ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/77

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α-50) και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επέκταση ισχύος διατάξεων. Οι διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1,34 παρ. 2,35 παρ. 2 και 37 παρ. 1 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α-50) επεκτείνονται και ισχύουν και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του προαναφερθέντος άρθρου 37 αντί των οποίων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των ανωτέρω Σωμάτων. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α-50).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92/Α-154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας για μεν το έτος 1994 ανέρχεται σε 8.700.000 δραχμές για δε το έτος 1995 και επόμενα σε 17.400.000 δραχμές και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0723 και 0881 των Ε.Φ. 43 - 210 και 43 - 220 των εκτελουμένων προϋπολογισμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Την υπ αριθμ. 119/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία