ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.ΤΑ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συνιστώνται δύο θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ). Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθ [...]"
1.  
    Επιτρέπεται στις Κτηματικές Τράπεζες να αναλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου έκδοσης τίτλων (underwritting) υπό τον όρο ότι η εκάστοτε συνολική αξία των εν λόγω τίτλων δεν θα υπερβαίνει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των ιδίων κεφαλαίων τους. Ως ίδια κεφάλαια για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοείται το άθροισμα της αξίας των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγρ. Α και Γ (1) του Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, μη εφαρμοζομένων στην παρούσα περίπτωση των διατάξεων των παραγρ. (β) και (γ) του Κεφ. ΙV της εν λόγω Πράξης. Στο εν λόγω όριο θα συνυπολογίζεται και η αξία των τίτλων οι οποίοι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών αναδόχου έκδοσης τίτλων, παραμένουν στην κατοχή της τράπεζας.
2.  
    Η αξία των ως άνω τίτλων επιτρέπεται να αποτελεί βάση υπολογισμού για την απόκτηση νέων τίτλων στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1895/7.2.91, όπως ισχύει, οι οποίοι δεν θα συνυπολογίζονται στο όριο της παρ. 1.
3.  
    Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 448/2/7.5.90, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις όπου με βάση την παρούσα απόφαση αποκτώνται μετοχικοί τίτλοι επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
  • Τις διαρτάξεις: α. Του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α28). β. Του Ν.Δ. 496/1970 «περί Οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (Α73) σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 277/1975 «περί της νομικής μορφής λειτουργίας της ταχυδρομικής Υπηρεσίας, δια το μετά την 30ην Απριλίου 1975 χρονικό διάστημα» (Α 83). γ. Το Π.Δ. 295/86 «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης επιχείρησης» «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛ.ΤΑ) (Α33). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’154).
  • Τη με αριθμό 414/1.11.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β838).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΤΑ από την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και η οποία θα είναι, για το έτος 1994, της τάξης των 5.400.000 δραχμών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του ΕΛ.ΤΑ - ΚΑΔ 6101 «Αμοιβές και Έξοδα μη Ελευθέρων Επαγγελματιών».
  • Τη με αριθμό 162/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1895 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1895 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2053 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2053 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/414 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/496 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/277 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/295 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΤΑ. 1996/174 1996