ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/11

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-01-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-01-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Υγειονομικοί οροί σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 495/ΕΟΚ και 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος των κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, τη θανάτωση των αγρίων θηραμάτων και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος αυτών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου: α) 91/495/ΕΟΚ της 27ης Νοεμβρίου 1990 «για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων» (Ε.Ε. αριθ.ί.268 της 24.9.91 σελ. 41). και β) 92/45/ΕΟΚ της 16ης lοuνiοu 1992 «για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατος των» (Ε.Ε. αριθ. L.268 της 14.9.92 σελ.35). ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 2 (άρθρο 1 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) 1.Το παρόν Μέρος Α καθορίζει τους υγειονομικούς όρους και τους όρους υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται για τη θανάτωση αγρίων θηραμάτων, καθώς και για την προετοιμασία και την εμπορία κρέατος αγρίων θηραμάτων. 2.Το παρόν Μέρος Α δεν εφαρμόζεται: 1)στην παραχώρηση, από τον κυνηγό στον καταναλωτή ή το λιανοπωλητή μικρών ποσοτήτων ολοκλήρων αγρίων θηραμάτων, μη εκδαρμένων ή αποπτερωμένων και αν πρόκειται για μικρά άγρια θηράματα, μη εκ σπλάχνισμέ-νων, 2)στην παραχώρηση μικρών ποσοτήτων κρέατος αγρίων θηραμάτων στον τελικό καταναλωτή, 3)στον τεμαχισμό και την αποθήκευση του κρέατος αγρίων θηραμάτων σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε χώρους δίπλα στα σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται με μοναδικό σκοπό την άμεση και επί τόπου πώληση στον καταναλωτή. Οι προαναφερόμενες ενέργειες υπόκεινται στους υγειονομικούς ελέγχους που απαιτούν οι κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου σχετικά με το λιανικό εμπόριο. 3.Οι απαιτήσεις του παρόντος Μέρους Α όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, δεν εφαρμόζονται στα κυνηγετικά τρόπαια ούτε στα θανατώμενα ολόκληρα άγρια θηράματα, τα οποία μεταφέρουν ταξιδιώτες στο προσωπικό τους αυτοκίνητο, εφόσον πρόκειται για μικρή ποσότητα μικρών αγρίων θηραμάτων ή ενός μόνο ολοκλήρου μεγάλου αγρίου θηράματος και προφανώς αποκλείεται, λόγω των περιστάσεων, να προορίζονται τα ολόκληρα αυτά θηράματα για το εμπόριο ή για να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς και εφόσον τα εν λόγω θηράματα δεν προέρχονται από χώρα ή τμήμα χώρας από όπου απαγορεύεται το εμπόριο κατ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 2 και 3 ή του άρθρου 19. Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) 1.Για τους σκοπούς του Μέρους Α του παρόντος δ/τος νοούνται ως: 1)«άγρια θηράματα» τα άγρια χερσαία θηρευόμενα θηλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των άγριων θηλαστικών που ζουν σε κλειστή περιοχή υπό συνθήκες ελευθερίας παρόμοιες προς τις συνθήκες των αγρίων θηραμάτων) καθώς και τα θηρευόμενα άγρια πτηνά που δεν καλύπτονται από το άρθρο 22 του Μέρους Β του παρόντος δ/τος. 2)«μεγάλα άγρια θηράματα» τα άγρια θηλαστικά της τάξης των οπληφόρων. 3)«μικρά άγρια θηράματα» τα άγρια θηλαστικά της οικογένειας των κονικλοειδών και τα θηρευόμενα άγρια πτηνά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 4)«κρέας αγρίων θηραμάτων» όλα τα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα των αγρίων θηραμάτων και το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 6 του παρόντος δ/τος. 5)«εργαστήριο επεξεργασίας αγρίων θηραμάτων»: κάθε εγκατάσταση, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 8 στην οποία υφίστανται επεξεργασία τα άγρια θηράματα και στην οποία λαμβάνεται κρέας αγρίων θηραμάτων, το οποίο ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής του Μέρους Α του παρόντος δ/τος. 6)«κέντρο συλλογής»: κάθε χώρος, στον οποίο τα θανατωμένα άγρια θηράματα διατηρούνται σύμφωνα με τους όρους υγιεινής του Κεφαλαίου ΙV παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι προκειμένου να μεταφερθούν σε εργαστήριο επεξεργασίας. 7)«εμπορία»: η διατήρηση ή η έκθεση με σκοπό την πώληση ή προσφορά προς πώληση, η πώληση, η παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας κρέατος αγρίων θηραμάτων για την κατανάλωση από τον άνθρωπο εκτός από την παραχώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.2 8)«συναλλαγές»: οι συναλλαγές μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγρ. 2 της Συνθήκης. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους Α του δ/τος εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ορισμοί των άρθρων 3 και 16 του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) καθώς και ο ορισμός του νωπού κρέατος ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του π.δ/τος 599/1985 (Α213). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις για την κοινοτική παραγωγή και τις συναλλαγές Άρθρο 4 (άρθρο 3 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) 1.Το κρέας αγρίων θηραμάτων πρέπει: 1)να προέρχεται από άγρια θηράματα: - που έχουν θανατωθεί σε κυνηγετική περιοχή και με τα μέσα που εγκρίνουν οι κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου περί θήρας - που δεν προέρχονται από περιοχή, για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγρ.4 του π.δ/τος 599/1985 (Α 213), του π.δ/τος 85/1994 (Α64) και του Μέρους Β του παρόντος δ/τος ή από κυνηγετική περιοχή η οποία υπάγεται σε περιοριστικά μέτρα κατ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του παρόντος δ/τος, - που, αμέσως μετά τη θανάτωσή τους προετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι και μεταφέρθηκαν, εντός δώδεκα το πολύ ωρών, είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στην περίπτωση β) είτε σε κέντρο συλλογής, όπου πρέπει να ψυχθούν στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος 1 και από όπου πρέπει να μεταφερθούν προς ένα εργαστήριο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στην περίπτωση β) εντός δώδεκα ωρών ή, όταν στις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές το επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθήκες, εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί από τη Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ώστε να μπορεί ο επίσημος κτηνία τρος του εν λόγω εργαστηρίου επεξεργασίας να διενεργήσει, υπό ικανοποιητικές συνθήκες, τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στο Κεφάλαιο V του Παραρτήματος Ι. 2)να λαμβάνεται: i) είτε σε εργαστήριο επεξεργασίας αγρίων θηραμάτων που πληροί τους γενικούς όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ι και που έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8, ii) είτε, αν πρόκειται για μεγάλα άγρια θηράματα, σε εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) ή αν πρόκειται για μικρά άγρια θηράματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ/τος 959/1981 (Α 241) υπό την προϋπόθεση ότι: - τα ολόκληρα αυτά θηράματα εκδέρονται σε χώρους διαφορετικούς από τους χώρους που χρησιμοποιούνται για το κρέας που καλύπτεται από τα εν λόγω π.δ/τα ή σε διαφορετικό χρόνο, οι εγκαταστάσεις αυτές λαμβάνουν ειδική έγκριση για τις ανάγκες του Μέρους Α του παρόντος δ/τος, - λαμβάνονται μέτρα για τη σαφή αναγνώριση του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει του Μέρους Α του παρόντος δ/ τος και του κρέατος που λαμβάνεται δυνάμει των π.δ/των 599/1985 (Α213) και 959/1981 (Α 241). 3)να προέρχεται από θανατωμένα ζώα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε μακροσκοπικό έλεγχο από τον επίσημο κτηνίατρο, προκειμένου: - να εντοπισθούν τυχόν ανωμαλίες. Για τον σκοπό αυτό, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να βασίζει τη διάγνωση του σε οποιαδήποτε πληροφορία του παράσχει ο κυνηγός, ενδεχομένως βάσει βεβαίωσης χορηγούμενης από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή που προ- βλέπεται στους κανόνες κυνηγιού, όσον αφορά τη συμπεριφορά του ζώου πριν την θανάτωσή του, - να εξακριβώνεται ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε άλλους λόγους εκτός του κυνηγιού, δ) να προέρχεται από ολόκληρα άγρια θηράματα: τα οποία έχουν υποστεί χειρισμό υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV, - τα οποία έχουν ελεγχθεί μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του Παραρτήματος Ι, από επίσημο κτηνίατρο ή από βοηθούς που διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ/τος 959/1981 και που ενεργούν υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, τα οποία δεν παρουσιάζουν άλλες αλλοιώσεις, εκτός από τις τραυματικές κακώσεις που συνέβησαν κατά τη θανάτωση ή εντοπισμένες δυσμορφίες ή αλλοιώσεις, εφόσον διαπιστώνεται, με τις κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμασίες, ότι αυτές δεν καθιστούν το κρέας ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή επικίνδυνο για·την ανθρώπινη υγεία, - των οποίων, εάν πρόκειται για ολόκληρα μικρά θηράματα που δεν έχουν εκσπλαχνισθεί αμέσως μετά τη θανάτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Κεφάλαιο V παράγραφος 1, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ζώων της ίδιας προέλευσης έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο. Εάν διαπιστώνει την παρουσία ασθένειας που είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή ελαττωμάτων όπως αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο V παράγραφος 4 του Παραρτήματος Ι, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να επεκτείνει τον έλεγχο σε ολόκληρη την παρτίδα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του εκτενέστερου αυτού ελέγχου, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί είτε να αποκλείει ολόκληρη την παρτίδα από την ανθρώπινη κατανάλωση είτε να εξετάζει κάθε επιμέρους σφάγιο. 2.Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να μεριμνά ώστε το κρέας αγρίων θηραμάτων να αποκλείεται από την ανθρώπινη κατανάλωση: ί) εάν διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει κάποιο από τα ελαττώματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο V σημείο 3 στοιχείο ε) του Παραρτήματος Ι ή εάν έχει κατασχεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω Κεφαλαίου, ii) εάν οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση δ) τρίτη υποπερίπτωση του παρόντος άρθρου επέτρεψαν να διαγνωσθεί η παρουσία ασθένειας που είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο, iii) εάν προέρχεται από ζώα, στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που ενδέχεται να καθιστούν το κρέας επικίνδυνο ή επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου περί των εν λόγω ουσιών, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης, iν) εάν, με την επιφύλαξη κοινοτικών κανόνων περί ιονισμού, έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες ή με άλλες ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν τις οργανοληπτικές του ιδιότητες ή με χρωστικές εκτός από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση καταλληλότητας. 3.Το κρέας αγριόχοιρων ή άλλων ειδών ευαίσθητων στην τριχίνωση πρέπει να υποβάλλεται σε ανάλυση δια τεχνητής πέψεως σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/γμα 115/1990 (Α48) ή σε τριχινοσκόπηση με μικροσκοπική εξέταση πολλαπλών δειγμάτων από κάθε ζώο, τα οποία λαμβάνονται τουλάχιστον από τους μασητήρες και τους διαφραγματικούς μύες, από τους μύες του αντιβραχίου, από τους ενδοπλευρικούς μύες και από τους μύες της γλώσσας. 4.Το κρέας άγριων θηραμάτων που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει: ί) να φέρει σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙΙ του Παραρτήματος Ι, ii) να αποθηκεύεται, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Χ του Παραρτήματος Ι, ύστερα από μεταθανάτια επιθεώρηση, η οποία διενεργείται, υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε εργαστήρια επεξεργασίας αγρίων θηραμάτων εγκεκριμένα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Α Μέρους του παρόντος δ/τος, ή σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) ή το άρθρο 5 του π.δ/τος 959/1981 (Α 241) ή σε ψυκτικές αποθήκες εγκεκριμένες και ελεγχόμενες σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ/τος 599/1985 (Α213), iii) να συνοδεύεται κατά τη μεταφορά του: - από εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο θεωρείται από τον επίσημο κτηνίατρο. Το έγγραφο αυτό πρέπει: (-) εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VΙΙ παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι, να περιλαμβάνει, για το κατεψυγμένο κρέας, σαφή ένδειξη του μήνα και του έτους κατάψυξης και να φέρει κωδικό αριθμό, ο οποίος επιτρέπει την αναγνώριση του επίσημου κτηνιάτρου, (-) να διατηρείται από τον παραλήπτη επί ένα τουλάχιστον έτος προκειμένου να υποβληθεί, όταν ζητηθεί, στη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή. από πιστοποιητικό υγείας και υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, αν πρόκειται για κρέας που προέρχεται από εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή ή ζώνη υπό περιορισμό ή για κρέας που προορίζεται για άλλο κράτος μέλος, αλλά πρόκειται να διαμετακομι-σθεί με σφραγισμένο μέσο μέσω τρίτης χώρας, iν) να μεταφέρεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ του Παραρτήματος Ι, ν) επιπλέον, στην περίπτωση τεμαχίων σφαγίου ή απο-στεωμένου κρέατος μικρών άγριων πτερωτών θηραμάτων να έχει ληφθεί υπό συνθήκες όμοιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 εδάφιο ββ του π.δ/τος 959/1981 (Α 241) σε εγκαταστάσεις ειδικά εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Μέρους Α του παρόντος δ/τος, νί) να φέρει ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών στην οποία πρέπει να αναγράφεται το είδος του ζώου. Άρθρο 5 (άρθρο 4 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε: α) το κρέας, το οποίο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση να μπορεί να αναγνωρίζεται εύκολα σε σχέση με το κρέας που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, β) το κρέας, το οποίο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση να υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με το π.δ/γμα 243/1993 (Α 107). Άρθρο 6 Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών μόνον: 1.ολόκληρα άγρια θηράματα χωρίς δέρμα και σπλάχνα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 του Μέρους Α του παρόντος δ/τος ή το νωπό κρέας άγριων θηραμάτων. 2.ολόκληρα μικρά θηράματα μη εκδαρμένα ή μη απο-πτερωμένα και μη εκσπλαχνισμένα, μη κατεψυγμένα ή υπερκατεψυγμένα και ελεγχόμενα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση β υποπερίπτωση ιι) τρίτη παύλα του παρόντος δ/τος, εφόσον υφίστανται χειρισμούς και αποθηκεύονται χωριστά από το νωπό κρέας που διέπεται από το π.δ/γμα 599/1985 (Α213), το κρέας πουλερικών και το κρέας εκδαρμένων ή αποπτερωμένων αγρίων θηραμάτων. 3.ολόκληρα άγρια θηράματα, μη εκδαρμένα, τα οποία: α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 περίπτωση α) πρώτη και δεύτερη υποπερίπτωση, περίπτωση γ) και περίπτωση δ) πρώτη παύλα του Μέρους Α του παρόντος δ/τος, 1)έχουν υποβληθεί σε μεταθανάτια επιθεώρηση των σπλάχνων σε εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, 2)συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνα προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο και με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας επιθεώρησης που προβλέπεται στην περίπτωση β) του παρόντος άρθρου είναι ικανοποιητικά και ότι το κρέας έχει χαρακτηρισθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, 3)έχουν υποβληθεί σε θερμοκρασία τουλάχιστον -1 xC και: i) κατώτερη των +7xC και έχουν διατηρηθεί στη θερμοκρασία αυτή κατά τη μεταφορά τους μέχρι ένα εργαστήριο επεξεργασίας εντός επτά το πολύ ημερών από τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στην περίπτωση β), ή ii) κατώτερη του +1 xC και έχουν διατηρηθεί στη θερμοκρασία αυτή κατά τη μεταφορά τους μέχρι ένα εργαστήριο επεξεργασίας εντός 15 το πολύ ημερών από τη μεταθανάτια επιθεώρηση που αναφέρεται στην περίπτωση β). Το κρέας που προέρχεται από τα ολόκληρα αυτά μη εκδαρμένα μεγάλα άγρια θηράματα μπορεί να φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση ί) μόνον εφόσον, μετά την εκδορά στο εργαστήριο επεξεργασίας προορισμού, έχει υποβληθεί σε μεταθανάτια επιθεώρηση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του Παραρτήματος Ι και έχει χαρακτηρισθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από τον επίσημο κτηνίατρο. Άρθρο 7 (άρθρο 6 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή μεριμνά ώστε: - τα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος Ι και στα οποία έχουν χορηγηθεί οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρου 9, να μην μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, τα δε προϊόντα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές να μη φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙΙ του Παραρτήματος Ι και να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών, - τα ολόκληρα άγρια θηράματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών, ούτε να εισάγονται από τρίτες χώρες, - τα παραπροϊόντα άγριων θηραμάτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, σύμφωνα με το π.δ/γμα 445/ 1991 (Α 164). Άρθρο 8 1.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, καθένα από τα οποία έχει αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Η Νομαρχιακού επιπέδου. Κτηνιατρική Αρχή μπορεί να εγκρίνει για την επεξεργασία άγριων θηραμάτων εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το π.δ/γμα 599/1985 (Α 213) και το π.δ/γμα 959/1981 (Α 241), εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εξοπλισμένες για τη μεταποίηση του κρέατος άγριων θηραμάτων και εφόσον λειτουργούν υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής του Μέρους Α του παρόντος δ/τος. Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί τον εν λόγω κατάλογο στις αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή. Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή εγκρίνει ένα εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων μόνο αν εξασφαλίζεται ότι αυτό ανταποκρίνεται στις διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος δ/τος. Εάν διαπιστωθούν παραλείψεις όσον αφορά την υγιεινή και όταν τα μέτρα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο V παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του Παραρτήματος Ι δεν επαρκούν για την επανόρθωσή τους η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή αναστέλλει με απόφασή της προσωρινά την έγκριση. Εάν ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων δεν επανορθώσει τις παραλείψεις που διαπιστώνονται, εντός της προθεσμίας που ορίζει η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η έγκριση ανακαλείται με απόφασή της. Εάν γίνει έλεγχος σύμφωνος με το άρθρο 13, η αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτόν. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση μιας έγκρισης από την Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων οφείλει να ελέγχει τακτικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 τη γενική υγιεινή των συνθηκών παραγωγής στην εγκατάσταση του, διενεργώντας και μικροβιολογικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τις μηχανές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και εν ανάγκη, στα προϊόντα. Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων οφείλει να γνωστοποιεί στον επίσημο κτηνίατρο ή τους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής τη φύση, τη συχνότητα και το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων προς το σκοπό αυτό ελέγχων, καθώς και, αν είναι αναγκαίο, το όνομα του εργαστηρίου που έκανε τον έλεγχο. 3.Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε το προσωπικό να μπορεί να συμμορφώνεται προς τους όρους υγιεινής παραγωγής που αντιστοιχούν στη διάρθρωση της παραγωγής του. Ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων πρέπει να συμμετέχει στην εκπόνηση και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. 4.Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων διεξάγονται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος μπορεί να επικουρείται από βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του π.δ/τος 599/1985 (Α 213). Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να μπορεί να εισέρχεται ελεύθερα σε όλα τα μέρη των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, ανά πάσα στιγμή, για να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του Μέρους Α του παρόντος δ/τος και, εάν έχει αμφιβολίες όσον αφορά την προέλευση του κρέατος ή των θανατωμένων αγρίων θηραμάτων, να έχει πρόσβαση στα λογιστικά έγγραφα που του επιτρέπουν να προσδιορίσει την κυνηγετική περιοχή προέλευσης. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Ανάλογα με τις αναλύσεις αυτές, ο κτηνίατρος μπορεί να διατάσσει συμπληρωματικές μικροβιολογικές εξετάσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής ή στα προϊόντα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών περιλαμβάνονται σε έκθεση της οποίας τα συμπεράσματα ή οι υποδείξεις γνωστοποιούνται στον ασκούντα την εκμετάλλευση ή τον διαχειριστή της εγκατάστασης, ο οποίος φροντίζει να επανορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής. Άρθρο 9 1.Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, επιτρέπεται στα εργαστήρια επεξεργασίας αγρίων θηραμάτων, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Μέρους Α του παρόντος δ/τος δεν κρίθηκαν σύμφωνα προς τους προβλεπόμενους όρους έγκρισης, να παρεκκλίνουν από ορισμένες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, εφόσον το κρέας άγριων θηραμάτων που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές φέρει την σφραγίδα της Κτηνιατρικής Αρχής του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χορηγούνται μόνο στα εργαστήρια επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση στη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, πριν από την 1 η Απριλίου 1993. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών, στο οποίο να προσδιορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας η εγκατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνει αν μια εγκατάσταση ή μια κατηγορία εγκαταστάσεων εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 (άρθρο 9 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας αναλαμβάνει τη συλλογή και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της μεταθανάτιας επι-θεώρησης που διενεργεί ο επίσημος κτηνίατρος και τα οποία αφορούν τη διάγνωση ασθενειών που είναι δυνατόν να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Σε περίπτωση διάγνωσης μιας τέτοιας ασθένειας, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης γνωστοποιούνται, το συντομότερο δυνατό, στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους την κυνηγετική περιοχή προέλευσης των ύποπτων αγρίων θηραμάτων. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία για ορισμένες ασθένειες, ιδίως στην περίπτωση διάγνωσης ασθενειών που είναι δυνατό να μεταδοθούν στον άνθρωπο. Άρθρο 11 1.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε να διενεργείται τακτικά, από τις Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές, έρευνα της υγειονομικής κατάστασης των αγρίων θηραμάτων στις κυνηγετικές περιοχές δικαιοδοσίας τους. 2.Για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση διάγνωσης ασθενείας που είναι δυνατό να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή τα ζώα ή διαπίστωσης παρουσίας καταλοίπων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα, η συλλογή και η εκμετάλλευση των πορισμάτων των υγειονομικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Μέρος Α του παρόντος δ/τος διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Σε περίπτωση διάγνωσης μιας ασθένειας ή μιας κατάστασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα αποτελέσματα της έρευνας της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να ανακοινώνονται το ταχύτερο στην αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή που ευθύνεται για την επιτήρηση της κυνηγετικής περιοχής. 4.Σε συνάρτηση με την επιζωοτική κατάσταση, η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή αποστέλλει στο κτηνιατρικό εργαστήριο δείγματα για ειδικές εργαστηριακές δοκιμές στα άγρια θηράματα με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας των ασθενειών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης με αριθμό 354086/ 30.12.1983 «κοινοποίηση των νοσημάτων των ζώων στην Κοινότητα» (Β*769). Η παρουσία των ασθενειών αυτών κοινοποιείται στην Επιτροπή και στις αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση. Άρθρο Άρθρο 12 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) 1.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας συμπληρώνει τα προγράμματά της για την ανίχνευση καταλοίπων, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του π.δ/τος 497/1989 (Α 212) με σκοπό να υποβάλλεται το κρέας άγριων θηραμάτων, εφόσον είναι αναγκαίο, στους προβλεπόμενους ελέγχους για τη δειγματοληπτική ανίχνευση της παρουσίας μολυσματικών στο περιβάλλον καταλοίπων. 2.Με βάση τα πορίσματα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή μεριμνά, ώστε να αποκλείονται από τις συναλλαγές μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών τα άγρια θηράματα που προέρχονται από κυνηγετικές περιοχές που παρουσιάζουν πρόβλημα σύμφωνα με τον έλεγχο, καθώς και το κρέας των θηραμάτων αυτών. Άρθρο 13 (άρθρο 12 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Η Κεντρική και οι αρμόδιες Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα για την εκπλήρωση της αποστολής τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την τήρηση των διατάξεων του Μέρους Α του παρόντος δ/τος από τα εγκεκριμένα εργαστήρια επεξεργασίας. Άρθρο 14 (άρθρο 13 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) 1. Σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή αμφιβολιών ως προς την καταλληλότητα του κρέατος και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Μέρους Α του παρόντος δ/τος, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει αναγκαίους. 3.Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του κρέατος αγρίων θηραμάτων και ότι τα σήματα αναγνώρισης δεν συμφωνούν προς τις διατάξεις αυτές ή ότι το κρέας άγριων θηραμάτων δεν έχει προσκομισθεί για έλεγχο ή ότι η αρχική χρήση του κρέατος αυτού δεν τηρήθηκε, επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις για κάθε παράβαση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του ν.248/ 1914 (Α 110). Άρθρο 15 (άρθρο 14 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Η διοργάνωση και η παρακολούθηση των κτηνιατρικών ελέγχων καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται στις συναλλαγές της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη κατά την παραγωγή και τη διάθεση του κρέατος άγριων θηραμάτων, διέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Α του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Διατάξεις για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο Άρθρο 16 (άρθρο 15 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στην εμπορία κρέατος αγρίων θηραμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται για την παραγωγή και την εμπορία κρέατος άγριων θηραμάτων που έχει ληφθεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Μέρους Α του παρόντος δ/τος. Άρθρο 17 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή μόνον ολόκληρων άγριων θηραμάτων ή κρέατος αγρίων θηραμάτων: 1)που προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα εδάφους, από τα οποία δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές για λόγους υγειονομικού ελέγχου, 2)που προέρχονται από τρίτη χώρα, η οποία αναφέρεται σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 σε συνδυασμό με την διαδικασία του άρθρου 16 παρ.3α της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ, 3)που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ που υπογράφεται από την αρμόδια Αρχή και το οποίο πιστοποιεί ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος Μέρους Α. 2.Η διενέργεια των ελέγχων διέπεται από τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που εφαρμόζονται για την επιθεώρηση στις τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη ενημέρωσης της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις παραλείψεις από τους κανόνες υγιεινής που διαπιστώθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις αυτές. Άρθρο 18 1.Επιτρέπεται η εισαγωγή ολόκληρων αγρίων θηραμάτων ή του κρέατος αγρίων θηραμάτων στη χώρα, με μέριμνα της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, μόνον εφόσον: συνοδεύονται από το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση γ) του παρόντος δ/τος, το οποίο καλύπτει τόσο τις υγειονομικές απαιτήσεις όσο και τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου και το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή κατά τη στιγμή της φόρτωσης, - υπέστησαν επιτυχώς τους ελέγχους που προβλέπονται από το Μέρος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). 2.Οι κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι ευνοϊκότερες από τους κανόνες του Κεφαλαίου Η του Μέρους Α του παρόντος δ/τος. - οι εισαγωγές πρέπει να διενεργούνται υπό τους όρους του άρθρου 44 του π.δ/τος 420/1993 (ΑΊ 79), - οι συναλλαγές ολόκληρων αγρίων θηραμάτων ή κρέατος άγριων θηραμάτων που εισάγονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να εξαρτώνται από την προηγούμενη συμφωνία της χώρας προορισμού. Άρθρο 19 (άρθρο 19 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη καθώς και τα ληπτέα μέτρα διασφάλισης. Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Τελικές διατάξεις Άρθρο Άρθρο 20 (άρθρο 20 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ) Το παρόν δ/γμα δεν θίγει τις διατάξεις για την προστα-σία της πανίδας. ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί κανόνες Άρθρο 21 (άρθρο 1 της Οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) Με το παρόν Μέρος Β καθορίζονται οι απαιτήσεις που αφορούν τους υγειονομικούς όρους και τους όρους υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων. Άρθρο 22 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους Β, εφαρμόζονται οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του π.δ/ τος 599/1985 (Α 213) και στο άρθρο 2 του π.δ/τος 959/ 1981 (Α 241). Εκτός αυτού νοούνται ως: 1.Κρέας κουνελιών: όλα τα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα του κατοικίδιου κουνελιού. 2.Κρέας εκτρεφομένων θηραμάτων: όλα τα μέρη των αγρίων χερσαίων θηλαστικών και αγρίων πτηνών - συμπεριλαμβανομένων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του π.δ/τος 211/1992 (Α 100) που αναπαράγονται, εκτρέφονται και θανατώνονται υπό περιορισμό, και τα οποία είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 3.Εκτρεφόμενα θηράματα: τα θηλαστικά ξηράς ή τα πτηνά που δεν θεωρούνται κατοικίδια και δεν αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του π.δ/τος 599/1985 ή στο άρθρο 1 του π.δ/τος 959/1981 αλλά που εκτρέφονται ως κατοικίδια. Τα άγρια θηλαστικά που ζουν σε περιορισμένη έκταση υπο συνθήκες ελευθερίας ίδιες με εκείνες των αγρίων θη-ραμάτων, δεν θεωρού νται εκτρεφόμενα θηράματα. 4.Χώρα παραγωγής: η χώρα ή άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση παραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία του κρέατος κουνελιών Άρθρο 23 (άρθρο 3 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) 1.Το κρέας κουνελιού πρέπει: 1)να λαμβάνεται σε εγκατάσταση που πληροί τις γενικές απαιτήσεις του π.δ/τος 959/1981 (Α241) και που έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος δ/τος, 2)να ανήκει σε ζώα που προέρχονται από εκμετάλλευση ή ζώνη που δεν αποτελεί αντικείμενο απαγορεύσεων για λόγους υγειονομικού ελέγχου, 3)να προέρχεται από ζώα που έχουν ελεγχθεί - σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Κεφάλαιο Ι του παρόντος δ/τος - πριν τη σφαγή από επίσημο κτηνίατρο ή από τους βοηθούς του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ/τος 959/1981 και που, ως αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής, έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή, 4)να έχει υποστεί επεξεργασία υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής, παρεμφερείς με εκείνους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι Κεφάλαιο ΙΙΙ του π.δ/τος 959/1981, με την εξαίρεση εκείνων που περιγράφονται στα σημεία 10 και 11 του εν λόγω Κεφαλαίου, 5)να έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ μετά την σφαγή, από επίσημο κτηνίατρο ή σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ/τος 959/1981, από τους βοηθούς του και να μην παρουσιάζει άλλες αλλοιώσεις, εκτός από τις τραυματικές κακώσεις που συνέβησαν λίγο πριν από τη σφαγή ή από εντοπισμένες δυσμορφίες ή αλλοιώσεις, εφόσον έχει διαπιστωθεί, μετά από τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, ότι αυτές δεν καθιστούν το σφάγιο ή τα παραπροϊόντα του ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, 6)να φέρει υγειονομική σήμανση σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος δ/τος, 7)να έχει αποθηκευθεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος δ/τος μετά από την εξέταση που διενεργεί τα μετά τη σφαγή, υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 34 ή σε αποθήκες εγκεκριμένες σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία, 8)να έχει μεταφερθεί υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος δ/τος, 9)στην περίπτωση τεμαχίων σφαγίου ή αποστεωμένου κρέατος, να έχει επιπλέον ληφθεί υπό συνθήκες όμοιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ/τος 959/1981 σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος δ/τος. 2.Επιπλέον το νωπό κρέας κουνελιών που αποστέλλεται από τη χώρα σε άλλο κράτος μέλος, ή αντιστρόφως, πρέπει να συνοδεύεται κατά τη διάρκεια μεταφοράς του προς τη χώρα προορισμού, από πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταλληλότητας που πρέπει να συνοδεύει τα νωπά κρέατα κουνελιών κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους προς τον παραλήπτη, πρέπει να χορηγείται από επίσημο κτηνίατρο τη στιγμή της φόρτωσης. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να αντιστοιχεί στη μορφή και το περιεχόμενο του στο υπό-δείγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV. Πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή στις γλώσ-σες της χώρας προορισμού και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. Άρθρο 24 (άρθρο 4 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23, επιτρέπεται: α) η απευθείας εκχώρηση από μικροπαραγωγούς προς ιδιώτες κρέατος κουνελιού για προσωπική τους κατανάλωση, β) η εκχώρηση μικρών περιορισμένων ποσοτήτων νωπού κρέατος κουνελιού από γεωργούς που παράγουν κουνέλια σε μικρή κλίμακα: - είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές, στις πλησιέστερες προς την εκμετάλλευση τους τοπικές αγορές, - είτε σε λιανοπωλητή για απευθείας πώληση στους τελικούς καταναλωτές, εφόσον ο λιανοπωλητής αυτός ασκεί την δραστηριότητά του στην ίδια ή σε γειτονική περιοχή με την περιοχή του παραγωγού Από την δυνατότητα αυτή της παρέκκλισης εξαιρούνται το πλανόδιο εμπόριο, η εμπορία δι αλληλογραφίας και όσον αφορά τον λιανοπωλητή, η εμπορία στην αγορά. 2. α) Οι παραγωγοί των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο θεωρημένο από την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι παραλήπτες (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση), των διατεθεισών ποσοτήτων καθώς και ο αριθμός των εμπορικών εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής) με βάση τα οποία θα αποδεικνύεται η συναλλαγή. Οι λιανοπωλητές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποχρεούνται να παρέχουν στην Κτηνιατρική Αρχή κάθε πληροφορία για την προέλευση του εμπορεύματός τους. β) Τα πωλούμενα στις τοπικές αγορές κουνέλια, πρέπει να συντηρούνται συνεχώς και να εκτίθενται προς πώληση σε περιβάλλον του οποίου η θερμοκρασία να μην υπερβαί-νει τους +7xC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων Άρθρο 25 (άρθρο 5 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Οι συναλλαγές κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών υπόκεινται: α) όσον αφορά τα πτερωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στις απαιτήσεις του π.δ/τος 85/1994 (Α64), β) όσον αφορά τα άλλα είδη των εκτρεφόμενων θηραμάτων, στις απαιτήσεις του π.δ/τος 599/1985 όπως τροποποιήθηκε από το π.δ/γμα 420/1993 (ΑΊ 79). Άρθρο 26 της έρευνας που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 30 ή κατόπιν κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η επεξεργασία των εν λόγω ζώων πρέπει να γίνεται σε διαφορετική στιγμή από την επεξεργασία των βοοειδών, των χοίρων και των αιγοπροβάτων. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας που πρέπει να συνοδεύει αυτά τα κρέατα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙ του παρόντος δ/τος. Το κρέας που προέρχεται από εκτρεφόμενους αγριόχοιρους ή άλλα είδη ευπαθή στην τριχινίαση πρέπει να υποβάλλεται σε ανίχνευση δια πέψεως της τρίχινης σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του π.δ/τος 599/1985 (Α213) σχετικά με την ανίχνευση τριχινών, όπως τροποποιήθηκε από το π.δ/γμα 115/1990 (Α 48). 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να επιτρέπει τη θανάτωση των εκτρεφόμενων θηραμάτων στον τόπο της προέλευσής τους, σε περιπτώσεις που το θήραμα δεν μπορεί να μεταφερθεί, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για το άτομο που το χειρίζεται ή να προστατευθεί η ευημερία των ζώων. Η παρέκκλιση επιτρέπεται εφόσον: - η αγέλη υπόκειται σε κτηνιατρικό έλεγχο, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, και δεν υπόκειται σε περιορισμούς κατόπιν της έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 32 ή κατόπιν κτηνιατρικού ελέγχου, - υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη των ζώων και η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας έχει προηγουμένως ενημερωθεί ως προς την ημερομηνία θανάτωσης των ζώων αυτών, η εκμετάλλευση διαθέτει κέντρο συγκέντρωσης των αγρίων ζώων, όπου θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, προ της θανάτωσης, εξέταση της ομάδας που πρόκειται να θανατωθεί, - η εκμετάλλευση διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη θανάτωση, τη σφαγή και την αφαίμαξη των ζώων, της θανάτωσης με σφαγή και αφαίμαξη, προηγείται αναισθητοποίηση που πρέπει να πραγματοποιείται υπό συνθήκες που προβλέπονται από το Ν. 1444/1984 (Α78). Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να επιτρέπει τη θανάτωση με σφαίρα σε ειδικές περιπτώσεις, - τα ζώα μετά τη θανάτωση και την αφαίμαξη μεταφέρονται αναρτημένα υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε ένα εγκεκριμένο σφαγείο σύμφωνα με το π.δ/γμα 599/ 1985, το ταχύτερο δυνατό μετά τη σφαγή. Εφόσον το θα-νατωθέν στον τόπο εκτροφής θήραμα δεν μπορεί να οδηγηθεί εντός μιας ώρας σε ένα εγκεκριμένο σφαγείο σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ/τος 599/1985, πρέπει να μεταφέρεται με κιβώτιο ή μεταφορικό μέσο όπου επικρατεί θερμοκρασία μεταξύ Οχ και 4xC. Ο εκσπλαχνισμός πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο τρείς ώρες μετά την αναισθητοποίηση, - κατά τη μεταφορά στο σφαγείο τα θανατωθέντα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής του Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο αναφέρεται το ευνοϊκό αποτέλεσμα του προ της θανάτωσης ελέγχου. Αυτό το πιστοποιητικό καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V. 3.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και έως ότου θεσπιστούν οι κοινοτικοί υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για το κρέας που προορίζεται για την εθνική αγορά, η σφαγή των μεγάλων εκτρεφόμενων θηραμάτων, ο τεμαχισμός και η αποθήκευση του κρέατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να εκτελούνται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή για την εθνική αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι το κρέας αυτό δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλο κράτος μέλος. Άρθρο 27 1.Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής μπορεί να χορηγεί τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης - σε μία ή περισσότερες χώρες εξαγωγής - άδειες γενικές ή περιορισμένες σε καθορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εισάγονται στη χώρα τα νωπά κρέατα που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχεία β) και θ) έως ια) του π.δ/τος 599/1985 (Α 213). Η αποστολή αυτού του νωπού κρέατος μπορεί να διενεργείται μόνο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του π.δ/τος 599/1985 (Α213). 2.Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί γενική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνεται σχετικά αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 3.Στο υγειονομικό πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο Παράρτημα VΙ πρέπει να αναφέρεται από το κράτος εξαγωγής ότι χρησιμοποιήθηκε μία από τις δυνατότητες της παραγράφου 1. Άρθρο 28 (άρθρο 8 της Οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) Το κρέας από εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα, πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του π.δ/τος 959/1981 (Α241). Το κρέας από εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα που προορίζεται για εμπορία στη χώρα ή άλλο κράτος μέλος, πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του π.δ/τος 959/ 1981, το οποίο πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος δ/τος. Ωστόσο, όταν η χρησιμοποιηθείσα τεχνική του εκσπλα-χνισμού δεν επιτρέπει, για τα ορτύκια και τα περιστέρια, την διεξαγωγή πλήρους υγειονομικής επιθεώρησης στα εντόσθια κάθε ζώου, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση του Παραρτήματος Ι Κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 4 του π.δ/τος 959/ 1981, να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθεώρηση σε δείγματα τουλάχιστον 5% ζωών ανά παρτίδα 500 ζώων και σε αντίστοιχη αναλογία πέραν των 500 ζώων, εφόσον πρόκειται για ομοιογενείς παρτίδες ως προς τη φύση, το βάρος και την προέλευσή τους. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σαφώς ικανοποιητικά, η γνώμη για την καταλληλότητα των θανα-τωθέντων ζώων για την ανθρώπινη διατροφή βάσει αυτής της δειγματοληπτικής επιθεώρησης των εντοσθίων ισχύει για το σύνολο της παρτίδας. Άρθρο 29 (άρθρο 9 της Οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 πρώτο εδάφιο, όσον αφορά το κρέας εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων που λαμβάνεται και διατίθεται στην αγορά της χώρας, μπορεί να χορηγείται στα σφαγεία ή τα εργαστήρια τεμαχισμού της Ελληνικής επικράτειας που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή πριν από την 27η Νοεμβρίου 1990 και τα οποία υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας και αυτή την διαβιβάζει στην αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία για έκδοση απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής, παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 959/1981, για τη σφαγή και τον εκσπλαχνισμό για την παραγωγή μερικώς εκσπλαχνισθέντων ή μη εκσπλαχνισθέντων εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων. Όταν χρησιμοποιείται η παρέκκλιση αυτή, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο VΙ του Παραρτήματος Ι του π.δ/ τος 959/1981 (Α241) Άρθρο 30 (άρθρο 10 της Οδηγίας 91/495/ΕΟΚ) Το άρθρο 28 δεν εφαρμόζεται για το κρέας εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων, το οποίο ο κτηνοτρόφος δίνει απευθείας στον τελικό καταναλωτή για προσωπική του κατανάλωση, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εκτός από την πλανόδια εμπορία, την εμπορία δια αλληλογραφίας ή την εμπορία σε αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 (άρθρο 11 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) 1.Η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας μεριμνά ώστε να ελέγχεται η υγειονομική κατάσταση των κουνελιών και των εκτρεφόμενων θηραμάτων στις εκμεταλλεύσεις σε κανονικά διαστήματα. 2.Σε περίπτωση διάγνωσης μεταδοτικής ασθένειας για τον άνθρωπο ή τα ζώα ή διαπίστωσης παρουσίας καταλοίπων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται προς αξιοποίηση, στις καθ ύλην αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 3.Σε περίπτωση διάγνωσης μιας ασθένειας ή μιας κατάστασης σαν αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης γνωστοποιούνται, το ταχύτερο, στη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή που ευθύνεται για την επιτήρηση της αγέλης από την οποία προέρχονται τα ζώα. 4.Οι Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές θέτουν σε εφαρμογή, σε συνάρτηση με την επιζωοτική κατάσταση, πρόγραμμα ειδικών έργαστηριακών δοκιμών στα εκτρεφόμενα θηράματα, με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας των ασθενειών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 354086/ 23.2.1983 (Β769) Η παρουσία των ασθενειών αυτών κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Άρθρο 32 φέρεται στο άρθρο 10 του π.δ/τος 497/1989 (Α212) σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων, συμπληρώνεται με την υποχρέωση υποβολής των κουνελιών, των θηραμάτων εκτροφής, των αγρίων θηραμάτων και του κρέατος αυτών, στους προβλεπόμενους ελέγχους. Ειδικά για τα άγρια θηράματα, θα ελέγχεται επιπλέον η παρουσία των επιβλαβών ουσιών που ανιχνεύονται βάσει του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων, στο περιβάλλον. 2.Με βάση τα πορίσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3, οι Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές, περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση κρέατος κουνελιών ή εκτρεφομένων θηραμάτων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή περιοχές που παρουσιάζουν πρόβλημα σύμφωνα με τον έλεγχο. Άρθρο 33 (άρθρο 13 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Το κρέας κουνελιών ή εκτρεφομένων πτερωτών θηραμάτων, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση εάν: α) διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει κάποιο από τα ελαττώματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 9 στοιχείο α), β) προέρχεται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που πιθανόν καθιστούν το κρέας τους επικίνδυνο ή επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία και για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης, γ) έχει υποβληθεί σε ιονισμό ή σε υπεριώδεις ακτινοβολίες ή σε επεξεργασία με τρυφεροποιητές ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος, ή με χρωστικές άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την υγειονομική σήμανση. Άρθρο 34 1.Με ευθύνη της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζεται πίνακας των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων με τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης για κάθε εγκατάσταση. Για τη θανάτωση και τον τεμαχισμό των κουνελιών και θηραμάτων, μπορούν να εγκριθούν και οι εγκαταστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τα π.δ/τα 959/1981 και 599/1985, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία του κρέατος των κουνελιών ή/και του κρέατος των θηραμάτων και οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής. Ο κατάλογος αυτός γνωστοποιείται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 2.Η εγκατάσταση εγκρίνεται, μόνον εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το παρόν Μέρος Β Η έγκριση ανακαλείται, αν οι όροι της έγκρισης παύσουν να πληρούνται. 3.Εφόσον διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 36, τα πορίσματα που προκύπτουν από αυτόν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται για την αφαίρεση της έγκρισης. 4.Η επιθεώρηση και η επίβλεψη των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων διενεργείται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος, με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ανατίθενται στους βοηθούς σύμφωνα με το π.δ/ γμα 959/1981, μπορεί να βοηθείται, στα αποκλειστικά υλικά του καθήκοντα, από προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων για να μπορεί να εξακριβώσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β. Άρθρο 35 (άρθρο 15 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Οι αρμόδιες Κεντρικές και Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Άρθρο 36 (άρθρο 16 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Η διοργάνωση και παρακολούθηση των κτηνιατρικών Ελέγχων καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται στις συναλλαγές της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη για την παραγωγή και τη διάθεση του κρέατος κουνελιών και του κρέατος των εκτρεφομένων θηραμάτων, διέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Α του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). Άρθρο 37 (άρθρο 18 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Το παρόν διάταγμα δεν θίγει τις διατάξεις που έχουν θεσπισθεί με σκοπό την προστασία των αγρίων ζώων. Άρθρο 38 1.Για τη λειτουργία σφαγείου ή εργαστηρίου τεμαχισμού ή των ψυκτικών εγκαταστάσεων των ειδών των άρθρων 1, 2 και 21 του παρόντος δ/τος ή και εγκαταστάσεων αυτών, απαιτείται άδεια από κτηνιατρικής πλευράς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια λειτουργίας που τυχόν προβλέπεται από άλλες κείμενες διατάξεις, η οποία εκδίδεται από τον Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής. 2.Με απόφαση του Νομάρχη συνιστάται Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ασχολούμενους με θέματα δημόσιας υγείας και ένα γιατρό της Νομαρχιακού επιπέδου Δ/νσης Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία ενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για τη τήρηση ή μη των διατάξεων του παρόντος δ/ τος από το σφαγείο ή εργαστήριο τεμαχισμού ή των ψυκτικών εγκαταστάσεων. 3.Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς ο προτιθέμενος να εγκαταστήσει σφαγείο ή εργαστήριο τεμαχισμού ή ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να υποβάλλει στην Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή σχετική αίτηση με τα ακόλουθα στοιχεία: 1)έδρα, διεύθυνση και σήμα της επιχείρησης και διεύθυνση της κατοικίας του νόμιμου εκπροσώπου της και των εγκαταστάσεών της, εφόσον δεν είναι η ίδια με αυτή της επιχείρησης, 2)γενικό σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων υπό κλίμακα 1:100 τουλάχιστον, συνοδευόμενο από λεπτομερή περιγραφή των χώρων όπου θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες, 3)περιγραφή του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, 4)τα μέσα μεταφοράς του κρέατος και των προϊόντων της επιχείρησης, ε) δυναμικότητα παραγωγής και εναποθήκευσης. 4.Οι άδειες λειτουργίας του παρόντος άρθρου ανακαλούνται, εφόσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος δ/τος. Άρθρο 39 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος δ/τος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί όροι έγκρισης των εργαστηρίων επεξεργασίας Τα εργαστήρια επεξεργασίας πρέπει να έχουν τουλάχιστον: 1.τους ακόλουθους χώρους: - επαρκώς ευρύ ψυκτικό χώρο για την παραλαβή των ολόκληρων άγριων θηραμάτων, - χώρο για την επιθεώρηση και, ενδεχομένως, τον εκσ-πλαχνισμό, την εκδορά και την αποπτέρωση, - επαρκώς ευρύχώρο για τον τεμαχισμό και την πρώτη συσκευασία εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται στην εν λόγω εγκατάσταση. Ο χώρος αυτός πρέπει να διαθέτει επαρκείς διατάξεις ψύξης, καθώς και συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας, χώρο για τη δεύτερη συσκευασία και την αποστολή, εφόσον οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται στο εργαστήριο και πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο Κεφάλαιο VΙΙΙ σημείο 5 του παρόντος Παραρτήματος και, εάν δεν πληρούνται οι όροι αυτοί, χωριστό χώρο για την αποστολή, - επαρκώς ευρείς χώρους ψύξης, για την αποθήκευση του κρέατος άγριων θηραμάτων. 2.στους χώρους όπου το κρέας παράγεται, υφίσταται επεξεργασία και αποθηκεύεται, καθώς και στους χώρους και τους διαδρόμους όπου μεταφέρεται κρέας: 1)δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό δυνάμενο να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα, διαστρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ροή των υδάτων. Τα ύδατα πρέπει να διοχετεύονται υπό κάλυψη σε αποχετεύσεις με εσχάρες και σιφόνια για να προλαμβάνεται η δυσοσμία. Πάντως: - στην περίπτωση των ψυκτικών χώρων, αρκεί εξοπλισμός κατάλληλος για την εύκολη απομάκρυνση του νερού, στην περίπτωση των χώρων αποθήκευσης καθώς και στις ζώνες και τους διαδρόμους όπου μεταφέρεται κρέας, αρκεί δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό. 2)λείους, ανθεκτικούς και στεγανούς τοίχους, με βαφή ανοικτού χρώματος, δυνάμενους να πλυθούν μέχρις ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων, και, στους ψυκτικούς χώρους ή τις αποθήκες μέχρις ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου της αποθηκεύσεως. Οι γωνίες των τοίχων με το δάπεδο πρέπει να είναι στρογγυλεμένες ή παρόμοια τελειωμένες, εξαιρέσει των χώρων αποθήκευσης. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση ξύλινων τοίχων για τους χώρους αποθήκευσης των εργαστηρίων επεξεργασίας άγριων θηραμάτων που λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δ/τος δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως της εγκρίσεως. 3)πόρτες από αναλλοίωτο υλικό και, αν είναι από ξύλο, επενδυμένες με λείο αδιάβροχο υλικό σε όλες του τις επιφάνειες, 4)άσηπτα και άοσμα μονωτικά υλικά, 5)επαρκή εξαερισμό και καλή απομάκρυνση των υδρατμών, 6)επαρκή φυσικό ή τεχνητό φωτισμό που να μην αλλοιώνει τα χρώματα, 7)οροφή καθαρή και που να διατηρείται εύκολα καθαρή. Αν δεν υπάρχει, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης πρέπει να πληροί τους όρους αυτούς. 3. 1)εξοπλισμό σε επαρκή αριθμό και ευρισκόμενο όσον το δυνατόν πλησιέστερα στους χώρους εργασίας, για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χεριών καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων με ζεστό νερό. Οι βρύσες δεν πρέπει να μπορούν να τίθενται σε λειτουργία με το χέρι. Για το πλύσιμο των χεριών, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό ή νερό εκ των προτέρων αναμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικά καθαρισμού και απολυ-μάνσεως, καθώς και υγιεινά μέσα για το στέγνωμα των χεριών, 2)εξοπλισμό για την απολύμανση των εργαλείων. Το νερό δε πρέπει να έχει θερμοκρασία κατώτερη των 82xC. 4.κατάλληλες συσκευές προστασίας απο τα ανεπιθύμητα ζώα, όπως έντομα ή τρωκτικά. 5. 1)συσκευές και εργαλεία εργασίας, όπως τράπεζες τεμαχισμού, αφαιρετές επιφάνειες τεμαχισμού, δοχεία, ιμάντες μεταφοράς και πριόνια, από ανοξείδωτο υλικό, από τα οποία δεν κινδυνεύει να αλλοιωθεί το κρέας και τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Οι επιφάνειες που έρχονται ή μπορεί να έρθουν σε επαφή με το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των αρμών και συγκολλήσεων, πρέπει να διατηρούνται λείες. Η χρήση ξύλου απαγορεύεται εκτός των χώρων όπου βρίσκεται αποκλειστικά κρέας που έχει συσκευασθεί υπό υγιεινές συνθήκες. 2)εργαλεία και εξοπλισμό από ανοξείδωτο υλικό που πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις για: - το χειρισμό του κρέατος, - την αποθήκευση των δοχείων που χρησιμοποιούνται για το κρέας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ούτε το κρέας ούτε τα δοχεία να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο και τους τοίχους. 3)εξοπλισμό για τον υγιεινό χειρισμό και την προστασία του κρέατος κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους παραλαβής και διαλογής. 4)ειδικά στεγανά δοχεία από αναλλοίωτο υλικό, εφοδιασμένα με κάλυμμα και σύστημα κλεισίματος που εμποδίζει τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αφαιρούν το περιεχόμενο των δοχείων, προοριζόμενα για την τοποθέτηση κρέατος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή χώρο που κλειδώνεται και προορίζεται για την τοποθέτηση του κρέατος αυτού, αν πλεονάζουσες ποσότητες καθιστούν αυτό αναγκαίο ή αν το κρέας αυτό δεν απομακρύνεται ή δεν καταστρέφεται στο τέλος της ημέρας εργασίας. Αν το κρέας αυτό απομακρύνεται με αεραγωγούς, η κατασκευή και εγκατάσταση των αγωγών πρέπει να αποκλείει κάθε κίνδυνο μόλυνσης του κρέατος. 5)μέσα για την υγιεινή αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης συσκευασίας, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελούνται στην εγκατάσταση. 6.εξοπλισμό ψύξεως για να διατηρείται στο κρέας η εσωτερική θερμοκρασία που απαιτείται από το παρόν δ/ γμα. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποστράγγισης που να επιτρέπει την εκκένωση των συμπυκνούμενων υδρατμών κατά τρόπο που να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του κρέατος. 7.εγκατάσταση που να επιτρέπει τον εφοδιασμό σε πόσιμο νερό, το οποίο ανταποκρίνεται στις παραμέτρους των Παραρτημάτων Δ και Ε της Υπουργικής Απόφασης Α5/288/1986 (Β53), υπό επαρκή πίεση και σε επαρκή ποσότητα. Εντούτοις, κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να υπάρχει εγκατάσταση εφοδιασμού με μη πόσιμο νερό για την παραγωγή ατμού, για πυροσβεστική χρήση και για τη ψύξη του ψυκτικού εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί που εγκαθίστανται για τη χρήση αυτή αποκλείουν τη χρησιμοποίηση αυτού του νερού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μολύνσεως του νωπού κρέατος. Οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς του πόσιμου νερού. 8.σύστημα παροχής επαρκούς ζεστού πόσιμου νερού, κατά την έννοια της Υπουργικής Απόφασης Α5/288/1986 (Β53). 9.σύστημα διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υγιεινής. 10.χώρο επαρκώς διαρρυθμισμένο, που να κλειδώνεται, στην αποκλειστική διάθεση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, στην περίπτωση των χώρων αποθήκευσης, κατάλληλη διαρρύθμιση. 11.εξοπλισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική διεξαγωγή, ανά πάσα στιγμή, των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο Μέρος Α του παρόντος δ/ τος. 12.επαρκή αριθμό αποδυτηρίων με λείους, αδιάβροχους και επιδεκτικούς πλυσίματος τοίχους και δάπεδο, με νιπτήρες, ντους και αποχωρητήρια με καζανάκι, κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των καθαρών τμημάτων του κτιρίου. Τα αποχωρητήρια αυτά δεν πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τους χώρους εργασίας. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ντους στις ψυκτικές αποθήκες όπου μόνον παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται υγιεινά συσκευασμένο κρέας. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό ή με νερό εκ των προτέρων ανα-μεμειγμένο, στην κατάλληλη θερμοκρασία, με υλικό καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών, καθώς και με υγιεινά μέσα για το στέγνωμα των χεριών. Οι βρύσες των νιπτήρων δεν πρέπει να μπορούν να τίθενται σε λειτουργία με τα χέρια ή τους βραχίονες. Επαρκής αριθμός τέτοιων νιπτήρων πρέπει να βρίσκεται κοντά στα αποχωρητήρια. 13.ένα κατάλληλο χώρο και επαρκή μέσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μεταφορικών μέσων, εκτός από τις ψυκτικές αποθήκες όπου μόνο παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται, πριν από την αποστολή του, υγιεινά συσκευασμένο κρέας. Ωστόσο, αυτοί οι χώροι και τα μέσα δεν είναι υποχρεωτικοί αν υπάρχουν διατάξεις που επιβάλλουν τον καθαρισμό και την απολύμανση των μεταφορικών μέσων σε επίσημα εγκεκριμένους χώρους. 14.δωμάτιο ή χώρο για την αποθήκευση απορρυπαντικών, απολυμαντικών και παρόμοιων ουσιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του υλικού στις εγκαταστάσεις 1. Απαιτείται σχολαστική καθαριότητα εκ μέρους του προσωπικού, καθώς και στους χώρους και στα υλικά. Συγκεκριμένα: α) το προσωπικό που χειρίζεται κρέας ή που εργάζεται σε χώρους ή ζώνες όπου γίνεται χειρισμός, συσκευασία ή μεταφορά αυτού του κρέατος πρέπει ιδίως να φορεί καθαρά και ευκολοκαθάριστα καλύμματα κεφαλής και υποδήματα, ανοικτόχρωμα ενδύματα εργασίας, και εφόσον χρειάζεται, καλύμματα αυχένα ή άλλα προστατευτικά ρούχα. Το προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία ή το χειρισμό κρέατος πρέπει να φορά καθαρά ενδύματα εργασίας στη αρχή κάθε ημέρας εργασίας και, ενδεχομένως, να τα αλλάζει όσες άλλες φορές χρειάζεται μέσα στην ημέρα, επίσης δε να πλένει και να απολυμαίνει τα χέρια του πολλές φορές κατά την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, καθώς και σε κάθε επανάληψη της εργασίας. Τα άτομα τα οποία ήλθαν σε επαφή με ασθενή θηράματα ή μολυσμένο κρέας οφείλουν αμέσως να πλένουν επιμελώς τα χέρια και τους βραχίονες με ζεστό νερό, εν συνεχεία δε να τα απολυμαίνουν. Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στους χώρους εργασίας και αποθηκεύσεως, στις ζώνες εκφόρτωσης, παραλαβής, διαλογής και φόρτωσης και σε όσες άλλες ζώνες και διαδρόμους γίνεται μεταφορά κρέατος άγριων θηραμάτων. β) η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις απαγορεύεται. Πρέπει να εξασφαλίζεται η συστηματική εξολόθρευση των τρωκτικών, των εντόμων και οποιουδήποτε άλλου βλαβερού ζωυφίου. γ) τα υλικά και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του κρέατος πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται καλά, πρέπει δε να καθαρίζονται επιμελώς και να απολυμαίνονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της αυτής εργάσιμης ημέρας, καθώς και στο τέλος των εργασιών της ημέρας και προ της επαναχρησιμοποιή-σεώς τους εφόσον έχουν ρυπανθεί. 2. Οι χώροι, τα εργαλεία και το υλικό εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από την επεξεργασία νωπού κρέατος, κρέατος πουλερικών ή κρέατος θηραμάτων. Ο τεμαχισμός τριχοφόρων άγριων θηραμάτων και πτερωτών άγριων θηραμάτων πρέπει να πραγματοποιείται σε διαφορετική χρονική στιγμή και η αίθουσα τεμαχισμού πρέπει να καθαρίζεται και να απολυ-μαίνεται πλήρως πριν ξαναρχίσει ο τεμαχισμός κρέατος άλλης κατηγορίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον τεμαχισμό του κρέατος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό. 3. Απαγορεύεται το κάρφωμα των μαχαιριών στο κρέας, ο καθαρισμός του κρέατος με ύφασμα ή άλλα υλικά και η εμφύσηση. 4. Το κρέας και τα δοχεία που το περιέχουν δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο. 5. Για όλες τις λειτουργίες πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό Εν τούτοις, κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση μη πόσιμου νερού για την παραγωγή ατμού υπό την προϋπόθεση ότι οι αγωγοί που είναι εγκατεστημένοι για το σκοπό αυτό δεν επιτρέπουν τη χρήση του νερού αυτού για άλλους σκοπούς και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μολύν-σεως του κρέατος. Εξάλλου, κατ εξαίρεση, δύναται να επιτρέπεται η χρήση μη πόσιμου νερού για την ψύξη των ψυκτικών μηχανημάτων. Οι αγωγοί του μη πόσιμου νερού πρέπει να διακρίνονται ευκρινώς από τους αγωγούς του πόσιμου νερού. 6. Απαγορεύεται η διασκόρπιση πριονιδιού ή κάθε άλλου αναλόγου υλικού στο δάπεδο των χώρων εργασίας και αποθηκεύσεως κρέατος. 7. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά και οι παρόμοιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να μην προσβάλλει τον εξοπλισμό, τα εργαλεία επεξεργασίας και το κρέας. Μετά τη χρησιμοποίησή τους, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία επεξεργασίας πρέπει να ξεπλένονται καλά με πόσιμο νερό. 8. Η επεξεργασία και ο χειρισμός του κρέατος πρέπει να απαγορεύεται στα άτομα τα οποία δύνανται να το μολύνουν. Κατά την πρόσληψη, κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την επεξεργασία και το χειρισμό του κρέατος οφείλει να αποδεικνύει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι, από ιατρική άποψη, τίποτα δεν κωλύει την απασχόλησή του αυτή. Η ιατρική παρακολούθηση του προσώπου αυτού ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία που ισχύει στο οικείο κράτος μέλος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Υγιεινή της προετοιμασίας των άγριων θηραμάτων, του τεμαχισμού και του χειρισμού του κρέατος άγριων θηραμάτων 1. τα ολόκληρα άγρια θηράματα πρέπει, αμέσως μετά τη θανάτωση, να υποβάλλονται στις ακόλουθες εργασίες: - τα μεγάλα άγρια θηράματα πρέπει να εκκοιλιάζονται και να εκσπλαχνίζονται, - τα θωρακικά σπλάχνα, εάν έχουν αποσπασθεί από το σφάγιο, καθώς και το συκώτι και η σπλήνα, πρέπει να συνοδεύουν το ολόκληρο θήρα μα μέχρι το εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων και να προσδιορίζονται ως προερχόμενα από αυτό, ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να μπορεί να πραγματοποιεί τη μεταθανάτια επιθεώρηση των σπλάχνων συνάρτηση με το υπόλοιπο σφάγιο. Τα άλλα κοιλιακά σπλάχνα πρέπει να αφαιρούνται και να επιθεωρούνται επιτόπου. Το κεφάλι μπορεί να αφαιρείται για τα κυνηγετικά τρόπαια, - τα μικρά άγρια θηράματα μπορούν, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση του Μέρους Α- του παρόντος δ/τος, να εκσπλαχνίζονται πλήρως ή εν μέρει, επιτόπου ή στο εργαστήριο επεξεργασίας, όταν τα θηράματα μεταφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 4° C εντός δώδεκα ωρών μετά τη θανάτωση στο εν λόγω εργαστήριο επεξεργασίας. 2. Τα άγρια θηράματα πρέπει να ψύχονται αμέσως μετά τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 1, ώστε η εσωτερική θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους + 70 C εάν πρόκειται για μεγάλα θηράματα ή τους + 40 C εάν πρόκειται για μικρά θηράματα. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή, τα θανατωμένα θηράματα πρέπει να μεταφέρονται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός δώδεκα ωρών μετά το κυνήγι, είτε στο εργαστήριο^ επεξεργασίας είτε σε κέντρο συλλογής, υπό την προϋπόθεση ότι: / - τα ολόκληρα μεγάλα άγρια θηράματα πρέπει να μεταφέρονται, με ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, και ιδίως χωρίς να συσσωρεύονται και να στοιβάζονται, προς έργα- ; στήριο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων, το συντομότερο δυνατό μετά τις εργασίες που προβλέπονται στο σημείο 1, - κατά τη μεταφορά προς το εργαστήριο επεξεργασίας, τα ολόκληρα άγρια θηράματα των οποίων τα σπλάχνα έχουν ήδη υποβληθεί σε κτηνιατρική επιθεώρηση πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κτηνιάτρου στην οποία αναφέρεται το θετικό αποτέλεσμα της εν λόγω επιθεώρησης και η υπολογιζόμενη ώρα της θανάτωσης. 3. Ο εκσπλαχνισμός πρέπει να διενεργείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά την άφιξη στο εργαστήριο επεξεργασίας άγριων θήραμάτων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εάν δεν πραγματοποιήθηκε επιτόπου. Οι πνεύμονες, η καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά, η σπλήνα και ο μεσοθωράκιος υμήν δύνανται είτε να αφαιρούνται είτε να παραμένουν συνδεδεμένοι με το σφάγιο δια των φυσικών τους συνδέσεων. 4. Μέχρι το τέλος της επιθεώρησης, τα μη επιθεωρημένα σφάγια και παραπροϊόντα δεν πρέπει να μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα ήδη επιθεωρημένα σφάγια και παραπροϊόντα, απαγορεύεται δε η αφαίρεση, ο τεμαχισμός ή η περαιτέρω επεξεργασία του σφαγίου. 5. Το κρέας που κρατείται προς παρακολούθηση ή έχει χαρακτηρισθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, τα στομάχια, τα έντερα και τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κρέας που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και πρέπει να τοποθετούνται το συντομότερο δυνατόν σε ειδικούς χώρους ή δοχεία, σχεδιασμένα και ιτοποθετημένα ούτως ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μόλυνση άλλου κρέατος. 6. Ο καθαρισμός, ο χειρισμός, η περαιτέρω επεξεργασία και η μεταφορά του κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των παραπροϊόντων, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής. Όταν το κρέας συσκευάζεται με δεύτερη συσκευασία, πρέπει να τηρούνται οι όροι του Κεφαλαίου VΙΙΙ. Το συσκευασμένο κρέας πρέπει να αποθηκεύεται σε χωριστό θάλαμο από ό,τι το ασυσκεύαστο κρέας. 7. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για την επιθεώρηση των κυνηγετικών τροπαίων που προορίζονται να διατηρηθούν από τους κυνηγούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Προδιαγραφές για το κρέας άγριων θηραμάτων που προορίζεται για τεμαχισμό 1. Ο τεμαχισμός σε τεμάχια μκρότερα οπό το σφάγιο, και, για τα μεγάλα άγρια θηράματα, σε ημιμόρια, καθώς και η αποστέωση, επιτρέπονται μόνο σε εργαστήρια επεξεργασίας εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μέρους Α του παρόντος δ/τος ή σύμφωνα με τα π. δ/τα 599/1985 (Α 213) και 959/1981 (Α 241) τα οποία διαθέτουν αίθου-σες εκδοράς και τεμαχισμού. 2. Ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης υποχρεούται να διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου της επιχειρήσεως, και ιδίως να πραγματοποιεί κάθε χειρισμό που κρίνεται χρήσιμος, και να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας ελέγχου τους αναγκαίους εξοπλισμούς. Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι σε θέση, σε κάθε αίτηση, να γνωρίζει στον επίσημο κτηνίατρο που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο, την προέλευση του κρέατος που εισάγεται στην εγκατάστασή του και την καταγωγή των θανατωμένων άγριων θηραμάτων. 3. α) Το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να εισάγεται στους χώρους εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες. Αμέσως μετά τον τεμαχισμό και, ενδεχομένως, τη δεύτερη συσκευασία, το κρέας πρέπει να μεταφέρεται σε κατάλληλο ψυκτικό χώρο. β) Το κρέας που εισάγεται σε ένα χώρο τεμαχισμού πρέπει να ελέγχεται, και, εν ανάγκη, να καθαρίζεται. Η θέση εργασίας όπου γίνονται οι εργασίες αυτές πρέπει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκή φωτισμό. γ) Κατά την διάρκεια του τεμαχισμού, της αποστέωσης και της πρώτης και δεύτερης συσκευασίας, το κρέας διατηρείται σε συνεχή εσωτερική θερμοκρασία το πολύ + 70 C για τα μεγάλα θηράματα ή + 40 C για τα μικρά άγρια θηράματα. Κατά την διάρκεια του τεμαχισμού, η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +12 C. δ) Ο τεμαχισμός πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ρύπανση του κρέατος. Τα θραύσματα των οστών και οι θρόμβοι αίματος πρέπει να αφαιρούνται. Το κρέας που προέρχεται από τον τεμαχισμό και δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση συγκεντρώνεται βαθμηδόν στις εγκαταστάσεις, δοχεία ή χώρους που προβλέπονται στο σημείο 5 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω Μεταθανάτια υγειονομική επιθεώρηση 1. Εντός 18 ωρών από την εισδοχή τους στο εργαστήριο επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση, όλα τα τμή- ματα των άγριων θηραμάτων πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση, για να ελέγχεται αν το κρέας άγριων θηραμάτων είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα, η σωματική κοιλότητα πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να είναι δυνατή η μακροσκοπική επιθεώρηση. 2. Εάν το απαιτήσει ο επίσημος κτηνίατρος, η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι πρέπει να τέμνονται κατά μήκος. 3. Στα πλαίσια της επιθεώρησης μετά τη θανάτωση, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να πραγματοποιεί: α) μακροσκοπική εξέταση του άγριου θηράματος και των οργάνων του. Εάν τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης δεν επιτρέπουν να συναχθούν σχετικά συμπεράσματα, πρέπει να πραγματοποιείται διεξοδικότερη επιθεώρηση σε εργαστήριο. Οι διεξοδικότερες επιθεωρήσεις μπορούν να περιορίζονται σε επαρκή αριθμό δειγματοληψιών για την αξιολόγηση του συνόλου των άγριων θηραμάτων που θανατώθηκαν κατά την διάρκεια ενός κυνηγίου, β) αναζήτηση ανωμαλιών συστάσεως, χρώματος και οσμής, γ) ψηλάφιση των οργάνων, εάν το κρίνει αναγκαίο, δ) δειγματοληπτική ανάλυση των καταλοίπων, ιδίως όταν αυτό δικαιολογείται λόγω σοβαρών υπονοιών. Όταν πραγματοποιείται διεξοδικότερη επιθεώρηση λόγω σοβαρών υπονοιών, πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα αυτής της επιθεώρησης πριν γίνει αξιολόγηση του συνόλου των θηραμάτων που θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου κυνηγίου ή ορισμένων από αυτά τα οποία μπορεί να υποτεθεί, λόγω των περιστάσεων, ότι παρουσιάζουν τις ίδιες ανωμαλίες, ε) αναζήτηση χαρακτηριστικών τα οποία υποδεικνύουν ότι το κρέας ενέχει κινδύνους για την υγεία. Αυτό γίνεται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: ί) όταν ο κυνηγός έχει αναφέρει ανωμαλίες της συμπεριφοράς ή διαταραχή της γενικής κατάστασης του ζώντος θηράματος, ii) στην περίπτωση όγκων ή αποστημάτων, εφόσον παρουσιάζονται πολλαπλά ή διασκορπισμένα σε εσωτερικά όργανα ή τους μυϊκούς ιστούς, iii) στην περίπτωση αρθρίτιδας, ορχίτιδας, αλλοίωσης του συκωτιού ή της σπλήνας, φλεγμονής των εντέρων ή της ομφαλικής περιοχής, iν) στην περίπτωση παρουσίας ξένων σωμάτων στις κοιλότητες του σώματος, ιδίως δε στο εσωτερικό του στομάχου και των εντέρων ή στα ούρα, εφόσον έχει αλλοιωθεί το χρώμα του υπεζωκώτα και του περιτοναίου, ν) στην περίπτωση σχηματισμού σημαντικής ποσότητας αερίων στο γαστρεντερικό σωλήνα με ταυτόχρονη αλλοίωση του χρωματισμού των εσωτερικών οργάνων, ωι) στην περίπτωση σοβαρών αλλοιώσεων του χρώματος, της σύστασης ή της οσμής, των μυϊκών ιστών ή των οργάνων, νii) στην περίπτωση ανοικτών καταγμάτων, εφόσον δεν σχετίζονται άμεσα με τη θήρα, νiii) στην περίπτωση γενικής ή εντοπισμένης καχεξίας ή υδραιμίας, ix) στην περίπτωση πρόσφατων συγκολλήσεων οργάνων με τον υπεζωκώτα και το περιτόναιο, χ) στην περίπτωση άλλων προφανών σημαντικών αλλαγών, όπως π.χ. σήψη. 4. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διατάσσει την κατάσχεση κάθε κρέατος άγριων θηραμάτων: - το οποίο παρουσιάζει τραύματα, εκτός των πρόσφατων τραυμάτων λόγω της θανάτωσης, εντοπισμένες δυσμορφίες ή ανωμαλίες, στο μέτρο που αυτά τα τραύματα, οι δυσμορφίες ή ανωμαλίες επηρεάζουν τη καταλληλότητα του κρέατος άγριων θηραμάτων ή ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, - που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν θανατώθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις περί θήρας, - σχετικά με το οποίο διαπιστώθηκαν, κατά την μεταθανάτια επιθεώρηση, τα προβλεπόμενα στο σημείο 3 στοιχείο ε), - που προέρχεται από ολόκληρα μικρά άγρια θηράματα που κατασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τέταρτη περίπτωση, - στο οποίο διαπιστώθηκε τριχίνωση. 5. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να προβαίνει, στα υπό εξέταση τμήματα των ζώων, σε άλλες τομές και επιθεωρήσεις που είναι αναγκαίες για την οριστική διάγνωση. Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο ή ότι παρεμποδίζεται η κατάλληλη υγειονομική επιθεώρηση, μπορεί να παρεμβαίνει στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή χώρων και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έως και την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας παραγωγής. 6. Τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας υγειονομικής επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο και, εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία ασθενειών μεταδιδόμενων στον άνθρωπο που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τρίτη περίπτωση ή στο άρθρο 10, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που έχουν υπό τον έλεγχο τους την κυνηγετική περιοχή από την οποία προέρχονται τα άγρια θηράματα, καθώς και στο υπεύθυνο για την περιοχή αυτή πρόσωπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Υγειονομικός έλεγχος του τεμαχισμένου και του αποθηκευμένου κρέατος άγριων θηραμάτων Ο έλεγχος του επίσημου κτηνιάτρου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: - έλεγχο των εισόδων και εξόδων κρέατος, υγειονομική επιθεώρηση του κρέατος που βρίσκεται στα εργαστήρια επεξεργασίας, - υγειονομική επιθεώρηση του κρέατος προ των εργασιών τεμαχισμού και κατά την έξοδό του από τα εργαστήρια επεξεργασίας, - έλεγχο της καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων και των εργαλείων, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ι, καθώς και της υγιεινής του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων του, κάθε άλλο έλεγχο τον οποίο ο επίσημος κτηνίατρος κρίνει χρήσιμο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος δ/τος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ Σήμανση καταλληλότητας * 1. Η σήμανση καταλληλότητας πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευ θύνη του επίσημου κτηνιάτρου. Για το σκοπό αυτό, αυτός κατέχει: α) εργαλεία που προορίζονται για τη σήμανση καταλληλότητας του κρέατος, τα οποία παραδίδει στο βοηθητικό προσωπικό μόνο κατά τη στιγμή της σήμανσης και για το αναγκαίο γι αυτή χρονικό διάστημα, β) τις ετικέτες και το υλικό πρώτης συσκευασίας εφόσον αυτές φέρουν ήδη ένα από τα σήματα που προβλέπονται στο σημείο 2. Οι ετικέτες αυτές και το υλικό αυτό πρώτης συσκευασίας και κλεισίματος παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό από τον επίσημο κτηνίατρο τη στιγμή κατά την οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε αριθμό αντίστοιχο προς τις ανάγκες. 2. α) Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να είναι: ί) ένα πεντάγωνο που φέρει, πολύ ευανάγνωστα, τα ακόλουθα στοιχεία: - στο επάνω μέρος, το όνομα ολογράφως, ή το ή τα αρχικά της χώρας αποστολής του κρέατος με κεφαλαία : για την Κοινότητα, τα ακόλουθα γράμματα : Β, D, DΚ, ΕL, Ε, ΙRL, Ι, L, ΝL, Ρ, UΚ, - στο κέντρο, τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του εργαστηρίου επεξεργασίας άγριων θηραμάτων ή ενδεχομένως, του εργαστηρίου τεμαχισμού, - στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CΕΕ, ΕΟF, ΕWG, ΕΟΚ ΕΕC, ΕΕG ή το αρκτικόλεξο που επιτρέπει την αναγνώριση της τρίτης χώρας καταγωγής. Το ύψος των γραμμάτων και των αριθμών πρέπει να αντιστοιχεί στις σχετικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΧΙ του Παραρτήματος Α του π.δ/τος 599/1985 για τα μεγάλα άγρια θηράματα και του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτή- ματος ΙΙΙ του παρόντος για τα μικρά άγρια θηράματα π) μια πεντάγωνη σφραγίδα, αρκετά μεγάλη για να περι-: λαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α). β) τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής, οι δε πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέ- -πει να εμφαίνονται απολύτως ευανάγνωστα, γ) i) το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) πρέπει να γίνεται: - πάνω στο γυμνό σφάγιο, με σφραγίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο στοιχείο α), - πάνω ή, ευκρινώς, κάτω από το περιτύλιγμα ή την άλλη συσκευασία των συσκευασμένων σφαγίων, πάνω ή ευκρινώς, κάτω από τα περιτυλίγματα ή την άλλη συσκευασία των τμημάτων των σφαγίων που συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες, ίί) το σήμα καταλληλότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii πρέπει να επιτίθεται στις συσκευασίες μεγάλου μεγέθους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ Πρώτη και δεύτερη συσκευασία κρέατος άγριων θηραμάτων 1. α) Η δεύτερη συσκευασία (π.χ. ξυλοκιβώτια, χαρτοκιβώτια) πρέπει να είναι σύμφωνη προς όλους τους κανόνες υγιεινής και ιδίως: - να μη δύναται να αλλοιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος, - να μηδύναται να μεταδόσει στο κρέας ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, - να είναι αρκετά στερεή ώστε να εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία του κρέατος κατά την διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών. β) η δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για τη συσκευασία του κρέατος άγριων θηραμάτων, εκτός εάν είναι από ανοξείδωτο υλικό που καθαρίζεται εύκολα και εάν έχει προηγουμένως καθαρισθεί και απολυμανθεί. 2. Όταν, ενδεχομένως, το τεμαχισμένο κρέας άγριων θηραμάτων συσκευάζεται σε πρώτη συσκευασία, η εργα-σία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τον τεμαχισμό και κατά τρόπο σύμφωνο προς τους κανόνες υγιεινής. Η πρώτη αυτή συσκευασία πρέπει να είναι διαφανής και άχρωμη και να ανταποκρίνεται, επιπλέον, στους όρους που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται δεύτερη φορά για την πρώτη συσκευασία κρέατος άγριων θηραμάτων. 3. Το κρέας άγριων θηραμάτων που φέρει πρώτη συσκευασία πρέπει να συσκευάζεται σε δεύτερη συσκευασία. 4. Ωστόσο, εάν η πρώτη συσκευασία ανταποκρίνεται σε όλες τις προστατευτικές προϋποθέσεις της δεύτερης συσκευασίας, δεν πρέπει να είναι διαφανής ή άχρωμη και δεν είναι απαραίτητο να τίθεται εντός δεύτερου περιέκτη, εφόσον πληρούνται οι άλλοι όροι του σημείου 1. 5. Ο τεμαχισμός, η αποστέωση και η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία δύνανται να γίνονται στον ίδιο χώρο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο χώρος πρέπει να είναι αρκετά ευρύς και διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι υγιεινές συνθήκες των εργασιών, β) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία τοποθετούνται, αμέσως μετά την κατασκευή τους, σε ερμητικό προστατευτικό περιτύλιγμα, που προφυλάσσει από κάθε φθορά κατά τη μεταφορά προς την εγκατάσταση, και αποθηκεύονται υπό υγιεινές συνθήκες σε χωριστό χώρο της εγκατά- στασης, γ) οι αποθήκες του υλικού συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και βλαβερά ζωύφια και να μην επικοινωνούν με χώρους που περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το κρέας. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται επί του δαπέδου, δ) οι δεύτερες συσκευασίες συναρμολογούνται υπό υγιεινές συνθήκες πριν από την είσοδό τους στο χώρο, ε) οι δεύτερες συσκευασίες εισάγονται υπό υγιεινές συνθήκες στους χώρους συσκευασίας και χρησιμοποιούνται αμέσως, ο δε χειρισμός τους δεν πρέπει να γίνεται από προσωπικό που χειρίζεται το κρέας, στ) αμέσως μετά την πρώτη συσκευασία, το κρέας πρέπει να τοποθετείται στις προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό αποθήκες. 6. Οι συσκευασίες που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο μπορούν να περιέχουν μόνο τεμαχισμένο κρέας άγριων θηραμάτων που ανήκουν στο ίδιο ζωικό είδος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Χ Πιστοποιητικό καταλληλότητας Το πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας, που πρέπει να συνοδεύει το κρέας άγριων θηραμάτων κατά τη μεταφορά του προς τον τόπο προορισμού, πρέπει να εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο κατά τη στιγμή της φόρτωσης. Το πιστοποιητικό πρέπει να ανταποκρίνεται, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, πρέπει δε να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή τις επίσημες γλώσσες του τόπου προορισμού και να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Αποθήκευση Ύστερα από τη μεταθανάτια επιθεώρηση, το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να ψύχεται ή να καταψύχεται και να διατηρείται σε θερμοκρασία η οποία δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους 4° C στην περίπτωση μικρών θηραμάτων και τους 7° C στην περίπτωση μεγάλων θηραμάτων εφόσον ψύχονται, ή τους -120 C εάν καταψύχονται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ Μεταφορά 1. Το κρέας άγριων θηραμάτων πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της μεταφοράς του, να προστατεύεται από οτιδήποτε μπορεί να το μολύνει ή να το αλλοιώσει, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας και των συνθηκών μεταφοράς καθώς και του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Ιδιαίτερα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των θερμοκρασιών που ορίζονται στο Κεφάλαιο Χ. 2. Το κρέας άγριων θηραμάτων δεν μπορεί να μεταφέρεται μέσα σε μεταφορικά μέσα που δεν είναι καθαρά και δεν έχουν απολυμανθεί. 3. Τα σφάγια και τα ημιμόρια, εξαιρέσει του κατεψυγμένου κρέατος που είναι συσκευασμένο σε δεύτερη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής, πρέπει να μεταφέρονται πάντα ανηρτημένα, εκτός από την περίπτωση της αεροπορικής μεταφοράς. Τα άλλα κομμάτια πρέπει να αναρτώνται ή να τοποθετούνται επί υποστηριγμάτων, εφόσον δεν περιέχονται εντός δεύτερης συσκευασίας ή δεν ευρίσκονται εντός δοχείων από ανοξείδωτα υλικά. Τα υποστηρίγματα αυτά, τα μέσα συσκευασίας ή τα δοχεία πρέπει να ανταποκρίνο-νται προς τις απαιτήσεις της υγιεινής, και ιδίως όσον αφορά τη δεύτερη συσκευασία, τις διατάξεις του παρόντος δ/τος δύναται δε να επαναχρησιμοποιούνται μόνον αφού καθαρισθούν και απολυμανθούν. 4. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να βεβαιώνεται, πριν από την αποστολή, ότι τα μεταφορικά μέσα καθώς και οι συνθήκες φόρτωσης, είναι σύμφωνα με τους όρους υγιεινής του παρόντος Κεφαλαίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για κρέας άγριων θηραμάτων (1), που προορίζεται για κράτος μέλος, κατόπιν διαμετακόμισης μέσω τρίτης χώρας Χώρα αποστολής:....................Αριθ. (2)..... Υπουργείο: ...................................... Αρμόδια Υπηρεσία:............................... Σχετ. (2):......................................... Ι. Ταυτότητα του κρέατος Κρέας άγριων θηραμάτων από (είδος ζώου) .......... Είδος τεμαχίων:.................................. Είδος δεύτερης συσκευασίας: ..................... Αριθμός μονάδων δεύτερης συσκευασίας:........... Καθαρό βάρος:................................... ΙΙ. Προέλευση του κρέατος Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρισης της (των) εγκατάστασης (σεων):...................... Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου (ων) εργαστηρίου (ων) τεμαχισμού (4): ............................................... ΙΙΙ. Προορισμός του κρέατος άγριων θηραμάτων Το κρέας αποστέλλεται από: (τόπος αποστολής) στο : (χώρα και τόπος προορισμού).............. με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (3):........... Όνομα και διεύθυνση αποστολέως: .......... Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη : ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητας Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιεί ότι: α) το κρέας άγριων θηραμάτων των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω έχει ληφθεί σε εργαστήριο επεξεργασίας που βρίσκεται σε περιοχή ή ζώνη για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα για λόγους υγειονομικού ελέγχου και έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 92/45/ΕΟΚ (5), β) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φόρτωσης της αποστολής αυτής είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Οδηγία, γ) τα ολόκληρα άγρια θηράματα/το κρέας (4) άγριων θηραμάτων προορίζονται για κράτος μέλος κατόπιν διαμετακόμισης μέσω τρίτης χώρας. (τόπος) ..................από .................. (υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (1) Κρέας άγριων θηραμάτων που δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία πλην της ψύξης, δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρησή του (2) Προαιρετικό (3) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης και για τα πλοία η ονομασία του πλοίου (4) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη (5) Συμπεριλαμβανομένης της τριχινοσκόπησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υγειονομική εξέταση των κουνελιών προ της θανάτωσης 1. Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται στην προ της θανάτωσης εξέταση. Αυτή η εξέταση πρέπει, κατά γενικό κανόνα να πραγματοποιείται στο αγρόκτημα πριν από την αποστολή. α) Εάν η προ της θανάτωσης εξέταση έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση προέλευσης, η προ της θανάτωσης εξέταση στο σφαγείο μπορεί να περιορισθεί στον εντοπισμό φθορών που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, εφόσον τα κουνέλια έχουν εξετασθεί στην εν λόγω εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών και έχουν κριθεί υγιή. Επιπλέον, η ταυτότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται κατά την άφιξή τους στο σφαγείο. Εφόσον η προ της θανάτωσης εξέταση στην εκμετάλλευση προέλευσης και στο σφαγείο δεν πραγματοποιείται από τον ίδιο επίσημο κτηνίατρο, τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που περιέχει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο Παράρτημα V του παρόντος δ/τος. β) εάν η προ της θανάτωσης εξέταση δεν έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση προέλευσης, τα κουνέλια που προορίζονται για θανάτωση πρέπει να υποβάλλονται σε προ της θανάτωσης εξέταση εντός 24 ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο. Αυτή η εξέταση πρέπει να επαναλαμβάνεται αμέσως πριν από τη θανάτωση εάν έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από την προ της θανάτωσης εξέταση. Ο υπεύθυνος του σφαγείου ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να διευκολύνουν τις ενέργειες για τη διεξαγωγή των προ του θανάτου υγειονομικών ελέγχων και, ιδίως, για κάθε χειρισμό που θεωρείται αναγκαίος. Κάθε ζώο ή παρτίδα ζώων προς θανάτωση πρέπει, να φέρει αναγνωριστικό σήμα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να εντοπίσει την προέλευσή της. 2. Η προ του θανάτου εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κανόνες και υπό κατάλληλο φωτισμό. 3. Η εξέταση θα πρέπει να καθορίζει: α) κατά πόσον τα ζώα πάσχουν από ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους ή ζώα, κατά πόσον παρουσιάζουν συμπτώματα, ή κατά πόσον η γενική τους κατάσταση είναι τέτοια που να δείχνει ότι μπορεί να εκδηλωθεί ασθένεια, β) κατά πόσον παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας ή κάποιας ανωμαλίας που επηρεάζει τη γενική τους κατάσταση και που θα μπορούσε να καταστήσει το κρέας ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 4. Τα ζώα δεν πρέπει να θανατώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο 4 πρέπει να θανατώνονται χωριστά ή μετά τη θανάτωση όλων των άλλων κουνελιών και το κρέας τους να αποτίθε-ται με τρόπο υγιεινό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγειονομική εξέταση των κουνελιών μετά τη θανάτωση 6. Τα σφαγμένα κουνέλια πρέπει να εξετάζονται αμέσως μετά τη θανάτωση. 7. Η μετά τη θανάτωση εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλο φωτισμό. 8. Ο μετά θάνατον έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει: α) την δια γυμνού οφθαλμού εξέταση του θανα-τωθέντος ζώου, β) την ψηλάφιση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη χειρουργική τομή των πνευμόνων, του ήπατος, της σπλήνας, των νεφρών και των σημείων του σώματος που έχουν υποστεί αλλοιώσεις, γ) την ανίχνευση των ανωμαλιών συνοχής, χρώματος, οσμής και, εφόσον χρειάζεται, και γεύσης, δ) τις εργαστηριακές δοκιμές, εφόσον απαιτούνται. 9. α) Ένα κουνέλι θεωρείται απολύτως ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον η μετά τη θανάτωση εξέταση αποκαλύψει τα εξής: - ασθένειες μεταδοτικές σε ανθρώπους ή ζώα, κακοήθειες ή πολλαπλούς όγκους. Πολλαπλά αποστήματα, - εκτεταμένη παρασιτική μόλυνση στους υποδόριους ή μυϊκούς ιστούς - παρουσία καταλοίπων απαγορευμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών με φαρμακολογική δράση, ή σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα κοινοτικά επίπεδα, - δηλητηρίαση, - εκτεταμένες κακώσεις ή εκτεταμένη αιματώδη ή ορώδη αναρρόφηση, ανωμαλίες ως προς τη χροιά, την οσμή ή τη γεύση, - ανωμαλίες όσον αφορά τη συνοχή, ιδιαίτερα, οίδημα ή σοβαρή ισχνότητα. β) τμήματα των σφαγμένων ζώων που παρουσιάζουν εντοπισμένες κακώσεις ή μολύνσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την από υγειονομική άποψη κατάσταση του υπολοίπου κρέατος πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, γ) τα αποτελέσματα των προ και μετά τη θανάτωση υγειονομικών ελέγχων πρέπει να καταγράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο και, εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία των ασθενειών που αναφέρονται στο σημείο 3 ή καταλοίπων, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές της επίσημης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της αγέλης από την οποία προήλθε το ζώο, καθώς και στο υπεύθυνο για τη σχετική αγέλη άτομο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ Υγειονομική σήμανση 10. Η υγειονομική σήμανση πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του επισήμου κτηνιάτρου, ο οποίος θα έχει για το σκοπό αυτό : α) τα εργαλεία που προορίζονται για την επίθεση της υγειονομικής σήμανσης πάνω στο κρέας. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό μόνο κατά τη στιγμή της σήμανσης και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό αυτό, β) ετικέτες και περιτυλίγματα, εφόσον φέρουν ήδη ένα από τα σήματα που αναφέρονται στο σημείο 11. Οι ετικέτες αυτές, τα περιτυλίγματα και οι σφραγίδες θα πρέπει να παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό κατά τη στιγμή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε αριθμό αντίστοιχο με τις ανάγκες. 11. 1. Η υγειονομική σήμανση περιλαμβάνει τα εξής: α) - στο επάνω μέρος, το ή τα αρχικά της χώρας εξαγωγής με κεφαλαία: Β, D, DΚ, ΕL, ΕSΡ, F, ΙRL, Ι, L, ΝL, Ρ, UΚ, - στο κέντρο, τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου ή, κατά την περίσταση, των εγκαταστάσεων τεμαχισμού, - στο κάτω μέρος, ένα από τα ακόλουθα αρχικά: CΕΕ, ΕΕC, ΕΕG, ΕΟΚ, ΕWG ? ΕΟF, τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος 2 εκατοστά, ή β) ένα ωοειδές σχήμα που θα περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α). Τα γράμματα πρέπει να έχουν ύψος 0,8 εκατοστά και οι αριθμοί ύψος 1,1 εκατοστά. 2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να εμφαίνονται απολύτως ευανάγνωστα. 3. α) Η υγειονομική σήμανση που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) πρέπει να γίνεται: - πάνω στο γυμνό σφάγιο, με σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1 στοιχείο α), - πάνω ή ευκρινώς, κάτω από το περιτύλιγμα ή την άλλη συσκευασία των συσκευασμένων σφαγίων, - πάνω ή ευκρινώς, κάτω από τα περιτυλίγματα ή την άλλη συσκευασία των τεμαχίων των σφαγίων ή των παραπροϊόντων που συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες, β) η υγειονομική σήμανση που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο β) πρέπει να επιτίθεται στις συσκευασίες μεγάλου μεγέθους. 4. Στην περίπτωση που η υγειονομική σήμανση εμφαίνεται πάνω στο περιτύλιγμα ή τη συσκευασία σύμφωνα με το σημείο 3 : - πρέπει να εναποτίθεται με τρόπο ώστε να καταστρέφεται όταν ανοίγει το περιτύλιγμα ή η συσκευασία, ή - το περιτύλιγμα ή η συσκευασία πρέπει να σφρα-γίζεται με τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V Αποθήκευση 12. Ύστερα από τον μετά τη θανάτωση έλεγχο, το κρέας των κουνελιών θα πρέπει να ψύχεται ή να καταψύχεται και να διατηρείται σε θερμοκρασία η οποία δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους -4° C εφόσον ψύχεται, ή τους -12° C αν καταψύχεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Μεταφορά 13. Το κρέας του κουνελιού πρέπει να αποστέλλεται με τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του να προστατεύεται από οτιδήποτε μπορεί να το μολύνει ή να το επηρεάσει δυσμενώς από άποψη διάρκειας και συνθηκών μεταφοράς καθώς και του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Ιδιαίτερα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των θερμοκρασιών που ορίζονται στο σημείο 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για τα νωπά κρέατα κουνελιών (1) που προορίζονται για κράτος μέλος της ΕΟΚ Χώρα αποστολής:...............Αριθ. (2) ... Υπουργείο: ................................ Αρμόδια αρχή:.............................. Στοιχεία (2):................................ Ι. Ταυτότητα των κρεάτων Κρέατα από : (είδος ζώου).................... Είδος τεμαχίων: ............................ Είδος συσκευασίας:......................... Αριθμός μονάδων συσκευασίας :.............. Καθαρό βάρος:............................. ΙΙ. Προέλευση των κρεάτων Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οl) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) σφαγείου (ων) (4):........... Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου (ων) εργαστηρίου (ων) τεμαχισμού (4):........................... ΙΙΙ. Προορισμός των κρεάτων Τα κρέατα αποστέλλονται από (τόπος αποστολής) ......................................... στο (χώρα και τόπος προορισμού) ............... με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (3) ........... Όνομα και διεύθυνση αποστολέως:........... Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη :............ ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητας Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιεί ότι: α) - τα κρέατα κουνελιών που αναφέρονται ανωτέρω (4), - τα μέσα συσκευασίας των ανωτέρω αναφερομένων κρεάτων (4), φέρουν σήμανση που αποδεικνύει ότι: τα κρέατα προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε εγκεκριμένα σφαγεία (4), - τα κρέατα έχουν τεμαχισθεί σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (4), β) τα κρέατα αυτά έχουν κριθεί κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 91 /495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέ-ατός κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων, γ) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως της αποστολής αυτής είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Οδηγία. Έγινε στ........................στις ....... (υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (1) Νωπά κρέατα κουνελιών που έχουν υποστεί επεξεργασία δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρησή τους. Εν τούτοις, τα κρέατα που συντηρούνται δια του ψύχους θεωρούνται ως νωπά. (2) Προαιρετικό (3) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά, σημειώνεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως (4) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για κουνέλια ή εκτρεφόμενα θηράματα (1), που μεταφέρονται από την εκμετάλλευση στο σφαγείο Αρμόδια αρχή.................Αριθ. (2) ..... Ι. Ταυτότητα των ζώων Είδος ζώου:................................ Αριθμός ζώων:.............................. Σήμα ταυτότητας: ........................... ΙΙ. Προέλευση των ζώων Διεύθυνση της εκμετάλλευσης από την οποία προέρχονται: ................................ ΙΙΙ. Προορισμός των ζώων Τα ζώα αυτά μεταφέρονται στο ακόλουθο σφαγείο : ........................................ με τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα:............ ΙV. Βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιώ ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω έχουν υποστεί την προ της θανάτωσης εξέταση στην προαναφερόμενη εκμετάλλευση των......ώρα......και έχουν κριθεί υγιή. Έγινε στ........................στις....... (υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (1) Υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ (2) Προαιρετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υπόδειγμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για νωπά κρέατα εκτρεφομένων θηραμάτων (1), που προορίζονται για κράτος μέλος της ΕΟΚ Χώρα αποστολής:..............Αριθ. (2)___ Υπουργείο: ................................ Αρμόδια αρχή:.............................. Στοιχεία (2):................................ Ι. Ταυτότητα των κρεάτων Κρέατα από : (είδος ζώου)........................................ Είδος τεμαχίων: ............................ Είδος συσκευασίας:......................... Αριθμός μονάδων συσκευασίας:.............. Καθαρό βάρος:............................. ΙΙ. Προέλευση των κρεάτων Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) σφαγείου (ων) (4):........... Διεύθυνση (εις) και αριθμός (οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου (ων) εργαστηρίου (ων) τεμαχισμού (4):........................... ΙΙΙ.Προορισμός των κρεάτων Τα κρέατα αποστέλλονται από (τόπος αποστολής) ......................................... στο (χώρα και τόπος προορισμού) ............... με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (3) Όνομα και διεύθυνση αποστολέως : Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη : ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητας Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιεί ότι: α) - τα κρέατα των ζώων που αναφέρονται ανωτέρω (4), - τα μέσα συσκευασίας των ανωτέρω αναφερομένων κρεάτων (4) φέρουν σήμανση που αποδεικνύει ότι τα κρέατα προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε εγκεκριμένα σφαγεία (4), - τα κρέατα έχουν τεμαχισθεί σε εγκεριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (4). β) τα κρέατα αυτά έχουν κριθεί κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά από την κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα: με την Οδηγία 77/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (4), με την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων, στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (4). γ) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως της αποστολής αυτής είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην προαναφερόμενη Οδηγία. Έγινε στ........................στις....... (υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου) (1) Νωπά κρέατα εκτρεφομένων πτερωτών θηραμάτων και εκτρεφόμενα άγρια θηλαστικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρηση τους. Εν τούτοις, τα κρέατα που συντηρούνται δια του ψύχους θεωρούνται ως νωπά. (2) Προαιρετικό. (3) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά σημειώνεται ο αριθμός μητρώου, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως και για τα πλοία η ονομασία του πλοίου. (4) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. Άρθρο 40 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι δ έως στ και του άρθρου 7 του π.δ/γματος 653/77 (Α 213). Άρθρο 41 (άρθρο 23 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ και 22 της Οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ) Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 1994, εκτός από την παρ. 2 του άρθρου 14, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι διατάξεις του Μέρους Β ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 1993, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 2 -14 και 85 του π.δ/τος 420/1993 (Α 179). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1,23 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του ιδίου ν. 1338 /1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α 101) β) του άρθρου 20 του ν.248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 (Α 47), γ) του άρθρου δευτέρου παρ.2 του ν.2077/92 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136), δ) του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081 /1992 (Α 153).
  • Την Α.Π. 6033/1994 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη» (Β550).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 363/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/6033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/6033 1994
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (Α 231), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/1996 (Α 162), 291/[...]" 1998/203 1998
Τροποποίηση διατάξεων για την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/79/ΕΚ του Συμβουλίου. 2001/324 2001
Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου. 2005/37 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66). 2005/39 2005
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007