ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/94

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση ισχύος διατάξεων του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 32-38 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α) για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (εισαγωγική εκπαίδευση, επιμόρφωση, εξειδίκευση, προαγωγική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση) επεκτείνεται και στο προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/Α) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα ...» (ΦΕΚ 137/Α) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) «Ρύθμιση θεμάτων επιμελητηρίων ... και άλλες διατάξεις».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
  • Την 95/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-05-11 Επέκταση ισχύος διατάξεων του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/76
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία