ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση διατάξεων του Π. Δ/τος 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α) για τη σύνθεση της Επιτροπής ΜΕΕΠ, όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 368 1994 (ΦΕΚ 201 Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση η-θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π. Δ/ τος 472/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ/ τος 368/1994, για τη σύνθεση της Επιτροπής ΜΕΕΠ αντικαθίσταται ως εξής: η-ι) Τρεις εκπροσώπους των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων, που προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 .
2.  
  Η περίπτωση ι του αυτού ως ανωτέρω άρθρου αναριθμείται σε ια
3.  
  Οι περιπτώσεις η-θ που αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και η περίπτωση ι που αναγράφεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Π. Δ. 472/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 368/94, αναριθμούνται αντίστοιχα σε περιπτώσεις η-ι και περίπτωση ια. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκαν με την παραγρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Π. Δ/γμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την ΥΠ. 123/15.7.94 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ 550 Β).
 • Την αριθμ. 104/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/123 1994
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/472 1985
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία