ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Εγκρίνονται οι αριθμ. 28/1993 και 16/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Οίας, του Νομού Κυκλάδων, που αφορούν τη σύσταση στην ομώνυμη Κοινότητας ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στην Κοινότητα Οίας του Νομού Κυκλάδων ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την Ιδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι η Κοινότητα Οίας του Νομού Κυκλάδων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια της Κοινότητας Οίας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 "Έσοδα Έσοδα της Επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1 ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 39% [...]"
1.  
  β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ια- και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/80). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/80). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/80). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/1980). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/80). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/80). ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/80). ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/80). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ Ν. 1069/80). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι της Κοινότητας, β) δύο (2) είναι κάτοικοι της Κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων σε περίπτωση που αυτή απασχολεί άνω των είκοσι (20) εργαζομένων άλλως κάτοικος της Κοινότητας που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης και δ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Γεωργικού Συν/σμού Κοινότητας Οίας. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα ορίζονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Κοινοτικό Συμβούλιο ορίζει δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο και ως Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/1989).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη αυτού (άρθρο 3 Ν. 1069/80, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989). 4.0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/89). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980, «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/1989 Α 146).
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων επειδή οι δαπάνες των έργων (μονάδας αφαλάτωσης και εγκατάστασης λυμάτων - τμήματος αποχέτευσης καλύπτονται αφενός μεν από δωρέα ιδιώτη αφετέρου από ειδική κοινοτική πρωτοβουλία ΜΕDSΡΑ».
 • Την αριθ. 15/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία