιθώρια Κέρδους των πρατηριούχων περιφέρειας για το προϊόν ί.
2.  
  ΤΔi= είναι η μέση σταθμική τιμή καταναλωτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α του παρόντος. Για την εξεύρεση της μέσης σταθμικής τιμής θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία παραγωγής στο προϊόν αυτό, κάθε μιας των 4 αναφερομένων χωρών της πιο πρόσφατης αθροιστικής χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους όπως δημοσιεύονται στο περιοδικό ΕURΟSΤΑΤ. Η ΤΔi θα υπολογίζεται αρχικά σε Δολλάρια ανά χιλιόλιτρο και εν συνεχεία θα μετατρέπεται σε δραχμές σύμφωνα με την τιμή πώλησης του δολλαρίου ΗΠΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας καθορισμού της Ανώτατης Τιμή Καταναλωτή. Η τιμή ΤΔi για το προϊόν Βενζίνη Κοινή 90 οκτανίνων ΜΙΝ (RΕGULΑR) 0,40 γραμ. Μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ ορίζεται ως αντίστοιχη τιμή ΤΔί για το προϊόν Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίνων ΜΙΝ (ΡRΕΜΙUΜ) 0,15 γραμ. Μολύβδου στο λίτρο ΜΑΧ, μειωμένη κατά 13 Δολλάρια/Μ3.
3.  
  Φi= περιλαμβάνει τον κατά περίπτωση ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), την ειδική εισφορά του άρθρου 7 του Ν. 2008/1992, την εισφορά του άρθρου 9 του Ν. 2093/1992, τα λιμενικά τέλη και τον Φ.Π.Α. Η εισφορά του άρθρου 7 του Ν. 2008/1992 θα υπολογίζεται επί της τιμής πώλησης των Κρατικών Διυλιστηρίων που ορίζονται από την ΔΕΠ κάθε Τετάρτη. Η δε εισφορά του άρθρου 9 του Ν. 2093/1992 θα υπολογίζεται επί του αθροίσματος της παραπάνω τιμής και του Ε.Φ.Κ. του Ν. 2093/1992 θα υπολογίζεται επί του αθροίσματος της παραπάνω τιμής και του Ε.Φ.Κ. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται κατά προϊόν στο άθροισμα της μέσης σταθμικής τιμής καταναλωτή χωρίς δασμούς και φόρους στις χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία (ΤΔi) + ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών + την ειδική εισφορά του άρθρου 7 του Ν. 2008/1992 + την ειδική εισφορά του άρθρου 9 του Ν. 2093/1992 + τα τέλη υπέρ λιμενικών ταμείων, επί τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.
4.  
  Η ΤΚΑi υπολογίζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από λήψη σχετικού αντιπροσωπευτικού δείγματος της προηγούμενης εβδομάδας από τα πρατήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής και αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα με κάθε αύξηση ή μείωση των τιμών των Κρατικών Διυλιστηρίων που ορίζει η ΔΕΠ κάθε Τετάρτη επί τον συντελεστή 1,18. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η ομάδα εργασίας ή η επιτροπή για τον προσδιορισμό του αντιπροσωπευτικού δείγματος των τιμών των πρατηρίων του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η δειγματολειψία γίνεται μέχρι την Τρίτη, ημέρα της προηγούμενης εβδομάδος απ αυτήν που θα ισχύουν οι τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων από τα Κρατικά Διυλιστήρια που ορίζονται κάθε Τετάρτη, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο του υπολογισμού των των διαφορών τιμών των τελευταίων από εβδομάδα σε εβδομάδα.
5.  
  ΚΜi= Το κόστος μεταφοράς για κάθε Νομό λαμβάνεται όπως διαπιστούται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της προσαύξησης των τιμών (Πi) και οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμόζεται. Στη ΔΚΜί= Διαφορά κόστους μεταφοράς τους προϊόντος i σε κάθε Νομό ή ομάδα Νομών από το κόστος μεταφοράς του Ν. Αττικής, καθώς και στην Πί= προσαύξηση της τιμής του προϊόντος i σε ορισμένες περιοχές της χώρας, συνυπολογίζεται όπου υπάρχει και η επιδότηση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για μεταφορά καυσίμων τους στις προβληματικές περιοχές της χώρας (άρθρο 7 του Ν. 2008/1992).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 192/τ.Α/14.11.1985) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου Τετάρτου του Ν. 1769/1988 (ΦΕΚ 66/τ.Α/1988) και όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2008/1992 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1571 /1985 ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων» (ΦΕΚ/16/Τ.Α/11.2.1992).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Τ.Α/28.7.1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2031/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ154/Τ.Α/10.9.1992). Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αρ. 60/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, ορίζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1769 1988
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
Κύρωση Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 1992/2031 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία