ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την άσκηση από τους ετεροδημότες του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ιουνίου 1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης"
1.  
  Η υπεύθυνη δήλωση των ετεροδημοτών που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1994, στον τόπο διαμονής τους πρέπει να περιέχει: α) Όλα τα στοιχεία εγγραφής του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτά προκύπτουν από το εκλογικό βιβλιάριο. β) Το όνομα της μητέρας, την ημερομηνία γέννησης (ημ., μην., έτος) και το γένος (μόνο για γυναίκες με εκλογικό βιβλιάριο στο επώνυμο συζύγου). γ) Τη σημερινή μόνιμη ή προσωρινή διαμονή ήτοι: Νομό, Επαρχία, Δήμο ή Κοινότητα, Ενορία, οδό και αριθμό, όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο/η εκλογέας. Η ίδια δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει ότι δεν έχει στερηθεί ο δηλών του δικαιώματος του εκλέγειν.
Άρθρο 2 "Προθεσμία και τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης"
1.  
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Ετεροδημοτών υποβάλλονται στον δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας ή τον νομάρχη διαμονής, σύμφωνα με τις διακρίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου ένατου του Ν. 2196/1994, κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 1994, (ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του νόμου) μέχρι 31 Μαρτίου 1994. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την 22 Μαρτίου 1994 θεωρούνται εμπρόθεσμες.
2.  
  Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται είτε από τον ίδιο τον εκλογέα είτε από άλλο πρόσωπο της επιλογής του, νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου ένατου Ν. 2196/1994 φωτοαντίγραφο του εκλογικού βιβλιαρίου.
Άρθρο 3 "Στοιχεία ειδικών εκλογικών καταλόγων Ετεροδημοτών και δημοσίευση αυτών."
1.  
  Οι Ειδικοί Εκλογικοί κατάλογοι Ετεροδημοτών που πρόκειται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογείς για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1994, στον τόπο διαμονής τους, συντάσσονται κατά δήμο ή κοινότητα ή Ενορία, κατά περίπτωση, και περιέχουν τα εξής στοιχεία:
 1. Τον τίτλο:
 2. «Ειδικός Εκλογικός κατάλογος Ετεροδημοτών δήμου - κοινότητας - Ενορίας, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
 3. Του υπότιτλους:
 4. «Εκλογές 12 Ιουνίου 1994»
 5. Σε κάθετες στήλες.
 6. (1) Τον αύξοντα αριθμό (2) Τον ειδικό αύξοντα αριθμό (3) Το επώνυμο (4)Το όνομα (5) Το όνομα πατέρα (6) Το όνομα συζύγου (εφ όσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα) (7) Το έτος γέννησης (8) Τον εκλογικό κατάλογο εγγραφής (ενορία - δήμο ή κοινότητα - νομό).
 7. (9) Τον τόπο διαμονής (νομό - επαρχία - δήμο - κοινότητα - ενορία - δ/νση κατοικίας), όπου και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
4.  
  Οι παραπάνω ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών δημοσιεύονται στους χώρους ανακοινώσεων των κτιρίων:
 1. Της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τριάντα οκτώ (38) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας
 2. Της οικείας Νομαρχίας (Δ/νση Εσωτερικών) τριάντα δύο (32) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας
Άρθρο 4 "Ενστάσεις και οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων"
1.  
  Οι ενστάσεις κατά των ειδικών εκλογικών καταλόγων Ετεροδημοτών ασκούνται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών το αργότερο την 28η ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και εκδικάζονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Αντίγραφο της ένστασης κατατίθεται αυθημερόν στην Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.  
  Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται και στη Δ/νση Εσωτερικών των οικείων νομαρχιών μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το κείμενο των ενστάσεων αυτών μεταβιβάζεται αμέσως από την οικεία νομαρχία με ΤΕΛΕΞ ή ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ή ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αμέσως τις διαβιβάζει στο Εφετείο Αθηνών. Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων τα πρωτότυπα αυτών στέλνονται με το ταχύτερο μέσο ή με υπάλληλο της Δ/νσης Εσωτερικών της οικείας νομαρχίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Δ/νση Εκλογών), το οποίο τα αποστέλλει αμέσως στο Εφετείο Αθηνών.
3.  
  Δικαίωμα για την υποβολή της ένστασης έχει κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Η ένσταση ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων ογδόου και ενάτου του Ν. 2196/1994 και του παρόντος διατάγματος. Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, εκλογέα που έχει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου ένατου του ίδιου νόμου δήλωση. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13 και η παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ/τος 353/1993.
4.  
  Οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών που διατάσσουν μεταβολές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών κοινοποιούνται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τις γνωστοποιεί στις οικείες Νομαρχίες για να επιφέρουν τις αναγκαίες διορθώσεις. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 4 του Ν. 2196/1994, «Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίηση του Π.Δ. 353/1993 και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί και θα βαρύνει τον ειδικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Την υπ αριθ. 115/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,