Τροποποίηση του Π.Δ. 11/1992 «περί αρμοδιοτήτων και διαρθρώσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του όρθρου 18 του Π.Δ. 11/1992, προστίθεται εδάφιο δ το κείμενο του οποίου έχει ως εξής « Τη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων».
2.  
  Τα εδάφια δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 11/1992 αναριθμούνται σε ε και στ αντιστοίχως.
3.  
  Στο Π.Δ. 11/1992 προστίθεται άρθρο με αρίθμηση 21 Α, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: Άρθρο 21Α Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 1 Η Γ4 Διεύθυνση είναι αρμόδια σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες για το χειρισμό θεμάτων και το συντονισμό της συνεργασίας με τα άλλα κράτη - μέλη στους τομείς που καλύπτονται από τις διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και άλλες συναφείς διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ν. 2077/1992, Α 136), ειδικότερα δε για τα εξής θέματα 1 πολιτική ασύλου και απελάσεις αλλοδαπών, 2 κανόνες διέλευσης πολιτών τρίτων κρατών από τα εξωτερικό σύνορα των κρατών - μελών, άσκηση των σχετικών ελέγχων και πολιτική θεωρήσεων, 3 μεταναστευτική πολιτική έναντι πολιτών τρίτων κρατών (είσοδος, κυκλοφορία, διαμονή, επανένωση οικογενειών, πρόσβαση στην εργασία και αντιμετώπιση παραβιάσεων των σχετικών διατάξεων), 4 καθορισμό πλαισίου δικαστικής συνεργασίας σε αστικό, ποινικό και κοινοτικά θέματα, 5 καθορισμό πλαισίου τελωνειακής και αστυνομικής συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (ΕURΟΡΟL), 6 καθορισμό πλαισίου υγειονομικής συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της τοξικομανίας. 7 καθορισμό πλαισίου συνεργασίας για την καταπολέμηση της τοξικομανίας και της απάτης διεθνούς κλίμακος, 8 ανθρώπινα εν γένει δικαιώματα, 9 ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2 Η Γ4 Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για το χειρισμό θεμάτων και το συντονισμό της συνεργασίας με τα άλλα κράτη - μέλη στους τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία SCΗΕΝGΕΝ. 3 Ο εκάστοτε Διευθυντής της Γ4 Διεύθνσης ορίζεται ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Κεντρική Ομάδα της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ. 4 Η Γ4 Διεύθυνση περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα Ι Τμήμα Ασύλου, Μετανάστευσης και θεωρήσεων ΙΙ.Τμήμα Δικαστικής Συνεργασίας ΙΙΙ.Τμήμα Τελωνειακής, Αστυνομικής Συνεργασίας ΙV Τμήμα Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 5 Η παράγραφος 7 του άρθρου 28 του Π.Δ. 11/1992 αντικαθίσταται ως εξής «Τμήμα Προξενικών Συμβάσεων και Συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς» Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει α) Η σύναψη και παρακολούθηση εφαρμογής προξενικών συμβάσεων. 1 Η παρακολούθηση στα πλαίσια διεθνών οργανισμών, συμφωνιών και συναντήσεων θεμάτων αναφερομένων στην εγκληματικότητα, τη δικαστική συνεργασία και τα προξενικά θέματα γενικά, εξαιρέσει εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων. 6 Στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Π.Δ. 11/1992 και μετά τη λέξη «Ειδικότερα» προστίθενται οι λέξεις «και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21Α του παρόντος .
7.  
  Καταργούνται τα εδάφια δ και ια της παραγράφου 4, καθώς και το εδάφιο «β» της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Π.Δ. 11/1992.
8.  
  Το εδάφιο «ι» της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 11/1992 αντικαθίσταται ως εξής: ι. Στην απέλαση Ελλήνων από το εξωτερικό .
9.  
  Στο εδάφιο «γ» της παρ. 6 του άρθρου 28 του Π.Δ. 11/1992 διαγράφονται οι λέξεις: «και αλλοδαπών στην Ελλάδα».
10.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 83/1993 (Α 36) διαγράφονται οι λέξεις «της Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων». Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το όρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221).
 • Το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό όργανα» (Α 137).
 • Το Π.Δ. 11/1992 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 3).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το έγγραφο της ΣΤ1 Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης 417,2.1994).
 • Τις υπ αριθ. 689/93 και 125/94 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/11 1992
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας κα ενημέρωσης του Εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1993/83 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία