Εφαρμογή Αποφάσεως942(1994) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του .ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται: Ι) κάθε οικονομική δραστηριότητα που διεξάγεται μετά την 23η Σεπτεμβρίου 1994 επί ελληνικού εδάφους από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οπουδήποτε και να έχει ιδρυθεί ή συσταθεί, το οποίο ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών, βιομηχανικών ή δημοσίας ωφέλειας επιχειρήσεων που βρίσκεται ή κατοικεί στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, ή β) κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία των περιοχών εκείνων της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, όπως και (ιι) κάθε οικονομική δραστηριότητα που διεξάγεται μετά την 23η Σεπτεμβρίου 1994, επί του ελληνικού εδάφους, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εντοπισθεί για τους σκοπούς της απόφασης 942 (1994) ως ενεργούντες επ ονόματι ή προς όφελος κάθε νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών ή δημόσιας ωφέλειας επιχειρήσεων στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, ή κάθε νομικό πρόσωπο από αυτά που περιγράφονται στο ανωτέρω εδάφιο (ι)
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επιτρέψουν την διεξαγωγή δραστηριοτήτων από εκείνες που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, επί του ελληνικού εδάφους, εφόσον έχουν εξασφαλίσει κάθε φορά σε ατομική βάση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν καταλήγουν στην μεταβίβαση περιουσίας ή συμφερόντων επί της περιουσίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από εκείνα που περιγράφονται στα εδάφια (1), (α) και (β) του ανωτέρω άρθρου 1
2.  
  Τίποτα στο παρόν άρθρο και στο ανωτέρω άρθρο 1 δεν θα εμποδίζει την παροχή προμηθειών που προορίζονται για αποκλειστικά ιατρικούς σκοπούς και τροφίμων που ανακοινώνονται στην Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991 ), ή εμπορευμάτων και προϊόντων για βασικούς ανθρωπιστικούς σκοπούς που εγκρίνονται από την Επιτροπή
Άρθρο 3
1.  
  Ανακαλούνται υπάρχουσες εγκρίσεις και δεν χορηγούνται περαιτέρω εγκρίσεις από εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος διατάγματος όσον αφορά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τα μέτρα που επιβλήθηκαν από το παρόν διάταγμα και από προηγούμενα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, εφόσον οι παραβιάσεις αυτές έχουν λάβει χώρα μετά την 23η Σεπτεμβρίου 1994
Άρθρο 4
1.  
  Ο όρος «οικονομική δραστηριότητα» που περιέχεται στο ανωτέρω άρθρο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες έννοιες: (α) όλες τις οικονομικής φύσεως δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, χρηματοοικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών, ιδιάιτερα όλες τις δραστηριότητες οικονομικής φύσεως που εμπεριέχουν την χρήση ή συναλλαγή σχετικά με περιουσία ή συμφέροντα επί περιουσίας. (β) την άσκηση δικαιωμάτων που σχετίζονται με την περιουσία ή με συμφέροντα επί περιουσίας. (γ) την σύσταση νέων νομικών προσώπων ή την αλλαγή στην διοίκηση ενός υπάρχοντος νομικού προσώπου.
Άρθρο 5
1.  
  Οι όροι «περιουσία ή συμφέροντα επί περιουσίας» που περιέχονται στα ανωτέρω άρθρα 1,2 και 3 περιλαμβάνουν τα κεφάλαια, οικονομικά υλικά και άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εμπράγματα δικαιώματα και μετοχές και ομολογίες των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται ιδιωτικά ή δημόσια, και οποιοιδήποτε άλλοι χρηματοοικονομικοί πόροι
Άρθρο 6
1.  
  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια ή άλλη χρηματική περιουσία ή πόροι, (ι) κάθε νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών ή δημόσιας ωφέλειας επιχειρήσεων που βρίσκονται στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων στη Βοσνία, ή (ιι) κάθε νομικού προσώπου που περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο 1 εδάφιο (1) ή κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο (1 ) εδάφιο (ιι), κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι ούτε τα παραπάνω ούτε οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια ή οικονομικά αγαθά ή πόροι διατίθενται άμεσα ή έμμεσα σε ή προς όφελος οποιωνδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2.  
  εξαιρούνται από την ανωτέρω παράγραφο:
 1. πληρωμές που διενεργούνται σε σχέση με δραστηριότητες που επιτρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 ή,
 2. πληρωμές που διενεργούνται σε σχέση με συναλλαγές που επιτρέπονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης όσον αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος της τελευταίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται ότι οι πληρωμές σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός ελληνικού εδάφους θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό ή σε σχέση με δραστηριότητες και συναλλαγές για τις οποίες έχει ζητηθεί άδεια.
 3. Στις περιπτώσεις όπου οι πληρωμές γίνονται βάσει του ανωτέρω εδαφίου (α), οι πληρωμές αυτές θα επιτρέπονται μόνο αφού εξασφαλισθεί κατά περίπτωση ότι οι πληρωμές δεν συνεπάγονται την μεταφορά κεφαλαίων ή άλλων οικονομικών αγαθών ή πόρων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο 3 εδάφιο (ι) (α) και (β).
Άρθρο 7
1.  
  Οι καταβολές μερισμάτων, τόκων ή άλλων εσόδων που προέρχονται από μετοχές, τόκους, ομολογίες, χρεώγραφα ή ποσών που προέρχονται από τόκους ή την πώληση ή την διάθεση με άλλο τρόπο ή την με οποιοδήποτε τρόπο συναλλαγή κινητών αγαθών και δικαιωμάτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και που αποδίδονται σε, (ι) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, βιομηχανικών και κοινής ωφελείας επιχειρήσεων, που βρίσκεται στη περιοχή της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας ή (β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από αυτά που καθορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 1, θα γίνονται μόνο σε δεσμευμένους λογαριασμούς
Άρθρο 8
1.  
  Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών, τόσο χρηματοοικονομικών όσο και άλλης φύσεως, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τους σκοπούς οιωνδήποτε επιχειρήσεων που διεξάγονται στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας
2.  
  Εξαιρούνται:
 1. τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές και νομικές υπηρεσίες σύμφωνες προς το παρόν διάταγμα και προηγούμενα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα,
 2. υπηρεσίες των οποίων η παροχή μπορεί να είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς ή άλλους εξαιρετικούς σκοπούς, όπως αυτές εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή που συστάθηκε με την Απόφαση 724(1991 ) και (γ) υπηρεσίες που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης
Άρθρο 9
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος επί ελληνικού εδάφους: (α) των μελών των αρχών, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών αρχών, στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας και των αξιωματικών των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, καθώς και εκείνων που ενεργούν για λογαριασμό τέτοιων αρχών ή δυνάμεων. (Β) προσώπων που βρέθηκαν μετά την υιοθέτηση της απόφασης 942 (1994) του Συμβουλίου Ασφαλείας, να έχουν παράσχει οικονομική, υλική, διοικητική, στρατιωτική ή άλλου είδους ουσιαστική υποστήριξη στις δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας, κατά παράβαση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων.
 1. προσώπων που βρίσκονται ή κατοικούν στις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας και που διαπιστώθηκε ότι παρεβίασαν ή συνέλαβαν στην παραβίαση των μέτρων που περιέχονται στο Προεδρικό διάταγμα 421/1993 και στο παρόν διάταγμα
2.  
  Η ανωτέρω απαγόρευση κατ ουδένα τρόπο προκαλεί υποχρέωση άρνησης εισόδου στο ελληνικό έδαφος Ελλήνων υπηκόων
3.  
  Η είσοδος ενός προσώπου, από αυτά που περιέχονται στον κατάλογο που τηρείται από την Επιτροπή της Αποφάσεως 724/1991 του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία μπορεί να επιτραπεί, για σκοπούς σύμφωνους με την διαδικασία επιδίωξης της ειρήνης και το παρόν διάταγμα και προηγούμενα σχετικά διατάγματα, από την Επιτροπή ή, σε περίπτωση διαφωνίας στην Επιτροπή, από το Συμβούλιο
Άρθρο 10
1.  
  Απαγορεύεται κάθε εμπορική παραποτάμια κίνηση από τα σημεία εισόδου των περιοχών εκείνων της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, εκτός από τις περιπτώσεις που δίνεται έγκριση σε ατομική βάση από την επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724(1991 ), ή από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όσον αφορά το έδαφος της, ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας
Άρθρο 11
1.  
  Όλες οι αποστολές εμπορευμάτων και προϊόντων με προορισμό τις περιοχές εκείνες της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, θα δηλώνονται λεπτομερώς και είτε θα επιθεωρούνται επί τόπου από τις Αποστολές Βοηθείας των Κυρώσεων ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά την φόρτωση με σκοπό των εξακρίβωση και σφράγιση του περιεχομένου τους ή θα φορτώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται επαρκής επιτόκια εξακρίβωση του περιεχομένου τους
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται όσον αφορά στις δραστηριότητες της Δύναμης Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία ή των Αποστολών παρακολούθησης των Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α 242).
 • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», που τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α- 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 159/ 10.9.1992).
 • Την απόφαση 942 (1994) του Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 13.10.1994 (ΦΕΚ Α 177/25.10.1994).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 6/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας -Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-04-12 Εφαρμογή Αποφάσεως942(1994) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του .ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/68
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία