ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/84

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α 259).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Νέας Ιωνίας της Νομαρχίας Μαγνησίας Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α τάξης και λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, με έδρα τον ομώνυμο Δήμο.
2.  
  Η χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας περιλαμβάνει τον Δήμο Νέας Ιωνίας και τις εκτός σχεδίου περιοχής αυτού, καθώς και τους οικισμούς Μελισσατίκων, Φυτόκου, Κλήματος, τις Κοινότητες Γλαφυρών, Κερασέας, Καναλιών, Κεραμιδιού, Βένετου, τον Δήμο Βελεστίνου και τις Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Φερρών, Χλόης, Μεγάλου Περιβολακίου, Ριζόμυλου, Στεφανοβικείου, Αέρινου, Περιβλέπτου, Κοκκίνας, Αγ. Δημητρίου που αποσπώνται από τη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ Β Βόλου.
3.  
  Η ΔΟΥ Νέας Ιωνίας διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στα Προεδρικά Διατάγματα 551/88 (άρθρο 5), 16/89 και 466/90 (άρθρο 6). Α Τμήμα Ελέγχου Β Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας Γ Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου Δ Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων Ε Τμήμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΣΤ Τμήμα Λογιστικό Ζ Τμήμα Εσόδων Η Τμήμα Εξόδων θ Τμήμα Δικαστικό.
4.  
  Στην καθ ύλη αρμοδιότητα του τμήματος εξόδων της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας περιέρχονται οι πάσης φύσεως πληρωμές του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που υπάγονται στη χωρική της αρμοδιότητα.
5.  
  Στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Διευθυντή της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση β) της παραγρ. 2 του άρθρου 298 του Προεδρικού Διατάγματος 551/88 αντικαθίσταται ως εξής: β) Τμήμα Β για τις ΔΟΥ Β Βόλου, Αλμυρού και Νέας Ιωνίας.
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση β) της παραγρ. 2 του άρθρου 154 του Προεδρικού Διατάγματος 551/88 αντικαθίσταται ως εξής: β) Τμήμα Β για τις ΔΟΥ Β Ηρακλείου, Καστελίου Πεδιάδας, Τυμπακίου και Λιμένα Χερσονήσου.
Άρθρο 4
1.  
  Καταργείται το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 282/89 (Α 132), με το οποίο είχε προστεθεί τμήμα εξόδων στη ΔΟΥ Ζ Αθηνών
2.  
  Καταργείται το τμήμα εξόδων της ΔΟΥ Ε Πειραιά, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση ΣΤ της παραγρ. 4 του άρθρου 324 του Προεδρικού Διατάγματος 551/88.
3.  
  Καταργείται το τμήμα ΙΙ εξόδων της ΔΟΥ Τρίπολης, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση Η της παραγρ. 4 του άρθρου 44 του Προεδρικού Διατάγματος 551/88. Οι αρμοδιότητες του καταργουμένου τμήματος περιέρχονται στο τμήμα Ι εξόδων της ΔΟΥ Τρίπολης, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση Ζ της παραγρ. 4 του ιδίου άρθρου και το οποίο μετονομάζεται «Τμήμα Εξόδων».
4.  
  Το Β τμήμα εσόδων Νομικών Προσώπων της ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών καταργείται και οι αρμοδιότητες του περιέρχονται στις ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα Νομικά Πρόσωπα
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος θα καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (Ν. 1828/89 άρθρο 32 (Α 2). Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 57.000.000 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1994 και 16.000.000 δρχ. περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1994, σε ειδικό φορέα 23-220 «Διευθύνσεις Φοροτεχνικών» και Κ.Α.Ε. 0813,1299 και 1711.
 • Τη γνωμοδότηση αριθ. 70/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/16/89466 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/16_89466 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/282 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/282 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία