ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους κοινοτικούς εκλογείς του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης"
1.  
  Η υπεύθυνη δήλωση των κοινοτικών εκλογέων που κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1994, στον τόπο διαμονής τους πρέπει να περιέχει: α) Επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα, όνομα συζύγου (μόνο για τις έγγαμες γυναίκες), ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα, Ιθαγένεια - Κράτος καταγωγής, προσωπικό αριθμό (ΡΙΝ) (αν υπάρχει), αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ημερομηνία έκδοσης αυτού. β) Τα στοιχεία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου καταγωγής τους ήτοι: Νομό - Περιφέρεια (Ανώτατη διοικητική βαθμίδα), Δήμο - Κοινότητα (μέση διοικητική βαθμίδα), Ενορία - Διαμέρισμα (κατώτατη διοικητική βαθμίδα), αριθμό εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. γ) Τη σημερινή διαμονή ήτοι: Νομό, Επαρχία, δήμο ή κοινότητα, Ενορία, οδό και αριθμό, όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο/η εκλογέας. Η ίδια δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει ότι δεν έχει στερηθεί ο δηλών του δικαιώματος του εκλέγειν. Επίσης πρέπει να δηλώσει την ημερομηνία από την οποία κατοικεί στην Ελλάδα και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο σ αυτήν.
Άρθρο 2 "Τρόπος και προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, σύνταξη, περιεχόμενο και δημοσίευση των ειδικών εκλογικών καταλόγων."
1.  
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Κοινοτικών εκλογέων υποβάλλονται στον δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας ή τον Νομάρχη διαμονής, κατά τις διακρίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου ένατου του Ν. 2196/1994, κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 1994, (ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του νόμου) μέχρι 31 Μαρτίου 1994. Αιτήσεις - δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την 22α Μαρτίου 1994 θεωρούνται εμπρόθεσμες.
2.  
  Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται είτε από τον ίδιο τον εκλογέα είτε από άλλο πρόσωπο της επιλογής του νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3.  
  Με βάση τις παραπάνω δηλώσεις συντάσσονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Κοινοτικών εκλογέων που πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1994, στον τόπο διαμονής τους στην Ελλάδα, κατά δήμο ή κοινότητα ή ενορία, κατά περίπτωση, οι οποίοι περιέχουν τα εξής στοιχεία:
 1. Τον τίτλο:
 2. «Ειδικός Εκλογικός κατάλογος Κοινοτικών εκλογέων δήμου - κοινότητας - ενορίας, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
 3. Τους υπότιτλους:
 4. «Εκλογές 12 Ιουνίου 1994»
 5. Σε κάθετες στήλες.
 6. (1) Τον αύξοντα αριθμό (2) Τον ειδικό αύξοντα αριθμό (3) Το επώνυμο (4) Το όνομα (5) Το όνομα πατέρα (6) Το όνομα συζύγου (μόνο για έγγαμη γυναίκα) (7) Την ημερομηνία γέννησης (8) Το επάγγελμα (9) Την Ιθαγένεια του Κράτους καταγωγής.
 7. (10) Τον προσωπικό αριθμό (ΡΙΝ) όταν υπάρχει. (11 ) Τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 8. (12) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (Νομό - Περιφέρεια - Δήμο - Κοινότητα - Ενορία).
 9. (13) Τον τόπο διαμονής (Νομό - Επαρχία - Δήμο - Κοινότητα - Ενορία - Δ/νση κατοικίας), όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
4.  
  Οι παραπάνω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κοινοτικών εκλογέων δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων:
 1. Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τριάντα οκτώ (38) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας
 2. Της οικείας Νομαρχίας (Δ/νση Εσωτερικών) τριάντα δύο (32) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας
Άρθρο 3 "Ενστάσεις και οριστικοποίηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων"
1.  
  Οι ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων Κοινοτικών Εκλογέων ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών το αργότερο την 28η ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και εκδικάζονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στην Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.  
  Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στη Δ/νση Εσωτερικών των οικείων νομαρχιών μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών μεταβιβάζεται αμέσως από την οικεία νομαρχία με ΤΕΛΕΞ ή ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ή ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αμέσως τις διαβιβάζει στο Εφετείο Αθηνών. Την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων τα πρωτότυπα αυτών στέλνονται με το ταχύτερο μέσο ή με υπάλληλο της Δ/νσης Εσωτερικών της οικείας νομαρχίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νσης Εκλογών), το οποίο τα αποστέλλει αμέσως στο Εφετείο Αθηνών. 3. Δικαίωμα για την υποβολή της ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, υ σύμφωνα με τον κανονισμό της βουλής. Η ένσταση ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων τρίτου και τέταρτου του Ν. 2196/1994 και του παρόντος διατάγματος. Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής ν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εκλογέα που έχει 1 τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13 και η παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ/τος 353/1993.
4.  
  Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Κοινοτικών Εκλογέων κοινοποιούνται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τις γνωστοποιεί στις οικείες Νομαρχίες για να επιφέρουν τις αναγκαίες διορθώσεις
Άρθρο 4 "Τρόπος ψηφοφορίας των κοινοτικών εκλογέων"
1.  
  Οι Κοινοτικοί εκλογείς στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς εκλογικό βιβλιάριο με την προσκόμιση ισχύοντος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη εφαρμοζομένων στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου δέκατου του νόμου 2196/1994. Στους εκλογείς αυτούς χορηγείται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση ότι ψήφισαν. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου, παρ. 6 του Ν. 2196/1994, «Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίηση του Π.Δ. 353/1993 και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και θα βαρύνει τον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας αριθ. 116/1994, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,