Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) όπως τροποποιήθηκε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διεύθυνση Μετεκπαίδευσης Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2194/16.3.94, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:.
 1. Α Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων. β. Β Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων. γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων.
2.  
  Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, εισηγήσεων και προτάσεων επιστημονικών φορέων για την εκπόνηση προγραμμάτων απο την Επιτροπή Μετεκπαίδευσης
 1. Α Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων
3.  
  Η παρακολούθηση κατανομής και απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων, για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
4.  
  Η έγκριση σκοπιμότητας ή μη προτάσεων για την υπαγωγή τους ή μη σε προγράμματα ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Μετεκπαίδευσης
5.  
  Η μελέτη για τον καθορισμό των προϋποθέσεων εκδόσεως τίτλων ή βεβαιώσεων μετεκπαίδευσης και κάθε άλλο συναφές με τα θέματα αυτά αντικείμενο
6.  
  Η διαχείριση βάσης δεδομένων και η επικοινωνία με άλλες τράπεζες πληροφοριών
7.  
  Η παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ, για την απόσπαση των υποψηφίων για μετεκπαίδευση.
8.  
  Η έκδοση της Κοινής Απόφασης για τη μετάκληση επιστημόνων του εξωτερικού, για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης και η μέριμνα για τη μετάκλησή τους, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Μετεκπαίδευσης του άρθρου 2 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α).
9.  
  Η συγκέντρωση των ετησίων εκθέσεων του εκπαιδευτικού και μετεκπαιδευτικού έργου της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2194/94.
 1. Β Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων. 1.
 2. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων μετεκπαίδευσης ως και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, που αφορά τη μετεκπαίδευση, τον προγραμματισμό και την κατάρτιση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επαγγελμάτων υγείας ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Μετεκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34/Α).
10.  
  Η τήρηση αρχείου εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τήρηση μητρώου εκπαιδευομένων
Άρθρο 2 "Διεύθυνση Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2194/16.3.94, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:.
 1. Τμήμα Προγραμματισμού
 2. Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων
 3. Τμήμα Έρευνας και Ενημέρωσης
2.  
  Η παρακολούθηση κατανομής και απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων, για την υλοποίηση των προγραμμάτων
 1. Τμήμα Προγραμματισμού
3.  
  Η εισήγηση για τη διαμόρφωση θέσεων του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων προς άλλα συναρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο «οριζόντιων» κοινοτικών προγραμμάτων
4.  
  Η έρευνα Ιδρυμάτων του Εξωτερικού για δημιουργία διακρατικών δικτύων κοινών προγραμμάτων και η διαχείριση πληροφοριών και εμπειριών στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο
5.  
  Η εισήγηση για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε «συναντήσεις» σχετικές με κοινοτικά προγράμματα
 1. Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων
6.  
  Η διαχείριση της τεχνικής βοήθειας, που προβλέπεται για την υποστήριξη των προγραμμάτων
7.  
  Η παροχή πληροφοριών για τις προδιαγραφές ένταξης προτάσεων σε προγράμματα
8.  
  Η σύνταξη ετήσιας ειδικής έκθεσης για την πρόοδο των κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων σε συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς
 1. Τμήμα Έρευνας και Ενημέρωσης
Άρθρο 3
1.  
  Της Διεύθυνσης Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
2.  
  Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών
3.  
  Η παρ. 15 του άρθρου 117 του Π.Δ/τος 138/1992 (ΦΕΚ 68Α) αντικαθίσταται ως εξής: 15 Της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Αν για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο δεν υφίσταται υπάλληλος του Κλάδου τούτου, δύναται να προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών, έχων επιστημονική γνώση ή πείρα των αντικειμένων του Κλάδου Πληροφορικής Των Τμημάτων της αυτής Διευθύνσεως προΐσταται, επίσης, υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ελλείψει δε υπαλλήλου των ως άνω Κλάδων δύναται να προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Μηχανικών έχων ωσαύτως επιστημονική γνώση ή πείρα των αντικειμένων του Κλάδου Πληροφορικής
Άρθρο 4 "1 .Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 138/1992 (ΦΕΚ 68/Α) που αντίκεινται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα καταργούνται."
2.  
  Στο τέλος της περ. 16 της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 138/92 προστίθενται οι λέξεις «και με τη Διεύθυνση Μετεκπαίδευσης». Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α).
 • Τις διατάξεις του β εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α).
 • Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 36 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (ΦΕΚ 154/Α) «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 125/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 5 του Ν. 2194/ 1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη δρχ. 873.600 ετησίως και δρχ. 728.000 για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από το σύνολο της ομάδας των κωδικών από τους οποίους αντιμετωπίζεται η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου και ειδικότερα από την με Φ. 15/110-ΚΑΕ 0237 «Επίδομα θέσης του Ν. 1586/86 και Ν. 1566/ 85» πίτωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτους 1995.
 • Την αριθ. 680/8.12.1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία