ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π. Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την επίβλεψη έργων σταθμών αυτοκινήτων (Α 204), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 565/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 38/1989 (Α 17) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 167/1992 (Α 78), αντικαθίσταται ως ακολούθως:«. Στην κατασκευή των έργων η ανωτέρω ΕΥΔΕ ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, και με την ακόλουθη διάρθρωση:.
 1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από την Προϊσταμένη Αρχή συνιστώνται τα εξής τμήματα:
  • Τμήμα κατασκευών έργων, αρμόδιο για όλα τα θέματα κατασκευών της ΕΥΔΕ
  • Τμήμα μελετών, αρμόδιο για όλα τα θέματα μελετών της ΕΥΔΕ
 2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα εξής Γραφεία:
  • Γραφείο Σταθμού αυτοκινήτων για την Αθήνα
  • Γραφείο Σταθμού αυτοκινήτων για την Θεσσαλονίκη
  • Γραφείο Έργων Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών στο οποίο ανήκουν οι αρμοδιότητες της καταργηθείσης Ειδικής Υπηρεσίας Δικαστικού ΜΕ Μεγάρου Αθηνών (ΕΥΔΕΔΜΑ)
  • Γραφείο Μελετών για όλα τα θέματα μελετών της ΕΥΔΕ.
  • Στα ανωτέρω συνιστώμενα Τμήματα και Γραφεία της ΕΥΔΕ προΐστανται τεχνικοί υπάλληλοι, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όλων των Κλάδων.
  • Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αρμόδιος για το συζητούμενο θέμα Τμηματάρχης συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, και στην Επιτροπή ανάθεσης μελετών, ως εισηγητής χωρίς ψήφο, και εισηγείται για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ».
  • Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.679/1977 (Α 245) όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α 23).
 • Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α. 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 119/1993 (ΦΕΚ 51 Α) με το οποίο ορίζεται η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31.12.1997.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την απόφαση αριθμ. 71/26.10.1993 του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιάννη Σουλαδάκη» (Β- 834).
 • Την 94/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/71 1993
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.) (Α 204), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 167/1992 (Α 78). 1993/119 1993