(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η αριθ. 14/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου Λεύκτρου Νομού Μεσσηνίας που αφορά τη σύσταση στην ομώνυμη Κοινότητα ενιαίος επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης που έχει ως εξής: Συνιστάται στην Κοινότητα Νεοχωρίου Λεύκτρου το [...]"
1.  
  Στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β - Προσωπικό) ο αριθμός «Δώδεκα (12)» γίνεται «Είκοσι δύο (22)».
2.  
  Η Κοινοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/80).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι η Κοινότητα Νεοχωρίου Λεύκτρου του Νομού Μεσσηνίας (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περιφέρεια της Κοινότητας Νεοχωρίου - Λεύκτρου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
5.  
  Την κατά την Ζ συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 1994 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα η από 4 Απριλίου 1994 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β - Προσωπικό)», παραγγέλλουμεΤη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Για την τροποποίηση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β -Προσωπικό)
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Απριλίου 1994 Αριθ. Φ. 0544/2/ΑΣ674/Μ.4298 (4)Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας (Σόφια, 3.12.1993). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕθΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1 ) Το άρθρο 1 της Συμφωνίας για τη σύσταση Μικτής Κυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που υπογράφηκε στη Σόφια στις 8 Οκτωβρίου 1971 και εγκρίθηκε με την από 21 Μαρτίου 1972 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 105 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α της 30 Ιουνίου 1972, 2) το κείμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 16ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικοτεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 1993 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Αθήνα, 15 Απριλίου 1994 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΟΡΓΙΑΣ Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ 16ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η Μικτή Διακυβερνητική Ελληνο-Βουλγαρική Επιτροπή Οικονομικής και Επιστημονικο-Τεχνικής Συνεργασίας, που συνεστήθη με βάση το άρθρο 4 της Συμφωνίας Οικονομικής, Βιομηχανικής και Επιστημονικο-Τεχνικής Συνεργασίας που υπεγράφη στη Σόφια την 25η Νοεμβρίου 1972, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, πραγματοποίησε την 16η Συνοδό της στη Σόφια από 2 έως 3 Δεκεμβρίου 1993. Της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου. Της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών Κiril Εrmenkον. Τα μέλη της Ελληνικής και της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας εμφαίνονται στα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Ο Έλληνας Υπουργός Αναπληρωτής Γιάννος Παπαντωνίου, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σόφια, έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Lyuben Βerον και συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών Stοyan Αlexandrον, τον Υπουργό Βιομηχανίας Rοumen Βikον, τον Υφυπουργό Εμπορίου Κiril Veleν και τον Υποδιοικητή της Κεντρικής Τραπέζης της Βουλγαρίας Μileti Μladenον. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε με την ακόλουθη Ημερησία Διάταξη: 1.Ανταλλαγή πληροφοριών για την εξέλιξη των οικονομιών των δύο χωρών καθώς και για την κατάσταση και πορεία της οικονομικής μεταρρυθμίσεως που συντελείται από την Βουλγαρική Κυβέρνηση. 2.Ανασκόπιση της διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και της εκτελέσεως του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής. 3.Ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για περαιτέρω ανάπτυξη της Εμπορικής και Οικονομικής Συνεργασίας. 4.Διάφορα θέματα. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε παραδοσιακή για τις δύο πλευρές ατμόσφαιρα φιλίας, συνεργασίας και κατανοήσεως. Επαναβεβαιώθηκε η κοινή πολιτική βούληση και επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου έγινε σε βάθος ανασκόπηση όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και συζητήθηκαν τρόποι για τη βελτίωση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Βουλγαρική πλευρά πληροφόρησε την Ελληνική για την κατάσταση και την πορεία της οικονομικής μεταρρυθμίσεως, την πορεία των διαπραγματεύσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη GΑΤΤ, το Δ.Ν.Τ. κ.α., καθώς και για τις Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Η Ελληνική πλευρά επίσης πληροφόρησε την Βουλγαρική για την παρούσα κατάσταση και τα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας. Η Βουλγαρική πλευρά εκτιμά, ιδιαιτέρως την βοήθεια της Ελλάδος στο θέμα της υπογραφής της Συμφωνίας Συνδέσεως Ε.Ο.Κ. - Βουλγαρίας. Η Ελληνική πλευρά δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την επιτάχυνση της θέσεως σε ισχύ της Μεταβατικής Εμπορικής Συμφωνίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την ευχή για την κατά το δυνατόν επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβάσεως της Βουλγαρικής οικονομίας στην οικονομία της αγοράς, κυρίως βελτιώνοντας και ενισχύοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των κοινών εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η Βουλγαρική πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική ότι τα προβλήματα που ανέκυπταν στην Βουλγαρία σχετικά με την ενοικίαση χώρων για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητος έχουν διευθετηθεί. Διαπιστώθηκε ότι στην περίοδο μεταξύ των δύο Συνόδων εντάθηκαν σημαντικά οι επαφές μεταξύ εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, Τραπεζών, Οργανισμών και επιχειρήσεων. Ως ιδιαίτερα θετικό σημειώθηκε το γεγονός ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι επαφές μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων των δύο χωρών καθώς επίσης και η αυξημένη δραστηριότητα ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αντιπροσωπειών στην Βουλγαρία. Επίσης επισημάνθηκαν οι ελληνικές επενδύσεις στο τομέα του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας, της ελαφράς και χημικής βιομηχανίας, καθώς επίσης και η πρόοδος στην συμπαραγωγή χυμών φρούτων, συμπυκνωμάτων, παγωτών, και στην από κοινού εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων. Οι δύο πλευρές εκτίμησαν θετικά την εμπορική και οικονομική συνεργασία τους στον τομέα των πετρελαοειδών, χημικών λιπασμάτων, ηλεκτρικού υλικού, ναυπηγοεπισκευών. Η Μικτή Επιτροπή εκτίμησε θετικά τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε διάφορες κλαδικές εκθέσεις καθώς και τη συμμετοχή της Ελλάδος στις εκθέσεις στο Ρlονdiν. Οι συμμετοχές αυτές συνέβαλαν στην καλύτερη προβολή των εξαγωγικών δυνατοτήτων των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές σημείωσαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην δημιουργία συμβατικού - νομικού πλαισίου διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας. Ειδικώτερα επισημάνθηκε η υπογραφή της Συμφωνίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων τον Μάρτιο 1993. Αναμένεται η κύρωση της Συμφωνίας αυτής καθώς και της Συμφωνίας για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος από τα Κοινοβούλια των δύο χωρών. Η Επιτροπή εξετίμησε θετικά την πραγματοποίηση της τακτής Συνόδου της Υποεπιτροπής Μεταφορών. Οι δύο πλευρές διεπίστωσαν ότι ωρισμένες προβλέψεις του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου δεν υλοποιήθηκαν ή δεν είχαν την αναμενομένη αποτελεσματικότητα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν με πνεύμα καλής θελήσεως τις δυνατότητες περαιτέρω απελευθερώσεως των εμπορικών τους σχέσεων περιλαμβανομένου και του θέματος του εποχικού περιορισμού στα πλαίσια της Συμφωνίας Συνδέσεως και της Μεταβατικής Συμφωνίας Ε.Ο.Κ. - Βουλγαρίας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταβάλουν αμοιβαίες προσπάθειες για ενθάρρυνση της ισόρροπης αυξήσεως των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο: -να επιδιωχθεί μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις, ημερίδες, συμπόσια και μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων επιχειρηματιών η διεύρυνση του φάσματος των ανταλλασσομένων προϊόντων και υπηρεσιών, - να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων των δύο χωρών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, - να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπορικών και νομικών πληροφοριών μεταξύ των επιχειρηματικών κύκλων των δύο χωρών μέσω των μαζικών τους φορέων, - να βελτιωθεί το marketing και η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων, - να οργανώνεται καλύτερα η συμμετοχή των επιχειρηματικών των δύο χωρών στις διεθνείς εκθέσεις τους, - να βελτιωθεί και διευρυνθεί η διατραπεζική συνεργασία και να προωθηθεί η τακτοποίηση των υποχρεώσεων από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Οργανισμών των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταβάλλουν προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εγκατάσταση Τραπεζών της μίας χώρας στο έδαφος της άλλης. Η Ελληνική πλευρά υπεγράμμισε την πρόθεση της Εθνικής Τραπέζης, της Εμπορικής Τραπέζης, της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως και της Αγροτικής Τραπέζης καθώς και το ενδιαφέρον άλλων Ελληνικών Τραπεζών για δυναμική παρουσία στην Βουλγαρία. Οι δύο πλευρές διεπίστωσαν ότι η συνεργασία τους στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων εξελίσσεται ικανοποιητικά. Οι δύο πλευρές δέχθηκαν την ανάγκη δραστηριοποιήσεως της Μικτής Ελληνοβουλγαρικής Ομάδος Εργασίας για την συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που επετεύχθη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων επιχειρηματικών φορέων για την δημιουργία νέων μικτών επιχειρήσεων στον τομέα της ελαφράς βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Οι δύο πλευρές θεωρούν ότι στην παρούσα φάση είναι προς αμοβαίο όφελος η συνεργασία στον κατασκευαστικό τομέα και η ίδρυση νέων μικτών παραγωγικών επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων, υφαντουργικών προϊόντων και ετοίμων ενδυμάτων, πλαστικών, προϊόντων κρυστάλλου, παραγωγής πορσελάνης, επίπλων, εξοπλισμού ξενοδοχείων και γραφείων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για την διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων προωθήσεως κάθε μορφής συνεργασίας στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών για τις ανάγκες των δύο χωρών και τρίτων αγορών, λαμβανομένων υπ όψη των διεθνών των υποχρεώσεων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συστήσουν στους αρμοδίους φορείς να ερευνήσουν την σκοπιμότητα διευρύνσεως της συνεργασίας τους στο τομέα της έρευνας και αξιολογήσεως μεταλλικών και μη μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Η Ελληνική πλευρά εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αύξηση των βουλγαρικών παραγγελιών για επισκευές πλοίων στα ναυπηγεία Ελευσίνος κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της χημικής και πετροχημικής βιομηχανίας και βιοτεχνολογιών, στην παραγωγή πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Η Ελληνική πλευρά ενημέρωση την Βουλγαρική ότι θα μελετήσει το Βουλγαρικό σχέδιο Συμφωνίας για οικονομική συνεργασία στις παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία και τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και σε σχέση με το καθεστώς που θα διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών, κατά τις προβλέψεις της Συμφωνίας Συνδέσεως της Βουλγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγάρικη πλευρά εξεδήλωσε την ετοιμότητά της, εφ όσον υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους Ελληνικών επιχειρηματικών κύκλων, να δημιουργήσει ελεύθερες ζώνες οικονομικής δραστηριότητος στο έδαφός της, στις περιοχές των δύο υφισταμένων συνοριακών διαβάσεων Κulata -Προμαχώνας και Sνilengrad - Ορμενίου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων προς την κατεύθυνση διαμορφώσεως ενός κοινώς αποδεκτού πλαισίου, το οποίο, λαμβανομένων υπ όψη των συμβατικών δεσμεύσεων αμφοτέρων των κρατών, θα αποτελέσει τη βάση για την συνομολόγηση συμβάσεων, οι οποίες θα ρυθμίζουν εργατικά θέματα και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τις δύο χώρες. Η Μικτή Επιτροπή διεπίστωσε ότι η συνεργασία στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών καθώς και στον τομέα της οδοποιίας είναι καλή· ταυτοχρόνως συμφωνήθηκε να δραστηριοποιηθεί η Μικτή Υποεπιροπή Μεταφορών. Η 8η Σύνοδος της Υποεπιτροπής αυτής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο 1994. Η Μικτή Υποεπιτροπή Μεταφορών θα εξετάσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας Ομάδων Εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων μεταφορών, όπως: 1)τον συντονισμό της αναπτύξεως έργων υποδομής με προτεραιότητα στον τομέα των μεταφορών των δύο χωρών, καθώς και έργων περιφερειακού χαρακτήρος (πρόγραμμα κοινών δράσεων στις υποδομές των μεταφορών ΡΗΑRΕ/ΙΝΤΕR-RΕG - χρηματοδότηση ΡΗΑRΕ 150 ΜΕCU, υλοποίηση προγραμμάτων ΤΕR, ΤΕΜ, γέφυρα Δουνάβεως κ.λπ.) καθώς και τις πηγές χρηματοδοτήσεώς τους. 2)την υλοποίηση συνδυασμένων μεταφορών από την δυτική και Κεντρική Ευρώπη αφ ενός μέσω Δουνάβεως, σιδηροδρομικώς και οδικώς, δια μέσου του βουλγαρικού δικτύου μέχρι την Ελλάδα, αφ ετέρου με διευκολύνσεις τράνζιτ άλλες κοινοτικές χώρες, καθώς και την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως των βουλγαρικών ποταμίων και θαλασσίων λιμένων Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρουπόλεως. Οι δύο πλευρές θα συστήσουν στους αρμοδίους φορείς να καταβάλλουν προσπάθειες για την φιλελευθεροποίηση των οδικών μεταφορών και να συμφωνήσουν αμοιβαία αποδεκτούς τρόπους διευκολύνσεων θεωρήσεως εισόδου των οδηγών που μεταφέρουν φορτία και επιβάτες στο έδαφος των δύο χωρών και για τις διελεύσεις (τράνζιτ) δια μέσου του εδάφους τους. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν την ανάγκη αναθεωρήσεως της Διακυβερνητικής Ναυτιλιακής Συμφωνίας που υπεγράφη το 1964. Προς τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε όπως εμπειρογνώμονες των δύο χωρών συναντηθούν σε τόπο και χρόνο οποίος θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συστήσουν επιτροπή για τη ρύθμιση της ροής των διασυνοριακών ποταμών και να συγκαλέσουν τον Φεβρουάριο του 1994 την Μικτή Επιτροπή για τον ποταμό Νέστο προκειμένου να τερματισθούν οι από καιρό χρονίζουσες διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί συμφωνία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες κοινών επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία και επέκταση τουριστικών εγκαταστάσεων σε ελληνικά και βουλγαρικά θέρετρα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν συνάντηση εμπειρογνωμόμων των δύο χωρών, με σκοπό την εξέταση των δυνατοτήτων αξιοποιήσεως της διμερούς συνεργασίας σε θέματα χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων και έργων υποδομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΡΗΑRΕ, ΙΝΤΕR-RΕG) και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν η 17η Σύνοδος της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής να συνέλθει το δεύτερο εξάμηνο του 1994 στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία θα καθορισθεί δια της διπλωματικής οδού. Το παρόν υπεγράφη στη Σόφια, την 3η Δεκεμβρίου 1993, σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική και Βουλγαρική γλώσσα, τα οποία έχουν την ίδια ισχύ. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ΚΙRΙL ΕRΜΕΝΚΟV ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΟΦΙΑ, 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 1.Γιάννος Παπαντωνίου, Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας, Αρχηγός Αντιπροσωπείας. 2.Γεώργιος Κανδαλέπας, Γενικός Γραμματέας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 3.Ιωάννης Τζεν, Πρόεδρος Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγωγών. 4.Γεώργιος Αγραφιώτης, Διευθυντής Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 5.Χαραλαμπία Λομποτέση, Τμηματάρχης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 6.Χρυσούλα Αλειφέρη, Γραμματεύς Πρεσβείας Α, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια. 7.Στέφανος Βουδούρης, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια. 8.Γεώργιος Δουδούμης, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 9.Ανθούλα Ψιλολίγνου, Εκπρόσωπος Υπουργείου Γεωργίας. 10.Ιωάννης Μπαμπούσης, Αντιπλοίαρχος, εκπρόσωπος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 11.Στέφανος Μήτσουρας, Εκπρόσωπος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 12.Νικόλαος Γαλέτας, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Τραπέζης Εμπορικής και Βιομηχανικής Αναπτύξεως. 13.Απόστολος Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος Εθνικής Τραπέζης. 14.Ζαχαρίας Πατρίκιος, Εκπρόσωπος Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. 15.Κωνσταντίνος Κουτσούρης, Εκπρόσωπος Εμπορικής Τραπέζης. 16.Νικόλαος Βουγιουκλής, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. 17.Απόστολος Γεννήτσαρης, Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 18.Αντώνης Συγγελάκης, Εκπρόσωπος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 19.Μιχάλης Ηλιόπουλος, Εκπρόσωπος Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος. 20.Νικόλαος Χαμουζάς, Γ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ενώσεως Επιμελητηρίων. 21.Παναγιώτης Σταυρίδης, Σύμβουλος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 22.Πέτρος Μαρκόβης, Διερμηνέας, στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια. 23.Μαρία Κούλη, Διερμηνέας, Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΟΦΙΑ, 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 1.Κίριλ Ερμένκωφ, Υπουργός Μεταφορών, Αρχηγός Αντιπροσωπείας. 2.Μπρανιμίρ Πετρώφ, Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. 3.Χ. Χαραλάνωφ, Υφυπουργός Μεταφορών. 4.Κ. Τσέκωφ, Προϊστάμενος Διευθύνσεως Διεθνούς Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών. 5.Σ. Νταβίντωφ, Επικεφαλής Τμήματος Ελλάδος και Κύπρου Διευθύνσεως Νοτιοανατολικής Ευρώπης Υπουργείου Εξωτερικών. 6.Β. Χρίστοβα, Προϊσταμένη Διευθύνσεως Διεθνούς Ενοποιήσεως και Συντονισμού Υπουργείου Βιομηχανίας. 7.Ν. Μιχαήλωφ, Εμπειρογνώμων Διεθνούς Συνεργασίας Υπουργείου Γεωργίας. 8.Ντ. Μπακάλωφ, Προϊστάμενος Διεθνών Σχέσεων Υπουργείου Περιβάλλοντος. 9.Μ. Γκερτζίκωφ, Προϊστάμενος Διευθύνσεως Βαλκανικών Χωρών Υπουργείου Εμπορίου. 10.Ε. Γκοράνωφ, Προϊστάμενος Διευθύνσεως Πολιτικής Ενοποιήσεως Υπουργείου Εμπορίου. 11.Το. Συμεώνωφ, Γενικός Γραμματεύς Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βουλγαρίας. 12.Σ. Πένκωφ, Υποδιευθυντής Εθνικής Υπηρεσίας Απασχολήσεως Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Μέριμνας. 13.Γκαλίνα Γκιούροβα, Προϊσταμένη Διευθύνσεως Διεθνών Σχέσεων Υπουργείου Εδαφικής Αναπτύξεως και Χωροταξίας. 14.Βέσκα Μπάλτοβα, Εμπειρογνώμων Διευθύνσεως Διεθνούς Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών. 15.Π. Μλαντένοβα, Εμπειρογνώμων Διευθύνσεως Διεθνούς Ενοποιήσεως και Συντονισμού Υπουργείου Βιομηχανίας. 16.Π. Τζότζωφ, Εμπειρογνώμων Διευθύνσεως Διεθνούς Συνεργασίας Τραπέζης Βουλγαρίας. 17.Ε. Κράλεβα, Εμπειρογνώμων Τμήματος Ελλάδος και Κύπρου Διευθύνσεως Νοτιοανατολικής Ευρώπης Υπουργείου Εξωτερικών. 18.Π. Μποντλιώφ, Εμπειρογνώμων Διευθύνσεως Βαλκανικών Χωρών Υπουργείου Εμπορίου. 19.Ρ. Μπούζοβα, Νομική Υπηρεσία Υπουργείου Εμπορίου. 20.Αποστολίτσα Αντρέεβα, Διερμηνεύς. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (5) Πράξη 109 της 13 Απριλίου 1994 Αύξηση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και Αποσπασμένων Υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2.Την αριθ. Δ16/01/133/Β/8.3.1994 εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 3.Το γεγονός ότι, από την παραπάνω αύξηση των θέσεων, προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων έξη (22.495.306) δραχμών, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0211, 0221, 0224, 0226, 0232 και 0239 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως προκύπτει από την συνημμένη πρόβλεψη δαπάνης στη σχετική εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αποφασίζει: Αυξάνει, τον αριθμό των θέσεων στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως: θέσεις Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, κατά δύο (2). θέσεις Αποσπασμένων Υπαλλήλων, κατά πέντε (5). Η ισχύς αυτής της Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ (6) Πράξη 110 της 13 Απριλίου 1994 Κατάργηση θέσεων Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και αύξηση θέσεων στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2.Την αριθ. 161/12.11.1993 Πράξη του «Αύξηση των θέσεων των μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και των αποσπασμένων υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού». 3.Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/13274/22.3.1994 εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού. 4.Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α2/Δ.Υ./23.3.1994 Ανάλυση Δαπάνης της Δ/νσης Οικον. Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία αναφέρεται ότι, η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω αύξηση των θέσεων, για το χρονικό διάστημα από 16.3.1994 μέχρι 30.12.1994, ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (15.043.628) δρχ. και θα καλυφθεί με μεταφορά πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ, αποφασίζει: Καταργεί, τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, που είχε εγκρίνει με την αριθ. 161/12.11.1993 Πράξη του και αυξάνει τις θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού, για κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως: - θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων κατά τέσσερις (4) - θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση κατά τρεις (3). Η ισχύς αυτής της Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(7) Επέκταση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92 «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» και στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86. (Πράξη Διοικητή 2297/12.4.94) (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2)Το άρθρο 2 (παρ. 2 και 3) του Ν. 1665/86 «συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης». 3)Το άρθρο 15 και 18 (παρ. 4) του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 4)Την ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, όπως συμπληρώθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2228/30.6.93. 5)Την απόφαση ΕΝΠΘ 511/10/29.10.92, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΝΠΘ. 537/1/20.12.93. 6)Τη σκοπιμότητα σταδιακής εναρμόνισης του πλαισίου εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποφάσισε τα ακόλουθα: Για τους σκοπούς της άσκησης εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος επί των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/86 ως Ίδια κεφάλαια νοούνται τα στοιχεία που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, όπως ισχύει. Η διάκριση μεταξύ «Βασικών» και «Συμπληρωματικών» στοιχείων, τα ανώτατα όρια καθώς και λοιπές διατάξεις της εν λόγω Πράξης εφαρμόζονται ανάλογα και επί των εν λόγω εταιριών. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 1.4.1994. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α). Ο Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ (8)Τροποποίηση της απόφ. ΕΝΠΘ 520/4/11.2.93 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζικής μονάδας οffshοre στην Κύπρο. (Συνεδρίαση 541/7.4.94, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη: 1)Την απόφαση της 520/4/11.2.93, με την οποία καθορίστηκε μεταξύ άλλων ότι η ίδρυση και λειτουργία της ως άνω τραπεζικής μονάδας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 28.2.94. 2)Το 455/22.3.94 (Α.Π. 12138) έγγραφο της Εμπορικής Τράπεζας, με το οποίο ζητείται ετήσια παράταση της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την απόφαση ΕΝΠΘ 520/4/11.2.93 και να εγκρίνει τη μέχρι 28.2.95 παράταση της προθεσμίας ίδρυσης και λειτουργίας από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζικής μονάδας οffshοre στην Κύπρο. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της πιο πάνω απόφασης παραμένουν αμετάβλητες. Με την πιο πάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 12 Απριλίου 1994 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ(9) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας και του Κανονισμού Εφαρμογής της μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Νέας Ζηλανδίας. (Αθήνα, 24.6 και 25.6.1993) Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Νέας Ζηλανδίας και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της, που υπογράφηκαν στην Αθήνα την 24η Ιουνίου 1993 και 25 Ιουνίου 1993 αντίστοιχα και κυρώθηκαν με τον αριθ. 2185/1994 Νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 14 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 της Συμφωνίας, την 1η Απριλίου 1994. Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 1 παρ. 8 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4 "Έσοδα"
1.  
  Έσοδα της επιχείρησης είναι: α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή κα επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1 ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. α και 11 Ν. 1069/1980). β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ια και 13 Ν. 1069/1980). γ. Το τέλος σύνδεσης με το δύκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ Ν. 1069/80). δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/80). ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ε Ν. 1069/80). στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. στ Ν. 1069/1980). ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ζ Ν. 1069/1980). η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. η Ν. 1069/1980). θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσμων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. θ Ν. 1069/1980). Ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ι Ν. 1069/1980). ία. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/1980). ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ Ν. 1069/1980). ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 5
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με αναπληρωτές από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: α) τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι της Κοινότητας, β) ένας (1) είναι κάτοικος της Κοινότητας που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης και γ) ένας (1 ) είναι εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/σμού Νεοχωρίου. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι (20) μετέχει ένας εκπρόσωπός τους.
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’/154).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 3 Ν. 1069/1980, άρθρο 261 Π.Δ. 323/1989).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της , δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80 και άρθρο 262 Π.Δ. 323/1989). Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 11 Απριλίου 1994 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 81 (2)Επιχορήγηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΑθΟΕΡΠΑΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
5.  
  Την αριθ. 92/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδρείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/23.8.1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’/154).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/1989/Α’/146).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων ύψους 40.000.000 δρχ. για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα ΣΑΕ 051/2 και με τον εξής ΚΑΕ 07/980/8300.
 • Την αριθ. 67/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/338 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία